Vlissingse sportlieden domineren in stedenstrijd met Middelburg Zaterdagvoetbalteam sloeg K.N.V.B.-ploeg Feijenoord dank zij Elinkwijk weer kanshebber MAANDAG 9 MEI 1960 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 8 TEN BATE VAN ACTIE SPORTHAL.. Met een zeven kilometer lange esta fetteloop werd deze stedenontmoeting zaterdagmiddag ingeluid: een race, die begon bij het Middelburgse ge meentehuis en die eindigde voor de Vlissingse h.b.s., waar de burgemees ters van Vlissingen en Middelburg de stedenvlaggen van de laatste esta- fetteloopsters in ontvangst namen. De 12-jarige Hannie Adriaanse van het Middelburgse Dynamo overhan digde de Middelburgse vlag aan de Vlissingse burgervader en de 15-ja- rige Cora van de Vijver van het Vlis singse Marathon schonk de Vlissingse vlag aan de Middelburgse burgemees ter. Op dezelfde plaats hielden dc Vlis singse en Middelburgse sportver enigingen enkele minuten later een indrukwekkende „wapen- sliow": vele verenigingen trokken in een lang défilé voorbij aan de gemeentebesturen van de beide steden, terwijl ook tal van andere autoriteiten dit „machtsvertoon" gadesloegen. Plaatselijke muziek korpsen en drumbands zorgden er voor, dat zelfs de kleinste sport lieden in de maat liepen Gemeentebesturen, sportlieden en toeschouwer waren een uurtje later getuige van een „spektakelstuk" bo ven en op 't derde veld aan de Iris laan. Rond half vier verscheen boven het Vlissingse sportveldencomplex namelijk een Tigermoth, die aan een sleepkabel een zweefvliegtuig voort trok. Ongeveer boven het derde veld werd het zweefvliegtuig (een Sky lark) ontkoppeld en beide toestellen lieten toen nog enkele stuntjes, onder meer enkele loopings, zien. onmiddellijk daarna zette dc Amster damse zweegvlieger Jan Michielsen de Skylark aan do grond: niet op het dorde veld, maar in oen sink bouwland vlak ernaast, omdat dit hem een betere landingsbaan leek! Jan Michielsen, tot verbazing van velen gewoon gekleed in burger, ver telde daarna nog het één en ander over zijn tocht van Woonsdrecht naar Vlissingen en demontrcerde het gemeentebestuur van heide stedeu zijn toestel. De twee burgemeesters namen zelfs nog even in de cockpit plaats Met het hijsen dor vlaggen op het hoofdvcld door de eerste burgers en een korte, maar kernachtige toe spraak door de Vlissingse wethouder C. J. Gillissen Vcrschage over sport- toenamc en terreinennood, was deze .stedenontmoeting officieel geopend. Zoals bekend kómen de baten ten goedo aan de actie Sporthal. HANDBAL HEREN. De meeste publieke belangstelling richtte zich daarna op de handbal wedstrijd tussen de Middelburgse en Vlissingse herenploegen. De Mid- Ook hockey 1 aas te beleven tijdens de steden wedstrijd Vlissingen—Af iddel- burfl, waarvan zaterdag de eerste onderdelen werdenwerwerkt. Hier is trn „witgckicldc" Vlissinger in dc r mi ral. De wedstrijd eindigde gelijk: I. (Foto P.Z.C.). Op eerste dag nam Vlissingen reeds een duidelijke voorsprong: 13-3 VLISSINGEN SPEELT een overheersende rol in de stedenwedstrijd, die deze stad begonnen is met Middelburg Dat is na één dag al duidelijk want zaterdag namen de Vlissingse sportlieden reeds direct een forse voorsprong: 133. Acht onderdelen werden op die eerste dag verwerkt en daarvan eindigden er vijf in een nederlaag voor de Middelburgers, ter wijl de resterende drie takken van sport een puntenverdeling opleverden. Beslist overtuigend mag de overwinning van de Vlissingse liandbalsters genoemd worden: 80. En ook de Vlissingse atleten lieten geen twijfel aan hun superioriteit bestaan: 210 tegen 130 punten. Met een 31 zege droegen verder de Vlissingse veteranenvoetballers hun deel bij aan het puntentotaal, terwijl bij het hengelen (preeïsiewerpen) de eerste drie plaatsen voor Vlissingers waren. De Middelburgse turnsters ZÖi'gden voor een verrassend sterke tegenstand, maar zij gingen toch ten onder: 2-12,70 tegen 223 punten. Gelijke spelen kwamen tenslotte uit de bus bij hockey (11), korfbal (44) en herenhandbal (88). En omdat voor ieder onderdeel twèe punten werden toegekend nam Vlissingen dus een 133 voorsprong. „Maar met de denksporten nog voor do boeg", zo zei een laconieke Middelburger, „zijn we nog lang niet kansloos" delburgers startten als favorieten, maar cloor Sanders, Goedhart (2x) en Kerkhof namen de Vlissingers snel een 40 voorsprong Pol- vliet (2x) en v. d. Berg (2x) deden deze voorsprong echter teniet. Wijg- man 54, Smeerdijk 55. rust, Pol- fliet 56, v. d. Wege (2x) en Goed hart 86, Polfliet en Gabriëlse 8S. Wél een spannend doelpuntenverloop. maar overigens tocli een tamme wed strijd. KORFBAL. Ook de korfballers kwamen in het veld. De wedstrijd tussen Vedo (Vlis singen)-Swift III leverde namelijk een 4—4 gelijk spel op. Ook dit leek een duidelijke Vlissingse zege te wor den, want tijdens de rust leidde Vedo inet 40. Na rust tapte Swift uit een ander vaatje en Joke Bastings, Ivees Riemens en Jan Moliefste (2x) zorg den voor een gelijk spel: 44. ATLETIEK. Om kwart over vier klonk op de sintelbaan aan de Baskenburgse weg het eerste startschot voor de atletiekwedstrijden. Op niet min- der dan 27 nummers bezette een Vlissinger (of een V lissingse) de eerste plaats, terwijl slechts vier- 1 maal een eerste plaats voor Mid- i delburg was. Enmaal werd de eer ste plaats door Vlissingen en Mid delburg gedeeld. Met 2il tegen 130 punten viel de Middelburgse nederlaag echter nog mee. De VliBslngse dames- cn heren- junioren zorgden vrijwel over de ge- hele linie voor overwinningen. De be langrijkste uitslagen luiden: 3000 meter heren: 1. Ad Hoijclèns (V.) I 8.45.4; 2. Hans Bostelaar (M.) j 8.47.4; 3. P. Zwartepoorle (M.) 9.20.1; 4. L. Zïjta (V.) 11.20.6. Vèr- j springen heren: 1. Cees de Groot M.) I 6.54; P. Versluijs (M.) 5.60. 400 meter heren: 3. F. Brouwer (M.) 56.4: 2. J. van Riel (M.) 58.4. Speer werpen heren: 1. W. v. d. Linden (V.) •11.91; 2. P. Versluijs (M.) 38.28. S00 meter lieren: 1. Cas Mulder (M.) 2.04; 2. J. Eongets (V.) 2.13.6. 100 meter dames: 1. VV. BakkerCysouw (V.) 12.6: 2. M. Theune (V.) 13. Hoogspringen dames: 1. en 2. T. Ak kerman (M.) en A. van Oyen (M.) 1.40. 100 meter heren: 1. W. Akker man (M.) 11.6; 2. W. van Beest (M.) 13.9. Discus heren: 1. \V. v, d. Lin den (V.) 32.81: 2. P. Versluijs (M.) 31.62. Olympische estafette: 1. Mid delburg 3.48.5; 2. Vlissingen 3.55.4. Vèrspringen dames: 1. M. Theune (V.) 4.64; 2. T. Akkerman (M.) 4.52. Hoogspringen heren: 1 en 2 W. v. <1. Linden en W. Akkormans (beiden V. en beiden 1.60). TURNEN. Dc lurmvcdslrïjdeu, die in de Jacob C'atsscliool werden gehouden, ver dienden een betere belangstelling, want de Vlissingse en Middelburgse topturnsters lieten vaak uitstekende oefeningen zien. De altijd pittige i Jans v. d. Meulen bleek veruit de beste en niet name aan de brug on- i gelijk en bij de vrije oefeningen was j zij superieur. De zwaarste tegen stand ondervond zij van het Middel- burgse meisje Jeras, die constant werk liet zien op alle onderdelen. De individuele eindrangschikking i was tenslotte: 1. Jansje v. d. Meulen (V.) 43.25; 2. T. Jeras (M.) 41.35; 3. j Rie de Nooijer (V.) 41.3; 4. Julia de Toonder (V.) 40.55: 5. Yvonne Schout 1 (V.) 39.30; 6. M. Bongers (V.) 39.05: 7. C. Voogd (M.) 3S.80: 8. C. Hu- bregtse (V.) 3S.7; 9. N. Gideonse i (M.) 37.35; 10. W. Dingemanse (M.) 36.15. Verrassend was ook de derde i plaats van liet Vlissingse meisje De i Nooijer. Te zelfdcr tijd en in dezelfde zaal j hielden de herenploegen van de Vlissingse verenigingen V.T.V. en i Oranje Nassau een tweekamp. De gel op het hoofdvcld. De Vlissingen V.T.V.-ers v*v-- door Oranje gestelde lauwertak. j plaatsen. VETERANEN VOETBAL. Bij de veteranen moesten ver schillende spelers van beide teams verstek laten gaan en het was zelfs nodig Vlissingers op tc stel len in het Middelburgse team Na 35 minuten 10 door Bogte (ex-De Zeeuwen), maar kort na rust 11 door De Ruyter (Zee- landia). Nadien kreeg "Vlissingen een lichte meerderheid. J. Aer- sens en P. Bergs (Walcheren) zorgden tenslotte voor dc winnen de doelpunten: 31. HENGELEN. Veel publieke belangstelling was er voor liet preeïsiewerpen met do lien- HOCKEY. De Iiockywedstrijd tussen de Vlis singers en de Middelburgers (overi gens alle lid van de Middelburg se hockeyclub) leverde ceu 11 ge lijk spel op. Voor de rust toen „Vlis singen" iets sterker was, scoorde H. Krediet. Na rust zorgde E. Tuyt voor de verdiende Middelburgse gelijkma ker. Bij Vlissingen speelden vooral doelman C. ter Poorte en spil Krediet uitstekend. HANDBAL DAMES. Do Vlissingse handbalsters wonnen tenslotte gemakkelijk. Met rust had den zij reeds eén 60 voorsprong" en het einde kwam met een 80 neder laag voor Middelburg. VERDIENDE 4-2 ZEGE Te zelfverzekerde K.N.V.B.'ers schrokken te laat wakker Het voorlopig elftal van de Zeeuwse zsiterdagvoctbalcompetitio heeft af gelopen zaterdag op liet sportveld van Arnemuiden een volkomen ver diende 42-zegc behaald op het team, dat was samengesteld uit spe lers van de KNVB-zaterdugelftallen. Het voorlopige zaterdagteam speelde deze wedstrijd ter voorbereiding van do ontmoetingen voor de Weoken- st roo-bekor. De afdelingsvoetballers lieten onge twijfeld het beste van het spel zien, vormden een beter geheel en speel den bijzonder strijdlustig. Zij lieten zich dan ook in het geheel niet door de KNVB'ors in een hoek dringen. In de eerste aelft was dat overigens zo verwonderlijk niet, omdat de KNVB- ploeg toen wel wat al tc zelfverze kerd^ speelde en het kennelijk veel te gemakkelijk opnam. En zo groot - o- is liet klasseverschil tussen delen snelle Krabbendijke-rechtsbuiten I KNVB'ers en' de eersteklassers van de zaterdaga.fdeling nu ook weer niet. Toen do nederlaag vrijwel vaststond, probeerden de KNVB-spelers nog wel te redden wat er to redden viel, maar in deze periode toonde de de- j fensie van liet zaterdugelftal, dat zij zich niet zonder meer onder do liet; lopen. Al met al was hot name in dc tweede helft voor de tcrdagploeg een leerzame voorbcrei- dingswedstrijd. Energiek Reeds vrij spoedig na het eerste fluitsignaal trokken de zaterdagspe lers energiek ten aanval. In die be ginperiode kwamen zij zelfs goed koop aan een voorsprong, toen na een verkeerde terugspeelbal van een der KNVB-verdedigers dc bal in eigen doel verdween. Door dit stic- cesjé gesteund gooiden de Zeeuwse le lilas-vertegenwoordigers er nog een schepje bovenop en dat zij ook via eigen kunnen tot doelpunten konden komen bewezen ze enkele ogenblikken later. Uit een goed op gezette aanval benutte de handige Belgisch zaterdagteam won met 5-2 van Nederland In de eerste wedstrijd voor het „drie- landentoernooi 3960" (voor de zater dagteams van België, Frankrijk en Nederland), heeft de Belgische ploeg zaterdag in Antwerpen met 5-2 ge wonnen van het Nederlandse zater dagelftal, dat bekerhouder is. De rust stand was 3-1. Het enige Nederlandse doelpunt in de eerste helft werd gescoord door links binnen Van Dalfzen van S.C. Gene- muiden, nadat België reeds een 3-0 voorsprong had door doelpunten van middenvoor Vets, rechtsbuiten Ever- aerts en linksbuiten Van Beek. In de tweede helft werd het door- rechtsbinnen Nieuwstraten van Zwart Wit '28 spoedig 3-2 en Nederland leek goede kansen op de zege te krijgen. Maar een doelpunt van Desmui wij zigde het spelbeeld weer ten gunste van de Belgen en tenslotte werd het door Vets nog 5-2. Er waren 1500 toe schouwers. Esther Schot verbetert Zeeuws record discuswerpen Tijdens regionale atletiekwedstrijden in Delft Iieeft Esther Schot van Delta Sport het Zeeuws record discuswerpen dames verbeterd en van 36.9G m op 37.92 in gebracht. Ka.tri.en Schot werd eerste bij het hoogspringen meisjes B met 'n hoog te van 1.45 m. Jopie Stoutjesdijk werd tweede op de zestig meter meisjes C. Zij noteerde een tijd van S.7 seconde op een rulle baan cn met wind tegen. Leden van de Walcherse, Zweef club riepen zaterdagmiddag een schallend driewerf hoera", toen de Amster damse zweefvlieger Jan Michielsen veilig bij het Vlissingse sportvelden- complex was geland. De Amsterdam mer was door een Tigermoth van Woénsdrecht naar Vlissingen ge sleept, maakte boven deze stad 'een looping en zette vervolgens zijn ne stel op een stuk bouwland naast het sportveld aan de grónd. (Foto P.Z.C.). Traas een kans om zijn naamge noot in het KNVB-doel liet nakijken te geven (20>. De Visser (Spui) zorgde zelfs voor 30, maar dat vonden de KNVB'ers toch wel wat te erg. Nog voor thee drinken kon Deurloo van Nieuwdorp een puntje van do achterstand af knabbelen. Ook na de rust hadden de nfdelings- voetballers weer het eerst succes. Nu was het Houtekamcr van Wc- meklinge, die de stand tot 4—1 op voerde. De KNVB'ers schrokken nu te laat echt wakker en met man en intocht probeerden zij de uitslag een draaglijker aanzien te geven. Verder dan één doelpunt, dat Dommisse (Nieuwdorp) maakte, kwamen zij echter niet en met een verdiende 42-zege voor de afde- liugsploeg kwam het einde. W ol verhampton Wanderers wint Britse Cup Wolverhampton Wanderers heeft door een overwinning met 3-0 (rust stand 1-0) op Blackburn Rovers de finale van het toernooi om de Engelse voetbalbeker gewonnen. Blackburn Rovers was bijzonder gehandicapt door het uitvallen in de 43e minuut van linksachter Dave Whelan. die bij een botsing het rechterbeen brak. Noormannen won de afdelingsbeker Kampioen Patrijzen met 5-2 verslagen Voor Patrijzen is liet geen „dubbel" geworden liet kampioenschap van de le klas van het afdelingsvoctbal plus de afdelingsbeker. De beker ging aan de. neus van «le ploeg uit 's-Heeren- lioek voorbij, omdat.Noormannen zicli in de finale duidelijk dc sterkste ploeg toonde. Met 5-2 won dé ploeg uit Westkapelle, volkomen verdiend, om dat Noormannen niet ee Volendam naar eerste divisie ELINKWIJK HEEFT er zondag voor gezorgd, dut er plotseling weer lop- I spanning is aan de kop van do ere- I divisie. Deze ploeg bedwong Ajux na melijk met 1-1, zodat de Ajacicden im nog slechts twee. punten voor sprong hebben op Feijenoord, dat For- I tuna van bet veld schoot: 7-1. En met I de wedstrijd Feijenoord—Ajax nog voor de boeg is nu alles weer moge lijk.... Inmiddels is het ook nog een open vraag wie de derde degradatie kandidaat wordt. Volendam werd door de nederlaag tegen P.S.V. giste ren definitief degradant, maar Rapid, Blauw Wit, MVV, Elinkwijk en ior- tuna '54 zijn nog kandidaten voor de derde dogradatieplaats. Enschede miiukto het wel bijzonder bont door Sil tardiit met niet minder dan 10-1. tc verslaan.... I'SV—VOLENDAM 3-2 \jolendam gaf uitstekend partij, PSV nam door Dillen en Van der Kuil een 2-0-voorsprong. Smit en Steur deden dit echter teniet 2-2. Zeker een half uur lang werd PSV in de verdediging gedrongen, maar vooral Brusselers. die de geblesseerde Wiersma op de stoppcrplaats verving, bleek een sta- in-clc-weg. Tenslotte scoorde Dillen voor PSV liet winnende doelpunt. SITTARDIA—ENSCHEDE 1-10 De ruststand was nog gelijk: 1-1. Enschede had zelfs met geluk de leiding genomen, toen de Limburg se back Willems de bal in eigen doel kopte. Elilen maakte, gelijk. Na rust was Lenstra de „ziel" van tientallen goed opgezette Ensclic- dese aanvallen en toen kwamen de treffers vlot. Abe scoorde zelf viermaal MW—RAPID ,)c 3-0 Rapid mocht van geluk spreken, dat het nog bij drie doelpunten bleef.... Bergholz (2x) en Goenen zorgden voor de treffers. Voor de rest sohotén de Maastrichtenaren vele malen tegen het houtwerk. NAGADO 3-2 Uitstekende wedstrijd, waarin niette min nog vele kansen gemist werden. NAC kreeg de leiding toen doelman Vlahen de bal in eigen doel sloeg. Schuurman 3-1, Lazeroms 2-1 en 3-1, rust, Schuurman 3-2. WILLEM HBLAUW WIT .2-2 Zeer vechtlustig Blauw Wil. Willem H kreeg overigens veruit do beste kans, maar de tricolores waren niet in een produktievc bui. Door Timmer-, mails werd het overigens 2-0. Van den Berg (uit penalty) 2-1. Dcgenaars maakte enkele minuten voor bet ein de na solorush gelijk. DOS—SPARTA 1-0 Sparta nam de zaak heel lcalm op en DOS kon door Decroos ook gemak kelijk de leiding nemen. Tegen het eind kwam Sparta nog even opzetten, maar liet was toen een uitstekende doelman Van der Wint, die treffers in dc weg stond. AJAX—ELINKWIJK 1-1 Zonder Piet Kraak aan de kant gezet cn vervangen door Van der Schilden bedwong Elinkwijk 'n technisch superieur Ajax. Al spoe dig had Swart Ajax de leiding ge geven. Frank Mijnnls scoorde bij een uitval voor Elinkwijk. Hum phrey Mijnals was de grote man ui de EUnkwijk-defonsic. DWS-A—VVV 1-0 VW vocht, hard voor de punten, maar DWS-A wist van geen wijken, Vooral doelman Jongbloed speelde subliem. Tien minuten voor liet einde scoorde invaller Van 't Klaar het winnende doelpunt. Overigens geen hoogstaande ontmoeting. FEIJENOORD—FÖRXüNA 7-1 Feijenoords zege krijgt nog meer glans als men weet, dat spil Cor van der Hart van Fortuna iu een grootse vorm stak cn zich opnieuw de ern stigste kandidaat heeft getoond voor liet Nederlands elftal.... Maar alleen kon hij dc geraffineerde aanvallen van Feijenoord ook niet stuiten. On geveer een half uur hield Fortuna stand, toen barstte de doelptmtonre- gen los Cor v. d. Gijp 1-0, Bennaars 2-0, rust, Mouliju 3-0, Bennaars 4-0 en 5-0, Rijvers 6-0, Schouten 7-0, Boe nen 7-1. STAND Ajax Feijenoord PSV DOS NAC VW Sparta SC Enschede Willem II ADO DWS-A Rapid JC Blauw Wit MW Fortuna '54 Elinkwijk Volendam Sittardia, 32 36 9 7 41 37 17 4 11 38 32 15 S 9 38 32 31 11 10 33 32 13 6 13 32 32 33 4 15 30 32 10 10 12 30 32 13 4 15 30 32 12 6 14 30 32 9 11 12 29 4252 32 32 5 35 29 51—77 32 12 4 16 28 56—67 32 10 S 14 28 60—73 6746 70—52 55—48 53—57 48—47 78—71 61—66 60—65 4S—57 32 9 10 13 28 33 10 8 19 23 5 S3 15 3645 52—83 37—86, Sittardia cn Volendam degraderen* pelaars uit handen van de Zeeuwse K.N.V.B.-voorzitter I. W. Bakker de beker voorheen in liet bezit van Renesse in ontvangst nemen. Landskampioen jeugdturnen kwam thuis in Sas van Gent Bennie Vermandei, het 15-jari- ge lid van de gymnastiekvere- niging „Thor" te Sas van Gent is zondagavond thuisgekomen als kampioen jeugdturnen jon- gens van Nederland. Daarvoor had hij zich de gehele dag in de Turnhal te Amsterdam kra- H nig geweerd. Samen met een aantal bestuurs- leden van „Thor", een vereni- ging aangesloten bij het K.N. G.V., arriveerde de jonge kam- pioen in zijn woonplaats, waar hij bijzonder feestelijk werd onthaald. Burgemeester R. A. J. den Boer was onder anderen ter verwelkoming aanwezig. Bennie Vermandei was bij de voorselectie van de „Zebra te Vlissingen al tweede geworden en wist zich bij de districts- g§ kampioenschappen in Bergen op Zoom als vierde te klasse- ren. In Amsterdam kwam hij zondag uit bij de verste kandi- M daten, hetgeen hem tenslotte ff het kampioenschap jeugdturnen opleverde. K.N.V.B.-T0T0 De uitslagen van de wedstrijden, die waren opgenomen in de K.N.V.r .-toto van gisteren luiden FeijenoordFortuna AjaxElinkwijk NAC—ADD PSVVolendam MW—Rapid JC Willem nBlauw Wit DWS-A—VW DOS—Sparta SittardiaEnschede Fortuna V!.BVV RCHVSV XerxesVelocitas RhedenBaronie UVSZwartemeer ONAZwolse Boys Aantal deelnemers 415.860. Totale inleg 616.988,—. Eerste prijs 107.975. Tweede en derde prijs elk i 53.98S. 3 meldingen met lo punten. 20 meldingen met 14 punten. 200 meldingen met 13 punten. CARITAS-POOL Aantal deelnemers 34.261. Totale inleg 37.204. Eerste prijs 7012.—. Tweede prijs 3776,—. 7 meldingen met 12 punten. 42 meldingen met 3.1 punten. 7-1 (1) 1-1 (3) 3-2 (1) 3-2 (II 3-0 (1) 2-2 (3) 1-0 (1) 1-0 (1) 1-10 (2 3-1 1 I 1-3 (2) 4-1 (1) 1-2 (21 0-0 (3 i 1-4 (2i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1960 | | pagina 5