PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT CONTACT MET FERHAT ABBAS DREIGT TE WORDEN VERBROKEN Algerijnse ballingen misschien vrij Veertien doden op brandende tanker Kongolezen vechten met Soedanezen Grote belangstelling voor de Zeeuwse week in Antwerpen Jubileum Robot I Robot n 204e jaargang - no. 54 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren1 W. Leertouwer en O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, J 7,00 p. kw.; Ir. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 4 maart 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent ptr m.m Minim, p. advertentie 4.—. Ing. nededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (mar, 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1.25. „Brieven bureau van dit blad- 25 cent meer. Giro no. 259300 P.Z.C. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 Ujnen (b.g.g. 3508 of 3548); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Grote Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. adv. 5213); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, teL 2395, Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red tel. '425. adm. tel. 2034. NA VERKLARING VAN TERRENOIRE In Rabat zijn de Noordafrikaanse leiders bijeengekomen om zich na der te beraden over de Algerijnse kwestie. Foto v.t.n.r.: de Tunesi sche president Bourguiba, de nieu we Marokkaanse koning Hassan II en de premier van de Algerijnse regering in ballingschap Ferhat Abbas. He vooruitzichten op spoedige onderhandelingen tussen Fransen en Algerijnen over een vrede in Noord-Afrika hebben vrijdag een geduchte knauw gekregen. In Franse kringen hoopte men echter, dat de nieuwe moeilijkheden ontstaan door een ver keerde uitleg van de verklaring die minister Terrenoire had afgelegd in geheim overleg in Zwitserland of een ander neutraal land konden worden opgelost. De verklaring van Terrenoire, afgelegd na de kabinetsvergadering met president De Gaulle, had de indruk gewekt als zou de president zijn eis tot een staakt-het-vuren, alvorens met de vredesonderhandelin gen te beginnen, hebben laten varen. In een hall-officiële bekendmaking door het Franse persbureau werd evenwel meegedeeld, dat de Fransen wat betreft een be ëindiging van de vijandelijkheden in Algerije op hun standpunt waren blijven staan. Om deze pil wellicht wat te vergulden, verluidde gisteren in de Franse hoofdstad, dat de regering voorbereidingen trof om vier Algerijnse rebellenleiders, die in 1956 waren gevangenge nomen, spoedig vrij te laten. Het zou hier gaan om de voormalige opperbevelhebber van het Algerijnse bevrijdingsleger en „vice-premier" Ben Bella en drie andere leiders, wier vliegtuig in oktober 1956 in Algerije tot landen werd gedwongen. Zij waren toen met een Marokkaans toestel, bestuurd door een Franse piloot, op weg van Rabat naar Tu nis. Zij hebben van 1956 af gevangen gezeten op het eiland Aix. Dit incident had indertijd tot gevolg dat er een grote crisis ontstond in de betrekkingen tussen Frankrijk, Marokko en Tunesië. Naar werd ver wacht, zouden de vier Algerijnse lei ders toestemming krijgen om onder toezicht van de politie ergens in de buurt van du Franse hoofdstad een verblijfplaats te kiezen. Onaanvaard baar I» antwoord op de half-officiële be kendmaking van het Franse pers bureau, zei een woordvoerder van de Algerijnse regering in ballingschap vrijdag dat „de verklaring van de Franse regering onaanvaardbare voorwaarden inhoudt". Hij beschul digde de Fransen ervan „kunstmatig een sfeer van ontspanning en opti misme" te willen scheppen. Terwijl deze woordenstrijd aan de gang was, keerde de Tunesische mi nister van voorlichting Mohammed Masmoudi naar Parijs terug. Hij zei tegen verslaggevers dat hij niet ver wachtte nog overleg te moeten ple gen met De Gaulle. Hij zei, dat hij een paar dagen in de hoofdstad zou blijven, om wat technische kwesties te bespreken". Ruim 2000 Europeanen hebben 'n vergeidings-demonstratie" gehou den in de Algerijnse havenstad P.Z.C.-zaterdagnummer „AARDENBURG graaft naar sg H zijn verleden". En met succes! s In een uitvoerige reportage s <op pagina negen) kan men H o.m, lezen hoe juist gisteren de eh resten van ceri Romeinse wo- ning werden gevonden, waar- p mee is aangetoond, dat Aar- denburg destijds inderdaad EE door de Romeinen bewoond is s geweest. H ijf Verder in dit 22 pagina's tel- =f lende P.Z.C.-zaterdagnummer: H Stemmen uit de kerken (pag. 3): Zeeuwen bij de Deltawer. p ken (pag. 5); „Aardenburg j= graaft naar zijn verleden" M (pag. 9): Radio en T.V. plus n Films in Zeeland (pag. 11); §f Kerken en Maatschappij met H feuilleton en beurs (pag. 1.5); n letterkundige kroniek en kunst (pag. 17); „Uw pagina, me- vrouw!", met een beschouwing van onze redactrice over het n ee verpleegsterstekort (pag. 19): f§ en de kinderkrant met puzzel en klanken uit de ether op p p pagina 21. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiunniiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Oran. Hun betoging was als wraakoefening bedoeld tegen de Moslems die eerder deze week twee Europese vrouwen levend in haar auto hadden verbrand. De slachtoffers werden donderdag be graven. Tot vrijdag waren 15 gewonden ge vallen aan mohammedaanse zijde. Een zestiende Moslem ontkwam ter nauwernood aan een afranseling, toen jeugdige Europeanen hem aan hielden en een pistool in één van zijn zakken vonden. De politie ontzette de moslem, en arresteerde hem later, omdat de jon geman lid zou zijn van het Alge rijnse bevrijdingsfront. Mijnexplosie eist zeker 22 doden Donderdagavond half elf heeft zich een explosie voorgedaan in de Vi king-steenkolenmijn nabij West Ter- re Haute, in de Amerikaanse staat Virginia. Tos dusver zijn 22 doden geborgen. Kort na de explosie hadden reddings ploegen, die tegen de concentraties koolmonoxyde met gasmaskers waren uitgerust, twee doaen geborgen. Op 60 meter onder de grond werden la ter op de dag nog 20 doden gevon den. Men vermoedt dat een ophoping van mijngas tot de explosie heeft geleid. De steenkoolmijn levert kolen voor een nabijgelegen elektrische centra- IN MONDING VAN RIO DE LA PLATA RUZIE OM EEN OFFICIER Derde grote ongeluk in nog geen twee weken Veertien leden van de beman ning van de Argentijnse tanker Shell Nave, die donderdag in de mond van de Rio de la Plata Afgezant naar Brussel voor onderhandelingen De U.N.O. heeft vrijdag g meld dat er strijd woedde tus sen Kongolese militairen en Soedanese troepen in de haven plaats Banana, nabij de mon ding van de Kongo. Tenminste één Kongolees sneuvelde. Er zijn geen verliezen van de Soe danezen gemeld. In een telegram aan hel U.N.O.- hoofdkwartier werd verteld dat de schietpartij 's middags begon, toen Kongolese soldaten poogden een ra dio-telegrafist van de U.N.O. ge vangen te nemen. Deze man riep om hulp. Een Soedanees detachement arriveerde en nam twee Kongolezen gevangen. Later probeerden de Soe danezen de Kongolezen naar hun af deling terug te brengen, doch er werd op hen gevuurd. En zij bleven het antwoord niet schuldig. Een Kongolees werd ge dood. In het telegram werd daarna alleen nog verteld dat in de voor avond nog steeds werd geschotep. In Leopoldstad is paraatheid afge kondigd voor door afdelingen Ma- leiers en Indonesiërs versterkte 2800 Tunesische soldaten. De atrouilles in de stad werden ver- lubbeld. De U.N.O. was gereed om de stad af te grendelen zo zich moei lijkheden zouden voordoen tussen 't Kongolese leger en de U.N.O. Er heerst al dagenlang spanning tussen die twee en 's morgens wilden de Tunesiërs oprukken naar het Kon golese legerkamp om één van hun officieren te bevrijden, die woens dagavond door de Kongolezen was gearresteerd. ties spoedig een afgezant naar Brus sel zal sturen om met de Belgische ferine- te onderhandelen over te- jtrekking van het resterende mili taire en burgerlijke personeel uit Kongo. Binnenkort wordt in Parifs weer het bekende artiestengala gehouden, waarbij toneelspelers, filmsterren, enz. een circusnummer presenteren. Foto Josephine Baker zal met ge dresseerde olifanten in de piste ver schijnen. Gijzelaar Het U.N.O.-commando en de Tu nesische officieren wisten de sol daten echter te bewegen niet op te rukken. De auto van de gear resteerde officier was donderdag avond gevonden, met machinege weerkogels doorzeefd. Een ge rucht dat een Kongolese officier door de Tunesiërs als gijzelaar was gegrepen, kon niet door de U.N.O.-woordvoerder worden be vestigd. Uit welingelichte kring in New York is donderdag vernomen dat de secre taris-generaal van de Verenigde Na- Maandag openbare gebouwen met driekleur en wimpel In verband niet het 12'/i-jarig rege ringsjubileum van H.M. de koningin zal op maandag 6 maart van de openbare gebouwen worden gevlagd ("nationale driekleur met. oranje wim pel). in aanvaring kwam met de Uru- guayse torpedojager Uruguay zijn gedood of worden nog ver mist. Het was het derde grote ongeluk in het stroomgebied van deze rivier in minder dan twee weken. De brand die onmiddellijk na de bot sing uitbrak, heeft de gehele nacht geduurd. Tegen de morgen kon de brandweer met de nablussing begin nen. Vervolgens werd de tanker op sleeptouw genomen naar Buenos Aires. De Shell Nave is half gezonken en wordt door ondiep water naar de hoofdstad getrokken. De red dingsploegen zijn nog niet i boord kunnen gaan, doordat hitte op het schip nog te groot is. Aan boord van de tanker be vindt zich nog een voorraad vlieg tuigbrandstof van 4000 ton. De mogelijkheid dat een nieuwe ont ploffing zal plaats hebben, is niet uitgesloten. Bij vorige ongelukken in het stroom gebied van de Rio de la Plata waren op 19 februari betrokken de Argen tijnse tanker Petromar en de Deen se vrachtboot Pennsylvania en vori- 'ge week de tanker Florentino Ame- ghino die langs de kade liegend, 'ploffing zal plaatshebben, is niet men 30 mensen om het leven. faAHtlflft 0 In Neumark, West-Dultsland, zijn hon derd kuikens gedood toen enkele straal jagers laag over een hoederpark gierden en duizenden kuikens verschrikt in een hoek van hun kooi vluchtten. Circa hon derd dieren werden doodgedrukt of zo danig gewond dat zij moesten worden af gemaakt. VAN 2 TOT 7 JUNI A.S. Expositieruimte vrijwel volgeboekt Dezer dagen spraken we een bekende, Zeeuwse zakenman. Hij zei ons woordelijk: „Ik doe wekelijks ik-weet-niet-hoeveel kilometers naar de randstad, naar het oosten en zelfs naar Groningen. Pas gisteren is het goed tot me doorgedrongen, dat er voor ons vlakbij, in Ant werpen, een uitstekende markt ligt. Ik vrees werkelijk, dat de meeste Zeeuwen dit steeds over het hoofd hebben gezien". Velen inderdaad. Maar lang niet allen. Het zijn deze geluk kige uitzonderingen, die onmid dellijk besloten om mee te doen aan de Zeeuwse Week te Ant werpen. De beschikbare expo sitieruimte is momenteel onge veer volgeboekt. Nakomers moeten nog vlug zijn om mee te kunnen doen, want over eni ge dagen is de inschrijving ge sloten. En toch wordt de „Zeeuwse Week" pas gehouden van 2 tot 7 juni. Antwerpen verleende reeds direct zeer veel medewerking. Niet alleen in Zeeland, maar ook in Antwerpen werd een actief werkcomité opge richt, onder leiding van prof. dr. K. Peeters, de stadssecretaris, die in minder dan geen tijd de sinjoren had wakker geschud. De „Zeeuwse Week" kan nu re kenen op de steun en de mede werking van het stadsbestuur, op die. van de kamers van koophan del, de Nederlandse verenigingen, de Antwerpse grootbedrijven, de winkeliersverenigingen in het stadscentrum, de nijverheidska mer, kamer van nering en am bacht enz. Het blijft niet bij een tentoonstelling van Zeeuwse produkten in de be kende, Antwerpse feestzaal, welke gratis ter beschikking wordt gesteld. Ook de etalages in het stadscen trum worden opgebouwd met Zeeuw se motieven. Hoewel er ongetwijfeld nog moeilijkheden zijn te overwinnen staat nu toch al wel vast dat de ma nifestatie een succes zal worden. Antwerpen begint er al over te pra ten. De pers roert de trom, de auto riteiten steunen, waar ze steunen kunnen. Antwerpen heeft ingehaakt in de ver wachting, dat de banden met Zee land steviger zullen worden. Op dit standpunt stelde zich ook prof. dr. Peeters, toen hij tijdens één der besprekingen zei: „Er is mis schien een grens, die ons scheidt, maar er is een Schelde, die ons bindt en de Schelde is veel breder en veel ouder dan de grens. Antwerpen krijgt tijdens deze week een Zeeuwse toneeluitvoering, dito zang- en muziekuitvoeringen, folklo ristische manifestaties, Zeeuwse films en een tentoonstelling, ook weer dank zij dr. Peeters, over „Zeeuwse schepen op de Schelde. „Op velerlei wijze zal de aandacht wor den gevestigd op de toeristische mo gelijkheden van Zeeland, want ter wijl helaas de doorsnee sinjoor nog niet weet wat Zeeland hem kan bie den, weet de doorsnee Zeeuw niet wat Antwerpen hem kan brengen: een stroom van toeristen. Men heeft elkaar iets te leren. Daar om is het te hopen dat ook vele Zeeuwen tijdens deze week een be- (Zie slot pag. 2 kol. 2) Koningin Juliana zal maandag a.s. terugzien op een regeringspe riode van twaalf en een half jaar. Het is de wens van H. M., dat dit regeringsjubileum niet met grote feestelijkheden zal worden gevierd. Deze wens is geen verrassing voor hen, die weten noe ernstig onze ko ningin haar taak opvat en hoezeer ze daarbij gedreven wordt door hoge idealen. Toen zij de rege ring aanvaardde worstelde Neder land en de we reld nog met de liquidatie van de oorlogsellende. Thans is het Neder landse volk welvarend en het kan zelfs hulp bieden aan andere volken, die in minder gelukkige omstandig heden moeten leven. Ons volk moet zich gelukkig prijzen, dat het geregeerd wordt door een vorstin, die alt'jd weer aandacht vraagt voor de verdrukten, voor de vluchtelingen en voor allen, die in ar moe en in honger moeten leven. Zij strekte haar zorgen niet alleen uit tot het Nederlandse volk, maar tot vele noodlijdenden buiten Neder land. Het Nederlandse volk zal H. M. de Koningin op maandag a.s. niet al leen veel geluk toewensen in haar persoonlijk leven, maar ook de hoop uitspreken, dat zij nog vele jaren op zegenrijke wijze haar taak zal ver vullen tot heil van ons volk en van vele andere mensen buiten onze gren zen! In New York is een elektronische machine in gebruik genomen, die snel en exact allerlei selectiewerk ten dienste van psychotechnische tests verricht: een soort robot-exa minator met een elektronisch brein. Over zulke berichten verbaast de mens van vandaag zich niet meer. Waarom ook? Kinderen van vijf en zes jaar hebben maanraketten als speelgoed en zij praten er over met een vanzelfsprekendheid, die de vol wassene (nog) versteld doet staan. En ook dat is begrijpelijk: de eer ste woorden die de jeugd in een krant kan spellen gaan over ruimtevaart en satellieten en onze eigen piloot Storm wordt door hen geenszins als een fantast beschouwd. Geen verbazing dus over berichten, die de opmars der robots verkondigen. Maar wel komt steeds dringender de vraag naar vo ren: waar is de mens tussen al deze mechanische en zielloze figuren. Adam, waar zijt ge? Een vraag, die'menigeen verontrust. et lijkt er soms op dat de mens deze vraag niet hoort, want zij past niet in zijn code. Hij is zelf robot geworden en reageert slechts op te voren vastgestelde signalen. Een licht springt op rood en honder den maken hetzelfde gebaar, zetten hun auto stil, springen van hun fiets. Het licht wordt groen en gehoorzaam zet de stoet zien weer in beweging. Bij rondleidingen door oude gebou wen of musea zijn aanwijzingen te voren op een band opgenomen en ter wijl die band ergens elders in het gebouw in een starre regelmaat wordt afgedraaid, volgen honderden prompt en precies de commando's van de ingeblikte stem. Modewoorden als „aanpassing" en vooral ook „teamwork" wijzen er op, dat het individu eerst dan slaagt, wanneer het ondergeschikt is aan een groter geheel. Diegene, die niet over aan passingskwaliteiten beschikt heeft grote kans te mislukken. Is de mens een robot geworden? Het schijnt zo. Toch zijn er af en toe berichten in de robotsfeer, die niets ma chinaals hebben, maar heel veel menselijks. Zoals het verhaal over de Ameri kaanse vakbondbestuurders, die zich lieten testen door de „robot-examina tor". De machine werkte snel en re kende en passant nog even uit of het salaris van de heren wel over eenkomstig hun kwaliteiten was. Toen bleek ecliter, dat zij in aanmer king dienden te komen voor een sa larisverlaging van om en bij dertig procent. Hun reactie? Héél mense lijk: „Een waardeloos apparaat!" Wij hebben met die vakbondbestuurders te doen. Gaarne zouden wij ze ter lezing willen aanbevelen Max Den- dermonde's boek „De wereld gaat aan vlijt ten onder". Ze zouden er troost uit kunnen putten. Maar in ernst: zij de vakbond mensen konden nog neen-zeggen tegen de robot, konden hem verwen sen en waren op dat moment indivi du zoals ook de hoofdfiguur uit Den- dermonde's boek dat was. Het ligt aan onszelf of aan vrije en onafhan kelijke mensen in de toekomst nog een plaats in onze samenleving kan worden gesrund. Zo ja, dan behoeft de robot-vrees niet tot een epidemie uit te sroe'en. He Blauwe Padvinder neemt kijkje in het heelal De Amerikaanse luchtmacht heeft vanmiddag om 17.02 u. (onze tijd) een raket van het type Blue Scout gelanceerd. Aan boord bevon den zich instrumenten om gegevens over de stralingsgordel rondom de aarde te kunnen optekenen. De deskundigen hopen met deze In lichtingen kaarten te kunnen sa menstellen, om toekomstige ruimte reizigers veiliger in het heelal en te rug op aarde te brengen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1