Bij St-Annaland 1500 ton zand verdwenen Scheldebekken: het nieuwe zeehavengebied van Nederland Zeeuwse Almanak cwb MARTINEZ Ifvcn izZifae BOUWBESLAG Sint-Philipsland ontving de Rode Kruis-erewimpel 2 PROVlNClALb Z E b U W S bi C O U li A N T ZATERDAG 18 FEBRUARI 1961 DE HEER J. W. HUPKES TE MIDDELBURG: (Advertentie) De directie-voorzitter van de Koninklijke Maatschappij „De Schelde" te Vlissingen, de heer J. W. Hupkes, heeft zicli gister middag tijdens een bijeenkomst van het departement Zeeland van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel gekeerd tegen de theorieën van dr. J. Luning Prak over de randstad Holland. Zoals bekend zijn deze theorieën samengevat in een brochure „De randstad Holland en haar belagers", waarin met name de industrie-spreiding wordt afgewezen. Gisteren nu nam de heer Hupkes de „Luning Prak-handschoen" op door te spreken over „de randprovincie en haar belagers". Daarbij concludeerde de Scheldedirecteur IHet is noodzakelijk, dat Nederland nieuwe zeeliavengebie- den tot ontwikkeling brengt en daarbij behoort het Schel debekken een belangrijke rol te spelen. 2 Nodig is voorts een doelbewuste regeringspolitiek met duidelijk omschreven prioriteiten, waaraan moet worden vastgehouden, ook al zou er op een bepaald ogenblik poli tieke druk worden uitgeoefend met het doel de koers te wijzigen. 3 De door de regering in uitzicht gestelde nota zeehavens zal spoedig moeten verschijnen. 4 Overweging verdient de instelling van een „Haveninstï- tuut". Een dergelijk instituut zou zich kunnen bezighou den met kostenberekeningen, investeringseisen enz. Een inzicht in deze kwestie ontbreekt veela, terwijl in andere sectoren van het maatschappelijk leven op deze punten intensief wordt gestudeerd. Als voorbeeld noemde de heer Hupkes de kostprijsberekeningen in de landbouw. Deze vier punten vormden de con clusie van het betoog, dat de heer Hupkes in hotel „De Burg" te Mid delburg; voor een uitgebreid gezel schap nield, een conclusie die hij ver volgens afrondde met na te gaan met welke „belagers", met name de randprovincie Zeeland heeft te maken. In de eerste plaats stelde hij, dat de Zeeuwen moeten oppas sen niet de belagers te worden van hun eigen zaak. „Wij moeten in de toekomst van onze provincie gelo ven" zei de heer Hupkes met grote nadruk. „Maar we moeten tevens begrijpen, dat het niet voldoende is te volstaan met het belijden van dat geloof op vergaderingen als deze. Wij moeten er ons voor inspannen, opdat de industrialisatie in het Sloe en in de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone slaagt. Wij moeten bovendien er voor zorgen, dat de provincie even „leef baar" wordt als de randstad", aldus de heer Hupkes. In dit verband wees hij er op, dat de dubbelstad-gedachte Middel- burg-Vlissingen van groot belang was. Een dergelijke samenwer king juichte hij dan ook van harte toe. Voorts stelde de heer Hupkes, dat Zeeland zichzelf als één geheel AdvertentieI Centrale verwarming S AWE MA NV Nedorstraat 19 - Middelburg Tel. 01180-2962 moest .zien. „Niet te veel gekibbel onder elkaar, maar samenwerken om de industrie daar te krygen, waar we menen dat ze kan ko men". Ook in het gemeentelijk be leid moet men zich daarop instel len en daarom pleitte de Schelde directeur voor een „buxgemees- tcrstype met een enigszins „bru taal" kenmerk", zoals hij het noemde. „De randprovincie en haar belagers" Een tweede soort „belagers" van de Zeeuwse zaak achtte de heer Hup kes „onze nationale buren". Wij zullen óók hen er van moeten door dringen dat onze overwegingen juist zijn. In dit opzicht waarschuwde spreker voor politieke druk. „Een Westbrabantse conglomeratie heeft politiek gezien, een groter gewicht dan Zeeland. Wij zullen daarom dui delijk moeten maken dat Zeelands ontwikkeling een nationale aangele- genhéid is", aldu3 spreker. Nederland als industrieland Tevoren had de heer Hupkes vast gesteld, dat de toeneming van de bevolking niet door de landbouw, noch door de overheid, slechts ten dele door de dienstensector, maar wél door de industrie kan worden VAN TOT MISTGEVAL. Op de valreep bereikte ons nog een „mistgeval" en wel uit Bruinisse, waar de heer Jac. D. een weinig in moeilijkheden kwam met zijn mo torbootje. Hij was uitgevaren om 'n nieuwe motor te proberen, toen de mist hem eenmaal buiten de haven gekomen verder alle uitzicht op ue wal benam. D. riep om hulp en dat werd gelukkig op ae wal gehoord, waarop het motOTseJiip „Arend" van de Visserij op de Zeeuwse Stromen uitvoer. Hulp was gelukkig overbo dig, want toen de „Arend" na enke le vergeefse speurpogingen terug keerde, was D. al weer veilig en wel op de wal. BRANDMELDING. Nog éven over de brandmelding in 's-Heer Arendskerke, waar wij giste ren op deze plaats over schreven. En eerlijk is eerlijk fut over schre ven. Want het was niet de heerM. de Schipper, die uit een vergadering werd weggeroepen, maar de heer G. van Damme, want die is brandweer commandant. EXTRA.... Plotseling is de mist ook weer ver- divenen, na ons twee, drie dagen en nachten gevangen te hebben ge hóuden in een dichte, grijze sluier. Waarin van alles gebeuren kon. Waarin het voor kon komen, dat een onzer verslaggevers op weg was naar Oostkapelle èn zich daar aange komen verbaasd afvroeg sinds wanneer be er zo'n knaap van een vuurtoren konden hebben. Hij zat in Westkapelle. Maar gistermiddag won de zon de strijd grandioos en in vele kantoren zagen wij mensen zorgeloos met de ramen wijd geopend aan het werk, spottend met alle verkoudheids- gevaren. lachend tegen de naderende lente. „Lente?", gromde die man in de rij op het postkantoor. Lente 't Kan nog wel wekenlang een steen dik vriezen". Goed, goed. Die man had natuurlijk, strikt genomen, gelijk. Maar dat maakt het bezit van zo'n enkele zonnige, voortijdige lentedag toch alleen maar kostelijker? Het is alle maal extra, moet je maar rekenen. Of liever: reken helemaal niet. Geniet. ZAKKEND WATER. In de Zeeuws-Vlaamse kreken, waar het water nogal sterk was gestegen, begint het peil weer normaal te worden. Diverse werk zaamheden, zoals het schonen van sloten en watergangen, die door de hoge waterstand onderbroken moesten worden, kunnen nu hervat worden. PADVINDERSJUBILEUM. In Heinkenszand vierde de „Schout bij Nacht Doormangrocp" van de padvinderij het 15-jarig bestaan met nét opvoeren van een révue door wel pen en verkenners. Als gasten pre senteerden de verkenners van de „Guy de Fontgallandgroep" der V. K. J. B. bovendien het toneelstukje „Bloed om Roem" en voorts lieten ook welpen en verkenners zich nog op de planken zien, zodat er een best stukje toneel is weggegeven. Muziek en zang ontbraken evenmin, zodat een talrijk publiek zich prima amu seerde. Voorzitter mr. dr. A. J. J. M. Mes en burgemeester N. H. Eisen waren eveneens present. SOUVENIR. Bij grondwerkzaamheden aan de nieuwe afvoerleiding nabij Othene (Zaamslag) kwam nog een mortier granaat te voorschijn; een souvenir uit de tweede wereldoorlog, waar he lemaal geen prijs meer op werd ge steld en dat naar het politiebureau in Terneuzen werd vervoerd. De Mijn Opr-uimings Dienst zal zich over het oorlogstuig ontfermen. r Advertentie) opgevangen. In dit verband ging spreker de kansen van Nederland als industrieland na en stelde daarbij een aantal negatieve factoren te genover positieve. Negatief zijn de gTondstoffenarmoede, het econo misch klimaat, dat meer op de com mercie dan op de industrie is inge steld, alsmede een vrij dure energie voorziening. Positieve factoren evenwel rond relatief grote bevolking, die over het algemeen ijverig en intelligent is en voorts een gunstige ligging aan de delta van dé grote rivieren. De vraag is nu: benutten wij deze positieve factoren en met name de gunstige ligging maximaal? Ter be antwoording van deze vraag ging de heer Hupkes na welke functie de zeehavens in Nederland hebben. Hij herinnerde aan een definitie van drs. B. J. Udink, waarin wordt gezegd dat een zeehaven economisch gezien wordt gevormd door een zeker aan tal industriële, commerciële en trans port-factoren, wier aanwezigheid duidelijk verband houdt met de lig plaats van zeeschepen. Nu blijkt, dat het aandeel van de Beneluxhavens in het vervoer in de „Hamburg- Genua range" ongeveer het ge bied van het Westeuropese vaste land vergeleken bij 1913 toegeno men is van 43 tot 49 welke toeneming voor een groot deel in Nederland valt. Wanneer men name lijk het vervoer in 1913 op 100 stelt, dan gaat de toeneming voor Am sterdam tot 303, voor Rotterdam tot 264 en voor Antwerpen tot 194; Deze cijfers laten dus inderdaad een ster ke stijging van het Nederlandse aandeel zien. De heer Hupkes meende dat deze stijging te danken is aan de gunstige ligging van de Nederlandse havens. Hij wees er op, dat tegelijkertijd de industriële functie van de zeehavens is toegenomen en in de toekomst nog verder zal toenemen. Er zal daarvan maximaal profijt getrokken moeten worden. Nieuwe gebieden nodig De huidige grote zeehavens zijn ech ter langzamerhand aan het einde van hun industriële capaciteit. Met het gereedkomen van de Europoort heeft Rotterdam de zee bereikt en ais het gebied hier „vol" is, dan komt men terecht bij allerlei ge kunstelde oplossingen. Toch neemt de bevolking van ons land toe en alleen de industrie zal de aanwas kunnen opvangen. Het is derhalve duidelijk, dat Ne derland moet besluiten tot het ont wikkelen van nieuwe zeehavenge bieden. Het Scheldegebied vol doet in dit opzicht aan alle eisen, het beschikt over een goede ver binding met het achterland en heeft een goede toegang naar de open zee. Bovendien is het ach terblijven van Zeeland in de econo mische ontwikkeling van Neder land tot dusver te wyten aan his torische oorzaken, niet aan econo mische factoren. Zeeland zal dus in het kader van deze nieuwe po litiek een belangrijke rol kunnen vervullen, zo stelde de heer Hup kes tenslotte. Na de inleiding werd nog een aan tal vragen gesteld en beantwoord. Er bestond voor deze bijeenkomst, die wegens ziekte van voorzitter ir. J. P. Berdenis van Berlekom on der leiding stond van de lieer A. Dirkzwager, een grote belangstel ling. li A dc enige echte Landelijke wedstrijden r.-k. E.H.B.O. in Vlissingen In het Scheldekwartier te Vlissingen zullen vanmiddag om 2 uur de wed strijden aanvangen om het landelijk kampioenschap van de Katholieke Nationale Bond voor E.B.O.H. Vorige maand vonden de wedstrijden I plaats om de eerste plaats in het dis trict. Bij deze wedstrijden werd de afdeljng Kloosterzande kampioen van het district Zeeland. In totaal zullen 11 afdelingen uit evenzovele distric ten aan de landskampioenschappen deelnemen. Op de schorgronden ten westen van de nieuwe haven van St.- Annaland, op 5 meter afstand van de dijk langs de Krabbe- kreek, is 1500 ton zand verdwenen. Van de schorren, die zich tot 50 meter in de zeearm uitstrek ken, is slechts een strook van 4 tot 5 meter overgebleven. De rijkspolitie te water heeft hier peilingen verricht en onder zoekt thans of hier sprake is van een natuurlijke oeverval, dan wel of dit zand met een zandzuiger is weggezogen. In dit verband is een firma uit Dordrecht gehoord die in de omtrek van St.-Annaland met een zuiger werkzaam is geweest. De firma ontkent bedoeld zand te hebben weggezogen. Bij het onderzoek naar de schuldvraag wordt uitgegaan van het baggerreglement. Het ligt voor de hand dat het wegzuigen van zand voor een waterkering schadelijke gevolgen kan hebben. Uitgereikt in dorpshuis Twintig inwoners ontvingen de Landsteiner-penning Vrijdagavond hebben resp. het hoofd bestuur en het kringbestuur van het Rode Kruis in het dorpshuis te Anna-Jacobapolder het ereteken en de provinciale trofee voor de hoogste opbrengst van de campagne 1960 ontvangen. In zijn openingswoord wees de voor zitter, dokter H. Menger, erop, dat de inwoners yan St.-Philipsland en A.J.-polder nu reeds zeven jaar ach tereen het Rode Kruis een warm hart toedragen. Namens het hoofd bestuur voerde mr. J. A. Heyse het woord. Hij sprak over „het wonder van St.-Philipsland". Dank zij de ac tiviteit van het plaatselijk bestuur kwam men nu voor de zevende maat het beste uit de bus. De erewimpel blijft voorgoed in St.-Philipsland. Het hoofdbestuur heeft daarom een nieuwe trofee laten maken. Het ver- Arbeider overleed aan val in fabriek te Sas van Gent Vrijdagmorgen is de 67-jarige we duwnaar H. Gulnau, in het r.k.-zie- kenhuis te Sluiskil overleden aan de gevolgen van een bedrijfsongeval in de fabriek van de Centrale Suiker- Maatschappij te Sas van Gent. De heer Guinau, afkomstig uit West- dorpe, werd tijdens zijn werk getrof fen door een zak droge pulp, stort te een verdieping naar beneden en liep een nekwervelfractuur op. Het slachtoffer was donderdagmid dag ingeschakeld bij het transport van zakken gedroogde pulp. De zak ken gleden trapsgewijs naar de la ger gelegen verdiepingen. De heer Guinau was zo onfortuinlijk één van de zakken niet te zien aankomen. De zak trof hem zodanig, dat hij naar dc lagere verdieping viel. Zijn val werd gebroken door balen gedroogde pulp, maar de man kwam zo onge lukkig terecht, dat hij een nekwer velfractuur opliep. Eerste paal geslagen voor sluizen Grevelingendam Vrijdagmorgen is in de. bouw- M put voor de schutsluizen in M de Grevelingendam te Bruinis- se een heistelling geplaatst en de eerste paal geslagen voor de fundering van de beton- H vloer. H Voor deze vloer zullen in totaal m 1039 palen van ruim zeven me- ter lengte worden ingeheid. H Voor deze palen, die samen bijna zeveneneenhalve kilome- m ter lang zijn, werd 1000 kubie- ke meter beton gebruikt. De sluis wordt 131 meter lang p met een schutbreedte van 16 meter. De vloer van de sluis krijgt een dikte van tweeën- m eenhalve meter. Hiervoor zal 15.000 kubieke meter beton worden gebruikt. illiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiliiiillilliiillllllllliiillllliiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiliiiiiiöi heugde het hoofdbestuur dat St.-Phi lipsland hier weer als eerste aan spraak op kan maken. De kringcom- missaris, mr. A. J. van der Weel, vergeleek St.-Philipsland met 'n bij zonder goede sprinter, die zeven jaar lang in topconditie blijft en zelfs nog beter wordt. Vervolgens overhandigde hij de provinciale trofee. De voorzitter dankte beide spre kers en wees erop, dat 1960 wel een recordjaar was, maar dat hij toch een waarschuwing moest laten horen. Als de bijzondere ac ties niet gevoerd waren, zoals de collecte aan het veer, dan zou de opbrengst lager geweest zijn dan in 1959. In 1959 waren er 530 leden, in 1960 nog geen 500. Er is meer energie en offervaardigheid nodig, aldus de voorzitter. Ooit het aantal donors loopt terug. Enkele jaren geleden waren er nog ongeveer 240 tot 260, en nu waren er de laatste keer slechts ongeveer 180. Aan 20 inwoners van Anna-Jacoba polder werd de Landsteiner-penning uitgereikt. In de pauze werden en kele welfare-artikelen verkocht. Na de pauze werd de film „Paula" ver toond. Er was grote belangstelling. Zes maanden celstraf wegens diefstal Uitspraken rechtbank te Middelburg De rechtbank lieeft vrijdag de jeug dige varensgezel W. O. uit Middel burg wegens inbraak met diefstal veroordeeld tot een onvoorwaardelij ke gevangenisstraf van zes maanden, met aftrek. Dat betekende, dat de jongeman als vrij man de rechtszaal kon verlaten, daar zijn tijd van voor arrest eveneens zes maanden bedra gen had. De varensgezel had tezamen met een vriend vlak na de kermisweek een inbraak gepleegd in het kantoor van sociale zaken in de Zeeuwse hoofd stad. De officier van justitie eiste voor dit misdrijf een onvoorwaarde lijke gevangenisstraf van acht maan den, met aftrek. De verdediger van O. had gevraagd om de onvoorwaar delijke straf gelijk te stellen met de tijd van voorarrest. De Axelse automobilist J M. H., die onder invloed, van sterke drank zijn auto had bestuurd, werd veroordeeld tot een boete van 200,twee we ken voorwaardelijke gevangenisstraf en een ontzegging van de rijbevoegd heid voor vier maanden, alles met een proeftijd van twee jaar. De Zierikzeese filiaalhouder H. S. werd veroordeeld tot eer. boete van 40,omdat hij midden op een smalle weg te Renesse zijn auto had geparkeerd, waardoor een botsing was ontstaan. S. was door de kan tonrechter te Zierikzee veroordeeld tot eveneens een boete van 40. maar tegen dit vonnis was hij in ho ger beroep gegaan. AA/WW\*W*V*VW\*WW\* Voor Zeeuws nieuws zie ook de pagina's 4, 5 en 8 VW\*WN*VV\**\\*WWVVV In Terneuzen is kort geleden een aanvang gemaakt met, de aanleg van de zgn. „invalsweg het Zwaantje", al thans het eerste gedeelte daarvan, vanaf het Zwaantje tot aan de Ja cob Catsstraat. De aanleg van deze nieuwe toegangsweg naar Terneu zen is in het kader van de verbete ring der intfra-structuur en ter be vordering van de industrialisatie, be langrijk gesubsidieerd. Zo neemt het ministerie van economische zaken 58.9 pet. en de directie der arbeids voorziening 28.5 pet. van de totaal- kosten voor haar rekening. Aange zien het project valt onder de zgn. aanvullende werken, moet het zo mogelijk nog dit, voorjaar gereed komen. Scheepvaart in Zeeland na de mist weer normaal Veerdiensten misten eerste overtochten Na twee dagen door zware mist ver oorzaakt oponthoud zijn de schepen in de Zeeuwse wateren gisteren weer „op gang gekomen". Er was overal grote bedrijvigheid, zowel van de zeeschepen als van de binnenvaart. Het binnenvaartuig „St.-Antoine", dat tijdens de mistperiode bij Saef- tinge strandde, werd door drie sleep boten de „Holland", „En Avant 10" en „Johnny Jordaan" vlot getrokken. Het schip was met 700 ton ijzer op weg van Luik naar Rot terdam, toen het door de mist werd overvallen. Omdat de „St:-Antome" in-een gevaarlijke positie-zat, waren donderdag al enkele opvarenden naar Hansweert gebracht. Het schip-volg de vrijdag met wat schade aan ae huidbeolating en kan de reis ver moedelijk vervolgen. De Zeeuwse veren werkten in do loop van de dag weer normaal. Zowel in Katseveer als Ivruiningen miste men (1e eerste overtocht. De diénst Ter- neuzen-Hoedekenskerke voer óm kwart voor negen -voor de eerste maal en op de lijn Vlissingen-Bres- kens was dat omstreeks half tien het geval. Mr. Dijckmeester slaat eerste paal voor Smit Plechtigheid verschoven naar donderdag 2 maart a.s. Burgemeester mr. F. Th. Dijckmees ter van Zierikzee zal de eerste paal slaan voor de dieselmotorenfabriek Smit en Bolnes N.V., die zoals be kend nog dit jaar op het Zierikzeese industrieterrein aan het Havenka- naal zal worden gebouwd. Donderdagmorgen 2 maart a.s. te half twaalf zal mr. Dijckmeester de heimachine bedienen. Het lag aan vankelijk in de bedoeling, dat deze plechtigheid op 28 februari a.s. zou worden gehouden, doch door onvoor ziene omstandigheden heeft men haar nog enige tijd moeten uitstel len. Voor dc aanvang van de plechtigheid is er te half elf een ontvangst in „Mondragon", in welk restaurant na afloop van het heien van de eerste paal de genodigden een lunch wordt aangeboden. ZONNIG Droog weer niet zonnige perioden en weinig wind. Hoge middagtempera- turen. ZON 1.9 februari. Zon op 7.48 onder 18.00 (Foto P.Z.O.). 20 februari. Zon op 7.46 onder 18.02

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 2