Gemeenten moeten meer aan de sportaccommodatie doen Stroom van Europeanen trekt uit Rhodesië terug naar Katanga SCHRIJFSTER ANNA BLAMAN IN ROTTERDAM OVERLEDEN DONDERDAG 14 J LI 1960 PROVINCIALE ZEEUWSE CO ,17 RA N T 3 TWEEDE KAMER WIL DAT REGERING BIJSPRINGT Motie met algemene stemmen aangenomen (Van onze parlementaire redacteur). Ondanks enig; tegensputteren van minister Cals, heelt de ÏAVeede Kamer woensdag aan het slot van het debat over de sportnota met algemene stemmen een motie aangenomen, waarin zij de regering verzoekt aan de gemeenten, zo nodig, de financiële middelen te verschaffen voor het inha len van de achterstand op het gebied van de overdekte en niet-overdekte accommodaties voor de beoefening Aan de Aerschillende takken Aan sport en voor de lichamelijke vorming een \oldoend bouwvolume in het jaar lijks bouwprogram \oor die accommodaties op te nemen. Deze motie-Kleisterlee (k.A.p.) Avas ondertekend door afgevaardigden van de K.V.P., de P.v.d.A., de V.V.D., de A.R.P. en de C.H.U. Er bestond dus een grote eenstemmigheid in de Kamer. Deze eenstemmigheid toont echter tevens aan, dat de motie niet zoveel om het lijf had. De minister zal er geen slapeloze nachten van hebben. Hij vond haar eigenlijk overbodig. De regering schenkt namelijk al aan dacht aan de achterstand in de ge meenten en aan de wijze, waarop hij zou kunnen worden ingehaald. Hij vroeg niet ten onrechte, op welke wijze de Kamer door het uitspreken van haar verlangens concreet dacht bij te dragen tot een oplossing De lichamelijke vorming- en de sport schieten er inderdaad niet veel moe op. De regering blijft bij haar standpunt, dat dc finan ciering van de sportaccommodatie in de eerste plaats een taak van de gemeenten zelf is. Van de anderhalf mïljjard gulden, die da Nederlandse Sport Federatie nodig oordeelt voor de voorziening in voldoende accommodatie voor de lichamelijke vorming en de sport, moet men aftrekken, zo rekende de staatssecretaris van o. k. en w., mr. Scholten, voor: een half miljard voor de bouw van gymnastiekloka len, waarvan de financiering geen moeilijkheden oplevert, zodat er een klein miljard overblijft. Het leek hem goed mogelijk, dat de gemeen ten dit bedrag in 25 jaar opbrengen. Sekteleider op Mont Blanc: heien toch eind van wereld Zijn groepje trekt veel toeristen „Eraman" dr. Elio Bianca heeft woensdag verklaard dat; vandaag i toch lief eind van de Averela komt Onlangs had de „eraman", leider van een nog- al vreemde religieuze sekte, bekendgemaakt dat op 14 juli, te 13.45 uur het eind van de wereld zou komen. Een „kwik- bom" zou dan ontploffen en de aarde 45 graden uit haar norma le as zetten. Dit zou een zondvloed ten gevolge hebben, waaraan al leen de Mont Blanc en het Hima- laja-gebergte zouden ontkomen. Een ieder die voor het genoemde tijdstip de Mont Blanc of het Hi- malaja-gebergte zou beklimmen, zou gered zijn. Zondag maakte de „emraan" bekend dat hij mis schien een misrekening had ge maakt. Datum en tijdstip ston den vast, maar misschien was 1960 niet het juiste, jaar. Gisteren heeft hij verklaard dat het toch 1960 zal zijn. HONDERDTIEN. Honderdtien mensen die in de voor spelling geloven, hebben zich om dr. Bianca verzameld in huizen en tenten, een flink eind de Mont Blanc op. In steeds groter aantal komen de toe risten een kijkje bij dr. Bianca c.s. nemen. De gaande en komen de man tellen is een moeilijke zaak, maar men krijgt de indruk dat alle toeristen alleen maar hun nieuwsgierigheid komen bevredi gen en er verder van uit gaan dat dr. Bianca zich toch heeft verre kend. De toeristen, verslaggevers en foto grafen zijn trouwens hoogst on welkom bij de sekte. Dinsdag heb ben leden daarvan een Italiaanse fotograaf afgetuigd. Communisten gearresteerd in Noordrijn-Westfalen Drie functionarissen van dc Aerbo- den communistische partij zijn vrij dag wegens illegale communistische activiteit gearresteerd, aldus heeft het ministerie van binnenlandse za ken van de Westduïtse staat Noord rijn-Westfalen meegedeeld. Tevens zijn zes tijdschriften die wer den uitgegeven door vroegere partij functionarissen verboden. De arrestaties en publikatievcrboden betekenen een zware slag voor de illegale communistische partij, die kennelijk tracht in Noordrijn-West falen een pers- cn propaganda-appa- raat op te bouwen, aldus het minis terie. Dat is 40 miljoen per jaar. In de laatste jaren zijn de bedragen, die j de gemeenten aan de sportaccommo datie ten kosten hebben gelegd al sterk opgelopen. Men heeft nu al de 20 miljoen per jaar bereikt. In de komende tijd kan dit bedrag wel licht verhoogd worden tot 40 miljoen per jaar, veronderstelde mr. Schol ten. In de zeventien maanden, die \roor- afgegaan zijn aan 1 juni j.l., zijn ze ventien bouwvergunningen afgege ven voor school- en instructiebaden, waarvan vijf voor uitbreiding, zo deelde de staatssecretaris mee. Hij was van mening dat de bouw van deze baden voorop dient te staan. De minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid tracht in ruimere mate bouwvergunningen voor de ba den te geven. Dat gaat wel af van het bouwvolume van het departement van sociale zaken en volksgezond heid, doch de minister van sociale zaken gaat er mee akkoord. Zwemonderwijs Drs. Stubenrauch, eveneens staats secretaris van o. k. en w., was met zijn ambtgenoot van mening, dat de school- en instructiebaden prioriteit nodig hebben. Hij achtte zwemonder wijs en het zwemmen voor de jeugd van de allergrootste betekenis. „T opwedstrijdsport" Bij «Ie Aerdetliging van het sport beleid der regering, bepleitte staatssecretaris Scholten de nood zakelijkheid van „topwedstrijd- sport". Deze sport is namelijk voor brede lagen van de bevolking van belang en niet alleen voor de enkelen, die zich tot de top opwerken. De regering heeft hier echter geen rechtstreekse taak. al dient zij te Avaken tegen ex cessen. Zij zal deze port dan ook niet subsidiëren. Hierop is echter één uitzondering, namelijk het subsidie Aoor het Nederlands Olympisch Comité A-oor het uit zenden Aan Nederlandse deelne mers aan de Olympische Spelen. Meer gymnastiekzalen Staatssecretaris Strubenrauch zegde toe te zullen proheren tot meer en grotere gymnastieklokalen te ko men. Dc sportnota gaat er van uit, dat binnen vijftien a twintig jaar zal worden voorzien in het tekort aan gymnastieklokalen. De staatssecre taris achtte twee injecties mogelijk, namelijk de beschikbaarstelling van een apart bouwvolume voor gymna stieklokalen hij heeft hierover contact met de minister van volks huisvesting en bouwnijverheid en hij koestert goede hoop, dat dit zal sla gen en de vergroting van het aan tal gymnastiekzalen voor het lagere onderwijs, als men bij het V.H.M.O. en het nijverheidsonderwijs het ver zadigingspunt zal hebben bereikt- Dat lijkt niet meer ver af te liggen. Nadat de sportnota zonder hoofde lijke stemming voor kennisgeAdng Averd aangenomen, is de Kamer na het gebruikelijke speechje van voor zitter Kortenhorst op zomerreces ge gaan. OP S3-JARIGE LEEFTIJD Haar laatste roman bleef onvoltooid Dinsdagnacht Is te Rotterdam aan een hersenbloeding plotseling- over leden de romanschrijfster Anna Bla- man, wier eigenlijke naam Avas Jo hanna Petronella Vrugt. Zij is 53 jaar geAvorden. Ze was mede.opriehl- ster van de Rotterdamse Kring van Auteurs, Avaarvuu zij enige jaren j presidente aa'as. Nog zeer onlangs las zij in die kring fragmenten A'oor van i haar laatste roman, die eind van dit jaar zou moeten \Terschijnen. Die roman zou „Verliezers" heten. Anna Blaman heeft zich in deze Io nian, die zij nu niet heeft mogen vol tooien en die zij schreef in opdracht van het ministerie van onderwijs, kunsten en wètenschappen, met het probleem „dood" beziggehouden. - Anna Blaman bewoog zich sinds eni. i ge tijd ook op toneelgebied. Zo is zij TE VOET. De enige tAvce politieman nen die het Engelse plaatsje Tonbrid- ge rijk is, moeten liun ronde te voet doen, want hun fietsen zijn gestolen. POEÖER-MET-PRIK. Een Engelse brouwerij heeft bekendgemaakt, dat 'zij er in is geslaagd geconcentreerd bier in poedervorm te maken. Men kan van een lepel poeder een glai bier maken door er spuitAvater bij te voe gen. Eerste reactie van Engelse bier drinkers: „baal het maar liever uit het vat". enige jaren dramaturge geAveest van De Rotterdamse Comedie. Onze literaire medewerker, Hans Warren, tekent hierbij het volgende aan: Zij Averd iu 19Ü6 te Rotterdam ge boren. Haar eigenlijke naam Avas Johanna Petronella Vrugt. Zij stu deerde Franse taal en letteren, en Avas enige jaren als lerares Averk- zoam. Het succes A*an haar ro mans A-eroorloofde haar, zich ge heel aan de letteren te gaan Avij- den. In de jaren 1953-1951 schreef Anna Blaman als medeAverkster van de Prov. ZeeuAvse Courant voor ons blad over Franse litera tuur. Zij begon met het schrijven van ge dichten (we noemen o.a. de bundel ..In aanbouAv" (uit 1939) doch zij vestigde pas voorgoed de aandacht op zich met de knap opgebouwde ro man „Viouav en Vriend" (1941) Avaarna in 1948 het geruchtmakende ..Eenzaam Avontuur" verscheen, een boek dat >vegens zijn ontleding van sexuele verwikkelingen bij velen aan stoot verAvekte. hoeAvel liet door an deren, o.a. Vestdijk, als een meester werk werd begroet. Anna Blaman weigerde voor deze ro man de Van der Hoogtprijs. doch aan\-aardde de literatuurprijs van Amsterdam er a'oor. In 1950 ver scheen de kleine, roman „De Kruis. a'aarder". in 1951 de a-erhalenbundel „Ram Horna", in 1954 de roman „Op leven en dood" en in 1957 tenslotte de novellenbundel „Overdag", het werkdat algemeen als haai- aller beste bock wordt beschouwd. In 1957 Averd aan Anna Blaman de hoogste letterkundige onder scheiding", de Staatsprijs voor Let terkunde (P. C. Hooftprijs) toege kend. Melancholisch De grondtoou van Anna Blamans AAerk is diep melancholisch. Haar hoofdthema is de strijd tussen lust en verstand, de strijd van de losgeslagen, geen normen erken nende hedendaagse mens, verstrikt in zijn driften, maar toch ook li .- keud naar een hogere sublimering in een corrupte en ellendige avc- reld. Met niets ontziende scherpte eu intel ligentie beeldt zij deze tragedie uit; haar analyse van dc verschillende sexuele driften, Avaaraan zovele le zers zich stoten, vindt een tegen wicht in allerlei fijne liefdesnuanccs die zij even duidelijk weet uit te beel den en Avaar te maken. Haar vroege dood is een gevoelig ver lies voor onze literatuur. Haai- grote schrijvesrschap was nog- steeds in ontwikkeling en had in „Overdag" reeds het beste internationale niveau bereikt. VrijAvel al haar Averken zijn nog herdruk verkrijgbaar, enkele erAan zelfs in een pockeluitgave. Interpellatie IJ-tunnel ingetrokken (Van onze parlementaire redacteur). De behandeling Aan liet Avetsont- werp betreffende de loterijbelasting, en de interpellatie Aan de socialis tische afgevaardigde drs. Den Uyl OA-er de IJtunnel, zijn woensdagmid dag van de agenda van de TAveede Kamer afgevoerd. De loterijbelasting kAvam niet ln bespreking wegens ziekte van de staatssecretaris \'an financiën, dr. Van den Berge, die het Avetsont- Averp moest verdedigen. Wat de IJtunnel betreft zei de heer Den Uyl, dat hij dankbaar was voor de toestemming die de Kamer hem had verleend om enige ministers te interpelleren. Hij herinnerde eraan, dat dinsdag in de Eerste Kamer over hetzelfde onderwerp is gesproken en dat de debatten daar zijn geëin digd met de aanneming met grote meerderheid van een motie waar in, de regering .wordt verzocht als nog de mogelijkheid in overweging te nemen om aan de gemeente Am sterdam het bouwen van de IJtunnel toe te staan. Drs. Den Uyl achtte deze uitspraak volkomen duidelijk. Hij verzekerde dat deze zijn hartelijke instemming heeft. Bemiddeling tussen Cuba en Verenigde Staten? Volgens officieuze kringen in Cara cas zou Venezuela bereid zijn. teza men met andere Zuidamerikaanse landen als bemiddelaar op te treden tussen Cuba en de Verenigde Staten. Aan de groep bemiddelaars zou wor den deelgenomen door Venezuela, Co lumbia, Peru, Chili, Panama, Bolivia en Mexico. Andere landen zouden zich hierbij nog kunnen aansluiten. Prinses Irene naar Lausanne Prinses Irene is dinsdagochtend per treïn naar Lausanne vertrokken, ten einde aldaar deel te nemen aan de oecumenisch® jeugdconferentie. De kring com missarïs van het Rode Kruis te Middelburg, mr. J. A. Heijse, heeft woensdagmiddag het nieuwe wijkgebouw te Nieuwland officieel geopend. Hij deed dat, nadat hij via Ria Knuijt (linies) en Marjan Jansen (rechts) de sleutel had ontvangen. (Foto P.Z.C.). Russen brengen incident met RB-47 voor Veiligheidsraad „De regering van de SoAvjet-Unïe zal om bijeenroeping van de Veiligheids raad Aragen, ter behandeling Aan de kwestie Aan de nïeuAve agressie door een Amerikaans vliegtuig tegen het Russisch grondgebied", zo heeft Ra dio Moskou gisteren medegedeeld. Het A'erzoelc om bïjeenroeping van de Veiligheidsraad Averd AA-oensdag gedaan in een telegram aan de se cretaris-generaal Aan de Vcnenigde Naties, Dag- Hammarskjöld. Eerder op de dag was het antwoord der Verenigde Staten op de Russi sche nota, waarin werd geprotesteerd tegen de vlucht van het Amerikaan se RB-47 vliegtuig, op het Russische ministère van buitenlandse zaken overhandigd. Engeland heeft zich woensdag aangesloten bij de- Amerikaanse protestnota tegen het neerschie ten van een Amerikaans verken ningsvliegtuig in het poolgebied. Volgens ingewijden heeft de Brit se regering Kroesjtsjews beschul digingen over „Britse medeplich tigheid aan Amerikaanse daden van agressie" afgewezen en ge protesteerd tegen de wijze waarop de Russische premier <ïit incident heeft aangegrepen om stemming te maken tegen het westen. Premier Macmillan herinnerde gisteren in het Lagerhuis aan de Amerikaanse A'erklaring, dat het vliegtuig bo\'en internationale wateren moet' zijn neergeschoten en sprak van een volkomen on rechtmatige daad. - Duitse onderscheiding voor minister Luns Bij Koninklijk Besluit is verlof ver leend aan mr. J. M. A. H. Luns. mi nister van buitenlandse zaken tot het aannemen van de beoeming lot Grootkruis le klas in de Orde A-an Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland. (Slot van pag. 1 woensdagavond bekendgemaakt dat donderdag nog A-ier compagnieën Bel gische parachutisten per vliegtuig naar de Belgische militaire bases in Kongo zullen Aertrekken. Vreugde in Leopoldstad Een verslaggever van de Franse radio liet woensdagmiddag in een uil zending uit Leopoldstad de dolle vreugde horen van de Europese in woners van dc Kongolese hoofdstad, toen de Belgische commandotroepen de door ultra-moderne gebouwen omzoomde Albertboulevard opreden. Boven alle toejuichingen uit klonk het „Leve het Belgische leger". Maar ondanks de vreugde haastten talloze Europese gezinnen zich naar de weer geopende veerdienst naar Brazzavil le. de bezittingen in een enkele koffer bijeengepakt, en kAvam de repatrië ring per vliegtuig van het door de Belgische troepen bezette Dnjili Aveer op volle gang. Gevangenen vrijgelaten Niet alleen de evacuatie naar builen Kongo waarbij een „Boeing 707" straalverkeersvliogtuig van de Sabe na woensdag een récord vestigde door in één vlucht 230 vrouwen en kinderen te vervoeren maar ook uit de bedreigde plaatsen iu de repu bliek zelf duurt voort. In Thysstad werd opnieuAV een aantal Belgisch*} BELGISCH KONGO vrouAven en kinderen door de muiters vrijgelaten. Na onderweg twee keer te zijn beschoten slaagde het kon- a'ooi er in, A'eilig-Leopoldstad te be reiken. Belgische parachutisten snel den in de oostprovincie een 150-tal Europeanen te hulp, die door Kon. golese militairen waren omsingeld. De enige uitzondering op het beelcl Aan vluchtelingen en angst in Kongo maakte de proAincïe Katanga, Avaar- van minister-president Moise Tsjom- be uitdrukkelijk het intrekken van «le oiiafliankelijkheï<lsA-erklarïng tegen sprak. Aan de grens met Rhodesië b«*\voog zïeh aa-eer een stroom van be pakte en beladen auto's met blanken, «1st keer echter in omgekeerde rich ting. Naar de chef-staf A-an de Belgi sche strijdkrachten, generaal Cu- mont, die dinsdag uit Brussel naar Kongo is vertrokken, iu de Katan- gese hoofdstad Elizabethstad mede- «leehle Is de toestand in het gelielo ge bied met uitzondering A-an Jadotstad en omgeving normaal en in handen van de Belgische troepen. In Elizabethstad was van het Kongo lese personeel A'erreweg het grootste deel weer aan het Averk. Ook de ura- nïuAvfabriek in SjinkolobAve, het rijke niumfabriek in Sjinkolobwe, het rijke in bedrijf. Bij gebrek aan Europese technici hadden missiepaters hier tij- delijk hun plaats ingenomen, even- als in de steengroeven A-an Kambove. j De Belgische militaire autoriteiten in Elizabethstad gaven de stellige ver- i 1' zekering-, dat de installaties van de „Union Minière" de grote mijn. I bouwmaatschappij - - zouden worden j beveiligd. Het Wereldgebeuren V.N.-man Nu tie chaos in Kongo nog steeds toeneemt, en niet alleen premier Loemoemba. leider vail «le extre me vleugel der Nationale Kongolese Beweging, maar ook president Kasa- voeboe. «le gematigde voorvechter van «le Abako-partij in de Bcneden- Kongo. die eis heeft gesteld dat de Belgische troepen zich terugtrekken op 'hun tAvce bases, ziet het er naar uit dat van een eendrachtige poging tot ordehei stel door Belgen en Kon golezen geen sprake kan zijn. Dat aan de huidige wanorde zo spoe dig mogelijk een einde moet komen, is overigons een algemeen a'erlan- gen. Gelukkig zijn de Kongolezen en de Belgen het over één heel belang rijk punt zij het op zeer verschil lende gronden - - nog eens: dat hulp van de Verenigde Naties nodig is. Op stel en sprong is de secretaris van de volkerenorganisatie, de Zweed Dag Hammarskjöld. dezer dagen uit Genève. waar hij een bij eenkomst van de economische en so ciale raad der Verenigde Naties bij woonde, naar New York terugge keerd. waar hij zich over de Kongo lese moeilijkheden heeft gebogen. Hij zal zich zeker niet vóór die moeilijk heden buigen, maar zint op maat regelen om aan de chaos het hoofd te. bieden. Aan de lunch, die hij gisteren de le den van de Veiligheidsraad aanbood, heeft hij ongetwijfeld gewezen op een aspect in de huidige Kongostorm. dat voor de Verenigde Naties van groot gewicht is: dat dr. Ralph Bun- che, éen van zijn ondersecretarissen, die vorig jaar al moeilijkheden had voorspeld, na Kongo's onafhankelijk. heidsfeest in de Kongo is gebleven cn daar meer en meer steunpilaar en toeverlaat van plotseling van heel laag tot heel geklommen personages is geworden. Bunch2. zelf een neger, verwierf de Nobelprijs voor de Vrede (1950) en veel meer eerbetoon (waaronder veertig doctoraten hono ris causadoor de geduldige en vast besloten manier, waarop hij in 1949. schijnbaar onvermoeibaar, op Rho- dos de wapenstilstandsonderhande- lingcn tussen Israël en de Arabische staten tot een bevredigend einde wist te brengen. Hij is een kleinzoon A«an een Amerikaanse negerslaaf en heeft zich van het begin zijner studies af verdiept in de verhoudingen tussen de rassen. Voor de Carnegie Corpo ration stelde hij onderzoekingen in onder de bevolking van de zuidelijke staten van Noord-Amerika. Met een aftands autootje baande hij zich een weg over stoffige Afrikaanse wegen om meer aan de weet te komen over het primitieve leven in afgelegen dorpen. In de Tweede Wereldoorlog zorgde hij ervoor, dat de staven der Amerikaanse strijdkrachten goed ge documenteerd werden over koloniale gebieden waartoe de strijd zich uit strekte. Na de oorlog kwam hij in dienst van de Verenigde Naties, waar hij zich mede door zijn optreden in liet Midden-Oosten, waar hij plots de doodgeschoten graaf Folke Berna- dotte moest vervangen ontwikkelde tot cle eerste negerdiplomaat van we reldvermaardheid. Geen wonder, dat hij voor de Kongolezen, wie het aan een degelijk opgeleicWpolitiek kader, ontbreekt,een belangrijke raadsman kan worden, van wie de hele wereld weet dat hij, als het maar even kan, ook hier zijn rol van vredestichter kan spelen. De vredestichter zal misschien moeten adviseren, troepen van de Verenigde Naties te sturen om de felle brand te blussen die nu in het centrum van het in politiek opzicht minst ontwikkelde deel van het Afrikaanse continent woedt, en die licht zou kunnen overslaan naar omringende landen. Aan de zaak van het Afrikaanse na tionalisme doet deze verwarring geen goed. hoezeer men ook kan stellen, zoals Le Monde deze week nog eens nadrukkelijk .deed, dat de Kongo een bijzondere positie inneemt doordat de Belgische bestuurders, met alle voort varendheid voor de economische en sociale vooruitgang van de Kongo lezen. in politiek opzicht geen kans hebben gezien om de nieuwe be stuursorganisatie voor te bereiden, waarbij liet een treffend voorbeeld wordt genoemd dat Kasa\foeboe, bij gebrek aan zwarte officieren, het commando over de Kongolese strijd krachten heeft moeten opdragen aan een sergeant-majoor. Het is duidelijk, dat een leger onder een sergeant-majoor dat in een si tuatie van muiterij en van \-ermeen. de belaging van buitenaf verkeert, deskundige adviseurs goed kan ge bruiken. En waarschijnlijk zullen dan ook in Kongo voor het eerst „opex-ambtenaren" der Verenigde Naties AA'orden ingeschakeld om po litie- of legereenheden te leiden. Maar bovendien zal Kongo zeker een heel korps kunnen gebruiken van I andere ,\opex"-mensen: deskundigen j op diverse gebieden die tezamen een „internationale regeringsdienst" („in ternational executives") vormen. Inschakeling van deze dienst die reeds specialisten uitzond naar a-ele andere „nieuwe staten" zal door Bunche zeker in Kongo worden ge stimuleerd. Hij zal er (helaas) ge legenheid te over hebben, om zijn be stuurlijke bekwaamheden opnieuw te bewijzen. DU. RALPH BUNCHE ...vredestichter...

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1960 | | pagina 3