PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT LIBERALEN UIT BELGISCH KABINET RAMP IN GOUDMIJN DOOR DYNAMIET Prof. Romme verlaat de Tweede Kamer Zeven ministers dienen ontslag in Operatie „Schuiven dicht" in Veerse Gat op 26 of 27 april a.s. Onenigheid over invoering versoberingswet EN BL0C VLIEGRAMP ZOU MET ECLIPS TE MAKEN HEBBEN KIESWET SPAAK KANDIDAAT VAN SOCIALISTEN SOCIALISTEN TERUG RUMOER ROND KATANGESE STRAALJAGERS Allesverwoestende explosie Minstens 26 doden Benoeming van B. J. Buel verwacht Geen gejuich Belagers 204e jaargang - no. 42 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pogter, Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS S6 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 18 febr. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m,m Minlm. p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 125. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 58-00, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3506 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Grote Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. adv. 5213); Öostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 2395, Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. De liberale ministers in het coalitiekabinet van premier Eys- kens hebben gisteravond hun ontslag aangeboden welk besluit waarschijnlijk een kabinetscrisis tot gevolg zal hebben. De zeven liberale ministers en twee staatssecretarissen van bui tenlandse zaken dienden na een speciale kabinètszittïng premier Eyskens hun ontslag in. Hun woordvoerder, vice-premier en minister van binnenlandse zaken, Rene Lefebvre liet Eyskens weten dat de liberalen zich genoodzaakt voelden hun ontslag te nemen wegens zijn falen om de noodzakelijke financiële maatregelen te bevorderen en een nieuwe kieswet voor het parlement te brengen. Bij het indienen van hun collec tieve ontslag verzocht Lefebvre Eyskens het aan koning Boude- wijn te willen overhandigen. De premier zei een definitief besluit te willen uitstellen tot de speciale kabinetszïtting die vandaag om 10 uur zal begin nen. De liberale ministers heb ben echter laten weten liieraan niet te zullen deelnemen, Het verwachte ontslag van het ka binet zal waarschijnlijk gevolgd wor den door nieuwe verkiezingen. De liberale ministers en staatssec retarissen dienden hun ontslag in nadat Eyskens gisteravond op een Volgens berichten in de Belgi sche pers hebben mensen van de Sabena de gedachte geop perd dat mogelijk de zonsver duistering van woensdag, al thans gedeeltelijk verantwoor delijk gesteld zon kunnen wor den voor het op diezelfde dag bij Brussel gebeurde ongeluk met de Boeing van de Sabena. Rond die tijd zouden zich op de op tische vliegcontrole-apparaten zowel van het vliegtuig als in de verkeers toren van het vliegveld leemten in de signalering hebben voorgedaan die aan radio-electrische storingen te wijten geweest zouden zijn. P.Z.C.-zaterdagnummer DIT TRIESTE slachtoffer van stookolie trof een onzer verslaggevers aan op een mis- m tige middag in de Zwartepol- der; een rijk natuurgebied in West Zeeuwseh-Vlaanderen, waarvan de botanici (en zij niet alleen) echter vrezen, dat het verloren zal gaan, indien waterschapsmensen inderdaad tot afsluiting van dit minia- tuur-zeegat zouden overgaan. f§ Meer over deze kwestie op pa- gina zeven. verder in dit achttien pagina's tellende P.Z.C.-zaterdagnum- mer: Stemmen uit de kerken s (pag. 3); „Een mistige middag In een zwarte polder" (pag. 7); M Radio en T.V. plus Films in Zeeland (pag. 9); letterkundige kroniek en kunst (pag. 13) Zeeuwen bij de Deltawerken en feuilleton (pag. 15) en de Kinderkrant met puzzel en n klanken uit de ether op pag. 17. n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii speciale kabinetszitting bekendmaak te dat hij alle noodzakelijke finan ciële decreten niet voor de nieuwe verkiezingen van kracht kon laten worden. Bovendien heeft het besluit van de Christelijke Volkspartij om geen nieuwe kieswet aan te ne men voor de verkiezingen de woe de gewekt van de liberalen. De liberalen wilden dat de kies wet zou herzien worden en reke- De Belgische socialist Spaak, die zijn ontslag heeft gevraagd als secreta ris-generaal van de NAVO, is op een bijeenkomst van de socialistische partij te Brussel gekozen tot kandi daat in de Belgische hoofdstad voor de aanstaande parlementsverkiezin gen. ning zou houden met de toename van de bevolking de laatste tien tallen jaren. Theo Lefebvre, de president van de C.V.P., schijnt met de gedachte te spelen een coalitie met de socialis ten te vormen na de nieuwe verkie zingen. Hierdoor zouden de liberalen in de oppositie worden gedrongen en daar zij slechts 21 zetels in de ka mer bezitten, tegen de C.V.P. 104 en de socialisten 84, zou hun invloed in het politieke leven spoedig tot het verleden behoren. De Franse regering stelt een onder zoek in naar de omstandigheden waaronder een deel van een zending vliegtuigen voor België naar Katan ga is gegaan. Dit heeft een woord voerder van het ministerie van bui tenlandse zaken in Parijs medege deeld. In officiële Kantangese lering geeft men toe, dat er woensdag drie straal- 1 es vliegtuigen van Franse makelij zijn aangekomen. De Verenigde Staten hebben laten bekendmaken, dat zij de levering van in Frankrijk vervaardigde straal jagers aan de Kongolese afgescheiden provincie Katanga „betreuren". Ramp in India vergt vijftig doden Twee aan elkaar gebonden veerboten vol mensen die van een jaarmarkt terugkeerden, zyn donderdag op de rivier de Kisie by Ghoghardiha in de Indische staat Bihar gezonken. Men vreest dat 50 mensen, voor het grootste deel vrouwen en kinderen, verdronken zijn. In een goudmijn nabij Johan nesburg zijn gisteren twintig kisten dynamiet ontploft op een diepte van ongeveer 150 meter onder de grond. Minstens 26 mijnwerkers werden gedood. Gisteravond waren 43 Afrikaanse en zeven blanke mijnwerkers in zieken huizen opgenomen. Zij hadden dode lijke gassen, welke als gevolg van de ontploffing waren ontstaan, inge ademd, kan het dodental stijgen tot veer tig. De goudmijn is gelegen in Zuid-Roodepoort, ongeveer zes tien kilometer van Johannesburg. Een mijnwerker verklaarde, dat op het tijdstip van de ontploffing mo gelijk 200 mensen in de mijn aan het werk waren. Een functionaris van de mijn ver klaarde dat het wel twee of drie da gen zal duren alvorens het juiste aantal doden bekend is. Hij meende, dat men waarschijnlijk nooit te we ten zal komen wat er gebeurd is. Een lid van de ambulanceploegen zei dat aan de geborgen lijken niet te zien was of men met blanken of met negers te doen had. In Zuid- afrika is de rassenscheiding doorge voerd tot liet punt van gescheiden Volgens een officiële verklaring begrafenis van blank en zwart. Toegejuicht door ca. 100.000 mensen is de „Santa Maria" de haven van Lissabon binnengekomen. Aan boord bevond zich het stoffelijk overschot van de officier, die bij de overneming van het schip door kapitein Galvao en zijn mannen om het leven is ge komen. Fotoop de brug van het schip werd de bemanning verwelkomd door pre mier Salazar (midden). Professor mr. C. P. M. Romme heeft gisteren zijn ontslagbrief als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de ka- •mer-presïdent overhandigd. Het is te voorzien dat ir. Witte, bur gemeester van Eindhoven en staats secretaris dl'. Veldkamp, die na de heer Romme op de lijst der verko- zenen van de K.V.P. staan, zullen bedanken voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Ir. Witte deed zulks reeds bij een vroegere vaca ture in de K.V.P.-fractie. Mits deze hierin toestemt ligt het in de lijn der verwachtingen, dat de heer B. J. van Buel uit Oss, die reeds eerder lid van de Tweede Ka mer was, benoemd zal worden ver- Prof. Romme 1 klaard, aldus wordt van K.V.P.-zijde vernomen. De heer Van Buel is 48 jaar oud en lid van Provinciale Sta ten van Noord-Brabant. In zijn ontslagbrief schrijft prof. Romme o.m.: „Tot mijn leedwezen ben ik tot het besluit moeten ko men, mijn lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Gene raal te beëindigen. De mij behandelende doktoren hebben mii veroorloofd en aange raden binnen enige tijd weer aan het werk te gaan, maar zjj hebben mij daarbij met klem in overwe ging gegeven, mij voortaan te be perken tot een normale dagtaak. Vermits het werk van fractievoor zitter voor mij deze grens te bui ten gaat en moet gaan, ben ik tot mijn bovenvermelde conclusie gekomen. Carl Paul Marie Romme werd op 21 december 1896 te Oirschot gebo ren. Hij bezocht het r.k.-gymnasium te Amsterdam en studeerde daarna rechten aan de gemeentelijke univer siteit aldaar. Zijn loopbaan begon de heer Romme in 1921 toen hij tot lid van de ge meenteraad van Amsterdam werd gekozei^. Van 1932 tot 1933 was hij lid van de Tweede Kamer. In mei 1946 werd professor Romme wederom gekozen tot lid van Tweede Kamer. Hij legde toen het lidmaatschap van het college van rijksbemiddelaars neer. Professor Romme werd voorzitter van de K.V.P.-fractie in de Tweede Kamer. Hij heeft, na de terugkeer van de „commissie generaal" in 1946 uit Indonesië een leidende rol ge speeld bij de Kamerdebatten over de overeenkomst van Linggadjati. Professor Romme is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In oktober 1960 moest hij op dokters advies rust houden. Hy werd toen als fractievoorzitter vervangen door de heer W. J. Andriessen. ftantlijn LAATSTE CAISSON WORDT OP 24 APRIL GEPLAATST Naar wij vernemen wordt er bij de Deltadienst van de rijkswaterstaat thans reke ning gehouden met een defi nitieve sluiting van het Veer- sen Gat in de tweede helft van april. Het invaren van de laatste van zeven sluitïngs- caissons is namelijk gepro jecteerd op of omstreeks 24 april. De schuiven in de cais sons zullen echter op deze datum nog niet gesloten wor den, maar pas enkele dagen later, vermoedelijk 26 of 27 april. Met het sluiten van deze schuiven wordt de stroom in het Veerse Gat ge blokkeerd en dit feit wordt als de „officiële" gebeurtenis aangemerkt. Het is niet uit gesloten, dat H. M. de Konin gin deze operatie „Schuiven dicht" op 26 of 27 april zal bijwonen. Er zijn over de sluitingsdatum de laatste weken allerlei gissingen gemaakt en zelfs is in enige dag bladen als datum tien mei ge noemd. Deze veronderstelling is echter onjuist gebleken: de Delta dienst heeft namelijk een schema opgemaakt, waarin drie data wa ren opgenomen welke aangepast waren aan de getijdencyclus. De sluiting dient namelijk bij voor keur bij dood tij te geschieden en in dit verband waren er twee mogelijkheden in mei en was er één mogelijkheid in april. De keus is deze week op de laatste datum gevallen omdat men geen tijd wil verliezen: er is aan de afwerking van het dijklichaam, nadat de caissons zijn geplaatst nog heel veel te doen en daarom is een snelle sluiting gewenst. Men heeft thans een tijdschema op gesteld voor het invaren van de zeven caissons in het sluitgat. Op 24 april is het dood tij eu op die- dag dus zal vermoedelijk de laat ste caisson geplaatst worden. Dat gebeurt op" de kentering van laag water, omdat de plaatsing dan makkelijker verloopt en de caisson niet zo diep behoeft te „zakken". Ook de andere cais sons dienen op het tijdstip van de laagwaterkentering geplaatst te worden, zodat dit liet tempo van de plaatsing beïnvloedt. Theo retisch zouden er dus twee cais sons per dag in het sluitgat gezet kunnen worden, maar de Delta dienst en de aannemers willen geen risico nemen: per dag zal er dus één worden geplaatst. De zeven caissons zullen echter niet op zeven achtereenvolgende dagen worden ingevaren. Men wil er eerst enige ervaring mee op doen en daarom wordt met de eerste twee een soort „generale repetitie" gehouden. Met deze re petitie wordt begonnen direct na het springtij van deze periode, namelijk omstreeks 16 april. De overgebleven vijf gaan vervolgens enkele dagen later in een „straf tempo" van één per dag, de laat ste dus vermoedelijk de 24e april. Belangwekkend is de vraag hoe de zeven zullen worden geplaatst. Bij excursies op het werk werd van rijkswaterstaat tot dusver steeds betoogd: twee aan de Wal- cherse, twee aan de Noordbeve- landse kant, de laatste tenslotte daartussen. Het blijkt nu echter, dat dit verhaal in de praktijk niet zal worden gevolgd. De re petitiecaissons komen namelijk aan de Walcherse kant waarna de overige vijf van de Noordbeve- landse kant uit worden neergezet. Het zullen spannende weken wor den voor de Deltadienst en de aannemerscombinatie. Men ver wacht grote belangstelling, niet alleen van „officiële zijde", maar ook van het publiek. Reeds nu is men bezig op de terreinen met afrasteringen, zodat de mensen op het werk niet gehinderd wor den. Het ligt echter in de bedoe ling op de beide dijkkoppen pu bliek toe te laten: er kunnen dan aan beide kanten enige duizenden worden „geborgen". Na de definitieve sluiting zal on middellijk worden begonnen met de afwerking van de dijk, omdat er geen tijd te verliezen is. Het sluitgat bevindt zich in het diepe deel van liet Veerse Gat, zodat er enorme hoeveelheden zand no dig zijn. De dijk moet bovendien in het najaar opgeleverd worden. Het bleek ons overigens, dat reeds nu de eerste voorbereidin gen voor de sluiting getroffen worden. Zo zagen wij een bagger molen bezig bij het bouwdok van de caissons cn er wordt reeds druk geëxperimenteerd met ket- tingnetten die voor afsluiting tus sen do caissons dienen. Ook met de schuiven wordt reeds „ge werkt" zodat op het grote mo ment alles op „rolletjes" kan ver lopen. De Nederlandse ministers van bui tenlandse zaken plegen een nog al geluidloos bestaan te leiden in de wereld van de internationale politiek. Ze zijn wel bij vele belang rijke gebeurtenissen in de diverse hoofdsteden, ze schudden vele han den en ze glimlachen allerbeleefdst, maar zij zijn bepaald geen leidende figuren in het wereldbestel en zelfs niet in het grote of in het kleine Europa. Ze staan heel duidelijk over al op de achtergrond en nu Is des ondanks onze minister Luns deze week in de Franse en de Nederland se pers plotseling in het nieuws ge komen, omdat hij zich bij een be spreking te Parijs volkomen onafhan kelijk gedroeg. Hij wees een plan van De Gaulle en Adenauer af om de politieke samenwerking tussen de zes landen van de Europese Eco nomische Gemeenschap zodanig te intensiveren, dat een gemeenschap pelijke buitenland se politiek zou ontstaan. De Gaul le en Adenauer wilden een vast politiek bureau op richten en voorts wilden ze drie maandelijkse conferenties van minis ters uit de zes betrokken landen. Frankrijk, Duitsland, Italië, België en Luxemburg waren voor dit plan, alleen Nederland was er tegen. Minister Luns vreesde namelijk dat door de instelling van dit politiek orgaan de breuk tus sen de zes landen van de E.E.G. en de zeven landen van de vrijhandels zone Engeland nog zou toenemen. Hij meende ook, dat een soort politieke federatie als De Gaulle bedoelde, zich niet zou moeten beperken tot de zes landen van de E.E.G. Het opvallende is nu, dat men in de landen van de vrijhandelszone en In het bijzonder in Engeland, nauwe lijks enige interesse heeft getoond voor de afwijzende houding van onze Excellentie Luns. Men vindt het, in tegendeel, in die landen tamelijk voor de hand liggend, dat regeringen die economisch samenwerken ook op politiek gebied tot enigerlei vorm van samenwerking komen. Wat de tegen stelling tussen de vrijhandelszone en de E.E.G. betreft, ziet men in de lan den van de vrijhandelszone heel goed in, dat dit een zaak is, die tussen Frankrijk en Engeland opgelost moet worden en waarbij Nederland maar een zeer ondergeschikte rol speelt. Heeft onze minister van buiten landse zaken zich misschien in Parijs op een wat al te formeel standpunt gesteld en heeft hij een te grote vrees voor de toch we' heel voorzichtige politieke samenwerking, die mannen als De Gaulle en Ade nauer wensen? Wij vrezen van wel en het zou ons daarom niet verwonderen wanneer straks, als op 19 mei te Bonn weer een conferentie wordt gehouden over de politieke samenwerking tussen de zés E.E.G.-landen, minister Luns en met hem de Nederlandse regering, zijn afwijzend standpunt plotseling laat varen. Hij kan dat rustig doen, omdat er in Nederland zeker geen algemeen gejuich is opgegaan na zijn krachtig optreden in Parijs. Men heeft er zich eigenlijk alleen maar. over verbaasd ofhem niet be grepen! De president-directeur van de Ko ninklijke Maatschappij „De Schelde" heeft gisteren te Mid delburg gesproken over de „belagers van Zeeland" en er daarbij voor ge waarschuwd, dat de Zeeuwen moeten oppassen niet de belagers te worden van hun eigen belangen. Er was in deze waarschuwing een zachte kri tiek verscholen od een mentaliteit in deze provincie, waar een industriële toekomst wel vurig wordt beleden, maar waar dit geloof niet altijd in energieke daden wordt omgezet. De heer Hupkes betoogde in dit verband, dat Zeeland bij voortduring aan overig Nederland moet duidelijk maken, dat een Sloehavenproject en een Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone na tionale kwesties zijn. Hier komt dus weer de fameuze „reputatie-beharti- ging" om de hoek kijken, een aange legenheid, waaraan in deze provincie nog wel wat kan worden verbeterd. Er zijn namelijk allerlei misverstan den over dit gewest in omloop. Zo vroeg ons onlangs een relatie hem enkele foto's van Zeeland te sturen, liefst „typisch Zeeuws". Wij hebben daarop argwanend gevraagd, wat hij daarmee bedoelde. Oesters? Dijken? Of soms verschrijvingen? Hij had aan „paarden met boeren in kledei-- dracht" gedacht, schreef hij argeloos terug, daarbij voorts uiteenzettend géén behoefte te hebben aan platen van industrieën zoals bijvoorbeeld in de kanaalzone, want ..fabrieken kun je overal fotograferen". Zo gaat dat in Nederland: Zeeland is bekend als een land, waar uitsluitend „boe ren met paarden" wonen. De land bouwmechanisatie is naar de mening van velen elders kennelijk niet ver der gegaan dan de Noordbrabantse grens, terwijl fabrieken hier hele maal niet mogen staan. Reputatiebehartiging is niet over bodig. Het betekent in feite: zorgen voor een goede presentatie. En daar schort het aan, zo blijkt uit ervarin gen. Kort geleden kregen we bijvoor beeld een drukwerkje van een Zeeuw se gemeente in handen, dat stuntelig was geredigeerd en slordig verzorgd. Fout. Het is maar een detail welis waar, maar niettemin belangrijk: de presentatie van Zeeland naar bulten dient honderd procent te zijn! In an der opzicht zal men zich er eveneens rekenschap van moeten geven, dat het Zeeland-nieuwe stijl een voort durende actieve instelling vergt, ook bij do overheid. De belagers in eigen huis moeten belaagd woi'den!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1