Wegens uitlokken van meineed vier maanden celstraf geëist fjootl will SCHOOLHOOFD BESCHULDIGD VAN VERDUISTERING GELDEN KORENMOLEN TE BIERVLIET WORDT GERESTAUREERD ONDERWIJSKWESTIE IN RAAD BROUWERSHAVEN Waar zijn onze schepen? 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 18 FEBRUARI 1961 RECHTBANK MIDDELBURG I Goese handelaar liet zijn getuigen valse verklaringen afleggen WEGENS UITLOKKEN van meineed heeft de officier van jus titie bij de Middelburgse rechtbank vrijdag een onvoorwaarde lijke gevangenisstraf van vier maanden, niet aftrek, geëist te gen de Goese handelaar S. B. Deze verdachte werd ien laste gelegd 2 van zijn getuigen opzettelijk te hebben aangespoord valse verklaringen af te leggen tijdens de rechtbankzitting van 2 december j.l., waarop B. terecht moest staan wegens verden king van rijden onder invloed van sterke drank. De handelaar ontkende gisteren met nadruk deze valse verklaringen opzette lijk te hebben uitgelokt. Tijdens de zitting van 2 december eiste de officier van justitie een boe te van 100 alsmede een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van tien jaar tegen B., die gever baliseerd werd, toen de politie op merkzaam werd gemaakt op de vreemde wijze van rijden van de verdachte op 26 juli van het vorige jaar op de weg Hoedekenskerke Goes, volgens B. echter waren on voldoende oliedruk en mankemen ten aan de verlichting van de auto er de oorzaak van, dat hij zo vreemd reed. B.'s raadsman, mr. J. J. van der Weel, had de rechtbank aan de hand van een schema aangetoond, dat zijn cliënt van half acht tot kwart over tien de avond had door gebracht zonder dat er sterke drank aan le pas gekomen was. Daar de rechtbank bij de uitspraak geen wettig en overtuigend bewijs geleverd achtte, sprak het college de Goese handelaar twee weken later vrij. Daar de verklaringen van enkele ge tuigen tijdens de zitting niet klop ten met hetgeen zij tegen de politie beweerden, gaf de officier van justi tie de verbalisant opdracht om de zaak te onderzoeken. De politieman kwam terecht bij de 52-jarige Goe- senaar P. L., die voor de recht bank verklaard had S. tc hebben zien rijden, echter niet op 26 juli zoals hij de politie meegedeeld had maar op 25 juli. „Ik kan me dat nog heel goed herinneren", zei hij op 2 december tegen het reöhtbankcol- lege, „omdat het toen nog een „t.v.- loze maandag" was en mijn vrouw en ik buiten van het fraaie weer za ten te genieten". Tegen een collega van de verba lisant, de agent A. uit Goes, had L. evenwel op 27 Juli gezegd: „Je had hier gisteravond moeten zijn, toen kwam B. langs". Toen de agent deze getuige enige malen aan de tand "gevoeld had, gaf I,. toe, dat bij B. op de 26e had zien rijden. „Onder invloed" voeg de hij er nog aan toe. De handelaar had, zo verklaarde L. gisteren tot de president, mr. P. van Empel. hem verteld, dat verschillen de getuigen hem op de 25e juli had den zien rijden. „Dan zal het inder daad de 25e zijn geweest", zei L. toen tegen de verdachte. „Maar als ik dan met mijn advocaat bij je kom moet je ook zonder aarzelen de 25e noemen. Ook voor de rechtbank", zei B. daarop tot zijn getuige. De handelaar wilde L. er ook voor belonen. „Er ligt minstens 25 voor je klaar", verzekerde hij. Inderdaad gaf B. hem een tientje, later nog eens twee rijksdaalders. „Het andere tientje heb ik nog niet gezien", ver telde L. „Maar B. zegt, dat hij U dat geld zomaar op de straat gegeven heeft, U zou gezegd hebben: Geef me een tientje, want ik zit zo moeilijk", vertelde mr. Van Empel. L: „B. kan wel zo veel zeggen". Niet aangedacht Ook de rijwielhandelaar J. M. uit Kwadendamme zou in deze zaak een valse verklaring afgelegd hebben. Een week voor de 26e juli had B. bij hem benzine getankt. Tijdens de zitting van 2 december had M. ge zegd, dat hij op de 26e zowel een Jaarverslag P.M.J.R. Verschenen is het jaarverslag over 1960 van de Provinciale Moderne Jeugdraad Zeeland, om vattende het jeugd- en jongeren centrum „Ruimte", afdeling Vlissin. gen, de N.V.V. jeugdorganisatie „Jonge Strijd", afdelingen Vlissin- gen en Goes en de afdeling Middel burg van de Democratisch Sociale .Jongerenontmoeting „Kentering". Met tevredenheid wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar, hoewel in het jaarverslag over de uitbouw van het werk wordt gezegd, dat daarvan niets is terechtgekomen. Door kaderge brek kon de P.M.J.R niet tot die ac tiviteiten komen, welke men graag had gezien. Jammer wordt het ge noemd, dat de afdeling „Ruimte" uit Temeuzen van het toneel is verdwe nen, tengevolge van vertrek van be stuursleden. „Jonge Strijd" uit Vlis- singen is weinig actief. Uit het ver slag van „Kentering Middelburg" blijkt, dat deze afdeling met vier groepen prima functioneert. „Jonge Strijd" te Goes is er ondanks vertrek van enkele bestuursleden in geslaagd de afdeling op gang te houden. B1NNENVER1NGBEP SCHU1MRUBBERBED bon daarvoor uitgeschreven als af gegeven had. M. ontkende ecliter in het belang van de Goese handelaar een valse verklaring gegeven te hebben. Hij had er niet aan gedacht om de rechtbank te attenderen op de juiste datum. „Absoluut leugens", was het com mentaar van verdachte B. op de tenlastelegging en de verklarin gen van I. Zijn welbespraaktheid waarmee hij het reohtbankcolle- ge vervolgens trachtte te over tuigen van zijn onschuld, baatte hem evenwel niet. Mr. Van Em pel sneed zijn woordenstroom abrupt af. „Uw advocaat zal uw belangen wel bepleiten", zei de president, die daarop de officier het woord gaf. Deze, mr. Ph. M. Schenkenberg van Mierop, merkte op, dat de manier waarop B. zijn rechten verdedigt, bepaald niet zijn instemming kon vinden. De officier verklaarde, dat B. dank zij zijn welbespraaktheid vele mensen doet bezwijken. Mr. Schenkenberg van Mierop wilde voorts rekening houden met lichame lijke en geestelijke toestand van verdachte, tegen wie hij tenslotte vier maanden met aftrek eiste. De raadsman van B. mr. G. A. Ren ting, verklaarde, dat de feiten toch wel bijzonder verward zijn. Hij vroeg zich af of het werkelijk bewe zen is, dat L. zijn cliënt op dé 26e ge zien hoeft en niet op de 25e juli. Hij was van oordeel, dat met de verklaringen van L., waarop toch 't zwaartepunt van de bewijsvoering gelegd werd, geen bewijs geleverd kon worden. „B. is uitgeweest op een rectificatie, niet op een valse verklaring", betoogde mr. Renting, die onmiddellijke invrijheidstelling voor zijn cliënt vroeg. Na raadka mer besloot de rechtbank dit ver zoek niet in te willigen en voorts de uitspraak op 3 maart te bepalen. Tegen M. eiste de officier een maand onvoorwaardel i jke gevangenisstraf, met aftrek. Ook hier volgt de uit spraak op 3 maart. Tegen L. vor derde mr. Schenkenberg van Mierop 2 maanden voorwaardelijke gevan genisstraf met een proeftijd van 2 jaar. De officier kwam tot deze els mede in verband met de gezondheids toestand van L., die bovendien zwak heeft gestaan tegen een aanhouder als B., zo verklaarde mr. Schenken berg van Mierop. Nadat de recht bank korte tijd in raadkamer was gegaan, legde het de gevraagde straf conform op. RECHTBANK MIDDELBURG Officier van justitie eiste geldboete van f 150 Wanneer de Middelburgse rechtbank de eis van de officier van justitie overneemt, zou het vroegere hoofd van de school met de bijbel te Bruinisse, W. B., zijn zorgeloosheid wel eens duur kunnen moeten betalen. Volgens de officier, mr. J. L. Andreae, is deze zorgeloosheid namelijk in de sfeer van de mis daad terechtgekomen en we gens verduistering eiste hij dan ook 'n boete van f 150 tegen het schoolhoofd. Verduistering van 'gelden, die toebehoorden aan de schoolkas en van gelden, die via de school gecollecteerd wa ren voor verschillende liefdadi ge instellingen. Deze gelden waren het hoofd toe vertrouwd, omdat dat volgens het bestuur nu eenmaal bij zijn functie paste. „En zolang U van „potjes", waarin de gelden bewaard worden, afblijft, bent U gevaarloos", betoog de de president van de rechtbank, mr. P. van Empel. Het Brulnïsser schoolhoofd had deze gewoonte, die de president hem voorhield, echter niet tot de zijne gemaakt. Verschillende ma len had hij de inhoud van de „pot jes" voor andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd waren ge bruikt, zodat hij niet In staat was de gelden te overhandigen, wan néér er voor de bepaalde bestem ming om gevraagd werd. Vier feiten waren de onderwijzer ten laste gelegd. Eerst had hij gelden, bestemd voor een tijdelijke hand- werkonderwijzeres, niet kunnen be talen. B. verklaarde het geld, dat hij van de bestuurspenningmeester had ontvangen ter uitbetaling, wel te hebben gehad, toen er om gevraagd werd. Maar later bleek, dat hij het geld, dat hij terugstuurde aan de penningmeester en dat voor de on derwijzeres bestemd was, uit het „potje" voor schoolreisjes putte. Voorts had verdachte de opbrengsten van de Sonnevanck (f 168), de Bar- timeiis (f 139) en de Unie-collecte nog niet overgemaakt aan de instel lingen, tenvijl hij ze evenmin geheel kon overdragen aan het bestuur. B. verklaarde, dat hij deze gelden altijd aan het eind van de cursus overmaakt. De president betoogde, dat vele on derwijzers belast worden met liet be heer én de administratie van derge lijke zaken. „Daarbij wordt zorgvul digheid verwacht", merkte mr. Van Empel op. „Maar de manier, waarop U omsprong met de gelden, deed de haren ten berge rijzen", voegde de president er aan toe. Het schoolhoofd gaf toe reuze slor dig te zijn. „Maar er is geen sprake van bewuste verduistering van géi den", verklaarde hij. „Wanneer men tijdens de aanhouding om het geld gevraagd had, was het er diezelfde avond nog gekomen". De officier merkte op, dat B. zijn fouten ten dele kan afschrijven op zijn slordigheid, maar dat ook finan ciële moeilijkheden een rol gespeeld hebben. Daardoor was het verdachte niet mogelijk om op de kritieke mo menten het geld te tonen, aldus mr. Andreae, die de verduistering bewe zen achtte. B.'s raadsman was het niet met de officier eens, dat deze zaak in de sfeer van het misdrijf ligt. B. had slechts het geld op tafel moe ten brengen op het tijdstip waar op het disponibel had moeten zijn. „Hier is geen opzet aan te pas gekomen", aldus de raadsman, „alleen maar slordigheid". Hij wees tot slot op het principiële karakter van de zaak: indien de onderwijzer veroordeeld wordt, zou hem dit ernstig belemmeren in zijn verdere carrière. De recht bank bepaalde tot slot de uit spraak op 3 maart a.s. Jaarlijkse feestavond van Nihil Sine Labore De Middelburgse gymnasiastenver eniging Nihil Sine Labore heeft vrij dag in de grote zaal van het City theater haar jaarlijkse feestavond gegeven. Het hoogtepunt van deze avond vormde de opvoering van Gol- doni's toneelstuk „La locandièra" (De herbergierster). Regisseur drs. F. G. v. d. Poll en zijn jeugdige to neelgroep hebben met dit werk van Goldoni, waaraan met name op to neeltechnisch gebied heel wat te „tillen" viel, hoog gegrepen, maar mede blijkens de reacties van het publiek mogen de toneelspelende gymnasiasten op een sucesvolle uit voering terugzien. Deze prestatie spreekt te meer, wan neer men zich realiseert, dat de kern van de toneelgroep van het vorige cursusjaar met goed gevolg het eind examen heeft afgelegd, zodat de re gisseur zich genoodzaakt zag om het toneel met een aantal jongere en tevens minder ervaren acteurs en actrices te bevolken. Deze mindere ervaring heeft de jongens en meis jes er evenwel niet van kunnen weerhouden om hun toehoorders van Vlotte staaltjes toneelspel te laten genieten. In dit spel over de belevenissen van een jonge herbergierster, die zich omgeven weet door de attenties van rijke, arme en knappe edelen, maak te met name de vertolking, die Jaap de Lussanet gaf van de baron van Ripafratta, indruk. Hij bewoog zich gemakkelijk over het toneel, had zich voortreffelijk in zijn rol „inge leefd" en trof vaak de juiste humo ristische snaar. Bijna op hetzelfde plan bewoog zich Heieen de Hondt in haar herbergierstersrol, die zij be heerst vertolkte. Opmerkelijk was verder de bijdrage van de kleinste van de medespelenden. Frank de Ja ger, die zich vlot en met zwier over het toneel bewoog. Daarbij toonden de anderen: Wies Harmsen, Marjan Ornée, Ronald Barentsen, Max Kerk hof en Hans Messer, dat hun spel be loften inhoudt voor de toekomst van het gymnasiasten toneel. De kostuums en liet decor droegen zeker bij tot het welslagen van deze uitvoering, terwijl grimeur F. van Oorschot oer van zijn werk had. De traditionele programmapunten: het openingswoord, ditmaal van praeses R. Okker, de verloting in de pauze en het bal onder leiding van de heer Meeuse en met medewer king van arrangement Wijnen, maakten het geheel tot een gesiaag- de feestavond. P. Roovers benoemd tot hoofdbestuurslid katb. schoenwinkeliers Op de laatst gehouden algemene ledenvergadering van de Nederlandse Katholieke Bond van Schoenwinke liers te Tilburg is de heer P. Roovers uit Middelburg gekozen tot lid van het hoofdbestuur. De heer Roovers is secretaris van de Katholieke Mid denstandsbond. Biervliets fraaie korenmolen „De Harmonie" zal worden gerestaureerd. Zonder hoofdelijke stemming ging de gemeenteraad vrijdagavond akkoord met hét voorstel aan het verzoek van de vereniging „De Hollandse Molen" tegemoet te «omen cn tot maximaal f 1500 In de restauratiekosten te sub sidiëren. De totale kosten zjjn ge» raanid op f 7127, waarvan de ge meente dus 20 voor haar rekening neemt. Burgemeester A. P. Kostense meende dat de uitgave volkomen verant woord is. Deze, op de monumenten lijst voorkomende molen, beheerst het dorpsbeeld van Biervliet en is welhaast een uitzondering vanwege het feit dat deze stenen bergmolen nog steeds in gebruik is. Ook aan rijk en provincie werd een bijdrage ge- Souburg heeft nu vrouwelijk raadslid Souburg heeft een vrouwelijk raads lid. Met algemene stemmen heeft de raad in de vrijdagmiddag gehouden vergadering mevrouw W. Postema- Woldliek benoemd tot opvolgster van het p.v.d.a.-raadslid J. de Grave, die wegens vertrek voor het lidmaat schap heeft bedankt. Burgemeester A. H, S. Stemerding deelde naar aanleiding van een vraag van de hoer G. J. Janse (c.h.) mee, dat b. en w. het voorlopige plan heb ben de oude Marnixschool in West- Souburg zo snel mogelijk af te bre ken. Er zou dan ruimte ontstaan voor de bouw van vrijstaande wo ningen als bungalows. De heer Janse had gevraagd wat de bedoelingen zijn met de oude school, want de jeugd beschouwt het gebouw als ob ject voor vernielingen. De raad ging akkoord met het voor stel medewerking te verlenen voor tuinaanleg rond de nieuwe Marnrx- school. De heer Janse brak ook een lans voor- een rolschaatsgclegenheid voor de jeugd. De voorzitter beloofde deze zaak in b. en w. te zullen be spreken. De dames E. de Vries- Schoorl, C. van Boven-Wisse en P. Wisse werden voor het tijdvak van 1 september 1960 tot 1 september 1962 hcrbènoemd als onderwijzeres- aan de school voor gewoon lager onderwijs aan het Oranjeplein. Deze herbenoeming was nodig nadat de minister was teruggekomen op zijn beslui' ''at deze school geen acht leerjaren zou mogen omvatten. Voorts ging de raad akkoord niet het voorstel In gevolge de regeling „afkoop zoutschade oorlogsehade" met enkele vroegere huiseigenaren, de heren A. Bosschaart, A. Cevaal, H. Barentsen, J. Ovaa en de vereni ging voor C.V.O., overeen te komen dat de overdracht van rechten op de afkoopsom wordt aanvaard en de partijen elk de helf' van deze af koopsom zullen -ntvangen. vraagd. De eigenaar zal eveneens 20 voor zjjn rekening nemen. Het nagekomen verzoek van de mid denstandsvereniging „Willem Beu- kelsz" om de winkels in het vervolg op zondag inplaats van 8 tot 10, van 8 tot 12 voor het publiek open te stellen, werd op voorstel van b. en w. ingewilligd. Met de heer Den Ouden zal een stuk grond worden geruild in verband met de uitbreiding van zijn zaak. Voorts zal aan de heer Den Ouden een per ceel grond van 264 vierkante meter worden verkocht, gelegen aan de Oudestadsweide, voor f 2,per vier kante meter. Het voorstel een per ceel grond te verkopen aan mevrouw E. Vervaet-Buysse, oestemd voor wo ningbouw, werd aangehouden tot de volgende vergadering. De gemeente rekening 1959 werd voorlopig vast- festeld. De gewone dienst had een atig slot van 13.909,83, de kapi- taaldienst een nadelig slot van 184.285,49. Als antwoord op de in de vorige ver gadering gestelde vraag van de heer G. Claeijs (p.v.d.a.) stelde de voor zitter voor een lichtmast te plaatsen bij het café van de heer Bos tc Drie wegen. De raad ging- hiermee ak koord. Voor de Belgische ambassade in Pa- i op Loeinoernba. De poli,lie heeft de rijs hebben Afrikaanse studenten demonstranten verspreid, heftig geprotesteerd tegen de moord LANGDURIGE BESLOTEN ZITTING Vragen rond overplaatsing van Noordgouwe naar Dreischor Meer dan een uur heeft de raad van Brouwershaven vrijdagavond achter gesloten deuren vergaderd. Het P.v.d.A.-raadslid A. C. Visser uit Noordwelle had een brief aan b. en w. geschreven cn het was do brief schrijver zelf, die om behandeling achter gesloten deuren had verzocht. Niet de gehele raad kon de heer Vis ser in dit verzoek steunen. Het was liet prot.-chr. raadslid J. A. van der Bijl uit Zonncmaire, die zich een fel voorstander toonde van openbaar heid. Hij kreeg echter slechts steun van zijn fractiegenoot J. J. Klaasse uit Dreischor, zodat het met 9 tegen 2 stemmen tot behandeling achter ge sloten deuren kwam. wat was het geval? De openbare lagere school van Noordgouwe telde tot voor kort drie leerkrachten. Waarvoor te wei nig leerlingen waren, één onderwij zer was boventallig. In Dreischor daarentegen kwam men een onder wijzer tekort. En daar de beide ker nen thans in één gemeente liggen, hadden b. en w. er geen been in ge zien om de boventallige leerkracht tijdelijk te Dreischor te detache ren. Maar in Noordgouwe waren blijkbaar tegen de manier waarop dit was gebeurd bezwaren gerezen. Men vond het weinig elegant, zo zelfs, dat de heer Visser een deel van de affaire maar liever onder de dek mantel wilde houden. Dat de problemen -r- want er waren er drie uit de brief van de heer Visser toch, zij liet dan een korte, openbare behandeling kregen, was te danken aan de heer Van der Bijl, die na de heropening de punten uit de brief van de heer Visser als vra- Raad Westerschouwen benoemde gemeente-ontvanger Na een besloten zitting heeft de raad van Westerschouwen vrijdag avond met 8 van de 10 temmen tot gemeente-ontvanger benoemd de lieer C. Verton, tot nu toe lid van de raad voor de Partij van de Arbeid. Twee stemmen voor deze functie werden uitgebracht op de lieer L. A. Verhage. KLOOSTEROIJk KORATIA >6 22! AMSTELLAAN 1 FOREST MILL X7 t» Am Q A ASTER LAND 17 R#«lf« HOOGKERK v. Su'r r JACOB VEROLME 17 U C( KARA IB t* FIO MirondA, KOFIONELLA 17 to Mon ROTTERDAM c COLYTTO 16 Kp. CRANIA 2* Mor» DINTELDIJK 16 1 OLDIKERK 1» to A OVERIJSEL 17 v. A NEDER EËMS OUWERKERK 1 ESSO ROTTERDAM OROOTC KERK 13 r SING AFORE IB v Fort JAV-. KAMFEROIJK gen aan het college van b. en w. voorlegde. Uit het antwoord van burgemeetcr A. H. Vermeulen bleek dat in Dreischor door ziekte een va cature was ontstaan. Om de kosten te elimineren besloten b. en w. tijde- lijko overplaatsing toe te passen. Een andere vraag gold de benoeming van een brandweercommandant, in welke functie voor do vier kernen dus de heer I.. M. Moermond uit Drei schor is aangesteld. Hier luidde da vraag: „Waarom geen overleg met de andere commandanten?" Burge meester Vermeulen kon hierop af doende antwoorden: „Een dergelijke handelwijze zou onjuist zijiv'. De chef van de brandweercommandan ten dient hierover te beslissen. De laatste vraag betrof de aanschaf van een brandweermanschappenwa- gen voor Noordgouwe. Do voorma lige raad van Noordgouwe had hier toe een besluit genomen. Dit besluit zal worden uitgevoerd zodra de goedkeuring van G.S. binnen is. Nagekomen advertenties Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij U kennis van de voorspoedige geboorte van ónze zoon PAEL(TJE) K. Stroo L. J. Stroo-Schreyenbcrg Zoutelande, 17 febr. '61, „Ons Nestje". De Heere nam heden tot Zich zacht en kalm onze lieve moeder, be huwd-, groot- en over grootmoeder CATHARINA VAN WIJNGEN, weduwe van J. Korstanje, in de ouderdom van 81 jaar. Oudelande: C. Korstanje P. F. Korstanje- Meèuwse Temeuzen A. Korstanje J. Korstanje- Meulenberg Klein- en achter kleinkinderen. Oudelande, 16 februari 1961. De begrafenis zal plaatsvinden op D.V. maandag 20 febr. a.s. des namiddags te 12 uur. Heden is, na een moe dig gedragen lijden, van ons heengegaan onze innig geliefde man, vader, behuwd- en grootvader MARINES MIJNSBICRGEN op de leeftijd van 53 jaar. Souburg: G. C. M. Mijnsbergen- de Croock Rotterdam J. C. A. Mijnsbergen M. M. Mijnsbergen- Timmcrmans Gcrda Rjni Sylvia Souburg, 17 febr. '61, Marnixplein 10. De teraardebestelling zal plaatshebben op dinsdag 21 februari a.s. Vertrek Marnix plein 10, des namid dags 3 uur. Heden is na een moe dig gedragen lijden van ons heengegaan onze geliefde broer, zwager cn oom MARINES MIJNSBERGEN op de leeftijd van 53 jaar. Fam. Mijnsbergen Souburg, 17 febr. '61.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 4