„PROF. ROMMEman van niveau die werkte als een paard" Bijbel bij Rome in middelpunt van de belangstelling Tegenslagen treffen emigrantengezin Kostganger eist halve totoprijs op Mannen gestikt in afvoerpijp AFRIKAANS LEIDER: „Loemoemba 6 januari doodgeslagen" Bijzonder fraai februariweer BIJ TEXEL GESTRANDE „ANGELINA" GEBORGEN ZEVENTIENDUIZEND VRIJWILLIGERS VOOR REIS IN RUSSISCHE KUNSTMAAN ZATERDAG 18 FEBRUARI 1961 P li OV IN CI ALE ZEEUWSE COURANT VERLIES VOOR HET PARLEMENT EN K.V.P. Opvolging moeilijke, kwestie (Van onze Haagse redactie) De leiders van de voornaamste fracties uit de Tweede Kamer hebben het altreden van prof. Romrne als kamerlid een groot verlies voor het parlement ge noemd. Treffend was vooral de uitspraak van mr. J. A. W. Bur ger, de voorzitter van de P.v.d. A.-fractie en politiek gezien de grootste rivaal van prof. Rom rne. Mr. Burger noemde het ver trek van prof. Romme uit de Tweede Kamer een „buitenge wone verarming voor de K.V.P. en voor het parlement en dus voor het gehele land. Romme was een man van niveau, die stond voor zijn zaak. In veel dingen ben ik het met prof. Romme oneens geweest, maar hij werkte als een paard en daar kan je respect voor hebben. Ik vind het zeer jammer". Prof. Oud. de fractieleider van de V.V.D., noemde het vertrek van prof. Romme „reusachtig verdrietig". Ook hij sprak van een zware slag voor de K.V.P. en voor het parlement, om dat prof. Romme „een der grootste figuien was". Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, de A.R.-fractievoorzitter vond het „vreselijk" dat prof. Romme om gezondheidsredenen heeft moeten bedanken. Romme was een briljant Kamerlid en zijn vertrek is dan ook een groot verlies voor de K.V.P. en voor de Tweede Kamer. Hij zal moei lijk te vervangen zijn.'Dr. Bruins Slot zei verder prof. Romme al tijd zeer te hebben gewaardeerd, niet alleen om zijn scherp ver stand, maar ook om zijn grote gaven van geest en hart. Inspirerend In een vraaggesprek voor de K.R.O. noemde dr. L. A. H. Albering, de al gemene secretaris van de K.V.P., prof. Romme een inspirerend voor zitter van de Tweede-Kamerfractie. Hij had een diep inzicht in tal van politieke vraagstukken en de partij verliest in prof; Romme een bijzon der waardevol adviseur. Dr. Albering hoopte en geloofde intussen niet, dat prof. Romme helemaal voor de partij verloren zal zijn. Als raadsman kan en zal hij de partij nog grote dien sten bewijzen. De kwestie van de opvolging was volgens dr. Albering een moeilijk probleem, waarover de fractie zich nog zal moeten beraden. De vraag of er eventueel tot de volgende verkie zingen een voorlopige oplossing zou worden getroffen kon door dr. Albe ring op dit ogenblik niet worden be antwoord. In het politieke beleid van de fractie zou echter geen verande ring komen. Tijdens het schoonmaken van de af voerpijp van het pomp geniaal „Moer dijk" aan de Zwaluwsedijk in Moer dijk zijn gistermiddag de 35-jarige H. G. van der Made, gehuwd en va der van twee kinderen, en de 60-jari- ge A. M. van Andel, gehuwd en va der van vier kinderen, gestikt door de uitlaatgassen van een in de pijp geplaatste benzinemotor. De slachtoffers zijn respectievelijk afkomstig uit Moerdijk en Lage Zwa- luwe. Een derde arbeider, K. van Boxtel, raakte bewusteloos. KORTE PREDIKATIE Overdenking Matth. 26 25a en SSb. En Judas, de verrader, antwoordde: „Ik ben het toch niet rabbi f' Petrus zeide tot Hem: mij zal dat nim mer geschieden". Vorige week heeft in diverse Zeeuwse bioscopen van Zeeland een film ge draaid, die ook in de P.Z.C. uitge breid besproken is. Ik bedoel de f ilm: ■Mein Kamp)". Wie deze film gezien heeft, wie het procesgezien heeft, wie boeken gelezen heeft als ,JIet Derde Rijk en de joden" kan zich uit al deze documentaires weer een beeld vor men van de gruwelen, die door mis leide mensen zijn gepleegd. Hoe heb ben ze liet kunnen doen? Hoe heb ben jullie het kunnen doen?" vroe gen Duitse jongelui aan hun ouders, toen ze deze film hadden gezien. In de rubriek „Tussen IS en 20" héb ben ook enige Zeeuwse jongeren ge reageerd: „onbegrijpelijk, dat zoiets kon gebeuren, dat de ene mens dit. de andere aan kon doen". Een ander vond het „onbegrijpelijk, maar mis schien wel verklaarbaar". Binnenkort ivordt ons land weer overstroomd door buitenlandse toe risten en reeds nu zijn de Duitsers op pad zich voor hèt seizoen van een goed plaatsje aan de Nederlandse stranden te verzekeren. Voor velen ran ons valt dat na meer dan 15 jaar nog moeilijk te verwerken. Wij zien in deze mensen nog (enigerma te) de representanten 'van onze be setters. En we kunnen ze nóg maar moeilijk verdragen, ook al spelen economische motieven hier 'n tegen gestelde rol, Sinds de jaren 191,0- 191,5 echter is ons wantrouwen ge leekt en het laat zich tegenover dit volk maar moeilijk wegnemen. Ik kan mij echter voorstellen, hoe een van de jongeren opmerkte: .Maar kijk ooi: eens naar Algerije". We zouden dal nog verder kunnen laten gelden: Kijk ook eens om je heen in je eigen christelijke omgeving". Gebeuren daar dan zulke verschrik kelijke dingen? Moet er nu altijd zó gegeneraliseerd worden dat de zwaarste en zwartste zonden ook. bij óns worden gevonden of ons worden aangepraat? Is dat niet een al te grote i jver van domineeom ieder mens onder de zonde te willen be sluiten Misschien hebt U wél recht om zo Ie vragen. Maar ik kan me aan het begin van de lijdenstijd niet losma ken van wat de bijbel ons vertélt in Mattli. 26. De éne discipel verraadt zijn Meester. Vlak voordien vraagt, hij: „Ben ik die verrader, Heer?" Was Judas ren huichelaarPetrus toch niet Hem zou liet niet: over komen. nooit. Hij zou Jezus niet verlaten. En toch hebben ze allemaal Jezus verlaten, de discipelen èn de vrien den. Onbegrijpelijk! Wel verklaar baar? De Bijbel vraagt: Wie kan zijn eigen hart vertrouwen? Die zelfde Bijbel zegt: de mensen, alle mensen, gedragen zich tegenover God onbegrijpelijk. Maar God blijft bij de mensen. Hij verraadt de méns niet en laat hem niet aan zichzelf over. En dat betékent heil, Vrouwenpolder, J. de Boer. Na brand overlijden van vader (Van onze correspondent) Het Limburgse emigrantengezin A. Deeiien-Dommeck uit Veu- ray, dat ruim zeven jaren geleden naar Australië emigreerde om zich daar een toekomst op te bouwen, wordt wel zwaar door tegenslagen getroffen. Nu moeder ernstig ziek Twee jaar geleden brandde de boer derij van. het emigrantengezin, die het jonge echtpaar na hard ploete ren had opgebouwd af, doch dankzij een inzamelingsactiè onder de be woners uit de wijde omgeving kwam het gezin er weer bovenop. Drie maanden na deze catastrofale brand stierf de heer Deenen aan kanker, waarna zijn echtgenote en acht kin deren, waarvan het oudste achttien en het jongste pasgeboren was, ach terbleven. Tot overmaat van ramp is nu ook de moeder, die reed3 enkele maan den aan een verlamming lijdt, door de behandelende geneeshe ren die haar nog slechts een paar maanden leven toeschrijven, op gegeven. Twee zusters van de zieke vrouw, die als dominica nessen in het klooster zijn ge treden hebben zich in verband met deze wel zeer trieste familie omstandigheden tot de stichting: „Wij komen" gewend. De gewestelijke voorzitter van liet Afrikaanse Nationale Congres van Taiiganjika, de heer J. D. Lifa Tsji- paka, heeft meegedeeld te weten, dat Patrice Loemoeba op 6 januari is gestorven nadat hij in het vliegtuig, dat hem naar Katanga moest bren- £en, vreselijk was mishandeld, ifa Tsjipaka weigerde de man te noemen die hem dit had bericht. De gewestelijke voorzitter zei, dat hij vond, dat alle inwoners van de on afhankelijke Afrikaanse staten naar Kongo moesten optrekken om de Ka- tangese president en diens leger te ontwapenen. (Van onze weerkundige medewerker) Al blijven de temperaturen in het grotendeels door water om- geven Zeeland, enkele graden lager dan verder landinwaarts, m toch zijn maxima van 12 a 13 graden Celsius ook voor deze provincie in februari bijzonder hoog. In De Bilt werd gisteren 16 en in Oost- en Zuidoost-Ne- derland 18 graden Celsius ge- nieten. Er kwamen verleden jaar zo- mer enkele dagen voor in ons land, waarin de maxima zelfs fi iets lager bleven. Deze tempe- raturen liggen heel dicht bij het record, dat wellicht op naam blijft staan van 10 fe- bruari 1899, toen in Zuidoost- Nederland het kwik tot 20 gra- ff den Celsius steeg. Het sterke en omvangrijke hogedrukgebied blijft ook tij- ff dens liet weekeinde het weer bepalen. De wind blijft zuid tot zuidwest en de mistvelden, die m in de nacht cn ochtend ont- staan, lossen op de meeste plaatsen overdag weer op. Te- gen zondag kan een zwak frontje ons land bereiken, met ff tijdelijk iets meer bewolking', n Maar van de oceaan wordt dit front alweer door een volgend §i hogedrukgebied gevolgd. Het voor de tijd van het jaar bij- =f zonder zachte weer duurt hier- door voort. iliiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil Deze stichting stelt zich ten doel in noodgevallen familieleden van emigranten uit het vaderland op haar kosten te laten overkomen. De ze stichting heeft nu gratis vlieg- passage naar Australië aangeboden voor een van haar familieleden. Overleg In verband hiermede is gistermor gen een gehuwde zuster van de zie ke vrouw in Australië mevrouw Van den Heuvel-Dommeck uit Ven- ray per K.L.M.-vliegtuig naar Aus tralië vertrokken om daar met de plaatselijke autoriteiten te overleg gen wat het gezin, dat inmiddels de Australische nationaliteit heeft aan genomen, nu te doen slaat. Mevrouw Vau den Heuvel-Doninieck zal J4 dagen in Australië blijven. Gisteravond omstreeks kwart voor acht is de IJmuïdense zeesleepboot „Siinson" van N.V. Bureau Wijsmul ler erin geslaagd de Westduitse kust vaarder „Angelina" vlot te brengen van bet strand van Texel, drie km ten zuiden van De Koog. Terwijl de bergingspompen draaiden en het binnendringende water ver wijderden, sleepte de „Simson" de „Angelina" naar Den Helder. I De Katangese minister van binnen landse zaken. Moenongotoonde op zijn ministerie in Elisabethstad de overlijdensakten van ex-premier Loe moemba en diens ministers Mpolo en Olcito. Elfduizend kuikens in vlammenzee omgekomen Vrijdagmorgen is door nog onbeken de 'oorzaak brand uitgebroken in een kippenhok van de heer H, Bos aan de SI. Annesweg te Oudehorne. J Bij deze brand, gingen circa 11.000 niet verzekerde mestkuikens verlo ren. De schade wordt geschat op 10.000 gulden. Poolruzie in Amsterdam Hospita wil echter niet delen (Van onze speciale verslaggever.) Een verontwaardigd Amsterdammer, de 58-jarige heer Hermsen, kost ganger bij de familie Verhoef in de Derde Helmerstraat no. 90 II, heeft zich bij de politie van liet bureau Leidsepleiu in de hoofdstad beklaagd over zijn hospita. Deze hospita, me vrouw Verhoef heeft 50.000 gulden Een Russische vrouwelijke wetenschappelijke onderzoeker heeft te Milaan meegedeeld, dat 17.000 „vrijwillige ruimtevaarders" uit de gehele wereld zich hebben gemeld, om een reis mee te maken in een Russische kunstmaan. Professor Alia Masevitsj, de vice-presidente van de astronomische raad van de Sowjetacademie voor wetenschappen zei tijdens haar toespraak, dat de Sowjet-Unie geen mens de ruimte zou inzenden, „voordat zij hem een terugreisbiljet naar de aarde zal kunnen ver zekeren". Zij beantwoordde ook vragen uit het publiek. Toen een Italiaanse student haar enige ingewikkelde vraagstukken voorlegde haastten de communistische organisatoren zich echter om hem naar zijn plaats terug te dringen en hem het zwijgen op te leggen. Een andere student die vragen stelde over de vloeibare brandstof gebruikt voor de Russische raketten, werd door de toehoorders uitgelachen. Professor Masevitsje, een vrouw van achter in de dertig, zei, dat zij alleen bevoegd was om vragen te beantwoorden over haar eigen vak: de sterrenkunde in de voetbalpool gewonnen en de i heer Ilernisen beweert dat hij recht heeft op de helft van dit bedrag. „Al maanden vul ik met mijn hospita de poolformulieren in", vertelde hij de politie, „ieder vier kolommetjes voor gezamenlijke rekening onder voorwaarde dat samen gedeeld zou worden wanneer er winst zou zijn. Maar nu er een prijs van 50.000 gul den op gevallen is. weet mevrouw Verhoef zich niets van de afspraak te herinneren". Hoofdinspecteur Lagerwaard, die dit beklag aanhoorde kon weinig anders doen dan de klager naar een advocaat en de burgerlijk rechter verwijzen. In de eerste plaats omdat de K.N.V.B. de prijs nog niet had uitgekeerd en er dus onmogelijk nog een strafbaar feit gepleegd kon zijn, maar vervol gens omdat het poolformuller ten name van de hospita werd ingele verd en er geen schriftelijke bewij zen zijn voor de gemaakte af spraak, die door mevrouw Ver hoef thans hardnekkig wordt ont kend. De hospita zegt dat de heer Herrnsen haar zelfa nog nimmer heeft gehol pen bij het invullen van het pool-, formulier. Wat Vrouwe Fortuna in huize Verhoef met haar spel intus sen wel bereikt heeft, is dat de heer Hermsen zaterdag zijn kosthuis in de Derde Helmerstraat ontruimd zal moeten hebben. Men heeft liem vorige week de huur al opgezegd, voordat er zelfs iets van een poolprijs bekend was. „De laatste tijd was de verhouding al niet meer zo prettig", aldus de gelukkige hospita. j Het Wereldgebeuren Jullie niet! rp erwijl de Afrikaanse leiders nog I I wat nasnikten over de dood van Loemoemba en hun sentimenta- liteiten op de kinderen van de dode Kongolese demagoog richtten, zocht Rusland een zondebok. Ei' waren wel enkele spéciale en „spontane" beto gingen in diverse oosl-Europese ste den tegen de Belgen, maar de dood van Loeniocniba is voor de Russen toch te belangrijk dan er alleen maar een rel legen de Belgen van te ma ken. Een schuldige op hoger niveau moest worden gevonden. Dat werd de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dag Hammarskjöld. De Rus sen zegden het vertrouwen in hem op. De secretaris-generaal nam dit niet te ernstig op. In de eerste plaats heeft hij nooit het vertrouwen van de Russen gehad, en wat er niet is, kan men niet verliezen, en in de tweede plaats zijn er nog genoeg Jan den die hem blijven steunen. Vandaar dat hij heeft gezegd te zullen aan blijven. De Russen en hun meelopers hadden waarschijnlijk ook niet an ders verwacht. Maara de secretaris generaal. die in het hart van het web van elke regeringscrisis zit. is in discussie geweest en dat is de rode heren aangenaam. Reeds lang is be kend dat zij erop loeren de taak van secretaris-generaal te zien in handen van een „meeloper". Gelaten heeft Hammarskjöld de Russische aantijgingen over zich horen gaan. Hij zou schuldig zijn aan de moord op Loemoemba. Hammarskjöld is politicus. Anders had hij rustig kunnen zeggen „Jullie niet! Jullie hebben in geen geval recht ie te mengen in de Kongolese crisis. 'De dood van Loemoemba staat niet in vergelijking tot de miljoenen die door Lenin. Stalin. Boelganïn en Kroesjtsjew zijn uitgemoord, de tien duizenden Wit-Russen, Oekramers die alleen vanwege hun „ras" werden verdelgd, de tienduizenden Hongaren die alleen maar vrijheid wilden en onder Russische tanks werden ver pletterd". Maar Hammarskjöld ging over tot de orde van de dag. Hij weet dat de Russische argumenten weinig aanhang hebben in de vrije wereld. Hoe de westerse perscommentaren de dood van Loemoemba betreurden uit ethisch oogpunt, over de mérites van deze Kongo-figuur lieten zij zich op niet mis te verstane wijze uit. Dag Hjalmar Agne Carl Ham marskjöld, nog steeds vrijgezel, 56 jaar. Zweed van geboorte, werd als secretaris-generaal door de Engelse en Franse afgevaardigden niet al te enthousiast begroet. Men meende dat hij veel te veel admini strateur zou zijn. Te weinig militant. Iemand die alleen maar zou doen wat hem werd opgedragen. Een directeur die angstvallig naar de ogen van de commissarissen zou kijken. Nog maar nauwelijks'had hij zich in de wereldproblemen ingewerkt of Rusland viel Hongarije binnen. Te gelijk was er de befaamde Suez- kwestie. De vrede was in groot ge vaar. Het is mede aan de doortas tendheid van Hammarskjöld te dan ken dat de brand zich beperkte tot vlammen in Hongarije en waterscha de in Egypte. Al was dirt schade op zich al groot genoeg en vrijwel on herstelbaar. Van alle kanten is hij toen aangevallen, maar zijn positie kwam sterk uit beide crises. De Kon- go-affaire die zich voortsleept van juni 1960 af stelde de Verenigde Na ties en de secretaris-generaal voor nieuwe puzzels. Het is de communis ten tot dusver niet gelukt van de ge hele Kongo een tweede Ghana, een staat van meelopers, te maken. Van daar hun woeste uitvallen op de man die met de dagelijkse gang van za ken in de V.N. is belast. Men heeft aan Hammarskjöld ge vraagd was zijn prettigste vrije tijdsbesteding is. Hij antwoordde: de Franse litteratuur. Dan zal hij ook de spreuk kennen die één van de Franse maarschalken zei, toen hij door de koning onrechtvaardige ver wijten kreeg toegeslïngerd: Qui terra a, guerre a". Veel koeien, veel moei en, zouden we in het Nederlands zeg gen. Hammarskjölds veestapel is wel heel erg groot. Vandaar ook zijn zorgen. Die nu onnodig door de Rus sen worden verzwaard. STEMMEN UIT DE KERKEN Gereedkomen nieuwe vertaling Nieuwe Testament groot moment Aan liet begin van deze weck kregen we in Brabant een van de aldaar verschijnende dagbladen in handen. Het stond natuurlijk vol met het carnavalsgebeuren en datgene wat de prinsen Wannes I en Jan I en hoe ze nog meer mogen lieten, hebben gezegd. Nou, onder alle kolder die er verkocht wordt en die 'n mens ook eens moet spuien, zit er gelukkig ook wel eens iets dat het overdenken waard is. Op de voorpagina, waar het belangrijkste nieuws te vinden is, lazen we met grote kopletters: „Kardinaal Alfrink kreeg nieuwe vertaling Nienwe Testament". Onder die kop volgde een verhaal van hetgeen er een paar dagen voordien in de Utrechtse Schouwburg of in een van do bijzalen was geschied, waar niet minder dan alle Nederlandse bisschoppen, met de aartsbisschop aan het hoofd, bijeen waren geweest, terwijl de pauselijke internuntius aan het bijzondere van deze samenkomst nog meer luister bijzette. Dat bijzondere is dan geweest, dat aan de aartsbisschop en in hem aan het liele episcopaat en via hen aan het Nederlandse volk, een nieuwe r.k.-vertaling van het Nieuwe Testament is aangeboden. Wanneer al die kerkelijke hoogwaar digheidsbekleders zo bijeen, zijn, be seft zelfs een niet-rooms-katholiek, dat er wel iets heel bijzonders moet gebeuren. Als zodanig was die bij eenkomst te Utrecht ook bedoeld, om nadruk te leggen op het bijzondere feit dat een aantal r.k.-geleerden het Nieuwe Testament uit het Grieks in onze taal heeft overgezet. Zelfs Italië' heeft zulk een vertaling niet! Dat kan de pauselijke internuntius in zijn land rapporteren. Het bericht dat we in onze Brabantse krant lazen begon aldus: „Voor pro testanten een hoopvol teken van daadwerkelijke toenadering en een sprekend symptoom van wordende verwantschap, voor de katholieken in het begin van een pex-iode, waarin de rijkdom van Gods Woord het eigen denken steeds meer gaat ver vullen". welke woorden een aanha- j ling waren uit de rede die prof. dr. J. C. Groot, de voorzitter van de St Willibrordusvereniging aldaar heeft uitgesproken. Die St. Willibrordusvereniging is in de plaats gekomen van de vroegere Petrus Canisiusvereniging. De naamsverandering hangt samen met een geheel andere instelling tegen over andersdenkenden. Was de Cani siusvereniging een groep die aller eerst ten doel had het rooms-katho- lieke geloof tegenover alle aanval len in deze wereld te verdedigen, de vereniging die daarvoor in de plaats is gekomen, heeft die vroegere ver dedigende houding laten varen en daarvoor in de plaats is gekomen het zoeken van het open gesprek. De St. Willibrordusvereniging wil zich voor al bezighouden met „de vragende mens", wie hij dan ook is. Canisius-Bijbel De. Canisiusvereniging heeft zich ook reeds met de vertaling van de bijbel beziggehouden. In 1929 en volgende jaren is uitgekomen de z.g.n. Cani sius-Bijbel, een vertaling welke met ere genoemd mag worden. Toch wa ren de geleerden in de r.k.-kerk met deze vertaling niet helemaal meer tevreden, omdat ze oordeelden dat de taal niet meer was de taal van deze tijd en omdat dit is de voornaam ste reden de Griekse tekst van het Nieuwe Testament, waarnaar men in 1929 vertaald heeft, niet die was, welke over heel de wereld als de meest juist tekst wordt aanvaard, namelijk die van E. Nestle, welke (Zie slot pag. 4 kol. 5) DAG HAMMARSKJÖLD aanval afgeslagen Arbeider stapt mis op stelling en valt dood Bij de nieuwbouw van het provin ciaal elektriciteitsbedrijf aan het Winschotejrdiep in Groningen is gis termorgen de 30-jarige A. C. van der Waal, afkomstig uit Rotterdam, ora het leven gekomen. Hij viel van een ongeveer dertig me ter hoog statief van een stalen bouwconstructie. Het ongeluk ge beurde toen hij een stuk touw wilde pakken en daarbij misstapte. De man was op slag dood.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 13