fü •p Puzzel-rubriek Klanken uit de ether Ramon de poedel pruikebollen en de ZATERDAG 18 FEBRUARI 19(51 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT plllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll^ Keurig geknipt en geschoren, stapte Ramon, de zwarte poedel, de winkel van de hondenkapper uit. Deftig trippelde hij aan zijn roodleren riempje naast zijn vrouwtje; zijn neus was nog vol van de heerlijke bloemetjeslucht die de kapper op zijn zwarte Jerulle- kop had gespoten. „Wat is het toch heerlijk om een deftige goedverzorgde hond te zijn", dacht Ramon, toen hij zichzelf in een winkelruit zag lopen, „en wat is het toch jammer dat er nog zoveel onverzorgde 'en slordige dieren op de wereld rondstappen. Ze weten niet wat ze missen, de stumpers". Die gedachte hield de zwarte poedel bezigzelfs toen hij thuis op zijn zij- den kussentje lag en wat i kleine lapjes vlees van zijn porseleinen bordje had ge- 5 geten, moest hij nog den- ken „aan de grote massa, die er zo slordig bijliep dat het eigenlijk om te huilen i was". f Zelfs toen het al donker j was en Ramon, heel moe van zijn drukke dag bij de kapper de ogen sloot, ston- den hem alle onverzorgde dieren die hij kende voor ogen„honden met slor- dige piekharen tussen de oren, poezen met te lange I nagels, vogels met niet he- lemaal gladgestreken ve- E ren en duizenden andere j dieren die hij op zijn wan- I delingetjes in het bos had ontmoet. „Eigenlijk", sufte Ramon, „zou ik naar het bos moeten gaan en al die j dieren gelukkig maken. Wat een heerlijke wereld I zou het dan worden; o, stel I je toch voor, een bos vol keurig verzorgde dieren. Wat zou het verrukkelijk zijn om dan op een zon- i nige morgen langs de pa- i den te lopen en te weten dat ik het ben die ze zo gelukkig heb gemaakt. Ra mon...!" Dit zei hij tegen zichzelf en hij ging er rechtop bij zitten „Ra- mon, jij hebt het in de poot om dat te doen. Ga naar het bos en leer ze geluk kig zijn En Ramon, de zwarte poe del, die anders te lui was om overeind te komen van zijn zijden kussentje, stap te midden in de nacht naar de keukendeur, die hij zelf kon openen en verliet het huis, waarin hij als een prinsje leefde. Het was niet gemakkelijk om midden in de nacht de weg naar het bos te vin den, maar na wat vragen bij een paar katten die langs de huizen slopen, kwam Ramon er toch ach- ter. Op een open plek in het bos, waar een paar ou de liolle bomen stonden, wachtte Ramon op de morgen. Hij had alle tijd om de re devoering die hij zou hou den voor de dieren, goed voor te bereiden. En dat deed hij ook. Geen wonder dus, dat toen 's morgens de eerste vogels het kopje over het nest staken, de poedel ze met een stortvloed van woorden begroette om ze te vertel len dat hij van dit bos het gelukkigste bos van de we reld zou maken. „Wat moet die malle krul- lekop, die naar bloemetjes ruikt vroegen de vo gels eerst, maar toen ze merkten dat de eekhoorns, die nogal ijdeltuiten zijn, niet wegwipten, maar aan dachtig naar de woorden van Ramon luisterden, hielden de vogels hun sna vel. er waren wel eens meer redenaars in het bos geko men, die zeiden dat de we reld veranderen zou als ze deden wat zij zeiden. Maar het was nooit op veel goeds uitgelopen en daarom ke ken ze bij het verhaal van Ramon nogal bedenkelijk. Maar de vrouwtjes van die dieren dachten er anders over. Die voelden best iets voor een krulletje hier en een lokje daar. Ze verdron gen zich om de boomstam van Ramon en snoven de heerlijke bloemetjeslucht op, die in zijn zwarte krul len hing. En toen waren ze helemaal niet meer te hou den. „Hij ruikt naar bloe men riepen ze, „naar het voorjaar ruikt hij. O. stel je toch voor, dat wij er eens net zo feestelijk konden uitzien als hij, wanneer straks het grote dierenfeest is en koning uil ons uit zijn verre toren 't Konijntje Wip snuft langs de grond en kijkt dan naar omhoog. Een dikke traan glijdt uit zijn oog, zo kaal zijn grond en bomen. Dan kijkt hij heel lang naar de lucht, hij zucht eens voor zich heen. De wind giert tussen noord en oost, de lucht is grauw als steen. Maar heel hoog fluit een stemmetje naar 't treurige konijn: „Wip, laat de moed niet zakken, hoor! Je mag niet somber zijn! Het was een merel die dat floot. Hij floot, maar héél, héél even. Weg is hij weer en Wip weet niet waar of hij is gebleven. Toch was het wat hij floot, .genoeg. Weer kijkt Wip naar de bomen, maar niet zo treurig meer. Hij weet dat het groen terug zal komen. Mies Bouhuys V\*V\\\\*VVWvWVVVVVVV*\WVVwV¥\\\V gedacht. Hij keek naar de smekende gezichten van de dierenvrouwtjes en glim lachte. „Wacht maar", zei hij kort, „ik zal jullie hel pen. Ik zal jullie kapper zijn Maaréén ding jullie moeten voor mijn ge reedschap zorgen een goeie scherpe schaar, krul- speldjes en een scheer mes". De dieren keken elkaar aanhet waren allemaal dingen die ze nog nooit in hun leven gezien hadden, Steeds meer dieren stroom den naar de open plek, waar de poedel op een boomstam was gaan staan, zodat iedereen hem zien kon. Hij praatte maar door over het geluk van een kruilekopje, van een plukje hier en ecu plukje daar. van een fraaie snor, een krul of pluim. Ja, hij wist ze werkelijk wijs te maken dat de hele wereld veranderen zou als ze de den wat hij. Ramon, hen vertelde. De oudere dieren stonden er wat bij te kopschudden komt bezoeken. O, help ons, mooie Ramon, om net zo mooi te worden als jij". „Dat is heel eenvoudig", kefte Ramon, „jullie be gint gewoon met naar een goeie kapper te gaan". „Een goeie kapper rie pen de dieren, „waar halen we die vandaan Wij kun nen toch zeker niet in op tocht naar de stad Bo vendien zal een goeie kap per ons om geld vragen en hoe komen we daaraan Het gezicht van Ramon on der de fraaie krulletjes be trok. Daar had hij niet aan 513. Deze postbode kijkt zo treurig, maar welke weg moet hij nu ne- hij heeft vast moeilijkheden Nu, men Helpen jullie hem even dat is ook zo Hij moet een brief bezorgen bij een afgelegen huisje, 'opooS op si j Som Suissoido maar plotseling klonk hooj in een boom een krassende stem, die riep „tot uw dienst, heer kapper En kijk, daar was Vlerk, de ekster, die een stroom van zilveren dingetjes uit zijn schatkamer hoog in de boom liet vallen twee scharen, krulspeldjes, een mooi zilveren mesje en nog een paar theelepeltjes, waarmee meneer Ramon misschien ook nog wel iets kon doen, zoals Vlerk zei. Binnen vijf minuten was dc kapsalon van Ramon in één van de holle bomen ge opend. Eekhoorntjes lieten zich de pluim van liun staart afknippen en die door Ramon in lcleinc krul letjes tussen de oren plak ken niet hars, die Dron, de specht, voor hem uit de bomen tapte. Merelmoeders lieten zich krulspelden op de kopjes inzetten, waar mee ze dan geduldig op een lak van de boom gingen zitten wachten. Hazen en konijnen lieten zich door Ramon de snor ren opdraaien met een tang, die Ramon heel han dig van berketwijgjes had gemaakt. Krullen, golf jes, snorren, pluimpjes en plukjes, van alles kwam er onder de poten van de zwarte poedel vandaan. Er waren dieren die maar meteen hun hele verenpak lieten bijknippen met hier en daar alleen een lokje opzij. En van de plukjes en veren die dan overbleven, maakte Ramon weer pruikjes, krullen, baarden en snorren voor dieren die van zichzelf niet zoveel hadden, zoals bijvoorbeeld de pad en de ringslang, die toch ook erg graag bij de gelukkige wereld van Ra mon wilden horen. Ja, het waren totaal ande re dieren, toen Ramon de eerste avond doodmoe maar heel gelukkig zijn winkel sloot. De volgende morgen stonden ze alweer in rijen om zich te laten opkammen of nog meer krullen en lokjes te bestel len dan ze al hadden. Nog twee volle dagen werkte Ramon, tot ieder dier in het bos zijn beurt had gehad en alles klaar was voor het grote dieren feest. Vol verwachting stel den de pruikebollen en krullekopjes zich op bij de rand van het bos, want ie der dier wilde de ogen van de oude uil zien als hij de grote verandering in de ga ten zou krijgen. Ramon hield zich bescheiden op de achtergrond, maar hij re kende al op een compliment en wie weet wel een mooie herinneringsmedaille van koning uil, wanneer die zou horen hoe gelukkig de poe del iedereen had gemaakt. Het ging allemaal heel an- i ders dan ze verwacht had- den. Statig kwam de oude j uil op het afgesproken uur, i toen de zon op zijn hoogst j stond, aanvliegen, maar j het leek wel of zijn vleu- I gels verlamden toen hij de j stoet wachtende dieren on der zich zag. Zijn snavel ging open van ontzetting j en zijn half dichtgeknepen I ogen werden groot en wijd, j alsof hij niet geloofde wat j hij zag. De pad trok ver- i wonderd aan zijn baardje i van konijnehaar, de merel krabde zich zijn krulletjes i van eekhoorndons. „Ik ge- e loof dat de oude uil niet i helemaal in orde is", fluis- I terde een kraai met bakke- i baardjes van wit hazedons. „Niet in orde Niet in or- i de kraste de uil, die de woorden van de kraai had gehoord, „jullie zijn niet in I orde. Hier niet 1" En hij tikte zich op zijn geleerde voorhoofd. „Hoe halen jul- lie het in je hoofd Jullie 1 hos was mijn lievelingsbos. Iedereen was er gelukkig omdat hij was zoals hij was. En nu? Een stel pias- sen, een bende niet wie f geen dier op de wereld iets 1 te maken zou willen heb- ben. o, hoe hebben jullie e dat kunnen doen De oude uil stak zijn kop 1 in zijn veren omdat hij het niet meer aan kon zien, f maar tussen zijn vlerken I vandaan zagen de dieren tranen rollen, tranen over 1 zijn lievelingsbos dat hem zó had teleurgesteld. En opeens voelden ze zich be- l lachelijk met hun pruiken en krullen, hun lokjes en I kaalgeschoren wangen. Ze keken elkaar aan en hun ogen vroegen „Wat moe- ten we Wat moeten we?" Gelukkig hielp de lucht, die meehuilde over het dol ge- f worden bos. een handje regen begon neer te plen- zen over de toegetakelde 1 dieren, wind joeg door hun pruiken en krullen. Ze gin- gen niet schuilen. Ze lieten de regen en wind hun gang gaan en redden wat er te 1 redden was. Ramon, de poedel, sloop f met zijn staart tussen zijn f benen en met druipende krullen het bos uit. De ou- de uil leek niets te merken. Die stak zijn kop pas uit 1 de veren na een lange en koude regen- en windnacht. De zon kwam op, de wind f ging liggen pruiken en krullen lagen overal als natte plukken op het mos. Merels streken hun veren glad en begonnen voorzich- tig te fluiten. „Gelukkig". zuchtte de oude uil, toen hij zag dat het ergste voor- bij was en de meeste dieren tenminste weer te herken- nen waren. Veel gesproken wordt er niet meer over de wilde da- 1 gen toen Ramon zijn win- kei in het bos had, maar er is geen dier dat niet een kleur krijgt als hij voorbij de holle boom komt. En als Ramon, de poedel, met zijn vrouwtjes door het i bos wandelt heel strak aan de rieni, zodat hij nooit 1 meer weg kan lopen I dan slaat hij zijn ogen neer E en is er helemaal niet zo i zeker meer van dat je niet E kapperskrullen en een bloemetjeslucht gelukkiger bent dan zonder die dingen. Zeker niet als hij hoort hoe E vrolijk de merels fluiten. MIES BOUHUYS. 1 Prijswinnaar werden deze week me juffrouw B. Geldof, Wijkhuijsweg 3 te Oostkapelle 5,de heer A. J. Be velander, Dinsdagstraat 30 te Sluis 2.50; mevrouw J. M. Jeremiasse- van Wijck, Midden hofsingel 28 te Oost-Souburg 2.50; mevrouw G. Meyer-Boone, Voorstraat 27 te St. Philipsland 2.50 en mevrouw Griep- De Jonge, Hansweertsestraatweg 31 te Hansweert 2.50. De oplossing luidt: Nieuwe opgave voor het a,s. weekend volgt hierbij. Alle inzendingen moeten uiterlijk woensdagavond a.s. in het bezit zijn van de Provinciale Zeeuwse Courant. Walstraat 58 te Vlissïngen onder vermelding van het woord „Puzzelrubriek" in linkerbovenhoek van enveloppe of briefkaart. Horizontaal: 1. volmaakt wijs; 6, Amerikaanse bunzing; 11. Londense dierentuin; 14. zachte; 15. stad aan de Moezel; 16. riviertje in prov. Utrecht; 17. laag tij; 18. meisjesnaam; 20. vadsig; 21. eer; 22. elasticiteit?; 24. maatstaf; 26. nakomeling; 28. war taal spreken; 30. bemanning van een vliegtuig (Eng.); 32 vent; 35. aange nomen hoeveelheden; 38- vulkanisch produkt; 39. groot paradekleding; 41. vuur, verve; 43. Sociaal Economi sche Raad, afk-.; 44. item; 45. stilt, kalmeert; 48. precies, juist (spreekt.) 50. Regiment Infanterie, afk.; 51. ge heel de Uwe, afk. (Fr.); 53. water tussen Walcheren en Zuid-Beveland; 55. kleine groep van uitgelezenen; 57. oprolbaar zoogdiertje; 59. toeristen oord in België; 62. rechten, vergoe ding van schrijfkosten; 64. Romeins keizer; 65. roofdiertje; 68. rivier in N. Frankrijk; 70. niet echt, leeg. bedrieg lijk; 72. echtgenote van Paul Vlaanderen: 73 paling; 75. vlakte maat; 77. sprakeloos; 79. onder ande ren, afk.; 80. verheugd; 81. gereed schap (in' samenstel.); 83. lid van een O. Polynesische stam; 85. deel van een boom; 86. nauwe doorgang; 87. rivier in Noord-Frankrijk. Verticaal, 1. kort ogenblikje; 2. adres kaartje met oog; 3. westerlengte, afk.; 4. gruwt, rilt van afkeer: 5. aan leiding, teken; 6. -tie: asterisk; 7. kreuzer, afk.; 8. nachtvogel; 9. -je: borreltje: 10. boomvrucht; 11. soort wier; 12. ijzerhoudende grond; 13. oom (spreektaal); 19. ontkennend voegwoord; 23. kloof, barst; 25. ho ningdrank: 27. afhangend lapje vlees; 29. voorkant van een vliegtuig; 31. vragend voornaamwoord; 33. jongens naam; 34. beuzeling, zotteklap; 36. deel van 't gelaat; 37. grappenmaker, zot: 39. benaming; 40. verdieping; 42. ontkenning; 46. groente; 47. losgera- felde naad 49. kleverig, week; 52. te zamen; 54. nobel; 56. kruisopschrift van Jezus, afk.; 58. vervoeging van het werkwoord „leppen"; 60. afslij ting van land; 61. toonteken; 63. oefenproeftijd; 66. geweldig: 67. sterk samenhangende; 69. eer bewijzen; 71. nu en dan; 73. hoofd van een abdij: 74. op de manier van; 76. ernstig, he vig; 78. -tse Toeng, Chinees staats man; 82. elektrotechnisch, afk.; 84. voorzetsel. iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ZONDAG 19 FEBRUARI 1961 HILVERSUM I 402 ra 746 kc/s. 8.00 VARA. 12.00 AVR.O. 17.00 VARA. 18.30 VPRO. 19.00 IKOR. 20.00—24.00 AVRO. VARA: 6.00 Nws. 8.18 Voor het platteland, lozing. 8.30 Gevar. progr. 9.45 Geestelijk leven, toespr. 10.00 Pianorecital. 10.30 Ge- var. progr. AVRO: 12.00 Gram. (12.30 12.35: Sportspiegel13.00 Nws. 13.07 De toestand in de wereld, lezing. 13.17 Meded. of gram. 13.20 Knipperlicht. 13.55 Rep. hardrijden op de schaats te Gothenburg. 14.10 Kunstkritieken. 14.50 Kamermuz. 15.25 Gitaarspel. 16.00 Lichte muz. 16.30 Sportrcvue. VARA: 17,00 Gevar. progr. 17.30 V. d. jeugd. 17.5-0 Nws.. sportuitsl. en sportiourn. VPRO: 18 30 Doopsgez. kerk' dienst- IKOR: 19.00 V. d. jeugd 19.30 De open deur. lezing. AVRO: 20.00 Nws. 20.05 Lichte muz. 20.35 Het vreemde avontuur, lioorsp. 21.10 Gram. 22.00 Klass. gram. 22.30 Nws. en meded. 22.45 Journ. 23.00 Pianospel. 23.15 Sportuitsl. 23.20 New York calling. 23.25 Gram. 23.5524.00 Nws. HILVERSUM II 298 ra 1007 kc/s. 8.00 KRO. 9.30 NCRV. 10.00 CONVENT VAN KERKEN. 11.30 NCRV. 12.15 KRO. 1 IKOR. 19.00 NCRV. 19.45—24.00 KRO. KRO: 8.00 Nws. 8.15 Gram. 8,25 Inleiding Hoogmis. 8.30 Plechtige Hoogmis. NCRV: 9.30 Nws. en waters!. 9.45 Gram. 10.00 CONVENT VAN KERKEN: Kerkd. NCRV: 11.30 Gram. .11.45 Kamermuz. KRO: 12.15 Buiten!, coram. 12.25 Brabanl- ork., mannenkoor en alt. 12.40 Lichte muz. 13.00 Nws, 13.05 De hand aan de ploeg, lezing. 13.10 De Wadders, hoorsp. 13.30 Lichte muz, 13.50 Boekbespr. 14.00 V. d. jeugd. 14.30 Utrechts Stedelijk orb. 15.15 Gram. 15.25 Wat ons bezighoudt, lezing. 15.35 Muzikale aspecten, muzik. lezing. 16.00 Sport. 16.30 Vespers. IKOR: 17.00 Jeugddienst 13 00 Het geladen schip, le zingen. 18.30 De kerk aan liet werk, le zing. 18.40 Progr. over jeugd en oecumene. NCRV: 19,00 Nws. uit de kerken. 19.05 Ge wijde muz. 19.30 Weg en werk der kerk hervormers. lezing. KRO: 19.45 Nws. 20.00 Licht progr. 20.30 Wij en Zij, gesprek. 20,35 Bel Canto. 21.30 Het dunne alibi, hoorsp, 22.25 Boekbespr. 22.30 Nws. 22.40 Avondcollege: radiolessen. 23.00 Avondge bed. 23.15 Metropole ork. 23.45 Gram. 23.55—24.00 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA'S RKK: 11.30 Plechtige Hoogmis. NTS: 14.3015.45 Eurovisie: Wereldkampioen schap cross-cycling. 15.50—16.40: Bloemen corso in San Remo. VPRO: 20.00 Docu mentaire. 20.10 Ballet. 20.40 Drie variaties op het thema v. d. liefde. NTS: 22.00 Sportact. VLAAMS BELG. T.V.-PROGRAMM.VS 11.00—11.40 Protest, kerkd. 14.30 Sport. (Eurovisie). 15.50 Folkloristisch progr. 16.20 V. d. Jeugd. 16.40 Weekjourn. 17.10 17.35 V. d. kleuters. 18.30 V. d. jeugd. 20.00 Nws. en sportuitsl. 20.30 Folkloris tisch progr. 21.30 Sportact. 21.50 Close-up j van.22.30 Nws. MAANDAG 20 FEBRUARI 1961 VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.23 Gram. 8.00 Nws. Daarna: Orgelspel. 3.35 Gram. 9.00 Gym. v. d. vrouw. 9.10 Gram. (9.35: Waterst.). VPRO: 10.00 Morgenwijding. VARA: 10.20 Gram. 11.20 Voordr. 11.40 Vierhandig pianospel. 12.00 Lichte muz. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Voor het platteland, praatje. 12.38 Gram. 13.00 Nws. 13.15 Voor de middenstand, lezing. 13.20 Hammondorgelspel. 13.45 Wikken en we gen. lezing. 14.00 Cello en piano. 14.30 Heer van goeden huize, hoorsp. 16.30 Ork en koor. 16.05 Zestig minuten voor boven de zestig. 17.05 Oude liedjes. 17.20 Gram. 17.30 Pianoduo. 17.50 Milit. comm. 18.00 Nws. en comm. 18.20 Lichte muz. 13.50 Act. 19.00 Pari. overz. 19.15 Regeringsuilz.: Tom Lodewijk, hoofd atd. Publiciteit van de Stichting Bevordering Bescherming Bevolking spreekt over het onderwerp Reorganisatie. 19.30 Gevar. progr. 21.30 Lichte muz. 21.55 Act. progr. 22.30 Nws. 22.40 Omr.ork. en soliste. 23.40 Gram. 23.45 Jazzmuz. 23.5524 00 Nws. 10U7 kc/s. 7.00 HILVERSUM II 29 24.00 NCRV. NCRV: 7.00 Nws. 7.13 Gram. 7.30 Een woord voor de dag. 7.10 Gewijde muz. 8.00 Nws. 8.15 Radiokrant. S.35 Gram. 9.00 V. d. zieken. 9.35 Gram. 9.40 V. d. vrouw. 10.10 Gram. 10 13 Theologische etherleer gang. 11.00 Geestelijke liederen. 11.30 Quiz. 12.05 Klavecimbelrecital. 12.25 Voor boer en tuinder. 12.30 Larnl- en tuinb.- meded. 12.33 Lichte muz. 12.53 Gram. of act. 13.00 Nws. 13.15 Volksmuz. 13.40 Gram. 14.05 Schoolradio. 14.30 Gevar. pro gramma (herh.f. 15 30 Gram. 16.00 Bijbel- overdenking. 16.30 Kamermuz. 17.00 V. d. kleuters. 17.15 V. d. jeugd. 17.30 Gram. 17.40 Beursber. 17.-15 Regeringsuitz.: Het onderwijs in het centrale bergland van Nederlands Nieuw-Guinea. door N. van der Stoep. 18.00 Orgelspel. 1S.30 Gram. 18.50 Openbaar kunstbezit, lezing. 19.00 Nws. cn weerpraatje. 19.10 Op de man af, praatje. 19.15 Gram. 19.30 Radiokrant. 19.50 Lichte muz. 20.20 Morgen zie ik Je weer, hoorsp. 21.20 Pianorecital. 22.00 Volk en staat. pari. comm. 22.15 Gram. 22.15 Gram. 22.30 Nws. 22.40 Avondover denking. 22.55 Boekbespr. 23.05 Muzikale lezing. 23.35 Gram. 23.53—24.00 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA'S NTS: 20.00 Journ. en weeroverz. KRO: 20.20 Lichte inuz. 20.40 Documentaire. 21.10 Voordr. 2'.25 Filmreportage. 22.05 Epi loog. VLAAMS BELG. T.V.-PROGRAMM.VS 19.00 Progr. over postzegels. 19.15 Film- rep. 19.45 Cult. act. 20.00 Nws. 20.25 Speel film. 21.55 Literair progr. 22.25 Nws. FRANS BELG. T.V.-PROGRAMM.VS 19.30 Sport. 20.00 Journ. 20.30 Carte Blan che Michel Magne. 21.30 Cult, progr.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 7