PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KASAV0EB0E VERSTEVIGT POSITIE Sloe en Terneuzen: Zeelands grote troeven In België wordt weer normaal gewerkt ROME-TAFELCONFERENTIE ZONDER BUITENLANDERS KERNREACTOR-ZANDWASSERIJ Credo I Credo II Voorbeeld 204e jaargang - no. 20 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 24 jan. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per nun. Minlm. p. advertentie 4.—, Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1.25. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 81, tel. 3841; Goes, Grote Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. adv. 5213); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel 2425. adm. tel. KOLONEL MOBOETOE NU GENERAAL-MAJOOR Tijdens zijn bezoek aan-New Delhi heeft het Britse koninklijke paar uit handen van premier Nehroe een le vensbeschrijving van Mahatma Gan dhi ontvangen; de dag daarvoor had het paar een grote krans gelegd op de tombe van de Indiase staatsman. Met indrukwekkend militair vertoon is kolonel Moboetoe maan dag te Leopoldstad bevorderd tot generaal-majoor en benoemd tot opperbevelhebber van liet Kongolese leger. De benoeming en de promotie ontving Moboetoe uit handen van president Kasavoeboe, die de militairen toesprak en lien opriep tot trouw aan zijn regering. Moboetoe is thans offïciëel de opvolger van de in september vorig jaar door Kasavoeboe ontslagen Victor Loendoela, een ver familielid van Loemoemba, die tenslotte aan het hoofd van een zeshonderd man sterk legertje Noord-Ka- tanga is binnengetrokken en er nu nog zit. handelingen met president Tsjombe van Katanga versterkt. Tsjombe wenst een gezamenlijk militair appa raat voor Kongo en Katanga, en be schouwt dit als het enig doeltreffend wapen tegen de voortdurende aan vallen van de Loemoemba-aanhan- gers. Uit Elizabethstad wordt gemeld dat 33 Europese bewoners van deze stad, die het afgelopen weekeinde door de Loemoembisten waren gevangen ge nomen, door bemiddeling van de U.N.O. weer zijn vrijgelaten. In het noorden van de provincie Livoe, waar de Loemoembisten eveneens heersen, is een groep Amerikaanse zendelin gen op eigen verzoek door Nigeri- aanse U-N.O.-troepen naar veiliger streken gebracht. De promotie van Moboetoe en dt nogal late benoeming tot opperbe velhebber hebben het politiek oog merk de generaal meer aanzien te geven bij het Kongolese leger. De muiterij te Thysstad, waardoor Loe moemba enkele uren lang op vrije voeten kwam, heeft bewezen dat het Kongolese leger zich ernstig onge rust maakt over zijn soldij. De Loe- moembistische propaganda onder het Kongolese leger is sterk zo sterk, dat Loemoemba na de muiterij in Thysstad naar „een veiliger gevan genis" moest worden overgebracht. Voorts heeft Kasavoeboe met de be noeming van Moboetoe tot opperbe velhebber zijn positie in de onder- V.A.R. wil troepen uit Kongo terug De Verenigde Arabische Republiek heeft de U.N.O. verzocht het 530 man sterke troepenonderdeel uit de V„\. R., tegen 1 februari los te maken van de U.N.O.-politiemacht. Dit is de eerste maal dat een land oficieel zijn troepen terugtrekt uit Kongo. Radio Kairo berichtte dat tot de te rugtrekking is besloten in overeen komst met de besluiten van de „Afri kaanse topconferentie" in Casablan ca. De zes landen die aan deze con ferentie hebben deelgenomen, ver klaarden dat zij hun troepen in Kon go aan het opperbevel van de Ver enigde Naties zouden onttrekken. De regering van de Verenigde Ara bische Republiek had hiertoe reeds eerder besloten, maar het secreta riaat van de Verenigde Naties „bleef talmen en om uitstel vragen, aldus radio Kairo. De Afro-Aziatische Solidariteitscon- ferentie in Kairo verzocht zondag de landen die hun troepen aan het V.N.- opperbevel in Kongo hebben onttrok ken, deze ter beschikking te stellen van „de wettige regering van Kongo in Stanleystad". Nederlandse soldaat op schuimrubber Lr bestaat een goede kans dat de strozak uit de Nederlandse kazernes en legerplaatsen gaat verdwijnen. Op initiatief van de sectie preventieve geneeskunde van de militair genees kundige dienst is de inspectie der in tendance bezig aan een bestudering van de mogelijkheden de Nederlandse soldaat in de nabije toekomst schuim rubbermatrassen te verstrekken. Al geruime tijd geleden werd van me dische zijde in de koninklijke land macht aangedrongen op vervanging van de strozakken, die men om ver scheidene redenen niet hygiënisch ge noeg achtte. Onderzoekingen in sa- menwerking met T.N.O. hebben tot resultaat gehad, dat de keus op schuimrubber is gevallen. VORST KOMT TERUG (Van onze weerkundige f§ medewerker) M Van eind vorige week af heb- 1 ben wij een korte periode ge- H had met wat zachter winter- s H weer, waarbij tijdens het weekeinde vooral in Noord- Holland en in Drente veel re- gen is gevallen, namelijk 20 tot H 30 mm. Boven Scandinavië is de luchtdruk weer gestegen en |èe de kleine depressie, die ons za- terdag paseerde is boven Mid- den-Duitsland aangekomen. Daar achter heeft zich weer H een oostelijke luchtstroom in- s gesteld., waarmee nu koudere lucht uit. Polen en Duitsland afkomstig, ons land binnen- j= stroomt. Maandagavond was de temperatuur in het noord- oosten van ons land al weer tot 4 graden C. gedaald. Deze koudere vorsllucht zal vandaag ook tot boven Zeeland door- dringen, zodat de temperatuur weer beneden het vriespunt H komt. Ook overdag zal het m kwik in de buurt van 0 graden H schommelen en in de komende §i g nachten is enige toename van s de vorst waarschijnlijk. Een H nieuwe oceaandepressie rukt H via de Golf van Biscajc op in de richting van West-Frank- s "jk. Hierdoor kan in de ko- M§ mende 3C uur de noordoosten s wind nog meer in kracht gaan toenemen, zodat geleidelijk nog s wat koudere lucht uit Midden- s Europa ons land zal weten te i| bereiken. llltlMIIIIP Twee Duitse artsen, die door de Kongolezen waren gearresteerd, werden vrijgelaten en naar Go- ma overgebracht. Zij werkten voor het internationale Rode Kruis. Geen forum De voorlichtingsdienst vat) de Kon golese raad van hoge commissaris sen heeft de deelnemers aan de voor bereidende ronde-tafelconferentie welke woensdag begint gewaar schuwd dat het meebrengen van bui tenlandse adviseurs gevaarlijke ge volgen kan hebben. „De Kongo wenst de conferentie niet te zien veranderd in een forum waar de concurrerende groepen uit OOst en west tegenover elkaar komen te staan", aldus een officiële medede ling. „De gedelegeerden dienen de wereld te bewijzen dat zij hun problemen zonder hulp van buiten kunnen op lossen. Europese adviseur-s zullen be schikbaar zijn voor het opstellen van de verklaringen" Volgens de Belgische radio heeft ra- dio-ELisabethstad meegedeeld dat één der medegevangenen van Patrice Loemoemba is gestorven. Het is Maurice Mpolo, oud-minister voor de jeugdbeweging en sport in de eerste Kongolese regering. Looncompensatie van 5,6 pet. na verhoging inkomensgrens In verband met het feit, dat de inko mensgrens tot welke premie is ver schuldigd ingevolge de algemene ouderdomswet en de algemene wedu wen- en wezenwet met ingang van 1 januari 1961 is verhoogd van 7450 tot ƒ8250 heeft het college van rijksbemiddelaars besloten aan werkgevers die dit wensen de moge lijkheid te bieden over dit hogere be drag een looncompensatie van 5,6 te betalen. Een algemene vergunning waarin dit nader is uitgewerkt, zal eerstdaags verschijnen. Kantlijn AANTAL SLACHTOFFERS VIER Na 34 dagen staken In de laatste drie bastions van de Belgische stakingsbeweging, Luik, La Louvrière en Charleroi, is maandag ochtend voor het eerst sinds 34 da gen weer normaal gewerkt. „In het gehele iand is de toestand weer nor maal", aldus verklaarde een woord voerder van het bureau van de pre mier, prof. Eyskens. Zaterdag be sloot het coördinatiecomité van Waal se vakbonden, geleid door do adjunct- seeretaris-generaal van bet socialis tische vakverbond, Andrc Renard, de staking op te schorten. Bij het einde van de staking steeg het aantal slachtoffers tot vier. In het ziekenhuis van Luik overleed de 25-jarige Alfi-ed Boutet, die tien da gen geleden door een kogel in de hals werd getroffen. Boutet was een sta- Journalistieke ijver om bijzonderheden te ontdekken omtrent het veelbesproken Israëlische atoomcentrum in de Negef-woestijn heeft onlangs tot een vermakelijke blunder in de televisiewereld ge leid. Een ingenieur uit Zuid-Israël die op bezoek was in New York kreeg daar bij het kijken naar een televisieuitzending tot zijn grote verbazing een foto te zien van zijn eigen porselein-fabriek, die op het beeldscherm werd aangediend als „de moderne Israëlische atoomreactor in de Negef". Hij herkende duidelijk de zandwasserij van zijn bedrijf en, zo verklaarde hij achteraf, zelfs de Hebreeuwse opschriften op het bord bij de ingang. J kcr, maar nam niet deel aan de de monstratie die door politie en rijks wacht werd uiteengeslagen. De staking, die de tegenstellingen tussen Wallonië en Vlaanderen op nieuw scherp in het daglicht bracht en soms tot een burgeroorlog dreig de te leiden, begon 20 december, toen 60 procent van het overheidsperso neel gehoor gaf aan een oproep van de socialistische partij en uit protest tegen de eenheidswet het werk neer legde. Goedkeuring Ondanks het krachtige verzet keurde de kamer van volksvertegenwoordi gers de eenheidswet goed. Het ont werp zal, naar wordt verwacht, om streeks midden februari door de se naat worden aangenomen. Het lijkt vrij zeker dat, na goedkeu ring van de wet, het parlement zal worden ontbonden en nieuwe verkie zingen zullen woi'den gehouden. De uitvoering van de eenneidswet zou dan kunnen worden gewijzigd of op geschort. In West-Duitsland 276 raketbases In West-Duitsland zullen 276 bases voor het lanceren van Nike-raketten tegen vijandelijke vliegtuigen worden gebouwd, aldus is van de zijde van de staf van de „Luftwaffe" In Bonn vernomen. Vlaggeschip van Amerika in brand: zeven doden In de Aegeïsche Zee heeft aan boord van het Amerikaanse super-vlieg- dekschip „Saratoga" een ernstige brand gewoed, waarbij zeven leden van de bemanning om het leven zijn gekomen. De Saratoga (het schip meet 60.000 ton, en is het vlaggeschip van de Amerikaanse zesde vloot) was ter hoogte van de Griekse kust, toen brand ontstond in een van de machi nekamers. Uit een gebroken leiding stromende olie voedde het vuur, dat pas na twee uur bedwongen kon worden. De zeven doden vier of ficieren en drie minderen werden door een woordvoerder van de Ame rikaanse marine te Londen geweten aan de verstikkende rook van de fel le oli ebrand. De Saratoga is op eigen kracht en met slechts geringe vertraging op- gestponnl naar Athene waar het schip, dat in zijn soort het grootste ter wereld is, titans voor anker ligt. Britten geven Groningse kustvaarder vrij Het Nederlandse kustvaartuig „Ere bus" (477 brt.) van de rederij H. Schothorst in Groningen dat zaterdag in de Engelse haven Sillotk (Cum berland) aan de ketting was gelegd, is weer vrijgegeven. Bij aankomst in de Engelse haven met een lading potas aan boord, werd het vaartuig op bevel van de Britse admiraliteit .aan de ketting gelegd in verband met een Britse vordering die van anderhalf jaar geleden da teert. Zondag is 't beslag op de „Ere bus" opgeheven, hangende een ge rechtelijk onderzoek naar de vorde ring op de Groningse reder. Het kustvaartuig zal de reis vervol gen naar Rouen in Frankrijk. DR. DEN HOLLANDER IN STATEN ÉEELANDS INDUSTRIE-AD1 VISEUK dr. ir. F. Q. den Hollander heelt gistermid dag in een informele bijeen komst van de Zeeuwse sta ten zijn inzichten uiteenge zet in de toekomst van de provincie. Het was een dui delijk en welsprekend betoog zonder dat er evenwel nieuwe aspecten werden ontwikkeld en evenmin werd een nieuwe visie gegeven. Niettemin was deze toespraak van grote waarde, omdat een vooraan staand industrieel dr. den Hollander is onder meer voorzitter van het Verbond van Nederlandse werkgevers nadrukkelijk getuigde van zijn grote geloof in Zeelands toekomst, vooral voor de Sloehaven en Terneuzen zag hij grote kansen. kern van dr. Den Hollanders be loog was gelegen in de stelling, dat hier alle voorwaarden aanwe zig zijn om deze provincie te doen profiteren van de tendens in de huidige industriële ontwikkeling: verplaatsing van grote bedrijven naar de zeekant, omdat de econoA mie van de scheepvaart eist dat een schip zo snel mogelijk lost en laadt. „Een schip moet varen", zei de heer Den Hollander, „we zien dat dc havens steeds dichter bij dc zee worden gesitueerd en dat de industrie zien daar rond ontwikkelt". De industrie-adviseur noemde daarvan als sprekend voorbeeld in Nederland de Konink lijke Hoogovens, een bedrijf dat gebaseerd is op wat hij noemde de „transport-strategie", een ligging gebaseerd op een vlotte aï- en aanvoer van grondstofen en pro- dukten, in tegenstelling tot de be drijven, die gebouwd zijn volgens de „mijn-strategie", in de omge ving dus van de mijnen. Zeeland nu ligt ten aanzien van deze „transport-strategie" uiterst guns tig, stelde dr. Den Hollander vast, „want Zeeland ligt als het ware óp de zee". Met vreugde had hij in de miljoenennota voor 1961 ge lezen dat de regering deze ligging erkent. „Het is een erkenning, die wordt gedragen door de dienst van de rijkswaterstaat". Dr. Den Hollander ging voorts uit van de afsluiting der zeegaten, „de briljante gedachte om de Zeeuwse delta af tc sluiten". Wij zien daardoor een stuk vasteland ontstaan, waarin een aantal bin nenmeren. En ten oosten van Vlissingen ontstaat nu het Sloeha- venproject met zijn grote moge lijkheden. „Ik heb groot vertrou wen in de eerste vestiging in dit gebied, namelijk die van de Ko ninklijke Maatschappij „De Schel de". Maar naast het Sloeplan is er Ter neuzen. Er wordt hier een breed kanaal gegraven naar Gent en daarvan is de monding onbetwist het kostbaarste plekje. Ook voor de haven van Terneuzen zag spre ker grote kansen: technisch cn organisatorisch kan hier zeker een belangrijke haven woeden ontwikkeld. dr. ir. F. Q. den Hollander Nu wordt wel eens gehoord, dat deze twee gebieden de belangen van het achterland zullen scha den. „Maar dat kan ik mij niet voorstellen", aldus de heer Den Hollander. „Ik geloof eerder, dat deze zo bij uitstek gunstige lig ging van Sloehaven cn Terneu zen stimulerend voor het achter land zullen werken. Zo zal men in Zeeuwsch-Vlaanderen, zowel in oost als in west, de gunstige in vloed van dc kanaalzone kunnen bemerken". Spreker zette uiteen hoe rond grote industriële bedrij ven een aantal kleinere toeleve ringsbedrijven ontstaan. Nadrukkelijk en herhaaldelijk stelde, dr. Den Hollander, dat Zeeland echter de aandacht op zichzelf zal moeten vestigen. Laat men zorgen, dat men in Nederland deze provincie kent. Zeeland ligt niet ver weg: deze onjuiste op vatting moei er uit! Uitvoerig ging de heer Den Hollan der in op de noodzakelijkheid een „industriële sfeer" te scheppen. De industrialisatie is immers in de eerste plaats een zaak van de ondernemer en hij is het, die het besluit neemt om zich ergens te vestigen. Hij zoekt naar de sfeer, waar zijn bedrijf kan bloeien en groeien. Daarbij gaat het niet al leen om een goedkoop stuk grond. Discussie In de discussie die op deze rede volgde met enkele Statenleden, had dr. Den Hollander gelegenheid zijn inzichten duidelijker re ma ken. Met name antwoordde hij hier de heer L. P. van Oorschot, die op het element „sfeer" nader was ingegaan. „De cost gaet voor de baet uit", ver geet dat vooral niet, betoogde dr. Den Hollander met klem. Zo is bij bet Sloehavenproject van groot belang de energievoorziening. No dig is een lage kilowatt-uurprijs, een lage kubieke meterprijs van het water, eventueel van gas. La ge transportkosten voor olie ziju eveneens belangrijk. En juist op liet gebied van de energievoorzie ning ligt er een taak voor de re gionale overheid. De heer Van Oorschot had ook ge vraagd naar de mogelijkheden van een hoogovenbedrijf in het Slóe, maar dr. Den 'Hollander bleek niet bereid gezien zgn (Zie slot pag. 2 kol. 4) Zeelands industrie-adviseur dr. Den Hollander heeft gisteren in een imposante rede zijn geloof beleden in de toekomst van dit ge west. Zonder twijfel is het van grote betekenis, wanneer een zo vooraan staand Nederlander van zijn credo in de Zeeuwse zaak getuigenis aflegt. Bovendien bevatte zijn toespraak enkele duidelijke aanwijzingen voor intern gebruik, waarvan er twee vooral de aandacht trokkenzorg dat Zeeland in den lande bekend wordt; en voorts: let er op, dat de onderne mer hier de juiste sfeer aantreft. En in verband met het laatste wees de heer Den Hollander op de noodzake lijkheid van aantrekkelijke energie tarieven. Beide onderwerpen zijn in de Staten meermalen aan de orde geweest. De reputatiebehartiging ook van an dere zijde is er de laatste tijd op aan gedrongen is van een niet te on derschatten bete kenis. Maar men zal er rekening mee moeten houden, dat een goede voorlichting over Zee land deskundigheid op het terrein van overheidsvoorlichting en public- relations vergt. En men mag zich af vragen of dit stuk van zaken wel voldoende aandacht krijgt van het nrovinciaal bestuur. Twee voorbeel den: de documentatiemap is na het eerste deel gestrand en het voorlich tingsblad schijnt een kalme dood ge storven. Dit nu gevoegd bij het feit, dat er de laatste tijd over Zeeland niet altijd even glorieus is geschre ven en gesproken, komt men tot en kele niet te verwaarlozen creditpos- ten. De reputatiebehartiging zal in derdaad meer dan tot dusver gebeur de een duidelijk onderdeel van het beleid moeten uitmaken. Maar dan een onderdeel, dat deskundig wordt aangepakt En wat de energietarieven betreft: zijn de stroomprijzen van de P.Z.E.M. zodanig, dat zij een concurrerende factor vormen vergeleken bij andere delen van Nederland? Het is een vraag, die na de rede van dr. Den Hollander om een geruststellend ant woord vraagt. Dr. Den Hollander heeft er in zijn betoog op gewezen, dat het Westerscheldebekken een Bene- luxhaven bij uitstek vormt. „Wij werken niet tégen de Belgen, maar mét de Belgen", stelde hij vast. Het is in dit verband verleidelijk te herinneren aan een Zeeuws credo van, een ander groot Nederlander. Wij be doelen Thorbecke. Bij de behandeling van cle „spoorwegwet" voor Zeeland in de Eerste Kamer op 29 december 1865 sprak deze grote staatsman ook over de toekomst van Zeeland, omdat én spoorlijn én havenwerken van Vlissingen grote perspectieven bo den. „Dit moet de naijver van Bel gië opwekken", zei Thorbecke. „Maar het is nu eenmaal zo. Iedereen ge voelt dat Vlissingen, tot een grote spoorweghaven en middelpunt van verkeer gemaakt, voor België een gevaar van concurrentie is". Het is wel een totaal ander geluid dan dat van dr. Den Hollander, die juist samenwerking met België een belangrijk element van de nieuwe ontwikkeling noemt. Maar opvallend is tevens, dat in die dagen dezelfde geluiden worden gehoord als tegen woordig: grote haven, middelpunt van verkeer, perspectieven voor de toekomst. Het is te hopen, dat de ge schiedenis zich in dit opzicht niet zal herhalen. Het credo van Thorbecke bleek immers later helaas een geloof te zijn, dat geen stand kon houden. Het credo van dr.. Den Hollander en van vrijwel geheel Zeeland mag in deze tijd géén ijdel geloof zijn. Maar dat ligt voor een deel aan de „gelovigen" zelf. Dat hun mentaliteit op dit ogenblik de juiste is, blijkt wel uit het brugplan van Gedeputeer de Staten. Maar desondanks: Zeeland zal waakzaam moeten blijven. Trou wens, geloof en waakzaamheid be horen altijd samen te gaan. Waarnemend burgemeester No- teboom van Goes heeft in zijn nieuwjaarsrede een lofwaardi ge procedure toegepast. Bij de aan vang van zijn toespraak bood hij het gebruikelijke jaaroverzicht aan, dat de belangrijkste gegevens over deze gemeente in het afgelopen jaar be vatte. Maar dit zei dr. Noteboom er bij tot de raadsleden: „Ik geef U het overzicht in afschrift ter bespa ring van tijd en teneinde U in staat te stellen bet rustig te lezen. U wilt het wel beschouwen als deel uit te maken van mijn rede". Het gedeelte van de toespraak, dat vervolgens wél werd uitgesproken, ging over een drietal voor Goes "belangrijke kwes ties. Dank zij deze procedure werd in de raadsvergadering een droge, veel tijdvergende voorlezerij vermeden. Wij hebben er slechts één commen taar op, tevens een vurige wens: mo ge het Goese voorbeeld vele Zeeuwse raadsvoorzitters ter navolging strek ken. Ditmaal wel. Geen nota over Indonesië De regering acht het niet gewenst in dit stadium een nota bij de kamer in te dienen, waarin uitvoerig wordt uiteengezet wat de regering bekend is omtrent door Indonesië getroffen voor-bereidingen voor een daadwer kelijke agressie jegens Nieuw-Gui- nea. Dit heeft de minister van bui tenlandse zaken, cle heer Luns, ge antwoord op een schriftelijke vraag van het Tweede Kamerlid de heer Welter (k.v.p.).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1