Zes ulo-leerlingen vingen inbreker PRIJSSTOP KAPPERS TWEE ZEEUWEN IN FINALE OM LANDELIJKE BILJARTTITEL WETSONTWERP SUBSIDIËRING KERKENBOUW INGEDIEND REGELING TOTOGELDEN VOOR MEI VERWACHT 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 18 FEBRUARI 1961 DAPPER, MAAR WEL BANG Verjaarsfeestje met heel erg spannend slot (Van onze correspondent) Drie meisjes en drie jongens, leer lingen van de Johan van Olden- barneveltschool aan de Meeuwen straat te Den Helder, hebben een spannend nachtelijk avontuur be leefd. Toen zij om ongeveer kwart over twaalf van een ver jaarsfeestje kwamen, zagen zij in hun school licht branden. Het zes tal (Ria Wieren, Hans Veen, Jor- rit Visser, Gea Schoenmaker, Adrie Nobels en Tiny Holtrop) verbaasde zich daarover uiter aard. Tegen het hek van de school stond bovendien (op slot) een welhaast nieuwe sportilets. Intussen was het licht uitgedraaid. De drie jongens probeerden de deur deze zat op slot. Jorrit Vis ser ontdekte toen dat nabij de in gang twee raampjes waren stuk geslagen. Wat later zagen de jongelui door zo'n raam een jon geman naar buiten komen. De drie meisies gingen politie-assis- tentie halen en de drie jongens betrokken wacht- en uitkijkpos ten. De geheimzinnige figuur liep rustig weg en naderhand holde hij als een sprinter door de straten, de drie knapen achter zich aan. Ten slotte deed de achtervolgde zich zeer rustig voor. „Waarom lo pen jullie me achterna vroeg 55? Aan de praat Men hield hem aan de praat, terwijl de in een hoek gedreven jonge man zich, ook tegen de politie, verdedigde door te zeggen, „die jongens vallen me lastig". Hij ontkende, dat hij In het school- Maatschappij geneeskunst niet eens met S.E.R. (Van onze Haagse redactie) Het hoofdbestuur van de Ko ninklijke Nederlandse Maat schappij tot Bevordering der Geneeskunst heeft geweigerd mee te werken met de commis sie uit de Sociaal-Economische Raad, die onder voorzitterschap van oud-minister Suurhoff een onderzoek instelt naar de eco nomische factoren van het zie kenfondswezen. Na een eerste gesprek met de com missie heeft het hoofdbestuur van de Maatschappij Geneeskunst in 'n uitvoerig schrijven aan de S.E.R.- commissie principiële bezwaren ge motiveerd tegen de door de commis sie gevolgde methodiek van behan deling. Het hoofdbesturu van de maatschap pij gaf in september van het vorig jaar gevolg aan het verzoek aan een uitnodiging van de S.E.R.-commlssie tot een gesprek, dat echter volgens het hoofdbestuur, het karakter van een „hearing" bleek te hebben. Aan het verzoek van de commissie om het gesprek voort te zetten heeft 't hoofdbestuur gemeend niet te kun nen voldoen. Het hoofdbestuur van de maatschap pij geneeskunst is van oordeel, dat de voor de toekomst van de volksge zondheid zo uitermate belangrijke vraagstukken door de S.E.R.-com- missie zonder voldoende bronnen studie en op veel te korte termijn voor beantwoording aan de orde werden gesteld. gebouw was geweest. Evenmin gaf hij toe, dat de mooie sport- fiets zijn eigendom was. De po litie fouilleerde hem en consta teerde, dat in zijn zak een sleu teltje zat, dat precies paste op het slot van de sportfiets Prompt viel de jongen, die de Nieu- wedieper G. de K. bleek te zijn en had gedronken, door de mand. Hij was in de school geweest, maar„ik heb niets meegeno men". Er werd inderdaad niets vermist. Het hoofd van de school, de heer W. J. Kleinveld, was bijzonder te spreken over gedrag en hoüding van zijn leerlingen, die zelf ver klaarden „echt wel bang te zijn geweest". Naar wjj vernemen zal de minister van economische zaken a.s. maan dag een prysstop afkondigen voor het dames- en herenkappersbedrijf. De minister heeft tot het nemen van deze maatregel besloten, omdat hem gebleken is, dat een groot aantal kap pers verdergaande tariefsverhogingen heeft toegepast dan was overeengeko men in het overleg met de federatie van organisaties van werkgevers in het kappersbedryf naar aanleiding van de nieuwe c.a.o. voor het kap persbedryf en de daarmee samenhan gende afschaffing van het fooienstel sel. De federatie heeft van haar zijde alles in het werk gesteld om de ontwikke ling die tot deze prijsmaatregel heeft geleid te voorkomen. Deze prijsstop houdt in, dat de ta rieven, overeenkomstig de bij de af schaffing van het fooienstelsel ge maakte afspraak, voor kapperswerk zaamheden In een dameskapsalon niet hoger mogen liggen dan 10 procent boven het niveau, dat op 31 december 1959 werd berekend. De tarieven, die op dat tijdstip in de herenkapsalons in rekening werden gebracht mogen met niet meer dan 15 worden ver hoogd. De beschikking houdt tevens in dat iedere kapper verplicht is de pryzen die hij in rekening brengt, duidelijk zichtbaar aan te duiden in z^jn kapsalon. Salarisverbeteringen overheid uit „franjepot" Besprekingen tussen regering in amotenaren- en ver tegenwoordigers va n organisaties in de centrale commis sie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken hebben tot over eenstemming geleid over de verde ling van de zogenaamde „franjepot". Van het overblijvende deel van 1,2 procent na de salarisverhoging van 5 procent zijn kleine verbete ringen mogelijk geweest. Van het resterende deel, groot 0,74 procent van de voor de overheid bestemde loonsom, zullen nu nieuwe verbete ringen worden ingevoerd. In de eerste plaats zal de sland- plaatsaftrek worden verminderd met twee cent. Deze wordt voor de twee de, derde en vierde gemeenteklasse respectievelijk 2, 5 en 8 cent per uur. De middelbare en lagere ambtenaren krijgen een salarisverbetering van circa zestig tot zeventig gulden per jaar. De lonen van vrouwelijke werknemers zullen worden gelijkge schakeld met die van de mannelijke. Deze verbeteringen worden inge voerd met terugwerkende kracht tot 1 april 1960. Het voorstel van de or ganisaties om een bedrag ineens uit te keren van twee procent met een minimum van 125 per jaar werd afgewezen. Brusselse vlieghaven „Melsbroeck" is een Chapelle Ardente ingericht voor de slachtoffers van de ramp met de Boeing 707 van de Sabena. Personeel van de luchtvaartmaatschappij be trok hier de erewacht. „Suiker" in nieuwe R.A.I. De vijfde Internationale tentoonstel ling „Suiker" zal van 11 tot 19 april worden gehouden in het nieuwe R.A. I-gebouw te Amsterdam. De beschik bare tentoonstellingsoppervlakte voor deze expositie, die voor de laatste maal in 1958 werd gehouden, is na genoeg geheel toegewezen. Tot de exposanten behoren industrieën uit België, Duitsland, Frankrijk en En geland. De Nederlandse banketbak kerij komt op de expositie met een „spectaculaire afdeling". Marathon-Walcheren moet de beslissing brengen Hellas legde namelijk hel loodje tegen Marathon De spanning is er nog niet uit in de Zeeuwse zaalhandbalcompetitie. In tegendeel. Zelden zal de competitie een zo enerverend slot hebben ge kend, als ditmaal liet geval was bij de dames. Vrijdagavond namelijk werd Hellas in de beslissingswed strijd tegen Marathon geklopt. Met 5-4 legden de dames het loodje. Het zag er aanvankelijk niet naar uit, dat het zo zou lopen. Want door W. Taekema, T. Poortvliet en B. Ja cobs namen de Hellas-dames in de eerste helft een 3-0 voorsprong. En vlak voor het keren kon L. van Ves- sen de eerste Marathon-treffer plaat sen. Marathon kwam in de tweede helft naar voren en met succes! E. Elven en J. Elven brachten de par tijen op een 3-3 gelijke voet en wat later slaagde de laatste speelster er in het Marathon-team aan een 4-3 voorsprong te helpen. De spanning steeg met de minuut, vooral toen B. Jacobs uit een sterke aanval opnieuw felijk wist te maken. Toen zetten- eide ploegen alles op alles. Het was Marathon, dat scoorde door dit doelpunt Hellas de kans op de titel ontnam. Vanavond (zaterdag) valt de beslis sing in de ontmoeting Marathon- Walcheren. Walcheren heeft echter aan één puntje genoeg voor de titel, zodra de Marathonisteri per se moeten winnen, willen ze dit jaar de kampi- oensvlag kunnen hijsen. Zeeuwse schaakcompetitie Goes II kampioen in tweede klas A Koudekerke won van de Middelburgse reserves A-6 Voor de eerste klas van de Zeeuwse schaakcompetitie werd vrijdag de be langrijke ontmoeting gespeeld voor de degradatieplaats, Middelburg II Koudekerke. De Koudekerkers die vorige week van het eerste tiental van Goes wonnen, wisten ook deze keer te winnen namelijk met 4-6. Het ziet er nu voor de -re serves van Middelburg niet roos kleurig uit, daar de Middelburgers tot heden nog maar 1 punt verzameld hebben, met nog twee wedstrijden voor de boeg, resp. tegen Vlissingen II en Terneuzen. Voor de tweede klas A van de Zeeuwse schaakcompetitie wist Goes met 4%-51/£ de laatste wedstrijd te winnen van Middelburg HLA. De Goe- senaren werden zodoende ongeslagen kampioen in deze klas. EXTRA KLAS LIBRE VAN VOORSTEL-SASSEN AFGEWEKEN Rijkspremie van 25 procent stichtingskosten (Van onze Haagse redactie) Bijna vier Jaar nadat de eommissie- kerkenbouw onder voorzitterschap van mr. E. M. J. A. Sassen haar rap port. heeft uitgebracht, is thans bij de Tweede Kamer het wetsontwerp ingediend tot financiële steun van rijkswege aan de kerkenbouw. Vol gens het ontwerp dat, als het tot wet wordt verheven, genaamd zal zijn Wet Premie Kerkenbouw en die tien jaar zal gelden, zal de rijksbijdrage bestaan uit een eenmalige premie tot grootte van 25 procent van de wet telijke stichtingskosten van een kerkgebouw, waarvan de gunning aan de aannemers na 1 maart 1961 plaatsheeft. Pastorieën dienen volgens de rege ring buiten de subsidiëring te worden gehouden. Ook opent het wetsont werp de mogelijkheid om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regelen te stellen voor het verlenen van bijdragen voor de stichting van bezinningscentra van niet-kerkelijke genootschappen op geestelijke grondslag. Hierbij zullen de bepalingen die ook voor het toe kennen van een premie voor de stich ting van kerkgebouwen gelden, zo veel mogelijk overeenkomstig wor den toegepast. De wet zal niet van toepassing zijn op kerkgebouwen waarvoor krachtens andere wetten of rijks regelingen financiële steun wordt verleend, ook niet op noodkerken, niet op gebouwen, die tijdelijk tot kerk zijn ingericht en ook niet op gebouwen, gesticht ter vervan ging of uitbreiding van een be staand kerkgebouw. Voor de stichting van kerkgebouwen, waarop de wet van toepassing zal zijn, zal van overheidswege bijvoorbeeld door provincies en gemeenten geen andere bijdra ge mogen worden verstrekt dan de door het rijk te verlenen pre mie. De regering heeft dus niet het voor- HetKoningin Juliana Fonds deelt mee, dat de raad van beheer van dit fonds in zijn vergadering van 2 no vember 1960 unaniem besloten heeft om de definitieve beslissing omtrent de voor het maatschappelijk werk bestemde totogeiden gedurende enige tijd aan te houden. Zulks geschiedde teneinde het moge lijk te maken door nader beraad een voor alle betrokkenen bevredigende oplossing te vinden. Verwacht wordt, dat de kwestie van de voetbalpool- gelden tot een bevredigende oplos sing zal kunnen worden gebracht, voordat de raad medio mei zijn vol- ende kwartaalvergadering houdt. Hierbij wordt gehoopt op een spoe dige Indiening van een wetsvoorstel tot (tijdelijke) regeling van de voet balpool. stel van de Commissie-Sassen ge volgd, die aan provinciën en gemeen ten de bevoegdheid wilde laten in be paalde gevallen aanvullende bijdra- Ëen in de stichtingskosten te geven, e regering acht het een principieel bezwaar, dat een dergelijke bevoegd heid de door het thans ingediende wetsontwerp beoogde gelijkheid van behandeling van de onderscheidene kerkgenootschappen in het gehel land zou verstoren. Sjoukje Dijkstra acht afgelasting in Praag juist Sjoamkje Dijkstra, die inmiddels her- hersteld is van de nerve-uze inzinging, veroorzaakt door het nieuws over de vliegramp bij Brussel, waarbij zeven tien leden van de Amerikaanse kunst- rijpioeg het leven verloren, is van mening, dat het „absoluut juist" is, dat de wereldkampioenschappen in 't kunstrijden te Praag zijn afgelast. „Het is heel juist met het oog op de dood van zovele goede vrienden'zei de Nederlandse kunstrijdster, die nog steeds in Davos vertoeft, waar zij zeven uur per dag trainde. „Ik geloof niet dat een van ons nog ple zier zou hebben gehad aan deze wed strijden. Ik geloof ook niet dat een van ons zo goed zou hebben kunnen rijden als anders wellicht het geval zou zijn geweest. Ik ben nog steeds heel bedroefd over het tragische on- feluk", zei ze. joukje Dijkstra was de grootste kanshebster om de wereldtitel te ver overen. Haar grote concurrente was Laurence Owen, de 16-jarige Ameri kaanse kunstrijdster, die bij de vlieg ramp om het leven kwam. Zwaar weekeinde voor Middelburgse hockeyers Het komende weekend zullen de Mid delburgse hockeyers weer in groten getale Zeeland uitzwermen en wel om met drie elftallen tegen Were Di in Tilburg te spelen en met drie teams I tegen Pelikaan uit Roosendaal. Het eerste herenteam speelt tegen j koploper Were Di een praktisch ver- loren wedstrijd, terwijl ook de reser- I ves tegen Were Di Hl geen kans heb ben. Weliswaar staan beide ploegen I vrijwel gelijk op de ranglijst, maar de j Middelburgers komen verzwakt uit. I waardoor zelfs de kansen op een ge- lijk spel wel zeer klein worden. Het eerste dameselftal speelt tegen Were Di III een wedstrijd welke door de Zeeuwen kan worden gewonnen en waardoor de Middelburgers dus toch niet met geheel lege handen de terug reis kunnen aanvaarden. Middelburg in speelt tegen Pelikaan Hl en de veteranen zijn stellig tot een overwinning in staat. Tenslotte spelen ook nog twee jeugdteams in Roosen daal. Het volledige programma voor a.s. zondag luidt: Heren: 2e klas A: Push IHRaplde, Breda Hl—Zwart Wit H, HOCO— Liberty, Were DiMiddelburg. Heren: 4e klas A: Push VTempo, Tilburg V—Push IV, Breda IV—Li berty II, Were Di IIIMiddelburg II. Dames: 3e klas A: Push VForward ni, Den Bosch IIIPush IV, Breda HL—MOP, Wero Di IIL~Middelburg. Nationale kaderstrijd II in maart te Middelburg Via de voorwedstrijden hebben twee Zeeuwen een plaats weten te- bemachtigen in de finale om het biljartkampioenschap Man Neder land extra klas libre, die op 23, 24, 25 en 26 februari a.s. in Nijmegen gehouden wordt. Het zijn R. Diele- man van ABC- uit Axel en F. G. Melse vun A.L.M. uit Middelburg. De partijen hebben een lengte van 350 caramboles, terwijl het gemid delde voor deze klas tussen de elf en twintig ligt De tegenstanders van de twee Zeeuwen zijn: M. W. Beks uit Vught, B. Dekkers uit Kaatsheuvel, H. Emans uit Den Bosch, Y. Veeke uit Bergen, J. van Helvoirt uit Waalwijk en J. Spook uit Amsterdam. Voorts worden dit weekeinde in Vlissingen de voorwedstrijden ge houden voor het nationaal kam pioenschap 2e klas kadre. Dit na tionaal kampioenschap wordt eind maart in Middelburg gehou den- Zes spelers uit Zeeland hebben in geschreven om te proberen een plaats in de finale te bemachtigen. Dit zal geen eenvoudige opgave zijn. daar het moyenne voor deze spelsoort van tien tot en met zes tien loopt. Daar echter verschillen de Zeeuwse spelers goede vorderin gen hebben gemaakt, is het niet uit gesloten, dat zij elkaar in de voor wedstrijden tot „finale-gemiddelden" kunnen stimuleren. De wedstrijden Oriëntatierit MAC Scheldegouwen Zaterdag vandaag organiseert de M.A.C. Scheldegouwen een oriën tatierit over Walcheren, die als eerste rit van het nieuwe seizoen, meetelt voor het clubkampioenschap van Scheldegouwen. De rit staat open voor bromfietsen, motoren, scooters en auto's. De leng te vooi' de bromfietsdeelnemers is vastgesteld op 36.7 km met een ge middelde snelheid van 20 km per uur. Voor de overige voertuigen op 48 ltm met een gemiddelde snelheid van 36 km per uur.. De oriëntatierit is geheel uitgezet over verharde we gen en gezien de tijd van het jaar niet erg lang. De eerste rijder start om half acht van de Markt te Mid delburg, waar vanaf zeven uur voor deze tocht kan worden ingeschreven. Afdelingsvoetbal Thans moet Patrijzen in de Ie Idas van het Zeeuwse afdelingsvoetbal de reis uaa-r SLuiskil maken. De ploeg, die Walcheren de tot nu toe enige ne derlaag toebracht, zal het ook ae Be velanders niet gemakkelijk maken. W alcheren heeft thans 'n leidersduel uit te vechten met Aardenburg, dat momenteel de tweede plaats bezet. In de 2e klas A wordt IJzendijkeJong Ambon 'n belangrijk duel, waarin de beslissing over het kampioenschap wel eens zou kunnen vallen. Indien IJzen dijke wint Het programma luidt: IA: 's-Heer- ArendskerkeVogelwaarde, Noor mannenGroede, WalcherenAar denburg. SluiskilPatrijzen, Schoon- dijke—-Hoofdplaat, Hansw. Boys Rober; 1B: Brouwershaven—Burgh II, DreïschorZierklzee HI; res. 1: Luctor IIBiervliet II, Terneuzen II -Breskens n, Hansw. Boys IIOost burg H, Zld. Sport III—RCS II, Oost burg IIZeelandia II; 2A: Aarden burg HRetranchement, Philippine Domburg. SchoonÜijke IICorn Boys III, ZuidzandeVlissingen V, IJzen- lijkeJong Ambon; 2 B: Patrijzen n -Kwadendamme, VolhardingCort- :ene, Zld. Sport IVKruiningen, Ro- >ur IISteen H; Terneuzen IHYer- seke II; 2 C: Brouwershaven IIZon- nemaire. SVOWK IIRenesse II; 3 A: Breskens HlDomburg II, Noor mannen IIGroede H. Hoofdplaat H Jong Ambon H, IJzendijke II Walcheren II* 3 B: Walcheren III Lewed. Boys II, Zld. Sport VKrui ningen II, Patrijzen HlVolharding II, Kwadendamme H's-Heer- Arendskerke n, Goes IVMiddelburg IV, Middelburgse BoysLuctor III; 3 C: Vogelwaarde IIKoewacht II, GraauwPhilippine n, Hontenisse III—Clinge Ilf, Sluiskil II—Sluiskil III, Ria 11—Hulst III. worden gehouden in café Riemens. De namen van de deelnemers zijn: R. Dieleman, ABC Axel, Theo Plat- jouw uit Hulst, F- Hanse van Con cordia Zierikzee. Jan Passanier van VEG Souburg, Chr. Gabrielse en F. G. Melse van ALM uit Middelburg. Voor het district Walcheren-Zuid Beveland betekent ae organisatie van dit toernooi een grote vooruit, gang, terwijl de biljartliefhebbers mogen rekenen op een spectaculai re strijd. Schoolzaalhandbaltoernooi in Middelburg De I.t.s. te Middelburg zal een school zaalhandbaltoernooi organiseren op 18 en 25 februari aanstaande. De deelnemende scholen zijn in de meis jesafdeling: Goose lyceum, rijks kweekschool te Middelburg, St. Wil- librord-college Goes, openbare ulo Goes, openbare ulo Vlissingen, chr. lyceum Goes, openbare ulo Middel burg, St. Paulus ulo en rhbs Middel burg. Voor de jongensgroepGoese lyceum, rijkskweekschool, kms, chr. lyceum, hts en rhbs Vlissingen, openbare ulo Goes, St. Willibrord-college Goes, De Ruyterschool. uts en openbare ulo Vlissingen, chr. hbs Middelburg, machinistenschool, „St. Paulus" ulo en rhbs Middelburg, lts Goes, lts Mid delburg en chr. hbs Middelburg. De wisselbeker is het vorige jaar gewon nen door de meisjes van het Goese lyceum en voor de jongens door het chr. lyceum te Goes. Bondscoach Elele Schwartz heeft de ADO-speler Carol Schuurman uitge nodigd alsnog deel te nemen aan de centrale trainingen van het Neder lands elftal. Op de centrale training welke don derdag in „De Vliert" in Den Bosch is gehouden, spreekt de heer Schwartz hier even met Schuurman alvorens die zich bij de andere spe lers voegde. Zaalhandbal Aanstaande zondag wordt In Breda de grote strijd West-Brabant en Zeeland gespeeld. De afdeling West Brabant en Zeeland zal haar kam pioenen binnen de lijnen brengen om te spelen voor het districtskam- Sioenschnp. De kansen van de eenwse kampioenen zijn gunstig te noemen, maar het blijft een spel en dus is alles mogelijk. Voor West- Brabant zijn kampioen de dames van E.B.H.V. en de heren van Volt- In Zeeland zal zeer waarschijnlijk pas zaterdagavond bekend zijn, wie zich kampioen dames van Zeeland mag noemen, Hellas, Marathon of Wal cheren. De heren van E.M.M. heb ben zich reeds aangemeld als titel houders. In Zèeland is de competitie in tijd nood gekomen, door de beslissings wedstrijden die gespeeld moeten worden. Dit is een betreurenswaar dige omstandigheid, daar zowel voor de districtswedstrijden, als om de strijd voor het landskampioenschap een behoorlijke voorbereiding bij de betreffende verenigingen noodzake lijk is. Wij denken hierbij aan de verzorging van de clubkleding, het onder dak brengen van spelers en speelsters en de nodige concentratie voor de zware wedstrijden. Wij we ten dat het spelpeil in andere delen van het land, aanmerkelijk hoger ligt, maar dit neemt niet weg, dat /ij moeten tonen, waardige verte- cnwoordigers uit Zeeland te zijn. )ok de jongeren tot 18 zullen elkaar bekampen, voor de eerste maal. j Bij de heren junioren behaalde vo- I rige week Hellas het kampioenschap I maar bij de dames junioren zal dit zaterdagavond pas beslist zijn. Mocht dit ook een Zeeuwse aangele genheid worden dan zullen deze teams op 5 maart in Hilversum om de landstitel moeten strijden. Goes 17 februari: J A. 14-15 j.: Tonido-Hellas, 1 D.J. Hellas-Walcheren. beslissingswed strijd dames le kl. Hellas-Marathon 1 D.J. Volharding-Walcheren, 1 D.J. Hellas-Olympus. Goes 18 februari: M.A. 12-13 jaar: O.D.I.Walcheren, M.A. 14-15 jaar: O.D.I.-Walcheren, J.A. 12-13 jaar: Volharding-Walche ren, J.A. 14-15 jaar: O.D.I.-E.MM., J.A. 12-13 jaar: O.DJ.-E.M.M., 2 H. J. Tonldo 2-Walcheren, J.A. 14-15 jaar: Tonido-Hellas, 1 D.J. Hellas- Volharding, 4 H. Tonido 3-Fortuna 3, 3 D. Sporto-Olympus 2, 2 D. De Meeuwen-Olympus. 4 H. Volharding 2-Olympus 3, 2 H. Hellas 2-Olym- pus. Middelburg 18 februari. 1 H.J. Marathon-E.M.M., 3 H. E.M. M. 3-Fortuna 1, 1 D. E.M.M.-Honte- nisse, 3 H. Marathon 3-Fortuna 2, 2 H. E.M.M. 2-Neptunes, beslis singswedstrijd dames le klasse Ma rathon-W al cheren Bergen op Zoom 19 februari. 3 H. Fortuna-Fortuna 2, 4 H. For- tuna 3-Walcheren 2, 3 H. Sios-O.N. O., 3 H. Fortuna-Marathon 3. 3 H. Fortuna 2-O.N.O.. Vriendschappelijk heren junioren Sios-Fortuna. 4 H. Fortuna 3-Sios 2, 3 H. Sios-O.D.I.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 16