PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT EENHEIDSWET AANGENOMEN Vele schepen in nood Zeven doorlaat-caissons nu kant en klaar Socialisten zullen persoonlijk hun grieven koning voorleggen Sanering Sterk water Riks 204e jaargang - no 12 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week. 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per kw Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 14 jan. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 37 cent per nun. Minim, p. advertentie 4.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1.25 „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 68-60. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Grote Markt 3, tel. 6140 (b.g.g. adv, 5213); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9. tel Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red. tel. 2425. adm tel. 2094. VERZOEK OM WAPENSTILSTAND AFGEWEZEN Twee Duitse ,.Sabre" straaljagers zijn vlagbij de Nederlandse grens bij Nordhorn in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Een van de vliegers werd hierbij ge dood; de andere kon zich met zijn schietstoel redden, doch werd ge wond. BovenHet staartstuk van een van de machines. Onder: De schiet stoel van de omgekomen vlieger. De socialistische partij in België heelt een beroep gedaan op de Belgische regering om de eenheidswet „in de ijskast" te stoppen. Er zou voorts direct een „goodwill-conferentie van politieke lei ders moeten worden bijeengeroepen om een eind te maken aan de stakingen. Het beroep op de Belgische regering werd gedaan in het huis van afgevaardigden door Leo Collard, voorzitter van de kamerfractie. De regering bleef echter doof voor dit verzoek, waarop Achille van Acker boos opstond uit zijn bank en riep: „Door uw ijdelheid en eigenwaan voert U België naar een ramp". De stemming over de wet ging echter gewoon door en de wet werd aangenomen met 115 tegen 90 stemmen en één ont houding. Van Acker zei ook schelen of het land èr aar, ten gron de gaat, slechts de onmiddellijke ont binding van de kamer kan België redden, U moet ontslag vragen1'. De regering echter toonde zich vel vertrouwen in een overwinning, maar de socialisten verzekerden; „U zult de arbeiders niet op de knieën krij gen". Leo Collard voegde hier aan toe: Het land verwacht van U. dat TT een groots gebaar maakt''. „Na de uitslag van deze stem men", zo zei Collard, verzoek ik U de wet in de ijskast "te stoppen. De socialistische partij belooft op de voorhand de aanvaarding te zullen steunen van dringende fi nanciële maatregelen, die in de nabije toekomst noodzakelijk zijn. De socialisten in de kamer brach ten hun leider staande een ovatie. Sprekende namens premier Eys- kens verwierp vice-premier René Lefèvre het socialistische aanbod voor „wapenstilstand". Woedend. HIJ constateerde, dat de regering, ge steund door een stevige meerderheid in beide kamers, vastbesloten was de politiek voor het economisch herstel van België voort te zetten. Hij voeg de er aan toe, dat dc regering ook vastbesloten was snel een eind te ma ken aan ordeverstoringen. Woedend stormde Van Acker uit zijn zetel naar voren en riep: „U heeft de hand weggeveegd, die wij U hebben toegestoken vol goodwill. Het kan U niet schelen dat uw hardnekkigeid het land tot een ramp brengt, moet uw ontslag vragen". Van Acker waarschuwde tegen het uiteenvallen van België in twee apar te staten: „De Vlamingen in het noorden en de Wallonen in het zuiden met elk hun eigen regering". Ook Collard waarschuwde tegen deze breuk in België. Diplomaten, die op de publieke tribu ne de behandeling hebben gevolgd ,het kan U niet f gaven uiting aan hun bezorgdheid, 'dat er opnieuw grote moeilijkheden zullen komen, zowel op het politieke vlak als op het terrein van de vakbe weging. Vooral de opmerking van vele socia listen, dat het oens rijke Wallonië wordt uitgezogen en moedwillig op geofferd door de Vlaamse premier Eyskens, hebben reeds voedsel ge vonden onder de Walloniërs. Volgens de socialisten trekt Eyskens de Vla mingen voor. Grieven Ongeveer 400 socialistische leiders In het zuiden hebben tijdens een gehei me bijeenkomst onder meer besloten hun grieven aan de koning voor te leggen. Er is een petitie aangenomen die door een delegatie morgen aan dë koning zal worden overhandigd. Er wordt onder meer gevraagd om meer particuliere investeringen in het zuiden en om meer kredieten, omdat de streek wordt getroffen door een recessie. De gezondheidstoestand van pre mier Eyskens is bevredigend, maar de artsen hebben hem voor geschreven verscheidene dagen thuis te blijven. Dit is vrijdagoch tend van de zijde van zijn kabinet vernomen. Koning Boudewijn heeft vrijdagoch tend in liet paleis te Laken achter eenvolgens de minister van financiën Van Houtte, en dè minister van staat en voorzitter van de senaat, Struye, in audiëntie ontvangen. BEMANNING VAN NEGEN VERMIST Nederlandse Jura nog niet vlot P.Z.C.-zaterdagnummer Er zijn sterke vermoedens dat de Duitse kustvaarder Miinsterland vrijdag is gezonken. Een van de sloepen is door een Deense treiler leeg aangetroffen. Een andere boot werd gevonden door een Noorse viiegboot, die deelnam aan eventu ele reddingspogingen. Er is ook wrakhout aangespoeld. Aan boord van het 427 ton metende schip be vond zich een bemanning van negen man, onder wie een vrouw. Men had bericht ontvangen dat het schip ten zuidwesten van Oslo in zinkende toestand was. Men vreest dat het schip in de hoge zeeën is gezonken. Er is weinig kans dat iemand de ramp heeft overleefd. Ter hoogte van de Bovenwindse Ei landen is het Griekse tankschip Kis- savos zinkend. Er had zich in de ma chinekamer een hevige ontploffing voorgedaan. Er zijn zwaargewonden, die door een Panamees schip aan boord zijn genomen. Er bevinden zich nog enkele bemanningsleden op het zinkende schip. Er heerste enige uren onzekerheid over hat lot van de kustvaarder Bal tic. Men nam aan dat het een Neder landse boot betrof, maar later op de dag bleek het dat het een gelijkna mig Duits schip betrof. Hel schip heeft machinestoring en drijft bij het eiland Oeland. Er is om sleep- bootassistentie gevraagd. Er schijnt ondanks de hoge zeeën en het ruwe wder geen direct gevaar voor de be manning te zijn. Het schip maakt slagzij. Een van de nieuwste en modern ste onderzeeërs van de Britse ko ninklijke marine, de Oberon, is j vrijdag met een bemanning van 71 koppen aan de grond gelopen, ter hoogte van de Baai van Rothesay. Men hoopt dat het schip in de loop van de zaterdag morgen los zal komen. De Britse admiraliteit sprak van een „niet in onmiddellijk gevaar verkeren". De Oberon was op proefvaart. Een eerste poging om het Neder landse kustvaartuig Jura, op weg van Vlissingen naar Hull, van de Engelse kust vlot te trekken, mis lukte. De kapitein wil trachten op ei gen kracht met zijn schip los te ko men. |lllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Hogedrukgebïed met opklaringen (Van onze weerkundige y medewerker). Maandag' beginnen wij aan de tweede helft van deze winter, die tot dusver overwegend zacht en regenachtig weer heeft gebracht. Het aantal H vorstdagen is nog bijzonder y klein. Dc hogedrukgebieden worden wel actiever. Ook ge- M durende het weekeinde zullen -- wij hiervan merken. Het hogedrukgebied trekt na- melijk van het centrum van j= Engeland naar de Noordzee. Hierdoor draait de wind lang- zaam naar noordelijke richting, y Er wordt een wat drogere lucht aangevoerd, waarin tijdens het weekeinde opklaringen zijn te y verwachten. De temperatuur blijft ongeveer op hetzelfde ni- veau, want belangrijk kouder y kan het voorlopig nog niet worden. Ook in Zeeland is tot y nu toe maar veertig tot vijftig y millimeter regen gevallen in deze eerste helft van januari. lllllllllllllllllllllllll V.N.-troepen in Katanga in gevecht geraakt Te Manono in noord-Katanga is het tot gevechten gekomen tussen troe pen van de V.N. en strijdkrachten die voor Loemoemba zijn, zo is vrijdag avond in Elisabethstad meegedeeld. Een woordvoerder van de V.N., die dit bekendmaakte, zei dat hij geen bijzonderheden kon geven over de strijd. Vijf soldaten zouden zijn gewond. Het is niet bekend of er doden zijn gevallen. Wel hebben de troepen van de V.N. „enige verliezen" geleden. Burgemeester van Oirschot ernstig onderhouden De commissaris van de koningin in de provincie Noord-Brabant heeft de burgemeester van Oirschot ernstig onderhouden over het tien jaar uit stellen van de uitreiking van een aantal eretekenen voor orde en vrij heid aan ingezetenen van Oirschot, aldus het antwoord van de ministers Toxopeus en Visser op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Beernink (c.h.u.). In dit antwoord staat verder, dat de burgemeester voor zijn nalatigheid geen redelijke verklaring kon geven. De ministers achten deze gang van zaken zeer te betreuren en in hoge mate onbevre digend. pujillllMIIIIIIIIH Oudste poes van Italië (24) dood y Siulïetta. moeder van een on- y y telbaar kroost en naar alle y y waarschijnlijkheid Italië's oud- y ste poes, is vrijdag op 24-jari- ge leeftijd in Riva Trigoso ge- storven. Enkele jaren geleden won Giulietta nationale faam y doordat zij twaalf verweesde, y y pasgeboren konijntjes zoogde. lllllilllllllllllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Belgisch vliegtuigje maakte noodlanding in N.-Brabant In het Brabantse plaatsje Oosteïnd (gem. Oosterhoüt) heeft een Belgi sche militaire Piper Cup in de na middag een noodlanding gemaakt. Het vliegtuig was op weg van Duits land naar Brasschaat (nabij Antwer pen). De piloot heeft zich volgens de eerste berichten vergist in de koers waardoor hij gedwongen was zijn toestel neer te zetten in een wei land, ongeveer 200 meter van een school verwijderd. De piloot verblijft op het ogenblik in het politiebureau in Oosterhout. De man is niet ge wond. „DE TIJD VAN huisje, boomp je, beestje is voorbij", zo kan men deze weck leren op onze jeugdpagina. In „Tussen der tien en twintig" wordt name lijk o.m. aandacht geschonken aan de exposities ter gelegen heid van tachtig jaar Ncd. Ver eniging voor Tekenonderwijs, waarvan bovenstaande teke ning een klein onderdeeltje uitmaakt Op pagina zeven. Voorts in dit achttien pagina's tellende P.Z.C.-zateruagnum- mer: Stemmen uit de kerken ipag. 3); „Tussen dertien en twintig" (pag. 7); Radio en tv. plug Films in Zeeland (pag. 9); Duikboot „Doll'ijn" in Kopenhagen en sportnieuws (pag, li); letterkundige kro niek en kunst (pag. 13); ker ken en maatschappij met feuilleton en „Lezers schrij ven" (pag. 14) en de kinder krant op pagina zestien. Kostbare „vaartuigen" 1.600.000 per stuk BIJNA 25 METER hoog oprij zend staan ze (nu kant en klaar) in een bouwput tussen Veere en Vrouwenpolder: de zeven gigantische doorlaat- caissons, die in het voorjaar het Veersegat voorgoed zullen afgrendelen van de zee! Reu zen van beton en staal zijn het, plomp en „geblokt" als flatge bouwen. En de eerste gedachte, die de leek-toeschouwer be springt, is: „Hoe krijgen ze deze gevaarten ooit drijvend?".. „Dat gaat vanzelf", zegt de man van rijkswaterstaat naast ons. „Ze wegen weliswaar bijna 5000 ton, maar als er ongeveer vijf en een halve meter water in de bouwput staat, drijven ze al." En verder toelichtend: „De diepgang van deze caissons is namelijk 5.20 meter." Nu nog staan ze keurig in het gelid als excercitie-soldaten, maar al in maart zal het com mando „uittreden" klinken Stuk voor f>tuk worden de cais sons dan naar het sluitgat, dat nog 325 meter breed in het Veer segat gaapt, gesleept en tot zin ken gebracht. ..Eind april of be gin mei we moeten een gun stig moment uitkiezen gaan de schuiven in de doorlaat-cais sons dan dicht en is de afsluiting een feit", voorspelt in nuchtere woorden ir. H. Wiggerts, die reeds jaren aan deze afdamming werkt. Hoelang heeft de bouw van deze reuzen-caissons geduurd. ..Ongeveer negen maanden", rekende' ir. L. H. Hoekema van de Deltadienst voor ons uit. En Wim Kan citerend, voegde hij er aan toe: „Dat is de tijd, die er voor staat"Overi gens begon al in september 1959 de voorbereiding voor de bouw van deze loorlaat-caissons, want in die maand duwden drie draglines hun grijpers in de Walcherse klei. On geveer 150.000 kubieke meter grond moest verwijderd worden vooraleer de bouwput uitgestrekt genoeg was. Voldoende ruimte was inderdaad no dig, want de doorlaat-caissons zijn 45.5 meter lang, 20 meter breed en 18 meter hoog. In feite nog hoger: op de caisson staat een 2% meter hoge ballastbak en daarbovenuit to rent een bedieningsbordes van 4 meter. Inderdaad: de afmetingen van een flink flatblok. Maar zo'n doorlaatcaisson is niet alleen 'n markant gevaarte, het is ook een kostbaar bouwwerk: per stuk zijn ze 3.600.000 waard. Tijdens „T ewaterlating" reeds in maart het vervoer van de bouwput naar het sluitgat zullen ze dan ook ongetwijfeld verzekerd zijn.... Bij de bouw van de caissons kwa men onder meer drie torenkranen in actie. Bij die drie was een „man netjesputter", die 40 meter uit de as van de kraan nog 3200 kilo kon tillen. Dit zwaar-tillende materieel was vooral nodig bij het betonstor- ten, dat in vier gedeelten werd uit gevoerd: le. de vloer en het opgaan de werk tot 1.70 meter hoog'; 2e. van 1.70 tot 14.60 meter hoog; 3e. tot 18 meter hoog en 4e. de bal lastbak. Waterdruk Aan één zijde van de doorlaat-cais sons zijn de zware stalen schuiven aangebracht, die over enkele maan den het Veersegat bijna hermetisch zullen afsluiten van de zee. Bij hoog water zullen die schuiven een enor me .waterdruk" te verduren krijgen en daarom kon ook niet volstaan schuif over de volle lengte van de worden met het aanbrengen van een caisson. Integendeel: iedere caisson heeft in één wand acht schuiven. En voor iedere schuif is er een aparte lier met een aparte electromotor. Wel geteld 56 elektromotoren en 56 lie ren waren dus nodig voor de zeven doorlaat-caissons. Opmerkelijk is ook dat iedere schuif uit twee delen bestaat. Als de cais son nog „geopend" in het Veersegat staat, hangen deze twee delen (twee stalen platen) achter elkaar gescho ven bovenin de caisson. Door dit systeem kon de bovenbouw tot de helft teruggebracht worden. De twee „schuifhelften" zijn als ge- j heel overigens hermetisch dicht, want als de doorlaat-caisson geslo ten wordt, staan de helften precies op elkaar. (Zie slot pag. 4 kol. 2 De Vlissingse middenstand houdt zich intensief met het sane ringsplan van deze stad bezig. Terecht. Grote belangen van deze groep zijn in het geding en het is re- eel, dat aan het gemeentebestuur duidelijk wordt gemaakt hoe men bij de middenstand over dit plan denkt. Tussen het plan en de opvattingen van de middenstand zijn er echter nogal verschillen, zo is nu gebleken. Wij hebben overigens de indruk, dat een groot deel van de bezwaren voorkomen had kunnen worden, als het gemeentebe stuur zich des tijds bij de opstel ling van de plan nen op een minder formeel standpunt had gesteld. De middenstand heeft toen namelijk gepoogd via vertrou wensmannen inzage in de plannen te krijgen vóórdat zij definitief waren, maar dat is niet gelukt. Er kon pas kennis van worden genomen één dag voordat het plan ter visie werd ge legd. Wat meer soeplesse aan de kant van het gemeentebestuur had destijds wel verwacht mogen wor den. Nu zit men met het resultaat: duidelijke meningsverschillen. De raad van Vlissingen krijgt nu eind deze maand de opgave een be slissing te nemen over een plan. waarop nogal kritiek is. Kritiek, die echter niet afbrekend is. maar ge paard gaat met suggesties, welke het overwegen waard zijn. Overigens duikt hier en daar nu reeds als con tra-argument op de mening, dat de procedure rond dit saneringsplan reeds te ver zou zijn gevorderd en dat verwerping van het plan de zaak op de lange baan terecht zou doen komen. Wijziging is namelijk in dit stadium uitgesloten, zodat men moet kiezen of delen. Wij geloven echter, dat een dergelijk formeel argument in zulk een gewichtige zaak nooit een beslissende rol mag spelen. De raad zal de overwegingen van de middenstand ernstig moeten nemen, zal er niet alleen alle aandacht aan moeten besteden, maar zo nodig de consequenties er uit behoren te be trekken. En wat de lange baan be treft: het is een argument, dat men rustig naast zich kan neerleggen. Waar een wil is, is een weg. Oók in de ambtelijke wereld. Er zal voor de komende raadsver gadering in Vlissingen grote belangstelling bestaan. Ons kwam ter ore, dat aan het gemeen tebestuur is verzocht voor deze gele genheid op een plaats te vergaderen, waar de accommodatie voor het pu bliek beter is dan in de raadzaal, die maar héél weinig ruimte biedt. Het is te hopen, dat het gemeentebe stuur deze suggestie zal opvolgen, althans die maatregelen zal treffen, die het mogelijk zullen maken, dat velen de discussies kunnen volgen. Het gaat hier om een zaak, waarvoor de burgerij meer dan gewone inte resse heeft. Het is alleszins verant woord tegemoet te komen aan deze vraag naar feitelijke openbaarheid. Minister Korthals heeft het Kreekrakplan op sterk water -gezet. In tegenstelling tot het Sloehavenplan, dat eerste urgentie verkreeg, acht hij het Brabantse plan geen nationale aangelegenheid, maar alleen van belang voor de streek. Voor West-Brabant (en in aanzienlijk mindere mate voor Zee land) is dat geen opgewekt bericht, al moet worden erkend dat het te verwachten was. Immers, een te zij ner tijd geslaagd Kreekrakplan zou betekenen, dat de Westerschelde niet alleen voor België, maar óók voor Nederland van overwegend economi sche betekenis zou worden. En dat nu past niet in de Nederlandse poli tiek ten aanzien van België. Op grond van grote Nederlandse belan gen immers zou België wel eens fi nanciële medewerking kunnen clai men in de kostbare normalisatie-wer ken van de Westerschelde. Werken waar Antwerpen dringend behoefte aan heeft. Het komt kennelijk niet in het Nederlandse kraam te pas ook maar een centimeter in deze richting te gaan. Volgende week rollen de rijks daalders weer. Voor vele jon geren een nieuw verschijnsel, voor de ouderen een munt, die een „schok der herkenning" zal geven. Alsof een oude kennis uit de jaren van voor de oorlog terug is. Hij is echter veranderd, uiterlijk en inner lijk. Uiterlijk: een halve centimeter kleiner in de omtrek. En innerlijk? Och, wat konden we er vroeger al niet voor kopenEn nu? Laten we het daar maar niet over hebben. Desondanks is de ..riks" van harte welkom. Laten we de eerste die we ontvangen, reserveren voor de hon gerige kinderen in Kongo Loemoemba-aanhang schoot op V.N.-vIiegtuig Loenioeniba-gezinde troepen te Mano no in Noord-Katanga hebben vrijdag gevuurd op eeu vliegtuig van de Ver enigde Naties, dat Marokkaanse ver sterkingen vervoerde naar de stad. Volgens de eerste in Elisabethstad ontvangen berichten is een Marok kaan ernstig gewond. Het vliegtuig was met ongeveer vijf tig Marokkanen geland en vervol gens met de gewonde naar Elisa bethstad teruggekeerd. Volgende gen zouden niet in kunnen landen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1