dwars door europa Kritiek van chr. beambtengroep op overleg in metaalindustrie „Onesthetische" kampeerhuisjes in Zoutelande velen doorn in 't oog VREDESTEÏN GEEN NEDERUNDS-DUITSE TOENADERING OVER UNDB0UW MAANDAG 9 MEI 1960 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT HERZIENING IS NOODZAKELIJK Bij grote beslissingen geven handarbeiders de doorslag „Met twee overlegorganen in de metaalindustrie zijn we structureel op de verkeerde weg. De vorm van het overleg behoeft speciaal in het belang van de beambten herziening. Een oplossing is het samensmelten van de centrale commissie voor de beambten in de metaalindustrie en de vak- raad van de handarbeiders tot een orgaan van overleg". Aldus de voorzitter van de beambtengroep van de christelijke bedrijfsbond voor de metaalnijverheid en de elektronische industrie, de heer J. Lanser, zaterdag in Utrecht bij de opening van de landelijke vergadering van de beambtengroep. De heer Lanser betoogde, dat de vak- raad ten opzichte van de centrale commissie een overheersende positie heeft. De grote beslissingen vallen in het orgaan van de handarbeiders. Als voorbeelden hiervan noemde hij de arbeidstijdverkorting en de inde ling van de gemeenten in groepen, vraagstukken voor de gehele metaal industrie die door de vakraad zijn behandeld ook de verhoging van lonen en salarissen per* 1 augustus 1959 was het resultaat van onder handelingen in de vakraad, waar de partijen in de centrale commissie buiten stonden. De heer Lanser memoreerde, dat het in de vakraad gaat om de belangen van ongeveer 190.000 en in de cen trale commissie om die van 50.000 werknemers. „Wanneer wij daar re kening mee houden, is voor verwon dering over de huidige ontwikkeling geen plaats meer", zo zei hij. Vraagstukken als werktijdenverkor ting, gemeente-indeling en produk- tlviteitsverhoging raken de ambtena ren evenzeer als de handarbeider. Volgens de heer Lanser is hier geen scheiding mogelijk, terwijl toch het overleg binnen de metaalindustrie gespleten is. Er bestaan twee orga nen waarvan verondersteld wordt, dat zij zich onafhankelijk van elkaar met dezelfde vraagstukken bezighou den, zo zei hij, en dat kan niet blij kens de ervaring, dat de sterkere de toon aangeeft en de zwakkere slechts heeft te aanvaarden. Wanneer een samengaan van de cen trale commissie en de vakraad voors hands nog niet mogelijk zou blijken, verdient, vólgens de heer Lanser, in ieder geval een nauwe vorm van sa menwerking met betrekking tot die onderwerpen waarbij het belang van alle werknemers betrokken is, bevor derd te worden. De voorzitter van de beambten groep vroeg zich vervolgens af. of er ook plaats zou zijn voor één collectieve arbeidsovereenkomst voor alle werknemers in de me taalindustrie. Hij meent, dat er principieel geen aanleiding; is vóór een verschillende behandeling van de diverse groepen. Ons beleid zal zeer sterk gericht moeten zijn op harmonisatie van de arbeidsvoor waarden van handarbeiders en be ambten. zo merkte hij op, en in bet kader van dit beleid past stel lig één C.A.O., waarin voor zover Trotsky's moordenaar in vrijheid gesteld Jacques Moraard, de man die in 1940 de naar Mexico uitgeweken bolsjewis tische leider Leon Trotsky niet een houweel heeft vermoord, is vrijdag vervroegd vrijgelaten en tegelijkertijd het land uitgewezen. Mornard is vrij dag om 13 uur plaatselijke tijd per vliegtuig uit Mexico vertrokken. Hij zal van Cuba per schip naar Europa reizen. Volgens bepaalde berichten zou hij in het bezit van een Tsjechoslowaaks paspoort zijn en begeleid worden door twee Tsjechoslowaakse diplomaten. Mornard, een man met vele alias sen, werd in 1940 wegens zijn mis daad tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij had in augustus a.s. vrij moeten komen. Hij is nu 49 jaar en hij heeft een „comforta bele" gevangenisstraf achter de rug in een cellenblok dat voor spe ciale gevangenen is gereserveerd. Daar had hij de leiding van werk plaatsen waar meubelen, radio's en elektrische apparaten worden ge maakt. Drie jaar geleden had hij om vervroegde vrijlating gevraagd, doch dat werd toen geweigerd. De 77-jarige weduwe van Trotsky woont nog steeds in het huis in Mexi co waar Mornard haar man heeft ver moord. Trotsky was voor de oorlog uit Rusland gevlucht, na een felle strijd te hebben geleverd met Stalin. Voor Mornard hem doodde, waren verschei dene mislukte aanslagen op zijn leven gepleegd. wenselijk en noodzakelijk rekening wordt gehouden met het onder scheid van de werknemers naar groepen. In zijn openingsrede ging de heer Lanser ook nog nader in op het be staansrecht van bedrijfsbonden. Hij herinnerde daarbij aan een uitspraak die tijdens een vergadering van de r.-k. bond van administratief perso neel werd gedaan, dat de reeds be staande bedrijfsbonden hebben bewe zen, geen of weinig aantrekkings kracht uit te oefenen op de beamb ten. De heer Lanser sprak deze be wering tegen en haalde daarbij en kele gegevens aan van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De heer Lanser ging vervolgens na der in op de, wat hij noemde, rech teloosheid van de beambten in de kleine metaalnijverheid. De pogingen om daarin verandering te brengen zijn tot nu toe op vrijwel niets uitge lopen, hetgeen, naar zijn oordeel, in hoofdzaak te wijten is aan de onwil van de werkgeversorganisaties. De C.A.O. voor de beambten in de metaalindustrie heeft, volgens hem, aan waarde gewonnen. Teleurstellend noemde hij het. echter, dat over een aantal belangrijke voorstellen, met name die betreffende de beambten met hogere functies en inkomens bo ven de loongrens, geen overeenstem ming is bereikt. Soms lijkt het wel, of van werkgeverszijde gepoogd wordt, klassetegenstellingen tussen handarbeiders en beambten te con strueren om een soort apartheids politiek te rechtvaardigen, waardoor de werkgevers ten opzichte van de ambtenaren zo weinig mogelijk wor den gebonden, aldus de heer Lanser. SPOEDCONFERENTIE IN BRUSSEL Duitsers hadden vrijwel geen onderhandelings bevoegdheden De spoedconferentie, die zaterdag In het bekende onderhandelingsoord Val Duchesse in Brussel tussen Nederland en Duitsland is gehouden om alsnog te trachten de mogelijkheden na te "Taan van efen toenadering op het ge- iied van de landbouw, heeft geen con- rete resultaten opgeleverd. De Duit se vertegenworodigers handhaafden het standpunt, dat de landbouw niet mag worden betrokken in de voorstel- se commissie, prof. Hallsteïn, om een versnelling van de Euromarkt te komen. Het gesprek bepaalde zieh dan ook voor een groot deel tot het vaststellen van'de zienswijze van bei de landen, waarbij, zoals bekend, ons land de agrarische industrie niet van de overige sectoren wil isoleren. Aangezien prof. Hallstein tijdens de besprekingen van zaterdag heeft ver klaard, dat de landbouw in beginsel in de versnellingsvoovstellen van dé Europese commissie dient te worden betrokken, wordt in Brussel met gro te belangstelling tegemoet gezien, welk standpunt de Bondsrepubliek te genover deze voorstellen, die slechts met algemene stemmen door de zes ministers kunnen worden goedge keurd, zaj innemen. De twee Nederlandse ministers, de heer De Pous van economische zaken en de heer Marijnen van landbouw, die zaterdagochtend speciaal voor de ze conferentie met een regeringsvlieg tuig uit Den Haag naar Brussel wa ren gevlogen, ontmoetten daar niet, zoals aanvankelijk was meegedeeld, de Westduitse minister van economi sche zaken, de heer Ehrhard, maar drie staatssecretarissen van de regering in Bonn. De heren Van Scherpenberg van buitenlandse zaken, Mühler Armack van economische zaken en Sonnemann van landbouw bleken echter vrijwel geen onderhandelingsbevoegdheden te hebben, zodat van een werkelijke po ging om tot een oplossing te komen niet kon worden gesproken. Ook het deze week op een conferen tie te Brussel ingediende werkdocu ment van de Europese commissie, als basis voor een compromis over de landbouw tussen beide landen, dat ook bij Nederland bezwaren ontmoette, Premier Verwoerd werd met succes geopereerd De twee kogels die bij de aanslag van 9 april op de Zuddafrikaan.se pre mier Verwoeird zijn afgeschoten, zijn zaterdag met succes operatief ver wijderd. Verscholen in het groen, dat de Duin weg in Zoutelande tot een van de fraaiste Walcherse wegen maakt, staan de kampeerhuisjes. Ze staan er nog niet verscholen genoeg, want vele gewoners van de Duinweg ne men aanstoot aan hun aanwezigheid. (Foto P.Z.C.). kon bij de Duitse afgevaardigden geen instemming vinden. In dit document wordt aan Duitse wensen tegemoetge komen wat betreft douane-tarieven voor de landbouwprodukten en aan 't Nederlandse standpunt, waar liet gaat om de contingenteringen. De enige mogelijkheid, die van Duitse zijde werd geopend, was door het forum van bilaterale be sprekingen de moeilijkheden landbouwgebied althans op te heffen. Naar de Nederlandse minister van landbouw, de heer Marijnen, ech ter na afloop van het gesprek me dedeelde, is deze suggestie voor ons land onaanvaardbaar, daar het een „ondergraving van de Europe se Economische Gemeenschap" zou betekenen. DE FLOR!ADE"-POSTKOETS, 30 maart uit Istanbul (Iurkije) vertrokken nu op zijn bestemming te Rotterdam gearriveerd. Sneeuw, bergpassen, rivieren, haast onbegaanbare wegen: een onvergetelijke tocht in antieke stijl in deze moderne tijd. Vredesteïn, die met zijn verzorgingswagen deze tocht van begin tot eind-meemaakte, betuigt zijn warme hulde voor de prachtige prestatie, die hier door mens en dier Is ge leverd. Het heeft de aandacht yan geheel Europa weer eens op ons Nederland gevestigd. Floriade-postkoets op zijn bestemming Om half vier zaterdagmiddag is „de postkoets" op de Floriade te Rotter dam aangekomen. Na een 3400 km lange tocht van 39 dagen door 6 lan den werd de tulpebol uit Turkije op nieuw in ons land gebracht. En de man die dit 400 jaar geleden deed, Ogier Ghislaine de Busbecq volbracht nu in de figuur van de heer N. W. van Vliet uit Amsterdam, opnieuw deze missie. Nadat de postkoets met een gevolg van historische praalwagens het ten toonstellingsterrein was opgereden en vele belangstellenden de beman ning hadden toegejuicht, overhandig de de ook al historische prof Carolus Clusius (prof. dr. L. van der Pijl uit Den Haag) de tulpebol aan de voor zitter van de koninklijke algemene vereniging voor bloembolleneutuur, jbr. d'r. O. F. A. H. van Nispen tot Paninerden. Vervolgens gaf de ambassadeur van Turkije, Selahattin Refet Arbel, de naam „Ataturk" aan een nieuwe tul pen variëteit. Bij de aankomst op de Floriade zijn zakken met post uit Turkije naar het stationspostkantoor te Rotterdam ge bracht. BEWONERS DUINWEG: „OPRUIMEN" Exploitanten protesteren fel ZOUTELANDE IS VER- DEELD in twee partijen. De oorzaak van het geschil moet men zoeken aan de Duinweg, Zoutelandes „Boulevard", die de vrij rustige frontlijn vormt, waaraan beide partijen elkaar „ontmoeten". Aan de landzijde van deze weg ligt het betwiste gebied, vier kampeerterreinen, die voor de ene partij een bron van (behoorlijke) inkomsten en voor de andere een bron van bit tere ergernis zijn. De „bitter geërgerde" groep be staat uit een aantal bewoners van huizen aan de Duinweg. Het broeide al lang bij lien en in maart barstte de bom. Zij zon den 'n brief aan B. en W., waar in zij onomwonden verklaarden, dat naar hun mening de kam peerterreinen de badplaats Zou telande naar een onherroepelij ke ondergang drijven. In dit schrijven werden de kampeer huisjes op de vier terreinen onesthe tische bouwsels genoemd; opstallen, die veel te veel mensen ter herber gen krijgen, te dicht op elkaar staan en een geheel vormen, dat de op rust gestelde vakantiegast en de per manente bewoner van de buurt, een doorn in het oog is. Daarom wil men ze weg hebben. Tot de inzenders van deze klacht behoren enkele pension- en hotel houders en dat was voor de exploitan ten van de kampeerterreinen vol doende reden om fel te reageren met de beschuldiging „broodnijd". Een woord, dat ook gebruikt wordt in de dezer dagen door de exploitanten uit gegeven circulaire, waarin zij de be volking vragen te protesteren tegen de maatregelen, die B. en W. na het protest van de Duinwegbewoners de raad ter overweging hebben gegeven. Deze maatregelen voorzien namelijk onder meer in het vergroten van de afstand tussen de huisjes van zes tot vijftien meter en het sluiten van de terreinen om 's avonds 11 uur. De raad heeft er over gestemd. Maar ook de raad is verdeeld. Wethouder P. Leynse beheert zelf een van de kampeerterreinen, zeggen de Duin wegbewoners veelbetekenend en aan de andere kant merkt men wrang op, dat het raadslid K. Wouters se cretaris is van de hotelcombinatie. Stemmen staakten De raad stemde dus, maar de stemmen staakten. Toch zal de raad het uit moeten maken", vindt burgemeester J. de Pré, die persoonlijk van mening is, dat de huisjes op de terreinen inderdaad te dicht op elkaar staan, waar door men 's zomers in de villa wijk vier concentraties van va kantiegangers krijgt waarop hut moeilijk is toezicht uit te oefenen. „We hebben te weinig politie. Hoewel het op de terreinen zelf altijd rustig en ordelijk toegaat, is het niet onmo gelijk, dat diezelfde rustige kam peerders op het strand de oproer kraaiers zijn. Verder zijn sanitaire voorzieningen dringend gewenst. Dokter H. Frima (die ook aan de Duinweg woont) heeft eveneens ge klaagd. Bovendien heb ik over de toestand klachten van twee predikan ten, ds. J. van Dullemen van de Her- vórmde Gemeente in Zoutelande en de gereformeerde ds. M. E. van Hee- sen in Meliskerke. Op die klachten zijn wij niet gesteld. Zoutelande mag geen vijfderangs badplaats worden. Er is echter geen sprake van, dat we iets tegen het toerisme hebben. Het vervelende is. dat de kampeerter reinen als het ware in de kom van het dorp liggen en dat men vroeger vergunningen heeft afgegeven voor veel te veel huisjes". Zo denkt dus de burgemeester er over. De 81-jttrige heer J, Stroo, die twintig jaar wethouder i» geweest en eigenaar is van het kampeer terrein, dat het dichtst bij de dorpskern ligt, begrijpt dat niet van de burgemeester. Zijn terrein biedt plaats aan 32 huisjes en als de afstand tussen deze bizarre bouwsels vijftien meter moet wor den, kan hij maar acht huisjes la ten staan. ,X>at is de moeite niet. Ik krijg voor elk huisje van de eigenaar 100 staangeld per sei zoen. Ik ben de goedkoopste. Maar met acht huisjes is dat niet te doen". Sanitaire voorzieningen vindt de heer Stroo niet nodig. „De mensen willen geen centrale toiletten. Vijfentwintig jaar geleden wilde ik modern zijn en een afvoerleiding leggen, maar er was niet eens riolering, 't Gaat ner gens zó goed als bij mij. Elke och tend leeg ik de emmers 32 stuks. Sociaal toerisme De exploitanten voeren in hun cir culaire verontwaardigd aan, dat de bewoners van de Duinweg iets tegen het sociaal toerisme hebben. „Geen sprake van", zegt de heer J. Cor- bijn Jr. van hotel-restaurant „Zomer- lust", die gasten heeft, die voor de veertiende maal bij hem logeren. „Er is trouwens niet eens sprake van so ciaal toerisme. Een man als Stroo verdient er misschien niet meer dan een kwartje per persoon per nacht aan (er gaan vier tot zes personen in een huisje). Maar de eigenaars van de huisjes logeren zelf een paar we ken in hun vakantieverblijf en ver huren het dan verder voor circa 110.per week. Na een week. heb ben zij hun staangeld terug. In drie jaar hebben zij de kosten van het houten ding (circa 3000) er uit. Bovendien komen er vaak gasten in sleeën van auto's binnenrijden. Dat noem ik geen sociaal toerisme". „Het is inderdaad niet voor Jan-met- de-pet", geeft de heer W. A. van Krugten, die het kleinste en verst van het dorp verwijderde terrein exploi teert, toe. „Maar ik heb hier o.a. een gepensioneerde politieman uit Sou. burg. een dominee uit Middelburg en een belastingambtenaar. Die mensen hebben de huisjes van hun spaar centjes gekocht en ik vind het sneu, wanneer de helft van hen de boel moet afbreken. We zien er zelf wel op toe, dat er niet teveel mensen in één huisje trekken en wat de sani taire voorzieningen betreft, dat moet groeien. Ik wil graag toiletten plaat sen, maar je kunt niet alles tegelijk doen". Volgens de heer Van Krugten, die een cafetaria heeft en een paviljoen op 't strand en die ook stalen meubelen levert, vinden zijn gasten het er alle maal prettig. Ook zijn buurman heeft nog nooit geklaagd. De unifor me huisjes van de heer Van Krugten hij heeft ze zelf geleverd zien er dan ook goed uit, „'t Planken knoeid, In Alkmaar woedde hevige fabrieksbrand In de binnenstad van Alkmaar heeft zaterdag een grote brand gewoed. Een explosie in een vat wasbenzine in het magazijn van de fabriek van chemische produkten de N.V. Jan de Vries aan het Luttik Oudorp ver oorzaakte een grote steekvlam, waar door een magazijnbediende A. van der Kluk geraakt werd. Hij moest naar een ziekenhuis worden vervoerd. Het vuur vond voedsel in duizenden liters benzine en allerlei chemicaliën. De brand strekte zich u:t over een oppervlakte van ruim 300 m2. F.en winkelpand met woonhuis en een aan tal magazijnen met inhoud werden een prooi van de vlammen. Eerst na een uut slaagde de brandweer erin het vuur enigszins te localiseren. Men slaagde er nog in, voor ongeveer f 40.000 aan materiaal in veiligheid te brengen. De neer JStroo is eigenaar van hei kampeerterrein, dat het dichtst bij de kern van het dorp ligt en plaats biedt aan 32 kampeerhuisjes. Wan neer de afstand tussen deze huisjes ■van zes op vijftien meter wordt ge bracht, houdt hij ruimte voor acht over, heeft hij uitgerekend. En dat is de moeite niet. Foto P.Z.C.). Huuske" staat boven dat van de do minee. Men zou uit dit opschrift kun nen afleiden, dat de bewoners het als een volwaardig 'vakantieverblijf be schouwen. Maar de heer J. Corbijn sr. van hotel „Zonnewende" vindt het le lijke dingen. Ook hij is niet tegen het sociaal toerisme. „Er moet echter een betere indeling in Zou telande komen. Nu is Walcheren de tuin van Zeeland niet meer. We raken achterop bij Schomven-Dui- veland, waar mcu de zaken beter aanpakt en waar men om het na tuurschoon denkt. Waarom geen villawijk van Zoutelande tot Val- kenisse Volgens de heer Corbijn zou het het beste zijn. wanneer een anderhalve kilometer brede kuststrook onder be heer van de Provinciale Planologische Dienst zou komen. De gemeentebestu ren moeten daarover niet beslissen, meent hij. Overigens wil hij de huisjesbezltters niet duperen. Hij zou het prettig vin den, wanneer de gebouwtjes overge bracht konden worden naar een ter rein in het uitbreidingsplan buiten tb kom. „Nu is de toestand ondrnagli". Men bouwt maar raak. Zonder vn- schriften. Daardoor wordt hel natuur schoon van Zoutelande totaal ver-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1960 | | pagina 7