Zeeuws CJBTB-kader sprak over economie Agenda PREDIKBEURTEN ét Lelie WALCHEREN MARKTBERICHTEN ZATERDAG 18 FEBRUARI 1961 PROV I N C I A LJu '4 kt bl U W 8 b O U li A N T b OP VORMINGSDAG IN OOSTKAPELLE Economie voor de landbouwer, zowel binnen het raam van zijn eigen bedrijf als in het grote geheel van de E.E.G. Dat was vrijdag in hotel „Rozenhof" te Oostkapelle de Itern, waar omheen de besprekingen van een twintigtal christelijk georganiseerde landbouwjougeren zich bewogen. C.JJï.T.B.-kaderleden nit geheel Zeeland zaten daar om de tafels voor hun jaarlijkse tweedaagse vormingsconferentie, luisterden er naar des kundige inleiders en „vertaalden" dit alles in discussies tot een eigen interpretatie. I)e secretaris van het landbouwschap, inr. J. S. Bicsheuvel, stelde de C.J.B.T.B.-ers tegenover „enkele (agrarische) aspecten van de E.E.G.", zoals zijn causerie werd aangekondigd. A'lnerlmne E.E.G.-aspecten belicht door mr. J. S. Biesheuvel Het woord agrarisch tussen haakjes, want voordat hij zich tot dit facet bepaalde, leidde mr. Biesheuvel zijn gehoor door de algemene problemen van de E.E.G.: de totstandkoming van het verdrag, dit belangrijke stuk zelf en de overgangsperiode van 12 jaar, waarin „de dijken tussen de zes partner-landen moeten worden afgegraven om per 1 januari 1967 tot een vrijhandelsgebled te komen met een gemeenschappelijk buiten tarief. Landbouwpolitiek Kort schetste de heer Biesheuvel ook de organen van de E.E.G., waarin Nederland vaak de klein ste vertegenwoordiging heeft. Via deze inleiding belandde de spreker bij de landbouwpolitiek op dit punt, waarvoor oud-minis ter Mansholt reeds voorstellen heeft gedeponeerd en toegezegd. Mr. Blesheuvel vroeg zich echter af of het voorgestelde stelsel van hef fingen wel zo snel ingevoerd kan worden. Concluderend stelde de Landbouw schap-secretaris, dat de eerste vier E.E.G.-jaren voor de industrie goed hebben gewerkt en dat ook de export van landbouwprodukten naar de vijf E.E.G.-landen groter is dan naar de overige. ..Wellicht kan de landbouw verder profijt trekken", zo luidde zijn toe komstverwachting. Terwijl men de realiteit duidelijk moet onderkennen, zag mr. Biesheuvel alle reden voor een welbewust verder gaan, ondanks alle bochten en kronkels ln de E.E.G.-problematiek. In problematiek Nu ook in landbouwkrlngen steeds meer economische begrip pen gemeengoed worden, had het bestuur voor de morgen van de tweede kaderdag ook een onder werp in deze geest op het pro gramma gezet. „Economisch lelden van een mo dern landbouwbedrijf". Zo wer den de economische aspecten om schreven, die de heer J. Scheele, hoofdassistent van de rijksland- bomwoorlichtingsdienst in Ter- neuzen, In een korte inleiding samenbundelde. Hij betrok de jongelui in de proble matiek van de economische goede ren, het begrip markt, vraag en aan bod, kosten, integratie, differentiatie, parallelisatie en specialisatie. Op het schoolbord bracht de heer Scheele al deze vaktermen in één vierkant samen, om deze daarna in praktische voorbeelden te geven. Op enkele punten, zoals bruto-winst en het fiscaal inkomen ging deze spreker nog iets dieper ln. Aan zijn lezing verbond de heer Scheele tenslotte een overzicht van de bedrijfs-econo- misehe resultaten in de laatste tien jaren van' veertig bedrijven ïn Zeeuwsch-Vlaanderen. De tijd, die 's morgens restte, toen de inleider uit Terneuzen door de mist was verlaat, besteedden de land- bouwjongeren, voor een discussie tussen twee groepen. De voorzitter en secretaris formu leerden een aantal vraagpunten, Vloerbedekkingen in onze etalages te Mid delburg en Goes, die het overwegen waard zijn Rowi parket, kambala f 24,50 m2 frisé moquette, wol f 23,— m2 Tretford tapijt, haar f 19,90 m2 linoleum f 6,75 m2 middelburg.goes gratis advies van onze binnenhuisarchitecten franco levering door heel nederland waar omheen de kaderleden enkele gedachten naar voren brachten. Zo sprak men over de handhaving vau liet familie-bedrijf, zelfs wanneer dit ten opzichte van een „landbouw- fabriek" een steeds hogere kostprijs oplevert. Ook vroegen de C.J.B.T.B.-ers zich bij deze gedachtenwisseling af of een steeds verdere mechanisatie in moei lijke jaren niet voor een groter oogstrïsïco zorgt. VANQAAG Middelburg City; IJsparade. 20 uur. a.l. Dik Trom en zijn dorpsgenoten, 14.30 uur, a.l. (Haags Jeugdtoneel). Elec tro: From here to eetrnity, 19 en 21,15 uur, 18 J. Schouwburg: dansen, 20 uur. Vergenoeging: Middelburgse Danssoclety, 20 uur. Vlissingen Luxor: Het moeras der zon de. 19 en 21 uur, 18 Jaar. Alhambra: De onzichtbare spion slaat toe, 19 en 21 uur. 18 Jaar. Britannia: uitvoering Middelburgse handelsavondschool, 20 uur. Concertgebouw: uitvoering „Cresendo", 20 uur. Goes Grand: Ik heb gezondigd, 19 en 21 uur, 18 J. Nationale prinses Marjj- ke-wallenloop, 15.30 uur. Prins van Oranje: verg. Ver. voor Leidsters bij christelijk kleuteronderwijs ln Zee land. afscheid oud-lnspectrice mejuf frouw A. E. G. van Waesberge, 10.00 uur. Korenbeurs: Janrverg. Zeeuwse Arjos, 14.30 uur. Schuttershof: uitvoe ring Goese lyceumverenigïng „Vlam". 20.00 uur. Terneuzen Luxor: Koningin Zenobla. de ontembare, 20 uur, 14 jaar. Con certgebouw: Rendez-vous aan de Cote d' Azur, 20 uur, a.l. Sas van Gent Olympia: Jailhouse-rock, 20 uur. 14 jaar. Aencl Het Centrum: Als mijn grote broer dal wist, 18.30 en 21 uur, a.l. Oosthiirg Ledeltheater: ln de schaduw der Nazi's, 20 uur, 14 Jaar. Hulst Bioscoopgebouw: Nozems uit de sloppen van Liverpool, 20 uur, 14 Jaar. Zlerlkzec Concertzaal: Conny, een meisje van 16, 20 uur, a.l. Haamstede Hotel Bom: Come Prima, 20 uur. a.l. St.-Maartcnsdük De Gouden Leeuw: Tarzan en zijn vijanden, 19.30 uur. MORGEN Middelburg City: IJsparade, 14.30 en 20 uur, a.l. Electro: From here to eternity, 19,30. 19 en 21.15 uur, 18 jaar. Vlissingen Luxor: Do eenzame vechter uit Texas, 15 uur, 14 Jaar. Het moeras der zonde, 19 en 21 uur, 13 jaar. Al hambra: De onzichtbare spion slaat toe, 19 en 21 uur, 13 Jaar. Goes Grand: Salvo des doods, 15 uur, 14 Jaar. Ik heb gezondigd, 19 en 21 uur, 18 Jaar. Terneuzen Luxor: Rendez-vous aan de Cote-d'Azur, 14 uur, a.1. Koningin Ze- nobia, de ontembare, 16.30 en 20 uur. 14 jaar. Concertgebouw: Rendez-vous aan de Cote-d'Azur. 20 uur. a.l. Hulst Bioscoopgebouw: Nozems uit de sloppen van Liverpool. 14.30 uur, 14 Jaar. Die Brilcke, 17.15 en 20 uur, 18 jaar. Oosiburg Ledellheater: Moord op 45 loeren. 14 uur, 18 Jaar, In de schaduw der Nazi's, t6.30 en 20 uur, 14 Jaar. Axel Het Centrum: Als mijn grote broer dat wist, 15.45 uur, a.l. Jacht op fortuin, 20 uur, 18 jaar. Sas van Gent - Olympia: De tijger valt aan, 14.30 uur, a.l. La paloma, 17 en 20 uur, a.l. Zierikzee Concertzaal: S.D. contra Ca- narls, 15 uur. 18 Jaar. Conny, een meisje van 16, 20 uur, a.l. Groot nadelig saldo voor clubhuis ,,'t Trefpunt" Tal van activiteiten Dezer dagen verscheen het jaarver slag van de Stichting Sociaal Cultu reel Opbouwwerk, die in Middelburg het buurthuis „'t Trefpunt" in stand hondt. De exploitatierekening van het clubhuls geeft aan baten en las ten ©en bedrag van f 15.642,88 aan. Het nadelig saldo bedraagt f 1.199,48 De overheidssubsidie bedroeg in het afgelopen jaar 10.000, de steun van particuliere zijde 3S65. Bij dit laat ste bedrag is inbegrepen een bedrag van 1750 als eenmalige gift uit het Anjerfonds. De achterkamer van het clubhuis op de eerste verdieping werd gestof feerd en van passend meubilair voorzien. Naast de reeds bestaande clubs werd in het afgelopen jaar nog een judo- en balletclub opge richt. In;de kinderboekenweek werd een boekententoonstelling gehouden, waaraan een prijsvraag was ver bonden. Dertig kinderen namen hier aan deel. Het St^Nicolaasfeest werd door niet minder dan 200 kinderen bezocht, terwijl ook een in de paas vakantie georganiseerde spelmiddag en speurtocht zich in de belangstel ling mocht verheugen. Tenslotte werden in dit' jaar 6 filmmiddagen en 3 filmavonden gehouden. Voor 't eerst werd in het afgelopen jaar tijdens de zomervakantie een spel- week georganiseerd. Door de Round Table te Middelburg werd 30 kinde ren een uitstapje naar Bergen op Zoom aangeboden. Voor het komende jaar ligt het in de bedoeling te starten met enige nieuwe activiteiten, zoals een eigen bandje, een biljart- en fotoclub. Voorts werden er plannen gemaakt om ln het volgende seizoen scholie ren van de ulo en andere scholen tijdens de middagpauze onderdak te verschaffen in het clubhuis. Zes bezwaarschriften tegen plan-Breeweg Tegen het uitbreidingsplan Breeweg zijn zes bezwaarschriften binnenge komen. aldus delen b. en w. van Mid delburg de raad in een schrijven mee. Deze bezwaren richten zich onder meer tegen verlies van bedrijfsgrond, waardevermindering van eigendom men tengevolge van een verminde ring van tuinen, tegen geluidshinder en belemmering van het zonlicht in de tuinen door de bouw van auto boxen. Voorgesteld wordt alleen aan dit laatste bezwaar tegemoet te ko men en de geprojecteerde autoboxen rond anderhalve meter te verschui ven. Alle andere bezwaren adviseren b. en w. ongegrond te verklaren. VLISSINGEN Vlissingse „Philatelies" hield jaarvergadering Er heerste donderdagavond een grote bedrijvigheid in het Strandho- tel te Vlissingen, waar de plaatseli j ke afdeling van de internationale vereniging „Pliilatelica" haar jaar vergadering hield. De reden van de ze drukte was de veiling, die deze vereniging voor de aanvang van ie dere vergadering pleegt te houden. Op deze veiling worden zeldzame postzegels bij opbod verkocht. De postzegelverzamelaars kunnen hier door deze exemplaren in hun bezit krijgen voor een prijs, die meestal ver beneden de catalogus-waarde ligt. Zo waren op deze bijeenkomst de eerste postzegels van Nederland te verkrijgen. Het is begrijpelijk dat hiervoor een grote belangstelling be stond. De vergadering werd geopend dooi de voorzitter, de heer A. Rorije. Na de behandeling van de notulen en de ingekomen stukken, werden enkele „nieuwtjes" pas uitgegeven post zegels aan de man gebracht. De vereniging zorgt dat op iedere ver gadering alle nieuwe uitgaven van uit de gehele wereld aanwezig zijn. De leden kunnen deze dan tegen de „kostprijs" in hun bezit krijgen. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden, de heren C. W. Louwerse, J. A. Koningstem, F. Kuijper en J. Henneman allen her kozen. In juni viert de landelijke afdeling van „Philatelica" haar 50-jarig be staan. In verband hiermede werd besloten f 10,uit te trekken voor een geschenk. Voorts werden enkele kandidaat-leden als lid toegelaten. Een verloting besloot deze geslaag de vergadering van de Vlissingse postzegelverzamelaars. Van onze adverteerders Caravan-show Met het voorjaar en de zomer in het vooruitzicht heeft het Eerste Zeeuw se Caravanbedrijf voor zijn klanten op de Middelburgse Markt vrijdag een bescheiden caravan-show inge richt, die vandaag zaterdag voor het laatst gehouden wordt. Ad- spirantkopers of huurders van een zomerhuisje op wielen worden hier de laatse en van moderne snufjes voorzien» caravans getoond. Officiële publikatie VLISSINGEN DRANKWET Verzoek om verlof B Burgemeester en wethouders van Vlissin gen, gelet op artikel 45 der drankwet, doen te weten, dat bij hen is Ingekomen een verzoek van de heer P. van de Visse te Gnes, domicilie kiezende te Vlissingen, Westpoortstraat 8 om een verlof B voor de verkoop uitsluitend van alcoholvrije drank voor de beneden-lokaliteit van het perceel Scheldestraat 12 en dat van 16 februari 1961 af gedurende twen weken tegen het verlenen van het gevraagde ver lof schriftelijke bezwaren kunnen worden ingediend bij burgemeester en wethou ders voornoemd. VLISSINGEN HINDERWET Verzoek om vergunning Burgemeester en wethouders van Vlissin gen brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie, 2e afdeling, ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van het be stuur van liet Christel, ziekenhuis „Betli- esda" te Vlissingen om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een installatie voor röntgentherapie, rbntgendiegnostiek (ver plaatsbaar), alsmede een inrichting waar radium voor therapeutische doeleinden wordt aangewend, in het perceel Koude- kerkseweg 78. Gedurende tien dagen, te rekenen van 18 februari 1961 af. bestaat voor een ieder de gelegenheid schriftelijk bezwaren tegen het verlenen der vergunning in te brengen bij het gemeentebestuur. Bovendien zal op dinsdag 7 maart a.s., des voormiddags 10.— uur, ten gemeente huize, een openbare zitting worden ge houden. waarin mondeling bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek kunnen worden ingebracht. Een ieder kan ter secretarie dor gemeen te kennis nemen van de ter zake ingeko men schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat tol beroep gerech tigd zijn de aanvrager van cle vergunning en degene, die in persoon of bij gemach tigde op de bovenbedoelde zitting is ver schenen. Mede is tot beroep gerechtigd degene die, zonder op de openbare zitting te zijn verschenen, binnen de gestelde ter mijn schriftelijk bezwaren heeft inge bracht. indien hij niet woonachtig is in deze gemeente of in een aangrenzende ge meente, waar openbare kennisgeving wordt gedaan. VHulngen, 17 februari 1961. Erepenning van Sluis voor oud-burgemeester Aarnouts Vrijdag werd aan de oud-bur- gemeester van Sluis, de heer j A. F. J. Aarnouts te Sluis de erepenning uitgereikt, die s verbonden is aan het erebtir- gerschap van de gemeente. De H oenning werd hem uitgereikt door burgemeester F. F. van Hootegcm, ter gelegenheid van M de 76e verjaardag van de oud- ourgemeester. Bij deze uitrei- king waren onder anderen aan- wezig het voltallige college van b. en w., het raadslid J. P. J. m Wage en vele familieleden van ee de ereburger. H De penning vertoont aan de me zijde het wapen van Sluis an aan de andere zijde een inscriptie, die het ereburger- schap vermeldt. De neer Aarnouts werd reeds tot ereburger benoemd toen hij H in 1950 met pensioen ging, s maar kreeg toen geen penning. Die werd pas geslagen tijdens de Belfortfeesten in 1960. De eerste penning werd toen ook §f H uitgereikt aan de heer A. Kar- reman, die als architect bij de M restauratie van het Belfort ee was betrokken. Het lag dus in ze de lijn, dat ook de heer Aar- nouts deze penning zou ontvan- gen. Vele vrienden en kennis- if sen kwamen de heer Aarnouts H feliciteren. liiiiiiiiiiiiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu Jubilarissen bij „De Schelde" Bij de N.V. Koninklijke Mij. „De Schelde" zullen in de maand maart weer verschillende werknemers jubi leren. Veertig jaar zijn dan aan dit bedrijf verbonden de heren: J. Labruijère (Elektrische rep. afd.) op 7 maart; A. de Voogd (zware plaatwerkerij) op 14 maart; F. Naerebout (scheeps- reparaties) op 14 maart; I. Dattin (cascomontage) op 18 maart; P. J. Gillissen (magazijndienst) op 29 maart; J. de Nooijer (tandwielen- fabriek) op 29 maart en E. Niemeij- er (bur. hoof ding. scheepsbouw) op 30 maart. Hun 25-jarig jubileum zullen vieren de heren A. Smaardijk (rep. afd. v. derden) op 3 maart; D. de Wit (mo delmakerij) op 4 maart; J. Selen (cascomontage) op 8 maart; L. A. Zwigtman (plaatwerkerij) op 9 maart; A. J. Janssen (mach. bewer king) op 9 maart; S. Oreel (schilders) op 15 maart en J. Rottier (gieterij) op 30 maart. COOI'. EIERVKIUNG ROTTERDAM 16 februari. Aanvoer 69.000 stuks 00 7a;en op 20.10—20.40. U 70/75 15.20—15.40. 1 t>5.TU 14.00. 2 60 65 13.80—13.10. 3 55/60 12.30- 12.70. 4 50/55 12.10—12.40 5 45,i5<' 11.20. 6 40/45 10,00. VISMIJN UK ES KENS ln cle week van 5 tot cn met 11 februari werd aan cle vismijn te Breskens aange voerd: 295 kg bot: 13 kg schar; 9 kg tong. 0878 kg kabeljauw: 1393 kg wijting: 13.763 kg sardijn; 84 kg lever: 180 kg export- garnalen; 5328 kg sardijnpuf. Vlissings Studiefonds kende 5 toelagen toe Iu liet afgelopen jaar zijn vijf aan vragen om studietoelage door het Vlissings .Studiefonds ingewilligd. Dit blijkt Hit het jaarverslag van de com missie van beheer van dit studie fonds, dat dezer dagen verscheen. In totaal kwamen 29 verzoeken om toe kenning van een studietoelage bin nen. Ten aanzien van 15 ingekomen aan vragen was reeds door het Provin ciaal Zeeuws Studiefonds dan wel van rijkswege een voorschot of toelage toegekend, zodat zij werden afgewe zen. Twee ingekomen verzoeken moesten voor kennisgeving worden aangenomen, aangezien er geen be reidheid was tot het verstrekken van de noodzakelijke inlichtingen. Vier aanvragen moesten worden afgewe zen. omdat niet voldoende basis aan wezig was voor de verwachting t.ot het verkrijgen van goede studiere sultaten. De vijf toegewezen aanvra gen betroffen een leerling aan elk der volgende scholen: h.t.s. te Vlis singen, St. Willibrord College te Goes, bakkersopleiding aan de technische school te Goes, de r.h.b.s. te Vlissin gen en de u.t.s. te Vlissingen. De overige uitkering in I960 betrof de voortzetting van een in 1959 reeds verleende toelage. Drie aanvragen werden aangehouden ter nadere be oordeling in 1960. De inkomsten van het fonds bestonden voor het ver slagjaar uit het jaarlijkse gemeen telijk subsidie en de door iemand, die vroeger van het fonds een toela ge heeft genoten, aan het fonds geda ne gedeeltelijke terugbetaling daar van. Wederom werd uit het Fonds Clijver een bedrag van 100 ontvangen. Het kapitaal van het fonds bedroeg op 31 december 1960 3397,97. waarvan 1355,57 is belegd bij de Nutsspaar- bank te Vlissingen. V.V.Z.B. GOES 17 februari. Her kg: -Spruiten All 3447. Bil 15—30. afw. 15; witlof All 80—85. Bil 55. afw. 20—«u: groene sav. kool II 21—25; code kool 11 7: boerenkool II 414; uien 4; peen 1—5: prei I 29—36, I! 20—33. Pe: I stuk: knolselderij l 9, U III 1—11. i VEILING ST. MAARTENSDIJK. 17 februari. Uien 40-55 19.63. 53-70 18.46. bonken 18.55. drielingen 20.19, picklers t 33.41. aanvoer 25 ton. I Bintjes 8.73—8.50. Bonken 13.70. Drielin gen 3.55. Furore 8.88. Furore drielingen I 4.69, voer 2.08. Aanvoer 30 ton. Tarwe 2332. Gerst 24—20. Haver 2224. Kleine erwten 25—30. Schokkers 25—30. Bruine 1 bonen 30—60. Maapzzaad 7080. VEILING BERGEN OP ZOOM. 17 februari. Waspeen 7—27. Prei 18—57. Kroten 6—8. Sav. kool 9—31. Rode kool 7—8. Witte kool 5.50—6. Spruiten 15—114. Witlof 2i'74. Boerenkool 420. Raap stelen 14. St. Remy 6—17. Conference 21—22. Jona than 8—32. Goudrenet 18—24. Lombaris Calville 12—23. VEILING MIDDELBURG. 17 februari. Golden Delicious 75-80 58. 70-75 57. 63-70 43—58. 60-G5 28. 3 grol 36—52. Jonathan 75-80 31. 70-75 31—37. 65-70 15—32. 3 grof 18—32. Goudrenet 70-75 29, 65-75 15—22, 3 grof 16—20. Peren: St. RemU 85-op 1415. 75-35 12 —14, 65-75 11—13. 3 grof 10—12. Sav. kool 7—18. Rode kool 7. Witte kool 5.50—6. Boerenkool 312. Prei 31—50. Andijvie 106—123. Rabarber 79—90. Uien 5—20. Witlof 48—96. Brcckpeen 2—4. Kroten 5—11. Spruiten, ongesch. 2643. geselt. 5198. Glas Veldsla 68173. Stook sla 2934. Radijs 37. De eerste stooksla werd aangevoerd door de heer A. Buijs, Vioskeweg B 66b. Veere en de eerste radijs werd aange voerd door de lieer A. Joziasse. Grijps- kerkseweg 3, Oostkapelle. COOP. TUINBOUWVEILING ROTTERDAM 16 februari: Aardappelen 7—11. Andijvie 91-1,16. Witlof IA 76—87, IIA 56—74, IB 70 —73, IIB 48—64. Spruiten geschoond 53— 60. IA 47-53, IIA 26-35. IB 42 ID 43. Glas-veldsla I 80—1.70. II 20-40. Rode kool 7—12, pele kool 7—12; Groer.c kool S—24. Boerenkool 13—27. Uien 5—13. Uien, ge schild 4—11. Prei 17—35 per kg. Selderij 23 26 per bos. Knolselderij 8—38. Grote Peen 4—9, Spinazie 1 89—1,01. Champignons 3,60, Alicante II 1,12—1223 per kg. Cox's Orange Pippin, klasse IA 80—1,02, IB 40, IO 33. Golden Delicious, klasse IA 61—71. IB 54—57, IC 41—45, IIA 47—59. IIB 35— 44. Goudrenet, klasse IA 28—41, IB 22— 28, JC 17, IIA 25—28. Lombart Calville, klasse HA 28—36. IIB 20—29. Conférence, klasse IA 58—59, 1B 57—58, IC 41—49 per kg. WESTKAPELLE D.E.S. vervolgde de onderlinge damcompetitie pe damclub D.E.S. uit Westkapelle zette haar onderlinge competitie voort met de volgende wedstrijden. Ie klas: J. Houmes Wz.J. v. Rooij- en 11, K. RoelseK. Houmes 02, J. SimonseP. Hengst 20, J. Sï- monseJ. Huiszoon 02, K. Roel seP. Hengst 02, J. Houmes Wz. K. Houmes 02, J. SimonseJ. v. Rooijen 20, K. RoelseJ. Hou mes Wz. 02, K. HoumesJ. Huis- zoon 02, J. Houmes Wz.P. Hengst 2—0. 2e klas: P. d. WitteW. Lievense 11, J. GabriëlseH. v. Rooijen 2 0, J. de WitteF. Dominicus 20, H. v. RooijenP. de Witte 02, W. LievenseJ. Gabriëlse 0—2, F. Do minicusA. Huibregtse 20, P. de Witte.T. rle Witte 20, W. Lieven seH. v. Rooijen 02. T. Huibregt seJ. Gabriëlse 02. Den Bosch III-Middelburg 1—1 Met enkele invalsters beeft het da mesteam van de M.M.H.C. uit Mid delburg de reis gemaakt naar Den Bosch, waar het derde dames- hoekeyteam als tegenstander fun geerde. De Middelburgse dames had den thans Nees v. d. Have in de doel- mond staan en zij ontpopte zich als een goede doelvrouwe. Toch zorgde de midvoor van Den Bosch er voor, dat haar ploeg met een 1-0 voor sprong kon gaan rusten. Daar het M-M.H.C.-team niet zo en thousiast en fel speelde als normaal leek het er op of de Bossche dames hun voorsprong gingen vergroten. Zij kregen een strafbully toegewe zen, maar Liesbeth van Wiggen wist een treffer te voorkomen. Na deze schrik kwam Middelburg opzetten, maar van de talrijke toegewezen strafcorners werd er geen enkele be nut. Totdat midvoor Fieke Kruyder de bal vrij kreeg en met een hard schot de partijen in evenwicht bracht. Dc hoofdstedelijke dames bleven aanvallen, maar in de stand kwam geeft verandering meer. ZATERDAG 18 FEBRUARI. Adventisten. Vlissingen 9.15 ds. Smit, 10.15 Bijbelstudie: Middelburg 10 Bij belstudie, 11 ds. Smit. Interkerkelijk Avongebed. Vlissingen (Engelse Kerk) 7.308 uur. Evang. op G.G. Arnemuiden 7.30 ds. Grisnïgt. ZONDAG 19 FEBRUARI Ned. Herv. Kerk. Aagtekerke 10 en 2.30 ds. Theunissen. Arnemuiden 30 en 2.30 ds. Verwey. Biggekerke 9, ds. Odé, 2 ds. Kloosterman. Dom burg 10 ds. Van Vliet, 7 ds. Den Boer. Gapinge 2 ds. Richard. Grijps kerke 10 en 2.30 ds. Wapenaar. Klc- verskorke 2 ds. Wieringa. Koüde- Jcerke 10 ds. Kwast, 2.30 ds. Roth- fusz, 7 Vliss. str. ds. Van Dullemen. 't Zand 10.15 ds. Bartlema, 10.15 ds. Nennie, 7 ds. Nennie. Meliskerke 2.30 ds. Odé. Middelburg, Nieuwe Kerk 9 ds. Nauta, 10.30 ds. Van Woerden. 7 ds. Snoep Engelse Kerk 10 ds. Enker; Koorkerk 10 ds. Van Houte. Nieuw- en Sint-Joosland 10 ds. Van Haarlem, 2.30 ds. Kok. Sou burg 9.30 en 11 ds. Van Duync, 7 ds. Haitjema, 9.30 jeugdkerk. Oost kapelle 10 ds. Richard, 2.30 ds. De Boer. Ritthem 10 en 2.30 ds. Nennie. Serooskerke 10 en 2.30 ds. v. d. Wind. Sint-Laurens 10 en 2.30 ds. Kok. Veere 10 ds. Wieringa, 7 ds. Zoodsma. Vlissingen, St.-Jacobskerk 10 ds. Kloosterman. 5 ds. v. d. Schoot't Anker 9.30 jeugdkerk Johanneskerk 9.30 ds. Rothfusz. 7 ds. v. d. Schoot: Havendorp 10 ds. v. d. Schoot bejaardentehuis 7 ds. Rothfusz. Vrouwenpolder 30 ds. Oosthoek. Westkapelle 9.30 ds. De Boer, 2.30 ds. Oosthoek. Zoutelande 9.30 en 2.30 ds. Van Dullemen. Eglise Wallonne. Middelburg 10.30 pasteur Berthoud. Volle Evang. Gent. Middelburg 10 dienst. Geref. Kerk. Arnemuiden 10 en 2.30 ds. Poelman. Domburg 10.30 ds. Streefkerk, 2.30 ds. v. d. Bom. Ga pinge 9.30 ds. v. d. Wal, 2 ds. Boot. Grijpskcrke 10 ds. Vlaardingerbroek, 2.30 ds. Van Wouwe. Koudekerke 9.30 en 2.30 ds. Elshout. Meliskerke 9.30 en 2.30 ds. Van Heesen, Middel burg, Hofpleinkerk 9.30 ds. Van Til, 2.30 cis. Ytsma Noorderkerk 9.30 ds. Ytsma, 5 ds. Van Til. 't. Zand 8.45 ds. Streefkerk. Oost- en West-Souburg 9.30 en 2.30 ds. Bohl- meijer. Oostkapell© lil en 2.30 kandi daat Ter Horst. Serooskerke 10 ds Van Wouwe. 2.30 ds. Vlaardinger broek. Sint-Laurens 10 en 2.30 ds. Van Ulden. Veere 10 en 2.30 d^ Hommes. Vlissingen 9.30 en 5 ds. Homburg. Vrouwenpolder 10 ds. Boot, 2.30 ds. v. d. Wal. Westkapelle 10 ds. v. d. Bom. 2.30 ds. Streefkerk. Geref. Kerk (art. 31). Souburg 9.30 ds. Douma, Middelburg 10 en 3 ds. Trimp. Vlissingen 4.30 ds. Douma. Vrouwenpolder 9.30 en 2.30 leesd. Geref, Gemeente. Aagtekerke 9,30, 2 en 6 leesdienst. Arnemuiden 9.30, 2 en 6 leesdient. Meliskerke 9.30, 2 en 6.30 leesdienst. Middelburg 9.30, 2 en 6.30 ds. Hage. Oostkapelle 10 en 2.30 leesdienst. Vlissingen 9.30, 2.30 en 6.30 leesdienst. Westkapelle 9.30, 2 en 6 leesdienst, Zoutelande 10 en 2.30 leesdienst. Chr. Geref. Kerk. Middelburg 9.30 en 3 ds. v. d. Molen. Ver. van Vrijzinnig Hervormden en Remonstr. lering. Middelburg 10 ds. Van Houte. Vlissingen 10.15 ds. Spij ker. Evang. Luth. Gemeente. Middelburg 11 ds. Ten Rouwelaar. Vlissingen 9.30 ds. Ten Rouwelaar. Doopsgezinde Gemeente. Vlissingen 10 ds. Den Herder. Herst. Apost. Zendingsgemeente. Vlissingen (Bakkersgang) 10 en 4.30 dienst. Hersteld Apost. Zendingskerk. Vlis singen (Kasteelstraat) 10 en 5 dienst Leger des Heils. Middelburg 10 heili- l gingssamenkomst, 7.30 verlossings samenkomst. Vlissingen 10 heili gingssamenkomst. 7.30 verlossings samenkomst o.l.v. kapt. Lentïnk. Evang. op G.G. Vlissingen (kazerne Willem III) 10 en 5 ds. Grisnigt. Herv. Evang. Westkapelle (ver. ge bouw) 9.45 samenkomst Volle Evang. Kapel. Vlissingen 10 samenkomst (21 febr. S u. samen komst). ZONDAGSDIENST ARTSEN Middelburg: dokter M. Reijerse. Seisweg Si), tel. 3456: apotheek: L. v, d. Bogert. Korte Delft 12. tel. 2789: Vlissingen: dok ter Vader. Badhuisstraat 106, tel. 24T2; apotheek: D. H. v. d. Kleine Mulder. Sin gel 9, tel. 2730; Oostkapelle, Serooskerke cn Veere: dokter P. Bom, Dorpsstraat 2. Oostkapelle, tel. 01183—376: Westkapelle. Zoutelande en Koudekerke: dokter L. SIoos. Middelburgsestraat 1, Koudekerke, teL 0118523L Benoemingen en ontslag aan Zeeuwse rijks-h.b.s.-en Aan de afdeling rijks-h.b.s. van hel Petrus Hondiuslyceum en de daaraan vet bonden rijks-m.m.s. te Terneuzen zijn. met ingang van 1 september '60 in vasle dienst benoemd de heer J. G. Kerkhoven en mejuffrouw W. C. M. van Tilburg, tijdelijk lerares aan die school. In eon betrekking aan die beide scho len. die samen met die van leraar aan de afdeling gemeentelijk gymnasium van genoemd lyceum een volledige be trekking vormt, werd benoemd de heer J. Berends. Aan do afdeling rijks-h.b.s. van het Koningin Wilhelminaljr'ceum en de daaraan verbonden rijka-m.m.s. te Oostburg werd met ingang van ge noemde datum als lerares in vasle dienst benoemd mejuffrouw T. C. Spierenburg. Op zijn verzoek is eervol ontslag verleend als leraar aan de afdeling rijks-h.b.s. van het professor Zeeman lyceum te Zierikzee aan mr. M. Has selaar te Vlissingen. Botsing onder Zijpe voor rechtbank Bij een bolsing tussen een vracht auto met aanhanger en een bestel auto op de rijksweg onder Bruinis.se kwant op 21 september van het vo rige jaar de bestuurder van de be stelauto, A. J. van L. uit Zierikzee, om het leven. Hij reed in de richting van het veer Zijpe, toen de hem tege moetkomende vrachtauto links af sloeg om de „Langeweg" in te draaien, Dc nasleep van dit ongeluk werd vrijdag behandeld door de Mid delburgse rechtbank, gepresideerd door mr. P. van Entpel. De officier van justitie, mr. J. L. An- dreae, legde de bestuurder van het vrachtwagenstel, de 22-jarige A. A. S. uit Hekendorp. hoogst onacht zaam. roekeloos en onoplettend rij den ten laste. De bestuurder ver klaarde enkele tientallen meters ach ter een auto met stenen te hebben gereden. Hij had geen tegenligger gezien. Hij bemerkte de aanrijding pas. toen de botsing reeds was ge beurd. De wagen kreeg een duw en toen hij uitstapte, zag S. de ver schrikkelijke gevolgen. Ook zijn bijrijder. W. A. uit Oude water. verklaaide als getuige k dé charge geen tegemoetkomend ver keer te hebben gezien. De officier wees erop. dat de steenauto over een belangrijke afstand het zicht blok keerde. Mr. Andreac vond het dan gevaarlijk om af te slaan en achtte dan ook onvoorzichtig rijden bewe zen. De officier eiste een maand on voorwaardelijke hechtenis alsmede zes maanden ontzegging van de rij bevoegdheid De raadsman van S.. mr. A. F. M. de Kok. achtte de wagen met stenen wel een belangrijk element, maar meende, dat de snelheid van de te genligger belangrijker was. Gezien de grote snelheid, waarmee 't slacht offer reed. achtte mr. De Kok Van L. in hoge mate mede-schuldig aan dit ongeval De rechtbank bepaalde de uitspraak op 3 maart a.s.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 11