B0BBE GEBR. KUNST FORSE PRIJSVERLAGING VAN f 100.- en f 120.- OP PHILIPS TV NIEUWS UIT DE KERKEN café-buffet. Coöp. Boerenleenbank stalen slaapkamer, meubelhuis „butavo" Adverteer in de P.Z.C. eengezinswoning 945,- 1045,- ƒ1245,- t. ZATERDAG 18 FEBRUARI 1961 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 11 Woensdag 22 februari a.s. hopen onze gelief- de ouders, groot- en overgrootouders, x A. VERMEULEN T. VERMEULEN— ALLEMEKINDERS, hun 50-jarig huwelijk te herdenken. Dat zij nog lang ge- X spaard mogen blij- x ven, is de wens van hun kinderen, klein- en achterkleinkinde- x x ren. Helnkenszand, X 18 februari 1961. X Receptie van 16.00x 17.80 uur in café „De Toelast" te Heinkens- ij! X zand. X X Deze week: 1 busje VéGë- Claarkoffie 195 ct. - 97 geld- zegels. Alleen bij uw VéGé- kruidcnier! i DRINGEND. Wie heeft clir. romans en vooral Jeugdboeken te koop voor onze dorpsbibliothe ken? Br. lett. Z 90, bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop i.z.g.st.z. Old Finish ulttrektafel, 4 stoelen, 2 crapauds, mooi groot vloer kleed. Br. letter A 91, bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop In goede slaat; billijke prijs. G. ROOZE, Blaauwe Steen 1, Goes. TIJDREDE te houden door ds. Lekker- kerker, Ned. herv. pred. te Montfoort op D.V. woens dag 22 februari a.s. Aan vang half acht ln het kerk gebouw der geref. gemeen te te Krabbendijke. O.- EN W.-SOUBURG. Algemene ledenvergadering te houden op 27 febr. a.s. om 2 uur in de kleine zaal „Rehoboth". De agenda en de jaarstuk ken liggen voor de leden ter Inzage op het kantoor. Het bestuur. Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van mijn echtgenoot, onze vader, behuwd- en grootvader, broeder, zwager en oom JANNIS ANTHONIE RIJCKBORST, op de leeftijd van 59 jaar. Namens de faihilië, A. Rijckborst- van Hermón. Delft, 17 februari 1961. C. Fockstraat 15. De overledene is opge baard in het ziekenhuis St.-Antoniushove, Oost einde 62 te Voorburg. De begrafenis zal plaatsvinden maandag 20 februari, op de be graafplaats van de her vormde gemeente te St.-Kruis (Aarden burg) om 3 uur. De rouwdienst zal ge houden worden om 2.30 uur in de Neder lands hervormde kerk aldaar. Liever geen bezoek. Heden overleed, nog onverwacht, na een langdurige ziekte, Onze lieve zorgzame moeder, behuwd- groot- en overgrootmoeder CATHARINA DE WAARD, weduwe van Willem Willem», in do ouderdom van 81 jaar. Uit aller naam, E. Willems. Koudekerke, 17 februari 1961. „Der Boede". Condoleantieadres Kasteelstraat 15, Vlissingen. De teraardebestelling zal plaatsvinden op maandag 20 februari a.s., des namiddags 2 uur, vanaf Kasteel straat 15. In klein pens. te Een Plaag wordt gevr. flink ZELFST. WERKEND MEISJE, in tern. Prett. omg. Br. aan mevr. CHRISTEN, Joh. v. Oldenbarneveltl. 76, 's-Gra- venhage. Heden overleed, na een langdurig lijden, in het ziekenhuis „St.-Joan- na" te Goes, onze lieve vader, schoonvader, groot- en overgroot vader JAN MIERAS, weduwnaar van Suzanna Adrlaanse, op de leeftijd van bijna 80 jaar. P. M. Bom Mieras H. Bom L. Mieras G. A. J. Mieras van Laethem E. M. Mieras J. J. Mieras Klein- en achter kleinkinderen. Yerseke, 16 febr. '61. Grintweg 2. Heden overleed onze geliefde zorgzame moe der, behuwd- en groot moeder MAATJE DE NOOIJER, weduwe van Adrlaan Leendertse, in de ouderdom van 82 jaar. Uit aller naam, M. de Nooijer. Vlissingen, 16 februari 1961. Lange Zelke 22. De begrafenis zal plaatshebben maandag 20 februari a.s. des voormiddags 11 uur, vertrek vanaf Noord straat 50. Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve man en vader ADRLAAN BOONE, in de ouderdom vein 82 jaar. J. BooneSchraver. P. W. Boone. Souburg, 17 februari 1961. Nieuwe Vlissingseweg 307. De teraardebestelling zal plaatshebben op dinsdag 21 februari a.s. Vertrek Nieuwe Vlis singseweg 307, des na middags 2 uur. Schneider balpen K. 10 met ROTOR-MECHANISME en echte Schneider vulling f 1,25 Heden verloren wij, na een noodlottig ongeval, onze collega J. SENGERS, in leven uitvoerder A. bij de N.V. „Grontmij" te De Bilt. Personeel N.V. „Grontmij", rayon Zeeland. Voor de vele blijken van be langstelling gedurende de ziekte en bewijzen van deelneming na het overlij den van onze lieve moeder, behuwd-, groot- en over grootmoeder JACOMINA CORNELIA SCHOUT, geboren Van Vlaanderen, betuigen wij onze oprechte dank. Inzonderheid aan dr. Van Dijk voor de medische behandeling en zr. Van Sab- ben voor de liefdevolle ver pleging. Uit aller naam, Familie Schout. Vlissingen, februari 1961. Const. Huygenslaan 37. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze lieve vrouw, moeder, be huwd- en grootmoeder, CATHARINA CHRISTINA GELDOF geb. VOORHANS, betuigen wij onze harte lijke dank. Uit aller naam, P. Geldof. Middelburg, februari 1961. Voor de zeer vele bewijzen van medeleven, die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve man, vader en opa, MARINUS HENDRIK DEKKER, zijn wij zeer erkentelijk en betuigen wij onze harte lijke dank. Mevrouw N. Dekker de Lange. Fam. P. A. Dekker Simonse. Fam. K. W. J. Begeer— Dekker. Middelburg, februari 1961. Langevielesingel 36. VAN DE VELDE UW DRUKKER uisende zijde in prachtige gloedvolle kleuren en combinaties. (Franse zijdewevers genieten een werekl- bèkendheid). Kreukvrije Satin cotton uit Milaan (in kleurenpracht en raffinement erkent men de Italiaanse ontwerpers). De nieuwste stoffen uit Frankrijk, Italië en Nederland. zeer voordelige 2-pers. goedkoop, maar toch degelijk. prijs inch bed (2-delig) 250, garantie op de vering. nog enkele 2-pers. zuiver wollen dekens voor 42, zie onze etalage 1 vakkundige en eerlijke voorlichting. franco levering door heel nederland. korte noordstr. 24-26, tel. 3782, middelburg UW MODEHUIS IN VLISSINGEN I' Voor ecu intiem d'iueeije in een sfeervolle omgeving t kar MIDDELBURG x REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en... goedko per. Wed. J. v. d. PEIJL. Spuistraat 65, Vlissingen, telefoon 2697. Uw eigen woning in Putten op de Vpluwe. Koopsommen 17.400,- k.k. Desgewenst 16.900,- hypotheek beschikbaar. Inl. woe. en zat. van 14—17 uur in de di rectiekeet op het bouwplan nabij de Peppelerweg en bij N.V. Umaco, Malie baan 63, Utrecht, tel. (030) 118 77. Na 18 uur: (02950) 4 59 82. KREDIETEN VAN f 1 800, - a 3%, op gunstig» voorwaarden, zonder borg verkrijgbaar. AFLOSSING v.a, f. 25,» p. mnd. Wisselendewachttijd. Vraagt sehrlft.Int.bt) „BRABANTA"^ postbus 509 BREDA Te koop gevraagd nette te Middelburg. Ontruimd te aanvaarden. Br. no. 133, bureau P.Z.C., Middelburg. Universeel, 53 cm, van 1065,NU Universeel, 59 cm, van 1145,NU Universeel, 59 cm, volautomatisch, van 1345,— NU Profiteer van dit prettige nieuws bel vandaag nog, zodat U zo spoe dig mogelijk kunt genieten van de technische volmaaktheid van Philips TV. ELEKTRO- EN RADIO-TECHNISCH BUREAU LANGE DELFT 68 - MIDDELBURG - TELEF. 2471 AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Philipsaandelen waren willig Het Damrak besloot gisteren de beurs- week met een uitgesproken „willige" ten dentie voor de Philipsaandelen, De zeer gunstige stemming voor de Philipsaande len ontstond door een bericht, dat de Con solidated Electronics Industries Corp, de chemische onderneming Thompson-Hay- ward te Kansas City, overneemt. Het Philipsconcern heeft een flink belang in de Consolidated Electronics Industries Corp. De prijs van de elektro-aandelen liep vrijdag snel op van 1203 tot 1209, te gen een laagste koers van de niet-officlële ochtendhandel op 1195 en een vorige slot- koers van 1184%. Van de overige inter nationale waarden deden alleen Koninklij ke Olies met Philips mee. De olie-aande len noteerden op 1 144,80 circa een gulden hoger. Van de slotkoersen uit Wallstreet donderdag ging geen enkele stimulans op het Damrak uit. Ook de Westduitse beur zen gaven vrijdag een weinig lagere koer sen te zien. In dit licht gezien hield het Damrak zich gisteren zeer goed. AKU's ruim een punt hoger cp 532. Unilevers konden zich goed handhaven op 890. Hoogovens plus twee punten op 901. Ver geleken met de slotkoersen van vorige week vrijdag boekte Philips deze beurs- week een koerswinst van circa vijf-en- veertig punten. AKU, Unilever en Hoog ovens bleven door elkaar onveranderd. Kon. Olies verloren deze week circa twee gulden. Verreweg de grootste belangstel ling ging gisteren uit naar de Philipshoek. De stemming voor de scheèpvaartaandelen kon door elkaar vast worden genoemd. Aandelen Holland-Amerika Lijn en die van Scheepvaart Unie monteerden circa iwee punten. Van Nievelt was op 189'/», drie punten hoger. Het onveranderde di vidend van de maatschappij „Nederland" had op de koers van de aandelen geen in vloed van enige betekenis. De handel ln de scheepvaarthoek vond gedurende de gehele beürsduur vrij regelmatig plaat3. Ook vrijdag gebeurde er in de leidende cultures bitter weinig. De koersen van de aandelen in deze sector veranderden niet veel. De aanstaande nieuwe 25-jarige 414 pet lening Bank voor Nederlandsche Ge meenten groot f100 min tegen 99»/« pet had een beperkte invloed op de stemming van de staatsfondsen. Het bericht over genoemde lening was voor de beurs een verrasping. De leningen Bank voor Neder- lands-ïhe Gemeenten gaven weinig veran dering te zien. De minder gunstige resultaten van Schol ten Carton brachten weinig verandering in de koers van de aandelen die op 595 (onv.) werden geadviseerd. De handel in deze aandelen is zeer klein mede doordat van het geplaatste aandelenkapitaal groot f 1,3 min het grootste gedeelte zich in vaste handen bevindt. Aandelen Vettewln- kel werden op 305 (300) geadviseerd. Ove rigens was het in de lokale afdelingen zeer stil met geringe koersafwijkingen naar beide richtingen. Het Unilevercon- cern -al op 23 februari de voorlopige cij- fe-» over het boekjaar 1960 bekendmaken. Prolongatie 3% pet. 16 febr. 17 febr. 101% 101A 98b 97Vj 9iy» bik 01 li BIA Wgb 84iigb Nederland 1959 (414) Nederland 1931 (3%) Nederland 1943 (3%) Nederland 1955 <314 Nederland 1947 <3%) 3 Amsterdamse wisselmarkt Contante prijzen Londen 10.60%10.61%: New York 3.78tf—3.79AJ Montreal 3.82A— 3.82fJ; Brussel 7.59»/.—7.59%; Parijs 77.30—77.35; Stockholm 73.27—73.32; Frankfort 90.81 90.8G%; Milaan 60.92%—60.97%: Zurich 87.63—87.68; Oslo 52.98%—53.03%; Kopenhagen 54.79%—*54,84%; Lissabon 13.20- 13.21%: Wenen 14.54%—14.53%. VVVVVNA\\WvWvWvVWV\V Nederland 1937 3 Dollarlening 1947 3 investeringscert. 3 Nederland 1062-64 3 Ned. Indië 1937 3 C 7o Woningbouwlening 1 Nat. Handelsbank Ned. Handelsmij. Alg. Kunstzijde Unie Berghs' en Jurgens Calvé-Delft Hoogovens n.r. Ned. Kabelfabrick Philips Unilever Wiltón-Feijenoord Kon. Petroleum Mij. Amsterdam Rubber Holland Amerika Lijn Kon. Paketvaart Rotterdamse Lloyd Scheepvaart Unie Stv. MfJ. Ndeerland K.NiS.M. Vei. I-I.V.A. MIJ. N.V. Deli Mij. 93«b 92% Olgh ül%gb 99fjgli 99K'gb lOOgb 99H 99 ?i 37 110 109'/» 241% 242 341 341 532 898% 900gb 673gb 674gb 1184gb 1205gb 144.50 144.10 244 1 ..«h 243% 131) 137% 172gb 173gb Bank voor Ned. Gem. 4' 100% Bank voor Ned. Gem. 5 1958 104% 104% Van Berkels Patent 359gb 361 Albert Heijn 420 424 Bronswerk .175 178 Centrale Suiker 463 470 Kon. Mij. De Schelde N.E 430 4201 Intern. Nickel 64% 65% American Motors 51% 51'/s Baltimore en Ohio 35</j Bethlehem Steel 45% 46% General Motors 43% 43H Kehnecott 85 86% New York Central 18%-b 18»/«b Pennsylvania 12ft 12% Republic Steol 60% 61% Shell Oil Comp. 82% 84% Tide Water 26'/* 32% U.S. Steel 84% 85% Nat. Can. Corp. 9% PREM1ELENIXGEN Amsterdam 1931 Breda 1954 EnSchede 1954 Dén Haag 1952 I Den Haag 1952 II Rotterdam 1952 I Rotterdam 1952 II Rotterdam 1957 i Utrecht 1992 Amsterdam 1956 I Amsterdam 1956 li Amsterdam 1953 III Dordrecht 1956 8 Alkmaar 1956 Zuid-Holland 1957 93b 9114 94»/. 102A 93% A.N.P.—C.B.8. Intern, concerns Industrie Scheepvaart Banken Handel enn. Algemeen 98'» 93% BEL' RS1NDICES 15-2 16-2 17-2 613.79 617.00 621.23 362.31 362.67 361.92 200.24 200.67 200.89 235.16 234.67 234,f 161.30 161.71 161 431.24 432.88 434.71 NED. HERVORMDE KERK Beroepen te Achterberg W. Chr. Hovius, hand. te Haarlem; te Den Andel (Gron.): C. W. Schlingemann te NijeVesn (Dr.); Benoemd tot di recteur van het conferentieoord van de Woodbrookers te Kortehemfnen ds. Sj. Bijleveld te Boornbergum; Aangenomen naar Bodegraven A. den Hartogh te Amersfoort; be noemd tot secretaris van de Raad voor Kerk en Samenleving: dr. C. P. van Andel te 's-Gravenhage. GEREF. KERKEN (VRIJGEMAAKT) Tweetal to Bunschoten-Spakenburg (vac. J. Rijneveld): O. J. Douma te Souburg-Vlissingen en H. van Om men te Oud-Lóösdrecht; tweetal te Bunschoten-Spakenburg (vierde pre dikantsplaats): C. J. Smelik te Vee- nendaal en W. G. de Vries te Leiden. Ds. A. de Voogd 75 jaar Maandag wordt ds. A. de Voogd, emeritus predikant van de Hervorm de Kerk, wonende te Delft, 75 jaar. Ds. De Voogd, Rotterdammer van geboorte, werd in 1911 predikant van de Hervormde Gemeente van Purmerend en Den Up. Daarna diende hij nog de gemeenten van Oosterhaule-Scharsterbrug en As sen, waarna hij op 24 december 1924 predikant in Vlissingen werd. Tijdens zijn Vlissingse periode was ds. De Voogd onder meer lid van het klassikaal bestuur van Middelburg. Dit jaar wordt de traditionele Sibellus- week in Helsinki gehouden van 6 tot 12 juni. Hoogtepunt van het programma zal waarschijnlijk het optreden van het Le- ningrnds Filharmonisch Orkest zijn. HOOG EN LAAG WATER 19 februari uur meter uur meter uur meter uur meter nap -f nap nap nap Vlissingen 4.34 2.31 17.06 2.28 11.20 2.39 23.22 2.00 Terneuzen 5.07 2.46 17.35 2.44 11.53 2.55 23.54 2.16 Hansweert 5.47 2.51 18.20 2.55 12.27 2.69 Zierikzee 5.54 1.58 18.44 1.69 11.53 1.94 Wemeldinge 6.34 1.87 19.04 1.99 12.15 2.19 f-J. 20 februari Vlissingen 5.22 2.18 17.51 2.06 19 00 2.27 Terneuzen 5.54 2.34 18.21 2.23 lz.32 2.43 Hansweert 6.26 2.43 18.59 2.35 0.29 2.30 13.05 2.57 Zierikzee 6.39 1.56 19.21 1.58 0.12 1.49 12.37 1.88 Wemeldinge 7.16 1.80 19.41 1.S4 0.27 1.76 12.56 2.12

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 9