MARINUS VAN GILST: redding nabij OUDELANDE HEEFT TEKORT OP BEGROTING VOOR 1961 EÉNTIENDE VAN Z.-VLAAMSE WINTERTARWE INGEZAAID ZATERDAG 4 MAART 1961 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT l N BRUINISSE heet de be- A langrijkste man van rijks waterstaat Marinus van Gilst. Men mag zich daar over verwonderen. Want Ma rinus van Gilst heeft met het eigenlijke werk van de Gre- velingen-afsluiting maar wei nig te maken. Hij kent nau welijks het verschil tussen mijnsteen en boetseerklei. Misschien heeft hij wel eens gehoord van eb en vloed, omdat hij in Colijnsplaat werd geboren. Dan ken je die dingen. Maar de finisses ontgaan hem. _2eeuwen tij d< wevten Van Gilst is de sub-comptabele. Zo, nu is het er uit. De sub- comptabele. Heeft in zijn klank twee mogelijkheden: een hoog geplaatst ambtenaar, die per rijwiel het contact tussen twee departementen onderhoudt of een krijgsoverste in een klucht „voor twee dames en een heer, op te voeren door kleinere reci- teergezelschappen". Met het bedenken van titels is men in Nederland niet zo gelukkig. De heer Van Gilst kan het ook niet helpen. Hij blijft de belangrijkste waterstaatsman van Bruinisse, want zijn absurde, naar een tot in het groteske doorgevoerd perfec tionisme riekende titel houdt in, dat hij bevoegd is om de centjes rond te brengen. Van Gilst betaalt de maand salarissen uit. En er is één man, die tussen de 24ste en 27ste van iedere maand bij de nadering van. Van Gilst stee vast opmerkt: „Als de nood het hoogst is, is de redding nabij!" Do enige dus, die haTdop denkt. Met net kwalificeren van Van Gilst's betaalmeesterschap tot het belangrijkste van Bruinisse zijn we overigens op bedenkelijk terrein gekomen. Te meer, omdat juist Van Gilst het tegendeel is van wat men een materialist noemt. Zoals Van Gilst ook een man is, die het per se niet verdient, dat met zijn titel ook al is het dan goed moedig de spot wordt gedreven. Maar hij zal begrijpen, dat die spot het bedenksel geldt, niet zijn persoon. van Gilst is juist een man, voor wie men respect en bewondering moet hebben. Niet omdat hij een hoge maatschappelijke positie zou hebben bereikt: hij is bij rijks waterstaat administratief ambte naar tweede klasse en over die rang zegt hij zelf: „een kleine jon gen..." Alleen maar bewondering voor Van Gilst als mens. Voor wat hij na een reeks van tegenslagen is geworden: een vriendelijk, sym pathiek man, wiens werk bij rijks waterstaat wordt geschraagd door drie karaktereigenschappen: ijver, een groot verantwoordelijkheids gevoel en een aangeboren slag om met mensen om te gaan. Het heeft de nu 36-jarige Van Gilst hij woont in Zierik-. zee niet meegezeten in het leven. Zeventien jaar was hij, toen hij door de bezetter naar Duits land werd gedeporteerd. De zoon van een landarbeider, die na de la gere school en wat zelfstudie- thuis, bakker was geworden. Ook in Duitsland moest hij bakken. Hij werkte in een keuken, waar andere gedeporteerden hun dagelijkse onsjes brood mochten afhalen. Sommige mensen kregen nog min der dan die paar onsjes. Dab nam hij niet. Hij nam wat anders. Een frote houten spaan, waarmee hij rachtig het gezicht van de Duitse toezichthouder bewerkte. De jonge Rinus van Gilst werd overgebracht naar een concentratiekamp. Kort na de bevrijding eerst haalde hij nog zijn bakkerspatroonsdiplo ma werd hij ziek- Zes jaar moest hij rusten, driemaal werd hij geopereerd, één long ten leste geheel weggenomen. Het zware bakkerswerk mocht hij niet meer doen. Van Gilst drukt zijn ontroering terug als hij vertelt: „Toen ben ik aan dit werk geholpen. Ie mand heeft alles voor me ge daan wat-ie voor me kón doen. Dat was prachtig..." Hij moest zelf waar maken, dat ijver en toewijding het gemis aan diplo ma's kunnen compenseren. Maar als hij vertelt over zijn eer ste werk als schrijver bij de dienst dijkherstel en de waterloopkundige atdeling van de Deltadienst waarop zijn aanstelling als admi nistratief ambtenaar bij de Delta dienst-Zuid te Bruinisse volgde dan zegt hij: „Wat ik heb bereikt, heb ik te danken aan m'n chefs." Dan stipt hij voortdurend aan, hoe ze hem vertrouwd maakten met voor hem vreemde zaken als be steksadministratie, opmaken reis declaraties en „post- en archiefza ken". Hij laat de eer van wat hij toch ook zelf heeft opgebouwd, ge heel aan anderen. De heer Van Gilst is eigenlijk te bescheiden om vast te stellen, dat men hem bij zijn benoe ming te Bruinisse ook een stuk vertrouwen schonk: de aanwijzing tot sub-comptabele, hetgeen bete kent, dat hij zelfstandig kleine uit- faven mag doen en het beheer over e kas voert, waaruit maandelijks aan salarissen en declaraties zo'n slordige tienduizend gulden vloeit. Maar het is een prettige beschei denheid, vrij van overdreven ser viliteit. Zo durft hij in alle ge moedsrust in deze kolommen te laten opnemen, dat zijn chef eens wat kwieker moet worden met het indienen van zijn reisdeclaraties, want tot nu toe remmen die de hele boel. Als administrateur mag je trou wens stipt zijn in die dingen. Per slot kan men tussen de 24e en de 27e ook op Van Gilst bouwen. Dat mankeert nooit. „U bent dus wel een gezien man?" „Als het om de centjes gaat wel ja, maar anders weet ik het niet.." In ieder geval: er is in Bruinisse een man, die elke maand viermaal achter elkaar in alle ernst en met overtuiging „Dank U wel" zegt. „Tegen mij, terwijl ik een kleine jongen ben. aangewezen om het geld uit te betalen..." Men kan wel aangewezen zijn: de aangewezene moet stabiel zijn, een rots van comptabiliteit. Want zodra de betaalmeester enige neiging tot indolentie vertoont is het wankel gesteld. Op Van Gilst kan men rekenen. Na de 24ste weet men het in Bruinisse: de redding is nabij. RAAD VERGADERDE „Nadelig slot" 9000.- De raad der gemeente Oudelande kwam bijeen onder leiding van bur gemeester W. N. van Liere. De ge meentebegroting 1961 kwam aan de orde. Deze gaf geen stof tot be sprekingen. Hoewel geen bijzondere werken zijn geraamd kon de gewo ne dienst helaas niet sluitend worden gemaakt; het tekort bedraagt f 9000 (ink. 198.326,20, uitg. 207.326,20). Dit werd vooral geweten aan het feit, dat bij de bepaling van de uit kering uit het gemeentefonds kenne lijk onvoldoende rekening is gehou den met de exploitatielasten van ka- pitaalswerken, waarvoor toch van hogerhand toestemming was verleend De kapitaalsdienst geeft de volgende eindcijfers: ink. f 714.939,36, uitg. 774.701,53, nadelig saldo 59.762,17 Gewezen werd nog eens op de drin- fende noodzaak tot verbetering van e verwarming van het dorpshuis. Aan het initiatiefcomité „De Beve- landen" zal 4 cent subsidie per inwo ner worden verstrekt voor voortzet ting van zijn werkzaamheden. Ook aan de plaatselijke zangvereniging werd weer een subsidie van 50 toe- De raad sprak als zijn mening uit dat geen behoefte bestaat aan deel name aan de Volkskredietbank te Goes. Aan mevrouw Boogerd werd met ingang van 1 mei a.s. eervol ont slag verleend als onderwijzeres aan de o.l. school, zulks wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Besloten werd om ter bevordering van de verkeersveiligheid de rijbaan van de Dorpsstraat in de bocht tus sen de percelen A 78114 te verbre- De hengelsportdagen van „De Vogel" - Kloosterzande Voor de vandaag (zaterdag) en mor gen te houden hengelsportdagen te Kloosterzande heeft het bestuur van de hengelvereniging „De Vogel" nie mand minder dan Itonald Fenger weten aan te trekken voor het hou den van een demonstratie en lezing met film. De heer Fenger is all round Nederlands werpkampioen, te vens wereldkampioen en wereldre cordhouder. De demonstraties worden gegeven op het gemeentelijk sportterrein. Er zal hier gedemonstreerd worden met de gewone hengel en de zwaardere zeehengel en tevens met de minder bekende, doch dnnrom n'et minder interessante vlicgenhengel. De tentoonstelling van hengelsport- materieel zal zijn ingericht in de zaal van hotel „De Linde". Zondag zullen op het gemeentelijk sportter rein grote werpwedstrijden worden gehouden. den, waartoe ook een paar linde boompjes gerooid zullen moeten wor den. Besloten werd een gedeelte van het destijds van de heer Oele aangekoch te perceeltje tuingrond, dat niet meer voor bebouwing nodig zal zijn, terug te verkopen. Een bezwaarschrift van de huurder kon niet worden geac cepteerd, daar de gemeente volgens het huurcontract volledig gerechtigd is zonder schadevergoeding de huur te beëindigen. Een perceel bouwterrein aan de Van- derbijlparkstraat werd verhuurd aan de hoogste inschrijver, de heer C. Poelman. De vergoeding 1960 en voorschot 1961 voor de plaatselijke kleuterschool werden vastgesteld op 780 voor onderhoud enz. lokaal en op 356,24 voor leermiddelen e.d. Het bedrag per leerling voor de o.l. school werd vastgesteld op 72,32. Examens De heren J. de Poorter uit Clinge en J. v. d. Hout uit Ajcel slaagden te Eindhoven voor het vakdiploma da meskapper (vestigingsdiploma). Bij het te Breda gehouden examen slaagde voor tallleuse mej. L. Boo ne en voor coupeuse de dames F. Harthoorn en C. de Wee, allen te Yerseke. Aan dc rijksuniversiteit te Utrecht slaagde voor het. kandidaatsexamen sociologie, de heer G. P. A. Braam, vroeger te 's Heer Abtskerke, thans meteoroloog bij het K.N.M.I. te De Bilt. Bij de gehouden examens voor „En- said" te Breda slaagden voor tail- leuse mej. C. Goedegebuure en voor modinette de dames M. Goedegebuu re, C. van Oeveren, A. Wielaard en L. de Vos. Voor het examen Nederlandse Han delscorrespondentie, afgenomen door de Nederlandse Associatie voor prak tijkexamens slaagde na een opleiding door het L.O J. de heer M. C. Deurloo te Goes. Voo het examen herenkapper slaag de te Eindhoven de heer F. de Betué uit IJzendijke. Voor de Sint-Philipsland gehouden cursus bloembollenteelt, georgani seerd door de Commissie voor Agra risch Vakonderwijs in Zeeland, onder leiding van de lieer Van Heusden uit Voorburg, slaagden alle 17 cursisten. Bij de dezer dagen gehouden exa mens, uitgaande van de Commissie voor Agrarisch Vakondei-wiis in Zee land slaagden ln de sector bloembol len, voor tulpenteelt, de heren C. Bolle Lz., C. Bolle L.M.z. M. Bolle Wz., A. Joppe, Hubr. Stouten Janz., P. Otte Cz., Jasper Stoutjesdijk Jacz. en A. IJzelenberg te Oosterland. BREDASE POLITIERECHTER Boete van f 50 voor doorrijden na botsing Wegens het doorrijden na een aan rijding op 30 november van het vo rig jaar te Bergen op Zoom, heeft de Bredase politierechter de vracht rijder J. N. uit 's Heer Arendskerke veroordeeld tot vijftig gulden boete. De officier van van justitie had 't dubbele geëist. N. had met de laadbak van zijn vrachtauto op de Antwerpsestraat weg een langs de kant van de weg geparkeerde personenauto geraakt. Hij was echter na de botsing doorge reden. Voor de politierechter ver klaarde hij niets van de aanrijding te hebben gemerkt. Daartegenover stonden de verklaringen van twee po litiemannen die thuis bij N. hadden geconstateerd dat de laadbak van de vrachtauto was beschadigd; enkele planken waren versplinterd. Op de plaats van de aanrijding was een rode trekhaak van N.'s auto gevon den. De botsing moest dus nogal krachtig zijn geweest. ..Heel de buurt kwam naar buiten, zo'n harde klap was het", aldus de van juffrouw v. chauffeur van de vrachtauto had zien omkijken. Verdachte ontkende dit met grote stelligheid. „Ik ben onschuldig", zei hij wel wat erg pathetisch, „als ik de cel in ga is net onschuldig". „Dat in de cel gaan zal wel meevallen", zei de politierechter, „maar ik acht toch ook bewezen dat U die botsing moet hebben gehoord". Hij zei ech ter rekening te zullen houden met de financiële moeilijkheden in zijn be drijf. Kadetten Leger des Heils bezoeken Goes In het gebouw van het Leger des Heils aan het Ravelijn de Groene Jager te Goes werd donderdagavond een intro ductiesamenkomst gehouden voor het twintigtal kadetten uit de William Booth Kweekschool voor Heilsofficie ren te Amstelveen. De leiding was in handen van de Kweeksthoolleider, luitenant-kolonel H. Lahuis en de do centen van de Kadettenschool majoor 'Bijl en kapitelne Doetjes. Na een kor te begroeting van de bevelvoerend of ficier te Goes, majoor D. Pieters hield de heer Lahuis een korte toespraak, waarin hij een uiteenzetting gaf van het doel van de tiendaagse veldtocht, die na het bezoek aan Vlissingen te Goes haar beslag zal krijgen. Dage lijks zullen de kadetten huis aan huis bezoeken afleggen en Gods Woord verkondigen. De samenkomst werd naast de verkondiging van het evan gelie gevuld met zang en muziek, waaraan medewerking werd verleend door de tamboerijnband van de kadet ten onder leiding van de kweekschool- sergeante Hofman en het muziek korps van het korps Goes. Aan het slot van de avond gaven de kadetten een epiloog „Al zo lief had God de we- Varkensstamboek Zeeland vergadert in Goes Het Varkensstamboek voor Zeeland houdt aanstaande dinsdagmiddag in hotel „Centraal" te Goes een alge mene vergadering. Na de huishoude lijke zaken zal de heer Th. Megens, bedrijfsleider van de varkensselectie, mesterij in Boxtel, een lezing houden over „De fokkerij van het Neder landse landvarken". reld". Opvallend was het groot aan tal bezoekers aan deze opwekkende evangelisatiesamenkomst. Morgen avond (vrijdag) zal een jeugdrallv* worden gehouden, zaterdagmiddag een openluchtsamenkomst te Colijns plaat en zondag de sluitingsbijeen komst in de avonduren en een open luchtmeeting des middags. LANDBOUW CONSULENT TE AXEL: Vruchtbaarheid grond door regen minder Dc oppervlakte wintertarwe, die in het seizoen '60-'61 is ingezaaid, be slaat nog geen tien procent van het normale areaal. Dit deelde Ir. J. A. H. Haenen, rijkslandbouwconsulent voor Zeeuwsch-Vlaanderen, vrijdag middag te Axel mede tijdens een bijeenkomst, waarop hij een over zicht gaf van de stand van zaken bij de landbouwwerkzaamheden en van de activiteiten der voorlichting»- dienst. Deze landbouwdeskundige verwacht te, dat de gevolgen van het ongekend natte najaar van 1960 nog deze zo mer zullen doorwerken. Door het ge ploeter op de akkers zal de grond, wat de structuur betreft, ongetwij feld minder vruchtbaar blijken te Aanbesteding bouw viaduct bij Vrouwenpolder dc Provinciale Waterstaat te Mid- burg heeft vrijdagochtend de bouw van een viaduct in de weg Vrouwen- polder-Veersegatdam te Vrouwenpol der aanbesteed. Evenals voor de bouw van een viaduct te Wissenkerke was de firma J. A. Leijs te Kapelle voor dit project de laagste inschrij ver met 88.000. De overige achttien gegadigden schreven voor dit werk als volgt in: 2. N.V. Aannemingsmij voorheen Hillen en Roosen Amsterdam 101.000; 3. J. en K. T. de Oude Biervliet 102.075; 4. Aannemersbe drijf H. Stouten Brouwershaven f 104.800: 5. S. P. Wijsman Zierik- zee 105.365; 6. Volkèr Beton N.V. Sliedrecht 105.850; 7. J. A. van Housselt Bergen op Zoom 106.700; 8. W. J. Verjaal Scharendijke 106.700; 9. firma A. Verhagen Bre da 107.700; 10. firma Van de Bron en Visser Voorburg 107.800; 11. firma G. Schermers en Zonen Nieu- wendijk 109.000; 12. C. van de Klippe Vlissingen 109.800; 13. J. la Gasse Koudekerke 110.900; 14. Van Hattum en Blankevoort N.V. Bever wijk 115.400; 15. Aannemingsbe drijf „Zeeland" N.V. Middelburg 115.700; 16. L. van de Klippe Vlis singen 116.000; 17. A. van der Straaten jrs. Aannemersbedrijf N.V. Hansweert 116.000: 38. N.V. Aan- van Noordenne en Zonen Hardinx- nemersbedrijf voorheen firma B. M. veld-Giessendam 118.800: 19. N.V. Betonindustrie V.O.B.I. Vinkeveen 120.000. Aanvoer Zeeuwse Stromen De totale aanvoer van de Zeeuwse Stromen bedroeg in januari 1961 2.431.073 kg. met een waarde van f 1.253.718 (in januari 1960 4.087.325 kg met een waarde van f 1.259.821). Deze aanvoer bestond uit: 517.068 kg haring ter waarde van f 132.948 648.566 en f 169.146): 99.440 kg zee bliek ter waarde van f 13.922 (148.344 en f 21.791); 5483 kg garna len voor consumptie ter waarde van f 19.765 (32.431 en f 107.816); 3.924.377 stuks oesters (336.106 kg) ter waarde van f 820.161 (in 1960 2.842.671 stuks; 238.365 kg en f 620.387) en 1.115.500 kg mosselen ter waarde van f 116.218 (2.839.700 kg en f 298.804). Op lk i.iaart zal de Folies-Bergère in Parijs de nieuwe revue Folies Che- ries" presenteren. Foto: tijdens de kostuumrepetitie vond een van de vedettes, Micliele Roane, nog wel even tijd voor haar breiwerkje. zijn dan in normale omstandigheden. De activiteiten in het Streekverbete- ringsgebied Koewacht cn omstreken beginnen nu op gang te komen, evenals dat in het gebied Eede het geval was, bestaan die voornamelijk uit het geven van een intensieve voorlichting op allerlei gebied. Zo wordt in deze streek onder meer maandelijks een zogenaamde nieuws brief uitgegeven, die als het ware huis aan huls wordt bezorgd en waar in de laatste nieuwtjes op landbouw gebied worden gepubliceerd. In be paalde gevallen kunnen verbeterin gen tot stand worden gebracht, mid- Jels het verstrekken van premies. De rijkslandbouwvoorlichtlngsdienst in Zeeuwsch-Vlaanderen heeft ook het afgelopen jaar weer nauwe contacten onderhouden met de landbouwstudie- clubs, waarbij een achthonderdtal agrariërs is aangesloten. Met hun medewerking en geldelijke steun kon ook het vorige jaar weer een uitge breid landbouwverslag in boekvorm worden uitgegeven. Naast de norma le gespreksavonden werden ook ex cursies georganiseerd, onder andere naar agrarische gebieden in België. In 1960 werden weer twee grote de monstraties gehouden, onder meer over stoppel bewerking waarvoor gro te belangstelling bestond. Aan de loonwerkers werd uitgebreid voor lichting gegeven op het gebied van onder andere ontwikkeling gewas sen, chemische bestrijding, sproeien, weersomstandigheden en dergelijke. Een nieuwe element is de voor lichting aan de landarbeiders. Het eigenlijke handwerk gaat er meer en meer uit, zodat ook bij de voor lichtingsdienst voor zover nodig, deze mensen werd geleerd hoe zij met hun gereedschappen en soms kostbare machines moeten omgaan. Ook met de verschillende slandsorga- nisaties werden nauwe betrekkingen onderhouden. Een voorbeeld daarvan noemde de heer Haenen de resulta ten. die zijn bereikt inzake de op te richten groenvoederdrogerij. Het ver heugde de landbouwconsulent, dat zijn dienst weer als een zogenaamde brug heeft kunnen functioneren tus sen het landbouwonderzoek en de praktijk. Schooldag christelijk onderwijs in Zeeland De jaarlijkse schooldag van de chris telijke scholen in Zeeland (van kleu ter tot m.o.) zal op vrijdag 2 juni a.s. worden gehouden in „de Prins van Oranje" te Goes. Hieraan zal te vens een expositie van leermiddelen worden verbonden. In de morgenuren zal prof. dr. W. J. Kooiman uit Am sterdam spreken over het onderwerp „De vrije school in de Verenigde Staten" en in de middagvergadering zal de oud-gezant in Arabië, D. van der Meulen uit Gorssel, spreken over: „De huidige gisting in de Arabische wereld en een reis door het land van de koningin van Scheba". Hij zal zijn lezing toelichten met kleurendia's. Tuinbouwers „Oosterland en Omgeving" vergaderden De tuinbouwvereniging ..Oosterland en Omstreken", een onderafdeling van de Coöperatieve Tuinbouwvei ling „De Zuid-Hollandse Eilanden", hield haar jaarlijkse ledenvergade ring in „De Blauwe Keet", onder voorzitterschap van de heer A. Steen- goorte Mz. [et financieel verslag werd voorge lezen door de penningmeester, de heer H. J. Hage. Dé uitgaven over 1960 bedroegen f 290,87, terwijl de inkomsten waren f 291,39, zodat er een batig saldo was van f 0,52, dat bij de reserve werd gevoegd. In het jaarverslag over 1960 deelde de se cretaris mede, dat de loods te „Blau we Keet" te klein geworden is cn dat uitbreiding gewenst wordt. De Herverkaveling stelt hiervoor grond beschikbaar, doch deze zal eerst moeten worden geëgaliseerd. Er wer den in het afgelopen jaar uitgegeven 21.806 kisten, 2444 bakjes en 13.029 aardbeiendoosjes. Het ledental be draagt momenteel 55. Nadat hij de afdeling 23 jaar als bestuurslid heeft gediend, stelde de heer Abr. de Brui ne Jacobz. zich niet meer herkies baar. Tenslotte deelde de secretaris nog mede. dat de veiling er toe zal overgaan de gasten-aanvoerders. een hoger percentage te laten betalen; indien de aanvoer minder bedraagt dan f 2500.8 en indien hoger dan dit bedrag 7 De depothouder, de heer C. Bal en de administrateur, de heer F. van der Have Lz. werden dank gebracht voor hun nauwgezet werk in het be lang van de afdeling. Het aftredende bestuurslid, dc heer Abr. de Bruine Jacz. werd opgevolgd door de heer Jasper Stoutjesdijk Lz. De voorzitter van de veiling te Rotterdam, de heer Roskam gaf aan de hand van cijfer materiaal een overzicht van de om zetten op de veiling. Vooral de fruitaanvoer stijgt. De bergruimte zal daarom moeten worden uitgebreid. Men heeft zicht op een perceel grond van de gemeente Rotterdam, groot 6600 m2, waarop een bergruimte van 1500 m2 zal kunnen worden gebouwd, in de zogenaamde perronstijl. Mede deling volgde nog, dat in het vervolg een bedrag van een tiende procent van het veilingsbedrag zal worden bestemd voor de stichting van een proefbedrijf voor groenteteelt, waar in uitgebreide proeven kunnen wor den genomen met de voornaamste produkten. Directeur Hogewoning deelde nog mede dat de financiën een gezond beeld vertonen en dat on danks de kostenstijging, en de hei- haalde afschrijving toch nog ee winst kon worden gemaakt vat. f 82.000. Verder is een fonds ge vormd om eventuele dubieuze posten het hoofd te kunnen bieden, die reeds nu f 15.000 belopen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 17