Veerdienst op Engeland mogelijk met „aquabuss" voor 400 mensen BEROEP OP „SMARTEGELD" NIET UITGESLOTEN IN PLANTA-ZAAK COMMENTAREN VAN OMROEPEN OP DE TROONREDE INVOERING PARKEERMETERS WORDT MOGELIJK GEMAAKT ZEVEN GOESE SPECIAALZAKEN BRACHTEN DE HERFSTMODE DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1960 f H OU I N C I A L b Abbl'WHh. V O U lf- 4 N 1 Draagvleugelboten op de Waterweg Amerikanen toonden draagvleugelboot met turbinemotor (Van een onzer verslaggevers) Met een kleine vloot van op de golven dansende, zwevende en wolken schuim opwerpende, heel snelle scheepjes is woens dagmorgen op de Nieuwe Wa terweg tussen Maassluis en De Hoek een beeld gegeven van de huidige en ook toekomstige ontwikkeling van de draag vleugelboot. Deze demonstratie werd gegeven ter gelegenheid van het derde „symposion" over scheeps-hydrodynamica dat deze week in Scheveningen wordt gehouden en dat is geor ganiseerd door het „Neder- landsch scheepsbouwkundig proefstation" te Wageningen en het „Office of naval research" te Washington, het wetenschap pelijk ontwerpbureau van de Amerikaanse marine. Terag van verre reis Een viertal draagvleugelboten werd „voorgevaren". Daar was in de eer ste plaats de „Shellfoil", een draag vleugelboot van het type Supermar, gebouwd door de werf Gusto, Dit schip, dat 70 voet lang is (21 meter), een snelheid haalt van 35 knopen of 68 km/uur en vijftig passagiers kan bergen, had zojuist een fikse tocht achter de rug, namelijk van Noorwe gens noordelijkste haven Hammer- fest naar Rotterdam. Het is daar ge weest voor demonstratiedoeleinden en heeft de tocht heen en terug bui tenom, zij het onder de kust ge maakt. Hierbij heeft men op ver schillende trajecten een zeer fraai gemiddelde van 60 kilometer per uur weten te halen. Het is, voorzover be kend. de grootste reis op eigen kracht en over open zee, die ooit door een draagvleugelboot werd gemaakt. Dit schip, dat een zeer stabiele in druk maakt en waarvan,men het ge voel "heeft, dat het 't experimentele stadium reeds lang te boven is, zal volgende week overgebracht worden naar Venezuela, waar het in dienst wordt gesteld bij de Shell. Het oor spronkelijke ontwerp van dit soort schepen is van Noorse origine. De patenten kwamen echter in handen van een Fransman, die in een ver dere ontwikkeling kapitaal stak. Hierbij is nauw betrokken Aquavion Holland N.V., het „Bureau d'Etudes" studiebureau van een belangen groep, die zich bezig houdt met het houwen van of laten bouwen van draagvleugelboten. Kleinste zeeschip Dit bureau demonstreerde woens dagmorgen met de „Waterman", een kleiner scheepje van een ge heel nieuw ontwerp. Deze draag vleugelboot van het type Aquavit, heeft een lengte van ruim zeven meter en is het kleinste officiële zeeschip, dat ooit als zodanig is, geclassificeerd en als volledig' zeewaardig een internationale meetbrief kreeg van het bureau Veritas en Lloyds. De constructie ls er geheel op gericht, het scheepje niet te laten voorover- duiken, wat bij oudere typen nog wel het geval is. Een aantal van deze kleine draagvleugelboten is reeds in gebruik. Er worden gro te mogelijkheden in gezien voor rijkspolitie te water, werven, aan nemers en het is bekend, dat bij voorbeeld bij de Deltawerken gro te belangstelling voor deze boten bestaat. Intussen liggen de plannen klaar voor grotere typen volgens hetzelfde principe, namelijk een model voor 80 passagiers en een voor 400 passa giers. Dit laatste schip „Aquabuss" zou kunnen dienen voor bijvoorbeeld aanvullend vervoer van passagiers tussen Hoek van Holland en Har wich. Een Amerikaanse deskundige heeft het draagvleugelsehip genoemd „de schakel tussen schip en vlieg tuig". Algemeen wordt voorshands niet gedacht aan het inzetten van deze schepen op zeer grote afstan den. De oversteek naar Engeland zou met de Aquabuss" in twee en een half uur gemaakt kunnen worden. Dat betekent, dat men de passagiers het comfort van een vliegtuig zou kunnen geven of van een moderne bus: dranken en eenvoudige hapjes kunnen worden geserveerd en een „zit" van deze duur is niet te lang. Men ziet op het ogenblik als maxi male afstand 1000 kilometer, dat is twaalf uur varen. Zodra de vaart langer wordt, moet men hutten, eet zalen en allés wat bij een normaal schip behoort, inbouwen en dan wordt het vervoer, althans volgens de huidige berekeningen, onecono misch. Gasturbine Intussen hebben van de oudere ty pen, zoals bijvoorbeeld ook het type „Supermar" reeds een groot aantal exemplaren hun geschiktheid bewe zen als snel vaartuig voor alle moge lijke doeleinden. De beide eerste ty pen, die woensdag werden gedemon streerd waren het experimentele sta dium reeds voorbij. Dit was niet het geval met twee Amerikaanse scheep jes, de „X.C.H. 6", door het „Office of naval research" ontworpen en de „High pockets", een draagvleugel boot van de Amerikaanse marine. Deze ontwerpen hebben geen enkele commerciële betekenis de marine vraagt slechts om snelle betrouwbare boten voor verbindingsdoeleinden. Het nieuwste ontwerp is de „X.C.H. 6", een experimenteel ontwerp met een gasturbine voor aandrijving, die dit model een snelheid kan geven van 80 km per uur, die later wordt opge voerd tot 120 km. Ofschoon de eerstgenoemde typen draagvleugelboten niet meer nieuw zijn en incidenteel reeds werden ge demonstreerd is deze demonstratie op de Nieuwe Waterweg de eerste gelegenheid geweest, waarbij aan een groot internationaal gezelschap van deskundigen een „show" is gege ven van de verschillende mogelijkhe den op dit gebied. Deze sloot aan op verschillende inleidingen die op het symposion zijn gehouden. Naar wij hier en daar konden vernemen, wa ren vele buitenlandse deskundigen buitengewoon goed te spreken over wat zij gezien hebben van de Neder-: landse produkten op dit gebied. Van den Bergh Jurgens antwoordt Commissie 7al uitgaan Van!ïustitie weliswaar geen bevoegdheid oommissie zat uu aan van hadden de leden van die commissie normen die m rechtspraak 1 te benoemen en deswege ook geen i .i ï-M aansprakelijkheid konden aanvaar- gebruikellJK zijn den, wel enige namen hebben ge- noemd van personen die, op grond „Hef begrip „smartegeld is in wet van klJ1£ crvarirl™n s„„af. en rechtspraak aanvaard. W ordt hankelijke positie tegenSver het con ti aarop een beroep gedaan, dan aal de cem_ oordfE, van deze de_ commissie bi, de toepassing uitgaan pal-tementen voor een benoeming van de normen, die daarvoor in de 5001. Van den Bersh Juraens jg rechtspractijk gebruikelijk zijn". Al dus een mondelinge toelichting van de zijde van de firma Van den Bergh en -Jurgens N.V. bij de beantwoor ding van vragen, die hot A.N.P. had gesteld over de schadevergoeding aan particulieren die via een medi sche verklaring kunnen aantonen te hebben geleden aan de huidaandoe ning welke aan het gebruik van „Planta" wordt toegeschreven. De „commissie met bindend advies" die Unilever heeft ingesteld is in we zen, volgens dit bedrijf, vergelijkbaar met een normaal rechtscollege als een rechtbank, die onafhankelijk recht spreekt. „Hieruit vloeit tevens voort, dat het bedrijf zelf geen mededelingen kan doen, noch zou willen doen, over richtlijnen, welke de commissie voor zichzelf eventueel zou willen uitstip pelen. Het bedrijf heeft zich voorts bij voorbaat gebonden aan de beslis singen, welke de commissie te zijner tijd zal nemen". Over de aard en het ontstaan van de „commissie schadevergoeding" heeft de N.V. Van den Bergh en Jurgens verklaard, dat de departementen van sociale zaken en volksgezondheid en UITEENLOPENDE REACTIES Optimisme en bittere teleurstelling In de gisteren gepubliceerde Troon rede wordt in alle (alen gezwegen over geluids- en beeldradio. In 1946 al werd beloofd dat de omroep (toen alleen nog maar geluidsomroep) bij de wet zou worden geregeld, maar tot nog toe is het er niet van geko men. Er bestaat een concept-om roepwet. die in 1953 tentoon is ge steld. maar tot het indienen van een wet is het nog steeds niet gekomen. En het ziet er gezien de zwijgzaam heid van de Troonrede op dit punt naar uit dat in de komende zitting van de Staten-Generaal ook "een om roepwet in behandeling zal komen. Wij hebben ons daarom om com mentaar gewend tot vertegenwoordi gers van de omroepverenigingen. AVRO Jhr. Th. Rtfell voorzitter van de AVRO sprak van,, een onaangename verrassing", en hij zei het „uiter mate te betreuren dat de Troonrede geen omroepwet aankondigt". VPRO Dr. J. A. de Koning, voorzitter van vle VPRO zei zeer sceptisch te staan tegenover wat er wel en wat er niet in de Troonrede wordt gezegd. „Vier maal heeft er wol in gestaan dat de omroep in het komende zittingsjaar ter sprake zou komen, en is er niets gebeurd. En de ene keer dat er niets in de Troonrede werd aangekondigd, kwam er juist wel wat van. We wachten maar in lijdzaamheid af". KRO Drs. A. J. W. van der Made di recteur van de KRO is van me ning dat het onvermeld blijven van de omroep in de Troonrede moet worden gezien als een aan wijzing dat niet op korte termijn een omroepwet tegemoet kun worden gezien. „Dit is in tegenstelling tot de verwachtingen. Daarom valt de Troonrede ons (op dit punt) te gen", aldus de heer Van der Ma de. VARA Minder pessimistisch was de heer J. B. Broeksz, omroepsecretaris van de VARA. „Ik heb nog geen gelegen heid gehad ,om de miljoenennota te bestuderen, maar ik heb ergens ge lezen, dat er meer voor radio en tele visie zal worden uitgetrokken. Het is zeer wel mogelijk, dat de staats secretaris zover zal zijn dat de wet aan de orde komt. ook al wórdt er in de Troonrede niet van gesproken. NCRV Mr. A. B. Roosje», voorzitter van de NCRV en evenals de heer Broeksz parlementariër, was evenmin pessi mistisch gestemd. „Dat de Troon rede zwijgt over de omroepwet vind ik niets verontrustends. Er zijn nog zoveel onderwerpen waarover niet in de Troonrede wordt gesproken. Ik heb de indruk dat er over radio- en televisïezakcn intens overleg wordt gepleegd", aldus de voorzitter van de NCRV. aanmerking kwamen. Zij deden dat in verband met de bijzondere aspec ten van deze zaak en de daarbij be trokken belangen. Alle drie de door Van oen Bergh en Jurgens benoemde commissieleden zijn mensen, van wie de namen op deze wijze door de departementen zijn genoemd. Het zijn, zoals bekend mr. J. van Vollenhoven, voorzitter, oud-presi dent der arrondissementsrechtbank te Rotterdam; mr. J. J. Hage, oud directeur van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor en van de coöperatieve vereniging Centraal Be heer en prof. mr. P. Sanders, hoogle raar in het burgerlijk en handels recht aan de Nederlandse Economi sche Hogeschool te Rotterdam. Van den Bergh en Jurgens heeft betoogd, dat aan deze regeling de voorkeur is gegeven daar een af doening via een civiele procedure altijd tijdrovend is. formaliteiten meebrengt en ook kosten voor de aanvrager. Hier en daar heeft men zich afgevraagd of met deze regeling elk beroep op de gewone civiele rechter wordt uitgesloten. In beginsel luidt het antwoord op deze vraag „neen". Zulk een beroep blijft mogelijk maar wordt wel zeer moeilijk. In zulk een ge val zou men de rechter ervan moeten overtuigen, dat de com missie in haar „bindend advies" zozeer is ingegaan tegen de rede lijkheid en billijkheid, dat men in strijd met de goede trouw han delt door de wederpartij daaraan gebonden te houden. Zulks nu is, volgens Van den Bergh en Jur gens, moeilijk te verwachten. Uitkeringen Wat de uitkeringen betreft wordt on der meer het volgende gezegd: Ver meldt bijvoorbeeld een formulier vijf posten, en worden er drie reeds diT reet akkoord bevonden, dan wordt voor drie posten reeds onmiddellijk een postwissel niet het corresponde rende bedrag afgezonden. De twee punten in de aanvrage, die betwist baar zijn of waaromtrent twijfel be staat met betrekking tot de hoogste der vordering, worden doorgezonden naar de commissie. Een ander markant punt in de rege ling is, dat op de formulieren, waar van de eerste dezer dagen zijn afge zonden, nergens een formule voor komt, waarin men verklaart het be drijf „finale kwijting" te hebben ge geven. Dit houdt natuurlijk aller minst in, dat men na een jaar nog eens zou kunnen komen met vorde ringen en declaraties, die „vergeten" werden. Wel echter wordt hiermee de mogelijkheid open gehouden, dat ie mand. die „hetgeen men overigens niet verwacht", na jaren nog nadeli ge gevolgen In zijn gezondheid zou ondervinden, door later optredende complicaties bijvoorbeeld, nog een vordering tot schadevergoeding kan indienen. Het simpele feit, dat men aan de be doelde huidaandoening heeft geleden (mits blijkens uit de In het aanbod voorgeschreven medische verklaring) zal, aldus Van den Bergh en Jurgens reeds voldoende zijn om vergoeding- Vragen aan minister over ontsnapte psychopaten Het Tweede-Kamerlid de heer Van den Heuvel (k.v.p.) heeft aan de mi nister van justitie schriftelijk ge vraagd: Is het juist, dat het aantal gees telijk gestoorden, dat uit inrichtin gen voor psychopaten is ontsnapt en buiten de noodzakelijke controle op vrije voeten is, zeventig bedraagt? Onderschrijft de bewindsman de mening, dat het sub 1 genoemde aan tal niet uitzonderlijk hoog is in ver gelijking met „momentopnamen" in de afgelopen jaren? Wil de bewindsman nadere inlich tingen geven omtrent de mogelijk heid tot een dergelijke omvangrijke ontsnapping Welke maatregelen denkt de rege ring te némen om in de toekomst ontsnapping van geestelijk gestoor den uit inrichtingen voor psychopa ten tegen te gaan? Dona Fabiola de Mora y Aragon, toekomstig koningin du- Belgen, heeft, een grote familie. Haar broers en zusters heb ben zeer veel kinderen. Haar oudste zuster, de markiezin van Aguilar, heeft er zelfs tien. Een maand geleden werd Bona Fabiola linksbovenop het landgoed van haar broer, de markies van Casa Riera, in Zaraus (Noord-Spanje) gefo tografeerd met haar neven en nichten. VVV\*/VVWVWVWVVWVVV*VVVV\\<VWVV\'VVV^vVWvV'V Pletvrij fluweel in een abstract des sin was het materiaal voor dit „op gespelde" japonnetje, dat gisteravond tijdens de najaarsmodeshoiu der ze ven Goese speciaalzaken getoond werd. Er werd een ivoorkleurig flu- welen hoedje bij gedragen. Foto P.Z.C.) SPOEDIG BETERE VOETGANGERSREGELING In overweging: algemene maximum-snelheid In het begin van 1961 zal de invoe ring van parkeermeters mogelijk gemaakt worden door de indiening van een ontwerp tot wijziging van de niotor rijtuigenbelast in givet. Dit deelt de minister van verkeer en wa terstaat lïiedc in zijn memorie van toelichting op de begroting 1961 van zijn departement. Ten aanzien van de eerder reeds aangekondigde betere regeling van de to verkrijgen van de geleden schade. De omvang van deze vergoeding zal echter volgens wet en rechtspraak worden bepaald. Met name zal dus niet behoeven te worden aangetoond, dat de huidaandoening door 't ge- hruikv an Planta of andere marga rine is veroorzaakt en evenmin dat Van den Bergh en Jurgens N.V. enig verwijt treft. IN STEMMIGE EN TOCH WARME KLEUREN (Van onze redactrice.) De modeshows van de „zeven Goese speciaalzaken" hehben bijna onge merkt een zekere reputatie gekregen in Goes en (wijde) omgeving. Niet alleen doordat ze ieder seizoen terugkeren, maar ook doordat de organi satoren de mode plegen te brengen in een vorm die voor de Nederlandse vrouw en haar gezin aanvaardbaar is, gezien tegen de achtergrond van ons kille klimaat. En die reputatie wordt temeer gewettigd door het feit. dat deze Gocse show doorgaans vergezeld gaat van explicaties, die niet zomaar „een gezellig modepraatje" vormen, maar die wel degelijk voor lichting bij, en toelichting óp het getoonde inhouden. Naast dit soort schoeisel zijn er dan nog voor de sportieve man de zoge naamde „scooter-boots": halfhoge schoenen van juchtleer met een rub ber profielzool, die ook voor de man nelijke jeugd die door weer en wind naai- school moet, een uitermate prettige dracht kunen vormen. Over schoenen gesproken: de vrouw die verrukt is van het smalle schoen tje met de spitse neqs en het hoge (tot zeer hoge) ranke hakje, kan dit smalle schoentje komende winter veelvuldig dragen in „métalisé-uit- voering"; het is dan een kalfsleren schoentje, dat door een bepaald pro cédé een metaalachtig-glanzend uiterlijk heeft gekregen, en dat vaak versierd is met een glinsterend me talen gespje. Het schoentje voor de sportieve vrouw die nét niet sportief genoeg is om voortdurend op plat- gehakte schoenen te lopen, is daar naast wel de klassieke molière mei het blokhakje, dat uit diverse laagjes leer bestaat. En deze schoentjes kunnen gecom bineerd worden met: kleding, ver vaardigd uit dralonstoffen in ab stracte dessins, want dat abstrac te dessins lijkt komende winter wel een grote plaats te gaan in nemen! Of met een japonnetje, vervaardigd uit pletvrij fluweel in groene en ivoren tinten, met een rayon-mousseline jurkje (jeugdig!), met een chcmisier in grootbloemig dessin die, al is het dan ook herfst, onweerstaanbaar aan de zomer doet denken. De vrouw is dit najaar ook modern met een jacquard tuniekblouse op ef fen rok, met een grijze Shetland jas met sportieve zadelsteekgarnering, en natuurlijk zoals iedere herfst met een jersey deux-pièces in ge dekte tinten. Gedekte tinten: dat zijn trouwens toch de wachtwoorden voor dit na jaar, wat de kleuren betreft. En daarbij staat dan een warme tint bruin wel op de eerste plaats: men zag het op deze show onder meer in een jacquard japon met a-symmetri sche draperie, waarbij een" cognac- kleurige cloche werd gedragen en in een donkerbruine mantel met per- sianer- kraag, voorzien van grote knopen léén van de najaar 1960 modedetails!), gecombineerd met een cloche in corresponderende kleur. Die cloche beheerst trouwens de hoe- denmode van dit najaar en men kan er al naar gelang eigen smaak en gelaatsvorm een kiezen met een heel smal randje, maar ook met een enorme rand. Hoge cloches vormden de „finishing touch" van vele mode- combinaties zoals ze, gisteravond werden getoond op deze show in „De Prins van Oranje", die gewoontege trouw werd verzorgd dooi- de firma's Poley (damesstoffen), Bereo (danips- confectie). Van Westen (herenkle ding), Parapluhuis (tassen en para plu's). Rial (schoenen), Eversdijk- Schrijver (dameshoeden) en Libertv (make-up). Op 26 september wordt deze gecombineerde show gebracht in 's-Heerenhoek, op 28 september in Yerseke. Druk bezochte show in „De Prins van Oranje" De najaars9how die de zeven Goe se speciaalzaken woensdagavond in „De Prins van Oranje" te Goes gaven, vormde geen uitzondering op deze regels. De (vele) bezoek sters hebben niet alleen een col lectie najaarskleding „voor man, vrouw en kind" kunnen zien, maar daarenboven ook het een en ander kunnen leren omtrent moderne stoffen en hun eigenschappen, over de materialen waaruit de ge toonde hoeden en schoenen waren vervaardigd, en over de wijze waarop de geshowde stoffen ver werkt kunnen worden. Jammer alleen, dat niet meer mannen deze „shows voor het ge hele gezin" bezoeken. Hij had nog eens kennis kunnen maken met de fraai-gedessineerde stoffen er zijn dit najaar heel mooie strepen bij in tinten, die veelal rondom het bruin en brons zweven, en verwerkt worden tot herenkos tuums die uitgesproken „modern" kunnen worden genoemd, zonder dat ze daarnaast iets aan cachet hoeven te verliezen. Hij had vooral weer eens kunnen zien. dat er ook voor de man een mo derne schoenenmode bestaat, die in niets doet denken aan de „no zem-schoen" (want met die term staat men tegenwoordig al gauw klaar, wanneer het om modern herenschoeisel gaat!) maar die, in tegendeel. produkten voortbrengt die modern-spits van leest en mo dern van tint (ook al variërend tussen brons en bruin) is, maar tegelijk onopvallend genoeg is om in harmonie te zijn met het meer geklede kostuum. bescherming van voetgangers deelt de minister mede dat deze spoedig verwacht mag worden. Voorts wordt een algemene maximumsnelheid op wegen buiten de bebouwde kommen overwogen. Daarnaast is een ontwerp tot wij ziging van de wegenverkeerswet in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Deze wijziging zal het mogelijk maken bij de minis teriële beschikking op bepaalde I wegen een maximumsnelheid in te voeren. De minister deelt voorts mee dat met een studie, omvattende alle aspecten van de verkeersveiligheid, een aan vang is gemaakt. De resultaten van het overleg met een aantal nabuurlanden omtrent harmonisatie van de voornaamste verkeersregels zullen worden voorge legd aan-de vergadering van Euro pese verkeersministers. Deze verga dering wordt begin oktober in Neder land gehouden. Examen machineschrijven '.De dames N. de Koeijer, K. de Koeïj- er en C. Hartog, allen uit Yerseke, I slaagden te Breda voor het diploma l typen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1960 | | pagina 3