PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT SITUATIE ROND NIEUW-GUINEA WEL ZORGELIJK, NIET CATASTROFAAL Gevangen Kasjamoera naar Stanleystad Professor Korringa: oesterproef zal zijn geld zeker opbrengen Kamerleden dienden de heer De Kadt geducht van repliek MINISTER LUNS IN TWEEDE KAMER: ARRESTATIES IN ALGERIJE Commercie Boekenweek 204e jaargang - no. 47 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: P. van de Velde en P. B. den Eoer. Adjunct: W. de Paeter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A, de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per kw Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 24 febr. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m Mlnlm. p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties tmax. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 58-60, tel. i 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Grote Markt 2, tel, 6140 (b.g.g. adv. 5213); Oostburg, G- P. de Pauwstr 9. tel. Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee, red. tel. 2425. adm. tel. 2094. (Van onze parlementaire redacteur) Met een debat over het regeringsbeleid ten aanzien van Nïeuw- Guinea heeft de Tweede Kamer donderdagavond de behandeling van de begroting van buitenlandse zaken beëindigd. De meerder heid van de Kamer sprak zich met beslistheid uit voor het door minister Luns gevoerde beleid, doch de socialistische oppositie drong er bij monde van de heer De Kadt op aan, reeds thans de kwestie Nieuw-Guinea aan de Veiligheidsraad voor te leggen. Minister Luns betoogde, dat de regering alleen dan de Veilig heidsraad zal inschakelen, indien er een redelijke kans is op suc ces. Voor de redelijke kans zijn enkele feiten nodig, die op dit ogenblik nog niet bestaan. Over het bericht, dat president Ken nedy Soekarno heeft uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis, zei minister de stellige indruk te hebben, dat van dit be zoek zal worden gebruik gemaakt ter bespreking van enkele za ken, die ook ons aangaan. De heer De Kadt achtte het niet no dig om nog over Nieuw-Guinea te spreken. Hij vond het heter een dui delijke verklaring af te leggen. Wel nu, volgens de heer De Kadt had de regering In haar politiek volkomen gefaald. De regeringspolitiek laat een toestand voortbestaan waardoor Nederland blijft geplaatst in een ge- varenhoek op de grens tussen Azië en Australië terwijl geen enkel Nederlands belang het innemen van die positie wettigt. Voorts leverde de heer De Kadt kritiek op de wijze waarop Nederland streeft naar ver werkelijking van het zelfbeschik kingsrecht. Hij noemde dit streven een eenzijdige Nederlandse beïnvloe ding. Ook achtte de heer De Kadt het stellen van een termijn noodza kelijk, teneinde aan te geven, dat Nederland geen enkel eigen belang op het oog heeft. Opvoeding tot zelf standigheid is alleen mogelijk bij in ternationaal beheer. Indonesië wil zich aan Belgisch bezit vergrijpen Op een bijeenkomst van 15.000 Indo- nesjërs is de regering gevraagd de Indonesische troepen in Kongo te ge bruiken voor het bewind van Gizenga in Stanleystad. Ook werd gepleit voor het verbreken der diplomatieke betrekkingen met België en inbeslag neming van Belgisch eigendom in In donesië. De bijeenkomst, die was bedoeld als protest tegen de moord op Loemoem- ba, werd toegesproken door nationa listische, communistische en gods dienstleiders en door vertegenwoor digers van de strijdkrachten. Be wapende militairen en politie om ringden het plein waaro de bijeen komst werd gehouden. Kennedy nodigt Soekarno uit voor bezoek Een woordvoerder van het Indonesi sche ministerie van buitenlandse za ken heeft vrijdag meegedeeld, dat president Soekarno een uitnodiging van president Kennedy heeft aan vaard m een bezoek te brengen aan de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur van de V.S. te Djakarta, Howard Jones, heeft donderdag de uitnodiging aan Soekarno overhandigd. Deze zal het bezoek aan de V.S. brengen tijdens een wereldreis, die half april zal be ginnen. MAQUIS VAN EXTREMISTEN De Franse autoriteiten in Algerije hebben negen aanhangers van de be weging voor een Frans Algerije die in het bergland in Oost-Algerïje een verzetsbeweging zouden hebben ge vormd, gearresteerd. De arrestaties werden verricht ïn bet gebied van Relizane, in de omgeving van Bougureat, departement Oran. Tot de arrestanten behoren de vroe gere paracliutistenkapitein Souetre, en een ex-kapitein van de speciale -^ministratieve dienst van het Fran- ;e leger in Algerije, markies De Brousse de Montpcyroux. De afgelopen dagen zijn o.m. in Oran pamfletten verspreid, waarin werd gesproken over de vorming van een maquis, die een guerrilla voor een Frans Algerije zou moeten voeren, i Minister Luns toonde ach duidelijk door het betoog van de heer De Ka'dt geërgerd. De bewindsman wilde erop wijzen, dat de kritiek van de heer De Kadt zich richt tot een beleid, dat jarenlang door de verschillende re geringen is gevoerd; ook in die, waarin de partijgenoten van de heer De Kadt, onder wie dr. Drees. zitting, hebben gehad. De heer De Kadt in terrumpeerde hier met de opmerking dat zijn fractie dit beleid toch altijd; heeft bestreden. Minister Luns noemde later op de avond deze interruptie van de heer De Kadt wel wonderlijk klinken. De P.v.d.A. bad volgens hem bij vroegere kabinetsforma ties er altijd mee ingestemd, dat het thans zo bekritiseerde Nieuw- Guinea-beleid in het legerings program werd opgenomen. Meer waardering had do minister voor het betoog van de heer Blaisse (k.v.p.) en voor de andere afgevaar digden, die zich bij dit betoog hadden aangesloten. De heer Blaisse was het eens met het standpunt van de re gering, volgens welke er thans geen aanleiding is de aandacht te vragen van de Ver. Naties. De heer Blaisse drong ook aan op het voeren van een gedifferentieerd beleid, waaron der hij verstond een beleid, dat is afgestemd op de omstandigheden. Ook wilde de K.V.P.-afgevaardigde, dat alles zou moeten worden gedaan om de wereld te laten zien wat Ne derland in Nieuw-Guinea beoogt. Onschuld De Kamer maakte het de heer De Kadt bepaald niet gemakkelijk. De heer Blaisse was van oordeel, dat het betoog van de P.v.d.A.-afgevaar- digde logisch tot consequentie heeft het afstaan van Nieuw-Guinea aan Indonesië. De heer Van de Wetering (c.h.) herinnerde eraan, dat de heer De Graaf en hij in 1954 na de reis naar Nieuw-Guinea in de Kamer zich Zie slot pag. 3 kol. 1 EXTREMISME IN KIVOE MINDERT Acht Belgische militairen zouden nog in leren zijn Aiiicet Kasjamoera, de commu nistische Loemoemba-aanhan- ger die in de provincie Kivoe de scepter zwaaide, is woensdag avond als gevangene, met een gewapend geleide van Kongo lese soldaten, uit Boekavoe ver trokken, naar wordt aangeno men in de richting van Stanley stad. Bernhard Saloemoe, commissaris van de machthebbers in Stanleystad en de man die eens heeft gedreigd alle Europeanen in Bkoekavoe te ont hoofden, is naar verluidt spoorloos verdwenen. Men meent te weten dat hij uit de gratie is bij Jean Manzika- la, provinciaal premier van Kivoe en een gematigd man. De wegvoering van Kasjamoera en de verdwijning van Saloemoe worden opgevat als aanwijzingen dat de ex tremisten in Kivoe in de minderheid zijn geraakt en het gematigd ele ment de overhand krijgt in gezag dragende kringen. Kasjamoera zou zijn opleiding in de Sowjet-Unie heb ben gekregen. Zestien moorden De hoge vertegenwoordiger van de Verenigde Naties, Rajeshwar Dayal heeft de machthebbers in Oostpro vincie schriftelijk om inlichtingen gevraagd over het lot van zestien iolitieke gevangenen die, volgens lardneltkige geruchten die in Leo- pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljljj Prof. dr. P. Korringa aan het woord I H Na liet zeer eenzijdige com- nientaar dat de N.C.R.V.-ra- H diokrant maandagavond gaf H over het doorgaan van de - oesterproef in het Veer,se Gat, H werd gisteravond in dezelfde E radiokrant een vraaggesprek opgenomen, dat Herman Fel- derhof had met een bij uit- stek deskundige op dit gebied, de in Zeeland bekende profes- sor dr. P. Korringa, direc- |f H leur van het rijksinstituut: n voor visserij-onderzoek te IJ- s muiden. ff Iu nevenstaand artikel geven ff wij dit vraaggesprek letter- H lijk weer. n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiml poldstad de ronde doen, door de Loe- moembisten van Ginzenga om het leven zijn gebracht. Dayal sprak in zijn brief de hoop uit dat de berich ten niet op waarheid zouden berus ten en wees de machthebbers van Stanleystad op hun plicht levens te sparen waar dat maar mogelijk is. Men verkeert nog steeds in onzeker heid. Niet alleen over het lot van de zestien aanhangers van Moboetoe en Kasavoeboe, maar tevens over het lot van de acht Belgische militairen die indertijd, toen zij per ongeluk vanuit Roeanda-Oeroendi op Kongo lees gebied kwamen, werden gevan gen genomen en naar Stanleystad overgebracht. Gezegd wordt dat zij nog in leven zijn. ADENAUER IN LONDEN Bondskanselier Adenauer heeft tij dens zijn besprekingen met premier iMacmillan van Engeland toegegeven dat de Amerikaanse aandrang tot verhoging van het Westduits aandeel in de economische hulpverlening is gerechtvaardigd, doch dat een beslis sing alleen kan vallen wanneer Washington en Bonn opnieuw gaan onderhandelen. Deze besprekingen zullen, wanneer is niet bekend, op ministerieel niveau worden gehouden. Adenauer acht een ontmoeting met president Kennedy voorlopig uitgesloten. Russische troepen uit Hongarije Volgens het Italiaanse persbureau Continentale dat zich specialiseert in nieuws uit de communistische we reld en vaak goed blijkt te zijn ge- informeerd overweegt de Russi sche premier zijn troepen uit Honga rije terug te trekken omwille van de propaganda. Foto: Bondskanselier Adenauer werd, op het Victoriastation verwelkomd door premier Macmillan. Minister-president gaat ook naar de Antillen In Willemstad is vernomen, dat de Nederlandse minister-president, prof. dr. J. E. de Quay, als deze in maart een bezoek brengt aan Suriname, ook een bezoek van negen of tien dagen aan de Nederlandse Antillen zal brengen. D He VRAAGGESPREK IN N.C.R.V.-RADIOKRANT Er zijn geen principiële biologische moeilijkheden Herman Felderhof: De oester proef in het Veerse Gat zal doorgang vinden. Nog deze week dinsdag is de medede ling van de minister in de Eerste Kamer met zeer veel instemming van alle zijden begroet. Omdat dit een zaak is van groot belang, hebben wij gemeend deze van de bio logische kant te bezien in een gesprek met prof. dr. P. Kor ringa, directeur van het onderzoek te IJmuiden, waar wij ons thans bevinden. Pro fessor, wat is in het alge meen de opzet van de oester proef in het Veerse Gat? Professor Korringa: „De opzet van de oesterproef is om na te gaan of er een mogelijkheid bestaat na afsluiting van de Oosterschel- de de toekomst van de Zeeuwse oestercultuur te waarborgen. U weetj de oestercultuur wordt uit geoefend in het oostelijk deel van de Oosterschelde, dat dus achter de toekomstige afsluitdam komt te liggen. Er zal zoet water ko men, hetgeen het leven van de oester ten enenmale onmogelijk maakt. De omstandigheden in de natuur in diverse wateren in Ne derland zijn zodanig, dat we niet mogen aannemen dat de oester cultuur daar zonder meer is aver te brengen. Dus de waag rijst: bestaat er nog wel een mogelijk heid oesters te blijven kweken na afsluiting van de Oosterschelde? We kennen vrij nauwkeurig de eisen die de oesters stellen aan de hoedanigheden van het water en als de mens wil ingrijpen en hoezeer is dit in Nederland een traditie om in te grijpen in hy drologische omstandigheden moet het mogelijk zijn omstan digheden kunstmatig te scheppen om oesters in leven te houden en te kweken. Dus in het Veerse Gat zal worden nagegaan, hoe met andere methode dan thans en on der beheerste omstandigheden van stroom, slibgehalte en derge lijke, oesters kunnen worden ge kweekt. Sinds enige jaren zijn -voorberei dende pi'oefnemingen verricht in het laboratorium van ons insti tuut te Wemeldinge. We hebben met zeer veel belangstelling de resultaten gevolgd en hierbij is gebleken, dat er geen principiële biologische moeilijkheden in de weg liggen. Wat we gaan doen in het Veerse Gat zal dus niet af stuiten op een principiële onmoge lijkheid, maar er zal moeten wor den gezocht naar de technische details, naar een nieuwe methode van kweken en ook een kwanti tatieve benadering: hoeveel oesters kunnen we in een bepaal de hoeveelheid water opkweken tot een grote consumptieoester. Herman Felderhof: Dit is dus min of meer te beschouwen als een proefobject? Professor Korringa: Inderdaad, dit is volkomen een proefobject, waar bij we de eerste resultaten van laboratoriumonderzoek op tech nische schaal moeten overbren gen. Technische schaal om twee redenen: in de eerste plaats gaat liet er helemaal niet om, met kleine hoeveelheden oesters een bepaald resultaat te bereiken. Het moet een echte rendabele cultuur zijn, afgestemd op een exportar tikel. Dus, we moeten met grote hoeveelheden een goed resultaat kunnen bereiken. En U weet, als (Zie slot pag. S kol. 4) regeringsnota over de commer ciële televisie is een nuchter en goed leesbaar stuk. De opstel lers van de nota hebben zich duide lijk beijverd het probleem uit de emotionele sfeer te houden, waarin het bij vroegere discussies in de pers dreigde te verzanden. Zij beperken zich tot bezadigde beschouwingen en zij leggen een grote hoeveelheid do cumentatiemateriaal over, waarmee ze ongetwijfeld een goede basis scheppen voor een gedegen parle mentaire discussie. Met belangstel ling zien wij dan ook naar deze par lementaire discus sie uit, die boven dien nog heel aan trekkelijk kan worden, wanneer inderdaad blijkt, dat de regering dit televisie-pro bleem als een ..vrije kwestie" wil beschouwen. Een vrije kwestie in die zin, dat het kabinet en de be trokken ministers niet zullen af treden, wanneer een Kamermeer derheid zich tegen de zienswijze van de regering zou keren. et laat zich overigens voorzien, dat bij de parlementaire debat ten over deze nota, niet alleen de kwestie van de reclame-televisie, maar het gehele radio- en televisie- bestel aan de orde zal komen. Er is namelijk over dat radio- en televisie- bestel zeker geen onverdeelde vreug de in Nederland. Het gaat daarbij niet of niet in de eerste plaats om verwijten aan de omroepvereni gingen, maar om een soort onbeha gen. Een onbehagen, dat zich concen treert om twee vragen, en wel of Nederland met zijn radio- en televi sie-prestaties internationaal mee kan en daarnaast of er nationaal ge zien een neiging tot verstarring bestaat. Radio en televisie zijn belangrijke internationale communicatiemidde len en helaas hebben velen de indruk, dat Nederland maar moeizaam mee speelt op het internationale vlak. Het Nederlandse radio- en televisïebestel is uniek. Geen van de ons omringen de landen kent het systeem van zend tijd-verdeling over omroepverenigin gen. Dat bemoeilijkt de samenwer king met de ons omringende landen. Wat de verstarring betreft kan op gemerkt worden, dat elke vereniging iu eenmaal gebonden is aan een iigen budget en dat het werken met :oveIe begrotingen welhaast onver mijdelijk een zekere verstarring ver oorzaakt. Het is zeker niet uitgesloten, dat men ook bij onverkorte handhaving van het huidig omroepbestel hot ge voel van onbehagen kan wegnemen, maar men weet er op dit ogenblik toch niet goed weg mee! n om nu terug te keren tot de commerciële televisie: het zit er wel in, dat zo'n commerciële zender een aanmerkelijke verfris sing kan brengen in ons Nederland se televisie-wereldje en dat er zelfs een nuttige stimulans van kan uit gaan voor de omroepverenigingen. Wij geloven met de opstellers van de regeringsnota, dat de invoering van commerciële televisie in de mees te Europese landen slechts een kwes tie. is van tijd. Ze komt onvermijde lijk en dan is het beter wanneer Ne derland op bedachtzame wijze tot de voortrekkers behoort, dan te wach ten totdat men bij het voortschrij den van de techniek met buiten landse commerciële zenders het Ne derlandse publiek poogt te geven, wat het in eigen land niet zou kun nen krijgen. E een schudt er het hoofd over. Terwille van de kinderen doet men er aan mee, maar tegelijkertijd stelt men zuchtend met de portemon nee in de hand vast, dat de handel drijvende middenstand vrijwel nooit falende middelen gebruikt om méér te verkopen. In hetzelfde vlak ligt ook de boekenweek. Ook hier wordt een vuur van intensieve propaganda op de consument losgelaten, dat zijn doel heus wel treft. En toch: moeder dag en boekenweek de vaderdag laten we terwille van de stropdassen maar buiten beschouwing zijn in stellingen, die men toch eigenlijk niet wil missen. Als er eens een ex tra reden voor de kinderen is iets voor moeder te kopen, als er eens een stimulans is een boek aan te schaffen, waarom zou men als dat althans mogelijk is dat dan niet eens doen? Het boek hoeft niet veel te kosten. De huidige generatie heeft in dit op zicht vergeleken bij de vorige een onschatbaar voordeel: het pocket boek. Natuurlijk is het kloeke boek werk, stevig en hecht in de band. verre te verkiezen boven het som3 zo lichtzinnige uiterlijk van de pocket, zoals het in vloeiend Nederlands heet. En de rechtgeaarde bibliofiel zou zonder twijfel geschokt het ge zicht afwenden, wanneer men hem er een zou aanbieden. Maar wanneer men de titels ziet van de vele voor treffelijke werken, geschreven door eminente figuren, die in talrijke reeksen van dit genre boek ook in Nederland zijn opgenomen, dan kan men over deze vorm van nivelle ring toch niet al te rouwig zijn. oekenweelt en moederdag, zij zijn er op gericht te verkopen. Maar aan de andere kant van de toonbank maken zij bij menigeen een behoefte wakker iets te willen kopen: voor iemand meestal, soms voor onszelf. En dat kopen kan vaak een kleine feestelijke gebeurtenis betekenen, zoals ook het geven dat zijn kan. Daarom: laten we die week en die dag maar niet al te scherp veroordelen. g B'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1