1961 DU PONT DE NEMOURS nette werksters Holle Pinkel en het Zaagdier SANDIJCK DE DAUPHINE PAST IN UW BUDGET vlotte eerste verkoopster. SCHRIJVER S STOFFENHUIS N.V. - GOES De Zeeuwse Chr. Boeren- en Tuindersbond TYPISTE. Algemeen Middelburgsch Ziekenfonds vr. administratieve kracht PIJPFITTERS-C.V. MONTEURS INSTRUMENTFITTERS PLAATWERKERS ARGON-ARC LASSERS ELEKTR. PIJPLASSERS' AUTOG. LASSERS ELEKTRO-MONTEURS. Industrie- en Huishoudschool - Middelburg toezichthoudster op overblijvende leerlingen assistent-boekhouder Firma Adr. de Kok Zonen metselaars en opperlieden N.V. DE VITRITE FABRIEK 1) vaklieden-metaalbewerker gereedschapsteller 2) vrouwelijke arbeidskrachten ADJ. CHEMISCH ANALIST. Universeele Reassurantie Mij. N.V. ENIGE ASSISTENTEN C. OOSTROM'S CONSERVENFABRIEKEN N.V. a. BOEKHOUDER b. PRIMA CHAUFFEUR a. bejaardenhelpsters b. flinke hulp in de huishouding c. leerling-bejaardenhelpsters. GROSSIERDER!) IN WONINGTEXTIEL VERTEGENWOORDIGER of AGENT AANNEMERSBEDRIJF DIRK VERSTOEP ECHTPAAR VAN MIDDELBARE LEEFTIJD TIMMERLIEDEN TIMMERMAN EN VERBEEK N.V. filiaalhouder-vertegenwoordiger. 14 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG IS FEBRUARI 1961! Kostbaar, Perfect, Ele gant in één woord PELIKAN De vulpen met allure Prijzen vanaf 12, Pelikan drukpotloden Het potlood met reputatie Prijzen vanaf 5,50. Pelikan ballpoint De ballpoint met kwaliteiten Prijzen vanaf 6, Deze Pelikanprodukten alle uit voorraad lever baar in vijf verschillen de kleuren. DE SPECIAALZAAK Lange Delft 28-30, Middelburg. (AF AMSTERDAM) z «Vraag ook naar de Ondine; verfijnde luxe en comfort en toch vanaf 6lechts f 5900.- HENAULT-GEHVICE OVER DE GEHELE WERELD BIJ MEER DAN 6000 AGENTEN Wij hebben plaats in onze nieuwe zaak liefst voor direct voor Gedacht wordt aan een dame met langdurige ervaring, die in staat is leiding te geven en kan adviseren bij de verkoop. Goede omgangsvormen. Prettige werkkring. Hoog salaris. Gaarne spoedige uitvoerige brieven met referenties aan TEL. 6604 XA 6 UUR 6324. In da organisatie van een zich sterk uit breidend bedrijf (niet op het terrein van artikelen verkoop) is plaats voor een VERTEGENWOORDIGER Gezocht wordt een algemeen ontwikkeld persoon, zo mogelijk met verkoop- en organisatorische ervöring en in het bezit van Rijbéwijs B. Salaris f 300.- per maand plus provisie en on kostenvergoeding. Sollicitaties te richten onder no. B 92, bur. P.Z.C., Vlissingen. vraagt voor zijn Chr. landbouwhuishoudschool te Middelburg een Indiensttreding zo spoedig mogelijk. Sollicitaties met inl. enz., te zenden aan het secretariaat van de Zeeuwse C.B.T.B., Dam 11 te Goes. AMERICAN BUILDINGS CLEANING Schoonmaakbedrijf Glazenwasserij Van Bergenstraat 88a - Breda - Telefoon 37665 Per 1 maart a.s. kunnen wij plaatsen te VLISSINGEN voor het dagelijks verrichten van lichte schoon- maakwerkzaamheden in de voor- of namiddag of voor hele dagen. Aanmelding en nadere inlichtingen op zaterdag 18 februari en maandag 20 februari des namid dags van 4 tot 7 uur in hotel Goes, Bellamypark 24, Vlissingen. Ten kantore van het kan voor spoedige indiensttreding een geplaatst worden. Salaris volgens C.A.O. ziekenfonds- personeel. Bij vaste aanstelling pensioenregeling. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan dc directeur, Wagenaarstraat 12. (NEDERLAND) N.V. Construction Division, heeft bij de constructie van haar nieuwe fabriek te Dordrecht plaatsen vacant voor Sollicitaties kunnen schriftelijk worden gericht aan de personèelsafdeling van DU PONT DE NEMOURS (NEDERLAND) N.V. Construction Division, postbus 23, Dordrecht. Molenwater 125. Gevraagd voor spoedig van 11.45 tot 13.45 uur. Aanmeldingen aan de school. De directrice, J. M. Stolk. Gevraagd voor spoedige indiensttreding een (leeftijd plm. 20 jaar). Brieven met volledige inlichtingen omtrent opleiding e.d. te richten aan de directie van de Koninklijke Maatschap „De Wilhelminapolder" te Wilhelminadorp (post Goes). AANNEMINGSBEDRIJF - BERGEN OP ZOOM vraagt voor het werk Chr. H.B.S. in wijk ,.DE GRIF FIOEN" te MIDDELBURG: Bij gebleken geschiktheid langdurig werk. Aanmelden bij uitvoerders op het werk. Fabriek van Lampvoeten voor de Gloeilampen- industrie en van kleine Metaalwaren Maisbaai- 68 Middelburg vraagt die geplaatst zullen worden als bij de snellopende precisie-produktiema- chines. Tot aanbeveling strekt ervaring als machi nebankwerker en ervaring op het gebied van het instellen van gereedschappen en pro-, duktiemachines voor massa-fabricage. Bereidheid tot werken in roulerende 3-ploe- gendienst is een vereiste. voor diverse produktieafdelingen. De mogelijkheid bestaat een dienstverband aan te gaan voor halve dagen of te werk ge steld te worden in roulerende twee-ploegen dienst. Schriftelijke sollicitaties te richten aan N.V. DE VITRITE FABRIEK, Personeelsdienst, .Postbus^ 1, Middelburg. Mondelinge aanmelding is mogelijk op maandag t.m. vrijdag van 911 uur en bovendien op don derdag van 17.3018.30 uur. DE AFDELING DELTA-ONDERZOEK VAN HET HYDROBIOLOGISCH INSTITUUT DER KON. NEDERL. AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN vraagt voor haar modern chemisch laboratorium te Yerseke een Opleiding: middelb. schooi, benevens le deel analist K.N.V.C. of vergevorderd hiermee, le deel militaire dienst moet zijn volbracht. Taak: verzamelen, op It of meerdaagse boottochten door het Zeeuwse en Zuid-Holl. Deltagebied, van water- en grondmonsters, en assisteren bij de titri- metrische en colorimetrische analyse. Salarisgrenzen: ƒ260,20 tot ƒ381,na 7 j., incl. W.W., excl. 16,30 huurcomp. voor kostwinners en vol wassenen. Aanstelling boven minimum is mogelijk. Bij verdere studie wordt in de reis- en event, verblijf kosten, cursusgelden en boeken hiervoor, tegemoet koming verleend. Voor verplaatsingskosten bestaan tijdelijke regelingen. Te Goes gunstige vestigingsmoge lijkheden. Br. m. voll. inl. (leeftijd, opleiding, burg. staat enz.) aan het hoofd van het Chem. Lab., Viersfraat 28, Yerseke. Rokin 7579 Amsterdam vraagt voor spoedige indiensttreding op haar boekhoudafdeling. Alleen zij, die in het bezit zijn van een praktijk diploma boekhouden en omstreeks 25 jaar oud zijn, komen hiervoor in aanmerking. Ervaring in een assurantiebedrijf strekt tot aan beveling. Eigenhandig geschreven sollicitaties met uitvoe rige inlichtingen te richten aan de afd. Perso neelszaken. Abdijstraat 73 KAPELLETBIEZELINGE Telefoon 01102651 vraagt in het bezit van diploma S.P.D. en/of M.B.A. ervaring in het bedrijfsleven en kennis dei- moderne talen vereist; (voor diesel-vrachtauto); moet in staat zijn zelfstandig te laden en te lossen. Correcte omgangsvormen met de clien tèle vereist. Sollicitaties aan .ons kantoor te Kapelle-Biezelinge (behalve zaterdags). Wegens uitbreiding van het tehuis voor direct gevraagd Hoog loon. Aanmeldingen rusthuis „DE GRIFFIOEN", Seisingel 100, Middelburg, in het westen des lands vraagt voor Zeeland. Uitsluitend goed bij meubelfabrieken en winke liers ingevoerden komen in aanmerking. Brieven letter E 82, bureau P.Z.C., Vlissingen. zoekt een voor bediening en schoonhouden van het kantoor. Rijbewijs en enige kennis van onderhoud van auto's strekt tot aanbeveling. Dienstwoning in het kantoor aanwezig. Salariëring nader overeen te komen. Sollicitaties te richten aan Aannemersbedrijf DIRK VERSTOEP, Groot Hertoginnelaan 37 te Den Haag. gevraagd. J. ADRÏAANSE, Noovdweg 278, St.-Lauvens. Telefoon 01180 - 3283. HANDEL IN LANDBOUWWERKTUIGEN ZIERIKZEE LEWEDORP vraagt op korte termijn voor haar bedrijf te Lcwedorp een VereistenVoor deze zelfstandige werkkring commerciële kennis van landbouwwerktuigen en trekkers op behoorlijk niveau. Sollicitaties: Schrifte"'jk of mondeling (na tel. afspraak) aan ons kantoor te Zierikzee (tel. 01110-2455).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 6