BARON BLUFF de spetatie MICHEUN [X Optimisme in nieuwjaarsrede van burgemeester Souburg Pracht handen CONCENTRATIE DELTADIENST ZUID TE ZIERIKZEE STEMMEN UIT DE KERKEN dat? Een originele prijsvraag, door MICHEUN georganiseerd voor automo bilisten; honderden prijzen met een totaal waarde van 65.000gulden. volg nauwlettend 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 18 FEBRUARI 1961 HOOP OP ZELFSTANDIGHEID Demping van kanaal heeft voor gemeente vele voordelen In de nieuwjaarsrede van Souburgs burgemeester, de heer A. H. S. Stemerding, was in de raadsvergadering van vrijdag middag een duidelijk optimistische onderklank te horen, wat betreft de voorgenomen annexatie van de gemeente door Mid delburg en VTissingen. De heer Stemerding herinnerde er aan hoe hij in de begrotingszitting van december reeds had kunnen zeggen: „Wij putten moed, ik zie het licht aan de horizon glo ren". Nu kon hij constateren, dat de minister tegenover Gede puteerde Saten de wens kenbaar heeft gemaakt zich over de noodzakelijkheid van Souburg opheffing alsnog te beraden. Ook bij het uitspreken van zijn nieuwjaarsrede liet de burgemeester zich de kans niet ontgaan, nogmaals argumenten aan te voeren die plei ten voor een zelfstandig Souburg. Zo wees hij op de verbetering van Souburgs verzorgingspeil door acti viteiten van het afgelopen jaar zo als onderwijsinrichtingen en woning complexen, de rioolzuivering voor West, gezondheidscentrum en straat verlichting. De voorzitter noemde het een wonder, dat de dreiging van op heffing, die Souburg nu al zo vele jaren voor ogen staat, niet verlam mend werkt. Hij zei een spoedige in diening van het betreffende wets ontwerp toe te juichen. „Met span ning wachten wij deze Indiening af ornaat dan in principe bekend is wel ke richting het opgaat". In het toekomstige grote geheel rondom de Sloehaven, zal Sou burg, aldus de heer Stemerding, een bepaalde functie hebben. „Geen leidinggevende, maar eer een dienende taak", vooral waar het huisvesting en woongerief be treft van een deel der toekomsti ge Sloewerkers". Voorts zei dê burgemeester dat hij samenwer king met de zustergemeenten voor de toekomst, reeds nu gaar ne in het vooruitzicht wilde stel len, wanneer Souburg althans 'n zelfstandige gemeente blijft. Kanaal Wat de demping van het Kanaal door Walcheren betreft kon de heer Stemerding als voordelen voor de gemeente noemen: het vervallen van de brug en dus geen splitsing van Oost- en West-Souburg meer; het slechten van de dijken langs het ka naal, landaanwinning met nieuwe uitbreidingsmogelijkheden. Daar te genover zou dan komen te staan de verdwijning van het zwembad en van de loskade, hetgeen met name in de bietentijd bezwaren oplevert, en mogelijke nadelen voor aan het kanaal gevestigde industrieën. In 1960 kwamen 52 nieuwe wonin- Sen in Souburg gereed en per 81 ecember waren 158 stuks in aan bouw. Nog 240 namen staan op de lijst van woningzoekenden. De be volking van Souburg nam in het af gelopen jaar toe met 125 zielen. Na opsomming van activiteiten en het geven van overzichten, merkte burgemeester Stemerding op, dat Souburg niets heeft nagelaten om het recht van een zelfstandige ge meente aan te tonen. „Integendeel. Daarom, moedig voorwaarts". Het raadslid A. W. Bouff, ant woordend namens de raad, zêi verheugd te zijn over de optimis tische tendens. Hij hoopte dat het gedocumenteerd en gemoti veerd verzet van Souburg tegen de voorgenomen annexatie be kroond mag worden. Burgemees ter Stemerding noemde hij de strijder voor Souburg, die straks wellicht de redder van de ge meente zal worden. De voorzitter voegde er nog aan toe, dat ge hoopt wordt dat Souburg, nu nog een zinkend schip lijkend, alsnog behouden in de haven kan wor den gebracht. Aanbesteding Op het gemeentehuis van Borssele werd vrijdagmorgen namens b. en w. aanbesteed, het aanleggen van een nieuwe weg aan de Wolvertstraat. Ex- werd als volgt ingeschreven: Aannemingsbedr. „Zeeland", Middel burg 43.950; firma C. en J. Otte, Nieuwdorp 44.000; firma F. Duyn- houwer en Zn., Goes 44.000; H. H. den Exter, Goes 44.200; N.V. We- "enbouwbedr. J. de Kroon, Rhenen 49.335. De gunning is aangehouden. Dr. Camps benoemd als chartermeester te Zwolle Dr. H. P. H. Camps is met Ingang van 1 februari 1961 benoemd tot chartermeester bij het rijksarchief in de provincie Overijsel te Zwolle. Dr. Camps was tot genoemde datum werkzaam als chartermeester bij het rijksarchief in de provincie Zeeland te Middelburg. Twee aanbestedingen op Noord-Beveland In „De Stadswijnkelder" te Kortgene is vrijdagmorgen aanbesteed het ver nieuwen, het herstellen en aanleggen van steenglooiingswerken en het on derhouden tot 31 december 1961 der waterkerende en andere werken aan de Leendert Abrahampolder. Inge schreven werd als volgt: fa. A. de Bourgraaf, Wilhelminadorp ƒ25.980, J. Hoogesteger, Wemeldinge 25.888, A. J. Herwig, Willemstad ƒ25.800, L. J. Dekker, Vlissingen 25.400, L. v. d. Klippe, Vlissingen ƒ25.250, A. Jeremlasse, Wemeldinge 25.210, H. A. den Exter, Goes 25.150, W. Vlot, Sliedrecht 24.980, A. C. van Hee, Kamperland, ƒ24.962, fa. Warrens en zn., Ossenisse 24.950. Behoudens goedkeuring van G.S. zal het werk worden gegund aan de laagste in schrijver. Eveneens werd aanbesteed het ver nieuwen, het herstellen en aanleggen van steenglooiingswerken en het on derhouden tot 31 december 1961 der waterkerende en andere werken aan de Jonkvrouw Annapolder. Inge schreven werd als volgt: fa. A. de Bourgraaf, Wilhelminadorp ƒ15.250, A. C. van Hee, Kamperland 14.990, H. A. den Exter, Goes 14.775, W. Vlot, Sliedrecht ƒ14.500, L. v. d. Klippe, Vlissingen 14.500; J. Hoo gesteger, Wemeldinge 14.444; L. J. Dekker, Vlissingen 14.400, A. Je- remiasse. Wemeldinge 14.330, A. J. Herwig, Willemstad 14.100, fa. Warrens en zn.. Ossenisse 13.980. Behoudens goedkeuring van G.S. zal ook dit werk worden gegund aan de laagste inchrijver. Inbraak in confectiefabriek te Bergen op Zoom Bij de Zeeuwse Confectiefabriek ge legen aan de Edisoniaan te Bergen op Zoom hebben onbevoegden donder dagavond of -nacht kans gezien om door verbreking van een ruit binnen te dringen. De inbraak werd vrijdagmorgen ont dekt door het kantoorpersoneel dat direct de politl: waarschuwde. Deur tjes van een schrijfbureau waren opengebroken en de Iaden werden doorzocht. Geld was er niet te vinden. Aan de achterzijde van de fabriek was een gat in de afrastering gemaakt om op het fabrieksterrein te komen. Hoewel er niets werd vermist, draagt de schade door de aange brachte vernielingen toch ongeveer 30.—. De recherche stelt een onderzoek ln. Onderhoud zeeweringen Polder Walcheren Vrijdagochtend heeft de Polder Wal cheren de uitvoering van de werken en leveringen tot verbetering en on derhoud van de zeeweringen en an dere werken van de Polder in vief percelen aanbesteed. Voor perceel I werd als volgt inge schreven: 1. L. van de Klippe, Vlis singen 207.000; 2. L. J. Dekker, Vlissingen 210.000; 3. Gebr. van 't Verlaat, Hardinxveld-Giessendam 215.200; 4. B. Steginlc, Vlissingen 216.000; 5. J. la Gasse, Koudekerke 217.000; 6. N.V. aannemingsbedrijf v.h. fa. B. M. van Noordenne Zn., Hardinxveld-Giessendam 218.500; 7. C. van de Klippe, Vlissingen 219.200; 8. fa. Bot Van Seventer, Sliedrecht 224.000; 9. N.V. v.h. J. M. Dekker Zoon., Papendrecht 226.000; 10. fa. Gebr. Hakkers, Werkendam 226.800; Perceel 2: 1. K. W. Dekker, Veere 40.400; 2. P. de Voogd, Veere 43.400. Perceel 3: C. van de Klippe, Vlissin gen 27.800; 2. A. Poelman Zonen, Ritthem 32.000; Perceel 4: 1. G. J. Eland, Vlissingen 62.700; 2. J. la Gasse, Koudekerke 64.800; 3. L, J. Dekker, Vlissingen 65.500; 4. C. v. d. Klippe, Vlissingen 66.900; 5. L. v. d. Klippe, Vlissingen 67.000. Advertentie) Ii^is-Hamea-Celei Verzekeringsmij. tegen Hagelschade had goed jaar Dezer dagen werd te Kloosterzande de jaarlijkse algemene vergadering gehouden van de Onderlinge Verze keringsmaatschappij tegen Hagel schade in Zeeland, onder voorzitter schap van H. A. A. baron Collott d'Escury. Uit het jaarverslag van de secreta ris bleek onder meer, dat het in 1960 aan hagelschade uitgekeerde bedrag van de maatschappij f 36.949,77 bedroeg, waarvan f 13.390,16 voor rekening kwam van de herverzekering. De maatschappij telt thans 492 leden, die ongeveer 20.088 gemeten of ongeveer 8927 hectare hebben verzekerd. Dat is 19 hectare meer dan in 1959. Het pre mie-inkomen in 1960 bedroeg f 68.048,82 tegen f 65.462 in 1959. Het kapitaal van de maatschappij bedraagt in totaal f 78.690,55. De maatschappij, die in 1891 werd op gericht heeft in de zeventig jaren van haar bestaan in totaal f 661.515 aan schadevergoeding uitgekeerd. „Dank zij onze reserves en de zeer voordelige voorwaarden der herver zekeringen, waardoor een eventuele schade tot ruim f 290.000 is gedekt, kunnen wij met gerustheid de toe komst tegemoet zien", aldus het jaarverslag. Tijdens de vergadering werden de heren Alf. Staal, G. Dierick, Al. de Deckere en A. van Esbroeck als be stuurslid herkozen. Kantoorbarak wordt met een vleugel uitgebreid De grote kantoorbarak van de Delta dienst aan de Van Veenlaan te Zierikzee zal binnenkort, wellicht in de komende zomer, met één vleugel worden uitgebreid. Deze uitbreiding houdt verband met een concentratie van de Delta dienst-Zuid te Zierikzee, die zich na de afsluiting van het Veerse- gat en het gereedkomen van de Advertentie) aanpassingswerken van het Drie- eilandenplan geleidelijk zal vol trekken. Dit betekent dus, dat de te Goes ge vestigde afdeling van de Delta dienst-Zuid naar Zierikzee zal wórden overgeplaatst. In Goes zetelt thans de „uitvoerende dienst", die zich dan naast de te Zierikzee reeds aanwezige water loopkundige en weerkundige afde lingen zal vestigen. Een concentratie, die geheel in de lijn der ontwikkeling ligt: in het zui delijke arrondissement van de Deltadienst neemt Zierikzee een centrale ligging in, welke cen trumpositie binnenkort nog zal worden versterkt, als naast de reeds ter hand genomen afsluiting van de Grevelingen ook wordt be gonnen met de voorbereidingen voor de afsluiting van het Brou- wershavense Gat. Slot van pag. 3) Duitse geleerde er zijn levenswerk van heeft gemaakt om de juiste tekst, waar er verschillen waren, vast te stellen, wat hij met buitengewone scherpzinnigheid heeft gedaan. Deze tekst ligt ten grondslag aan alle nieuwe vertalingen die er van pro testantse zijde, waar ook ter wereld, verschenen zijn. Deze is nu ook de tekst waarnaar r.k.-geleerden het Nieuwe Testament dat aan kardinaal Alf rink iP aangeboden, hebben ver taald. Nu hebben wij, sinds 1943, de nieuwe vertaling vau het Nieuwe Testament, waartoe het Nederlandsch Bijbelge nootschap het initiatief heeft geno men (In 1951 is het Oude Testament gevolgd). Voor dé r.k.-vertaling heeft men nu contact gezocht met het Ned. Bijbelgenootschap, die de gevraagde hulp van harte gegeven heeft. Van daar dan ook dat we in het verslag van de vergadering te Utrecht kun nen lezen: „Een breed applaus klonk op toen dr. Groot zijn ongekunstelde dank uitsprak ten opzichte van be stuur en staf van het protestantse Ned. Bijbelgenootschap, voor hun waarlijk oecumenische houding en broederlijke liefde, die onze stoutste verwachtingen nog overtroffen heeft. Hij hoopte, dat het tot nog grotere samenwerking zou komen op alle ter reinen waar dat maar mogelijk is". We zouden zo zeggen dat het van zelfsprekend is dat het Ned. Bijbel genootschap alle mogelijke hulp geeft wanneer het gaat om het beter verstaan en de verspreiding van de Heilige Schrift. Dat is nu eenmaal zijn doel. De Canisius-Bijbel die ons bezit was, hebben we indertijd gekocht bij het Ned. Bijbelgenoot schap en zodra de nieuwe r.k.-verta ling van het Nieuwe Testament in voldoende mate te krijgen is, zal men ook die daar wel kunnen kopen. Doch, het ging In Utrecht niet alleen om de nieuwe vertaling, maar ook nog om iets anders. „Tevens werd de oprichting gevierd van de katholieke bijbelstichting St. Willibrord, die de Adnertevtle Ver koudheidsbacil! en zijn als de dood voor_ k»"k0Ilh' Dit doosje betekent: protektle tegen infektie 116. Nadat Johan voldoendi jes met drup had verzameld, startte hij de auto en reed snel heen. „Op naar het vliegveld!" sprak de baron opgewekt. „We gaan vliegen!" „Zoals U wilt, baron!" beaamde de knecht. „Mag ik vragen, of wij ons daartoe in passend vlieger kostuum zullen steken!" „Foei, Johan!" riep de baron. „Er staan grote belangen op het spel. Jij ziet dit te klein! Als men aan - matig geschat miljoenen denkt, spreekt men niet over kledij! Wij gaan vocht-aantrek- kende stof uit de drups beproeven. We gaan regen vervaardigen van uit een vliegtuig!" „Zoals U wilt, baron!" antwoord de de knecht. „Het vliegtuig komt reeds in zicht, als U me toestaat!" verbreiding van de schriftlezing on der de katholieken zal gaan bevor deren". Initiatief Ook hier zit een „initiatief" van het episcopaat achter. Dit tweede initiatief hebben de bisschoppen verder nog grote nadruk gegeven door de vastenbrief van dit jaar, die geheel gewijd is aan het lezen van de Heilige Schrift. „Wij zou den wensen dat Gods Woord da gelijks werd gelezen en overwo gen". Midden in de carnavalsvie ring, waar het woord van Wannes I opgeld doet, „Agge mar leut et", komt het episcopaat aandacht vragen voor „een groeiende be langstelling voor de Heilige Schrift", welke het uit stimu leren door „Bijbelclubs en Bijbel- groepen", die moeten worden op- fericht én waar „de Bijbel wordt emediteerd en overwogen". „De Bijbel is de leidraad voor de ver kondiging". „Het Evangelie is de norm van het christelijk leven. Want het Evangelie spreekt ons over Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. De Hei lige Schrift laat ons zien wie Christus is". „De Kerk kan daar om niet buiten de Heilige Schrift. De Bijbel behoort wezenlijk bij de Kerk". „Wij zijn God dankbaar, dat Hij in onze dagen zo velen tot het oer- christelijk bewustzijn brengt dat Gods Woord onvergankelijk, levend en krachtdadig is". „De Bijbel staat daarom midden in ons dagelijks leven en laat ons zien, hoe God ons in de wisselende omstandigheden op wondervolle wijze begeleidt en toe spreekt en hoe Hij ons steeds leidt en verzorgt, soms op een wijze, die wij niet direct verstaan; hoe Hij on ze trouw op de proef stelt, ons lou- tei't en ons zo door boete en ver loochening brengt-tot Zijn intimiteit". „Wij zouden wensen, dat Gods Woord dagelijks werd gelezen en overwo gen, dat het zou doordringen in de geest en in het hart van de gelovi gen, dat het steeds meer de sfeer van het persoonlijk leven, van het gezinsleven en van het sociale leven zou bepalen. Wij verwachten hiervan een grote opleving van het echt christelijk denken en leven". Deze zinnen zouden zo genomen kunnen zijn uit de preek van de een of an dere dominee en het zou geen slechte preek zijn geweest. We kunnen van protestantse zijde niet anders begeren dan dat deze wensen van de bisschoppen in ver vulling mogen gaan en geloven dat het dan ïnderdaaad „een hoopvol te ken van daadwerkelijke toenadering" zal zijn. Maar, wanneer de Heilige Schrift wordt gelezen, onderzocht en over dacht, zou het nog wel eens kunnen gebeuren dat de bisschoppen, naast vreugde, ook nieuwe zorgen daarvan beleefden, want het onderzoeken van de Heilige Schrift kan inderdaad „de gedachten van een men' geheel ver- anderèn". Het Nieuwe Testament in deze vertaling is nog niet te krijgen. Het zal f 12,90 kosten. Later komen we op deze vertaling nog wel eens terug. H. Zeeuwse spuitkernen kregen voorlichting Het samenwerkend verbond van spuitkernen, waarbij aangesloten de bond van agrarische loonbedrijven afdeling Zeeland, de vereniging van bedrijfsvoorlichting op Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland. de rijks voorlichtingsdienst in Zeeland en de bedrijfsstudiegroep in West Zuid-Be veland hield woensdagavond in de „Landbouw" te Goes een voorlich tingsavond waarvoor redelijke be langstelling bestond. De heer H. Ver- schuure uit Rilland-Bath, die de lei ding van deze avond had, wees in een kort openingswoord op de noodzake lijke bezinning in de stroom van gif ten, waarmee in de land- en tuinbouw wordt gewerkt en op het efficiënter werken hiermee teneinde lichamelij ke gebréken door vergiftiging te voorkomen. Dr. H. R. van Noort, verbonden aan de arbeidsinspectie te Groningen hield een inleiding met als onderwerp „waarom en wanneer bepaalde be strijdingsmiddelen gevaarlijk zijn." Spreker wees o.m. op de belangrijk heid van huisbescherming bij het spuiten. Daarnaast moet ook de ademhalingsbescherming niet uit het oog worden verloren. Aan de hand van gemaakte onderzoeken behandel de spreker de inwerking van het gif door middel van het bloed. De ver scheidene in gebruik zijnde sproei middelen werden uitvoerig besproken. De heer P. Verhage, specialist in de planteziekten behandelde het onder werp „Enkele nieuwe ziekten." Hier in besprak hij de nieuwe ziekte in het maanzaad en erwten, de tarwe- graangalmug, een nieuw voorkomen de ziekte in het graan en enkele reeds eerder bekende ziekten. Aan de hand van dia's werden beide inleidingen op duidelijke wijze be licht. Nieuw kantoor provinciale waterstaat in Terneuzen Het nieuwe kantoor van de provin ciale waterstaat dienstkring Oost- en West-Zeeuwsch-Vlaanderen, zal wor den gebouwd aan de Leeuwenlaan te Terneuzen. Dit blijkt uit een verzoek van Gedeputeerde Staten van Zee land aan de gemeente Terneuzen voor aankoop van een perceel grond van ongeveer 1066 m2 aan deze laan. De exploitatieprijs voor deze grond bedraagt 15 per m2. Als de ge meenteraad van Terneuzen, die don derdag 23 februari in openbare ver gadering bijeenkomt, met het voor stel tot verkoop van bedoelde grond akkoord gaat, moet de provincie uiterlijk op 1 maart 1962 op het per ceel een kantoor hebben gebouwd. Tony van Verre voor de A.V.R.O.-microfoon Tony van Verre uit Middelburg komt dinsdagmiddag, om 12 uur, voor de A.V.R.O.-microfoon. Hij zal dan en kele liedjes zingen in het program ma „Een lied en een vleugel". Peter Kellenbach bespeelt in dit program ma de piano.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 14