Pleger van aanslag op „duce" overleden Greetje vliegt naar Cannes en dan... VERSCHENEN: NAAR JOEGOSLAVIË ew.... scLrxjvew TELEVISIEKIJKEN ALS HUISWERK IN V.S. WEENSE IJSREVUE IN REEKS FRAAIE FILMBEELDEN ZATERDAG 18 FEBRUARI 1961 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 „WAT EEN DAG" „Ik ga gewoon mijn best doen" (Van onze r.t.v.-redacleur) „Ik vind het echt een heel fijn liedje om te zingen. Of ik in de prijzen zal vallen? Ik ga gewoon mijn best doen en proberen me niet ze nuwachtig te maken. En verder zorgen dat ik goed idtgerust ben, want dat is belangrijk". Dit vertelt Greetje Kauffeld ons in haar Hilversumse wo ning over het liedje „Wat een dag", waarmee zij 18 mrt naar Cannes gaat om Ne derland op liet Eurovisie songfestival te vertegen woordigen. „Ik ga met het vliegtuig", zegt zij met een lachje. „Ik vind vliegen zo heerlijk, ik zou altijd wel door willen vliegen". Greetje Kauffeld zit al vier jaar in het vak en toch is ze pas 21 jaar. Ze heeft nu veel contacten met Duitsland. Dat kwam zo. In 1958 wonnen we in Venetië „De gou den gondel" met een „Who knows why", ook van Dick Schal- lies. Het hoofd van de afdeling lichte muziek van Radio Stutt gart kwam na afloop naar me toe en vroeg of ik ook voor hen een opname wilde maken. Zo is het begonnen en vorig jaar ben ik wel zesmaal in Stuttgart ge weest voor uitzendingen", aldus Greetje Kauffeld. Maar niet alleen Stuttgart, ook Hamburg heeft Greetje vorig jaar gezien en gehoord. En als Cannes er opzit, gaat ze een week naar Joego-Slavië. „Ik treed in Lubliana op en ergens anders Greetje Kauffeld dingt IS ■maart- op het Eurovisie-song festival in Cannes mee met het liedje „Wat een dag" van Dick Schallies. Woensdag liet se het horen hl een N.C.R.V.- programma. Diclc Schallies be geleidde haar. voor de televisie, maar ik weet nog niet waar". Met de financiële consequenties zit ze echter een beetje in haar. maag, want ze mag de Joegoslavische dinars, die ze verdient, niet mee naar het westen nemen. „Dat wist ik van te voren niet." Die Joegoslaaf heeft me vorig jaar oktober tijdens de week voor de lichte muziek in Stuttgart ge vraagd in Joego-Slavië op te tre den en ik heb ja gezegd", vertelt ze. Ze moet haar dinars nu op een Zuidslavische bank laten staan en ze in een vakantie op maken. Horst Jankowski Het liefste zingt Greetje Kauf feld Amerikaanse ballades. „In Nederland heb ik ze nog niet ge zongen, maar in Duitsland heb ik wel de kans gekregen. Eigen lijk bij toeval. Vorig jaar was ik gewoon voor vakantie een week naar Stuttgart gegaan. Er was toen juist een verjaardagsfeestje waar ook leden van het dansor- kest van Erwïn Lehn waren, dat mij altijd begeleidt als ik in Stutt gart optreed. Voor de grap heb ben de pianist van het orkest Familie Doorsnee wordt herhaald Het tweede programma van 5 fe bruari in de reeks „De familie Doorsnee", via de zender Luxem burg, zal morgenochtend om 9 30 uur worden herhaald. Om 13.30 uur vindt de derde uitzending plaats in deze reeks, die door het bedrijfschap Horeca wordt gefi nancierd. Golflengten 208 en 49.26 meter. Men heeft tot deze herhaling be sloten op veelvuldig verzoek van luisteraars, aldus maakt het be. drijfschap Horeca bekend. Na twee uitzendingen is gebleken, dat zowel de teksten van Annie Schmidt als de wijze, waarop Wim lbo bet programma brengt, bij zonder worden gewaardeerd. Horst Jankowski en ik een paar Amerikaanse songs gespeeld en gezongen. Maar dat ging blijk baar zo leuk, dat radio Stuttgart meteen maar vier opnamen heeft gemaakt. Sindsdien werk ik veel met Jankowski samen. E paar weken terug zouden we die songs voor de Nederlandse televisie brengen, maar toen was Jankowski net ziekt. Sommige mensen zeggen dan: „Waarom neem je dan geen andere bege leider" en daar antwoord ik maar niet op. Ze begrijpen niet dat je om iets heel goed te doen volko men op elkaar ingespeeld moet zijn. Ik ben zelf pas lot de ontdek king gekomen dat ik die Ameri kaanse ballades kon zingen door de begeleiding van Jankowski. Je inspireert elkaar". verklaart Greetje Kauffeld, en als bewijs draait ze een bandje met de song van Cole Porter „Miss Otis regrets", dat eertijds door Mar iene Dietrich onder de titel „Mein Mann ist verhindert" werd ge zongen. Op de opname, die Greet je Kauffeld laat horen, zingt zij subliem, daarbij ondersteund door een niet minder voortreffe lijke Jankowski. Deze song plus „i hear music" en „Sugar" zou ze voor de Nederlandse t.v. heb ben gebracht, maar dat houden we dus tegoed. Het klopt nooit Nu gaat ze zich dus werpen op „Wat een dag", dat ze woens dag voor het eerst op het scherm heeft gebracht. Ze is het met ons eens, dat 't afgelopen woens dag nog- niet je dat was. Ik heb de tekst pas zondag gekregen en het is waar dat het orkest te sterk was. Maar ik heb eigen lijk nog nooit een televisieuit zending meegemaakt, waarbij het geluid goed was. Ik weet niet hoe het komt. maar het klopt nooit." Aldus Greetje Kauffeld. „Met het liedje self ben ilc erg gelukkigzegt se tenslotte nog eens met nadruk. Het is te hopen, dat se er op het festival in Cannes ook gelukkig mee is en dat de Nederlandse lichte muziekwereld op het eind van de achttiende maart met een blij gezicht kan verzuchten ..Waf een dag" RADIO- EN T.V.-RUBRIEK AAA*WWWAVWN\\WwWV> VANDAAG De 22-jarige Lill-Babs Svensson zal Zweden vertegen woordigen tijdens het Euro visie-liedjesfestival, dat 18 maart in Cannes wordt ge houden. Lill-Babs zal- hel liedje „April, april" vertolken van dé com ponist Bobbie Ericson. waar mee zij het Zweedse nationale festival won. TELEVISIE l)c AVRO neemt de zaterdagavond voor haar reke ning en opent haar programma met een kwartiertje jazz door „The Malcolm Mitchell Quartet". Verder „Hou je aan je woord", een radiospelletje dat meteen de eerste keer al zo'n succes had, dat men liet nu ook maar naar de te levisie heeft overgeplaatst. Hella Iïaasse, Godfried Romans, Victor E. van Vriesland en Harry Mu- lisch zullen met woorden spelen, daarbij aangevuurd door voorzit ter Karei Joncklicere. Om tien over half negen de eerste aflevering van een televisiefilm- serie naar een boek van Francis Durbridge, in Nederland vooi'al be kend om zijn Paul Vlaanderen- lioorspelen. Deze filmserie „Het is zover' is al eerder door de Duitse televisie uitgezonden. De Vlaamse televisie komt zoals gebruikelijk om half negen met „Wie is wie" en om negen uur zendt zij een Perry Como.show uit. Om kwart voor tien wordt Ton van Duinhovens programma „Misschien hoor je-mij" uitgezon den, dat onlangs door de AVRO op het scherm is gebracht. RADIO Om tien uur vanavond via de VARA (Hilversum) op nieuw een kort radiospel van S. de Vries Jr. naar een kort verhaal van Mark Twain „De Venus van het Capitool". Om vijf over elf „Schijvenspeurder" met „Opspo ring verzocht". De K.R.O. houdt het om acht uur via Hilversum II weer op popu laire klassieken en om elf uur op meesterwerken van de religieuze muziek. MORGEN (Van een correspondent) Een middelbare school in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn gaat met zijn tijd mee. Omdat nu eenmaal het feit op tafel ligt. dat in de V.S. de meeste scholieren hun huiswerk maken met „televisie- begeleiding" de leerkrachten wanhopen, of zij hier verandering in kunnen brengen en wiskundige problemen moeilijk onder een noemer zijn te brengen met „comics" of „westerns", heeft men bepaalde televisie-uitzendingen nu als huiswerk opgegeven. Naar de schoolleiding de ouders mededeelde, wil zij de kinderen voor alles een betere smaak bijbrengen voor het kiezen van een program ma. Vallen de aanbevolen l.v.-uitzendingen pas in de avonduren, dan geeft men de leerlingen een briefje mee naar huis. Reeds na korte tijd bleek deze methode zoveel succes te hebben, dat de ouders de schoolopleiding gingen bedanken voor hun keuze van op goed peil staande uitzendingen. De kindex-en hebben er plezier in, over bepaalde uitzendingen opstellen te schrijven of zoals bijvoorbeeld over een persconferentie van de president - de volgende dag in de klas een geleide discussie te houden. f Advertentie) de stalenboeken van de unieke nieuwe R D-collectie behang jaargang 1961. Onbegrensde mogelijk heden voor een prach tige begrenzing van .Uw kamer van Ik-. Vraag de boeken (ge heel vrijblijvend) ter inzage aan Uw behang- leverancier. FILMS IN ZEELAND RATH DOODEHEEFVER Goede fotografie in Franse spionagerolprent I De aparte sfeer van de YVeense ijsrevue valt dit weekeinde te proeven in het CITY-theater (Middelburg), dat een uitste- kende rolprent over deze gelief- de vorm van amusement op het witte doek brengt. „IJsparade" i is geen speelfilm, maar eerder i een reportage van de revue, 1 waaraan onder anderen Wal- jtraut Haas, Teddy Reno, Eva Pawlik en Ingrid Wendl mede werken, De film is in fraaie kleuren opgenomen en biedt de kans de fraaie gestyleerde vorm van ijsvermaak, die men kunstrijden noemt eens van na derbij te volgen. MOORDENAAR SLIEP GERUST Ongeladen geweer bracht straf „maar" tot 30 jaar In de ochtenduren van de vierde no vember 1928 lag Tito Zaniboni rustig te slapen in banier no. 90 in het Romeinse hotel Dragoni. Precies vier uur, voordat hij zijn plan om Mussolini dood te schie ten ten uitvoer zou leggen, kwam de gevreesde Ovra, de fascisti sche staatspolitie, zijn kamer bin nen. Daarmee was de carrière van de „naïeve samenzweerder", zoals zijn socialistische vrienden hem later zouden noemen, ten einde. Maar het feit, dat hij vast in slaap was, toen de politie zijn kamer kwam doorzoeken, redde hem het leven. Het geweer, dat hij in orde 'liad ge maakt voor de aanslag, lag- in een doek gewikkeld en goed ge olied in een kastla, maar het was nog niet geladen. Daarom was het niet mogelijk voor het spe ciale fascistische tribunaal om er een terdoodverooi-deling door te krijgen. Men kon eenvoudig niet bewijzen, dat Zaniboni voorne mens was geweest de duce te ver moorden. Eerst na de val van Mussolini zijn er bijzondex-heden van Zaniboni's mislukte samenzwering bekend- geworden en het beeld werd af gerond, toen Zaniboni zelf on langs ovei-leed. Met het enthousiasme van de amateur had Zaniboni tegen het zwarthemdenregime geconspi reerd na de moord op het socia listische parlementslid Giacomo Matteotti. Een fascistische „knokploeg" ontvoerde en ver moordde Matteotti. toen hij op weg was naar het parlement, waar hij een felle redevoering te gen Mussolini zou gaan houden. Wat Zaniboni niet wist, was, dat de staatspolitie tot in bijzonder heden op de hoogte was van zijn voornemen om de duce dood te schieten vanuit een raam in liet hotel Dragoni, pal tegenover het palazzo Cliigi gelegen, dat Mus- j solini in de eerste jaren van zijn 1 T elevisie Na een plechtige hoogmis op de eerste zondag Aan de vasten zendt de Eurovisie een rechtstreekse re portage uit van de wereldkampioen schappen cross-cycling. De mis be gint om half twaalf, de reportage om half drie. Om tien minuten voor vier volgt dan weer een EuroAisïe- uitzending van het internationaal bloemencorso to San Remo. Om acht uur is in het V.P.R.O.-pro- gramma de zevende uitzending „Bouwmeesters der cultuur" gewijd aan de grondleggers van de fotogra fie Nicéphove Niepce. Om tien over acht volgt dan de tweede uitzending van „Inleiding tot de dans" en om twintig voor negen worden drie va riaties gegeven op het thema van de liefde. Dit zijn achtereem-olgens „Hart om hart", „De verrassing" en zang van Jobs van Zuylen. Om tien uur wordt het zondagavondprogram ma besloten met „Sport in beeld". De Vlaamse televisie geeft na de verschillende zondagmiddagprogram ma's en het nieuws om half negen een programma over Zwitserland onder de titel „Singendc. klingerde Schweiz". Na „Sportweekend" wordt dan besloten met „Close-up van Georges-Henri Clouzot". Radio Na liet hoorspel „Hot A-reemde aAontuur", dat om Aijf over hall' negen in het A.V.R.O.-progranim.a OAer Hilversum I AAordt uitgezonden, geeft de A.V.R.O. een verkorte uit voering van „Grafin Maritza" van Emmerich Kalmón. Dit programma begint om tien ovc: negen. Om half tien is voor de K.R.O. ove. de andere zender het eerste doe' te beluisteren van een hoorspel ïr> drie delen, dat de titel draagt „Hoi dunne alibi". De VARA-televisie heeft don derdagavond een uitzending gegeven van het beroemde stuk van Arthur Miller Dood van een handelsreiziger' onder regie van Willy van Hemert en met decors van Cor Her meier. De foto toont Ida Wasserman en Richard Flink in een scène als Linda, en Willy Lotnanhet echtpaar uit het stuk. j dictatuur tot zijn hoofdkantoor had bestemd. De man die de Ovra zo nauwkeur op de hoogte hield, was Carlo Quaglia, die door Zaniboni werd beschouwd als zijn betrouwbare vriend en contac'tman. Zaniboni wist niet, dat Quaglia op de loon lijst van de staatspolitie stond. Op 4 november 1928 zou Mussolini van het balkon van het palazzo Chigï een openluchtvergadering van oorlogsveteranen toespreken. Die dag bestemde Zaniboni voor zijn aanslag. Hij besprak kamer .90 in het Dragoni hotel, waarvan het hoekraam uitkeek op het balkon van het palazzo Chigi. De dag voor de beraamde aanslag nam hij zijn intrek in de kamel en deponeerde een preeisiegeweer in een kastla. Voor hij ging sla pen om zich op zijn daad A^oor te bereiden, zond hij zijn „vriend" Quaglia naar de gepensioneerde generaal Alberto Capello om te trachten wat geld van hem te le nen. De generaal moest echter niet op de hoogte worden gesteld A'an Zani boni's plan. Capello was geduren de de eerste wereldoorlog opper bevelhebber van het Italiaanse le ger geweest en hij was verant woordelijk gesteld voor de Ita liaanse nederlaag bij Caporetto. Mussolini had hem met pensioen gezonden. Quaglia ging prompt naar de staats politie, die enige officieren naar Zaniboni's kamer stuurde. Dat was viér unr voordat Mussolini zou spreken en men Aond de Avould-be moordenaar \redig sla pend in bed. Men was dus te AToeg geweest, Avant het bewijs materiaal dat men nodig had A-oor een terdoodveroordeling, Avas niet te fourneren. Het gehele pro ces kon slechts worden gebaseerd op Quaglia's getuigover klaring, dat Zaniboni „voornemens" was Mussolini om te brengen. Daar voor kreeg lüj dan ook een ge vangenisstraf van dertig jaar, evenals generaal Capello, die werd veroordeeld wegens het „fi nancieren" van de moordaanslag. Van zijn straf heeft Zaniboni achttien jaar uitgezeten. Na Mussolini's val werd hij vrijge laten. Men maakte hem 'toen ho- gecommissaris voor vluchtelingen ën oud-krijgsgevangenen en later werd hij president van de natio nale unie van gepensioneerde of ficieren. Quaglia is enige jaren geleden in Somaliland gestorven. Zaniboni kwam, toen hij met een bus door Rome reed. zo ongeluk kig te vallen, dat hij naar een ziekenhuis moest. Daar is hij on langs gestorven. 1 Electro (Middelburg) vertoont „From here to eternity", de bekende film over een hechte vriendschap met Frank Sinatra in een van zijn beste rollen en voorts als belangrijkste sterren Burt Lancaster, Montgome ry Clift en Deborah Kerr. „Ik heb gezondigd", Grand (Goes) is het legendarische verhaal van de non, die het klooster verlaat op zoek naar een Engelse officier, die zij tij dens de oorlog verpleegd heeft. li ving Rapper verfilmde deze historie helaas weinig ingetogen, maar maak te er een nogal kleurig schouwspel van met de bekende pittoreske to neeltjes in een zigeunerkamp en de I (valse) romantiek van het soldaten leven in de dagen van Napoleon. De hoofdrol wordt vervuld door Carrol Baker. De Engelse officier wordt uitgeheeld door Roger Moore. Ver der Averkten aan deze film Walter Slezak en Vittorio Gassman mee. In LUXOR (Vlissingen) is een Duit se speelfilm te zien. „Het moeras der zonde" schildert liet leven bijzonder zwart en triest af niet in de voor naamste rollen Ruth N'iehaus en Herman Schoniberg. „De onzichtbare spion slaat toe", Alhambra (Vlissingen) is opge bouwd rond een vrij actueel on derwerp, namelijk een speurtocht naar geheime documenten, die de sleutel zijn van de prodüktie der bestuurbare raketten, die zowel voor het westen als het oosten van groot belang zijn. Alle grote mogendheden zijn ver tegenwoordigd door een stel ge haaide figuren, die kwistig zijn met revolverkogels en verder zo geheimzining mogelijk doen. Het is een onzinnig verhaaltje, maar de A'erfilming is uitstekend, voorna melijk door de werkelijk voortref felijke fotografie in zwart-wït. Re gisseur Bernard Borderie toont met dit produkt, dat goede regie zelfs van het meest onbenullige gegeven nog iets kan maken. Charles Vanel speelt zijn rol van geheimedienst- man prima, voorts zien we Roger Hanin en Ursula Herwig. Grand (Goes) draait zondagmiddag een film van Randolph Scott, een western, gebaseerd op een conflict tussen drie pioniers en een Sioux- stam. Een vleugje romantiek A-er- zaelit de strijd. LUXOR (Vlissingen) vertoont in (te zondagmatinee een dergelijk soort film: „De eenzame vechter uit Te xas". In CITY wordt een speciale jeugd film gedraaid: „Dik Trom en zijn dorpsgenoten." ASPIBIN gezien' Veiling Den Besten bracht 65 mille op De in „Odeon" in Amsterdam ge houden driedaagse veiling waarop o.m. de goederen uit het failissement van de Socrates-direeteur N'ic. den Besten zijn verkocht, heeft ruw ge schat 65 mille opgebracht. Veilingmeester Chr. J. Bolle die sinds dinsdag bijna 2400 kavels, waaronder ook veel goederen uit het faillisse ment van de wegens verduistering van enkele tonnen gelds gedetineerde Amsterdamse boekhouder L. P„ on der de hamer bracht, was over het resultaat van deze drukbezochte vei ling goed te spreken. Volgens de officiële statistieken is één derde der gehuwde vrouwen in Zweden in handel of bedrijf werkzaam en van dit aantal de helft minder dan 35 uur per week.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 15