Tachtig scholieren oefenden jeugdspel foto-expositie SPORTVELD IN DRIEWEGEN WERD IN GEBRUIK GENOMEN SPORTUITSLAGEN MAANDAG 9 MEI 1960 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT (Slot van pag. 1 terrein galmde, dan weer verstarde de wriemelende groep ln rijen, in het gelid of zittende op de grond als wika Wasterval daartoe het sein gaf door heftig met de handen op een stoel te trommelen. „Het gaat fantastisch en ze zijn reuze enthousiast", verklaarde zater dag een opgetogen wika Wasterval, dio gedurende het gehele weekend rijn aandacht nodig had om de ideeën die hij in het spel verwerkte, met het spclersmateriaid te verwezenlijken. Een zeer belangrijke bijdrage daar toe leverde de enthousiast gebarende Jan Dronk, die met een fors stemge luid en levendige, brede armzwaaien als een dirigent voor eeu 80 man sterk orkest stond. Kritisch ,.Ze moeten zelf achter het spel kunnen staan", is de mening van wika Wasterval. Hij heeft de tekst dan ook aan de jongelui voorge legd. Een speciaal ingestelde re dactiecommissie heeft zondagmor- f en de tekst grondig en zeer kri- isch doorgenomen, en hier en daar na diepgaande discussies zo gewij zigd, dat alle deelnemers die met hun levensbeschouwelijke instelling konden verenigen. Zaterdag ging alles nog een beetje onwennig en stroef. De scholieren kenden elkaar nog niet en maakten zich van het spel slechts een vage Foto John Merk houdt Bas van Wingen van 7 tan. 14 mei. Tijdens „De week v. d. foto grafie" de gehele dag geopend, des avonds van 8 tot 10 uur. Toegang vrij. PLEIN 1940 - MIDDELBURG Officiële publikatie VLISSINGEN. WIJZIGING ALGEMENE POLITIEVERORDENING. B. en W. van Vlissingen. brengen ter openbare kennis, dat door hen op de gemeentesecretarie (2e afdeling) voor een ieder gedurende drie maanden ter lezing is nedergelegd en tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar is ge steld het besluit van de raad dier ge meente van 25 maart I960, no. 8, tot wij ziging van de „Algemene Politieveror dening voor Vlissingen". strekkende tot opheffing van het tapverbod. Vlissingen, 9 mei 1960. Deel van een woning in Kruiningen brandde uit In de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 2 uur ontstond brand in de woning aan de Kersenweg 3 van de heer P. H. A. Polderman, landbou wer en wethouder van Kruiningen. Een slaapkamer op de bovenverdie ping brandde nagenoeg geheel uit, waardoor aanzienlijke schade ont stond aan het huisraad, terwijl de be nedenverdieping enige waterschade opliep. De brandweer, die snel ter plaatse was, was het vuur spoedig meester. De bewoners konden zich bijtijds in veiligheid stellen, zodat persoonlijke ongelukken niet voorkwamen. De oorzaak van de brand is niet bekend. De heer Polderman is verzekerd. voorstelling. Maar zondagavond, toen de repetities werden afgesloten, stond de zaak, zoals Jan Bronk het uitdruk te, „in de grondverf" Wika Waster- van en zijn assistente mejuffrouw A. Lako, die samen voor het instuderen van tekst en dans zorgden, en Jan Bronk, die de mime en net spel voor zijn rekening nam, kunnen met vol doening op een druk weekend terug, zien. Er is gang in het spel gekomen. Het geheel heeft de gestalte gekre gen die wika Wasterval zich had voorgesteld. Na een repetitie, een dag voor de opvoering, en een generale op de dag; van de uitvoering zelf, zal het zeker wel lukken. Zondagavond maakten de meeste scholieren zich op om naar huis terug te keren. Enigszins moe van het uren lang repeteren, voldaan over het pret tige werk en de vele nieuwe ontmoe tingen, en vooral ook vol goede moed voor de opvoering van het spel op 18 mei voor H.M. de Koningin. Honderden op 1 bloesemtripnaar 1 1 Zuid-Beveland De bloeiende boomgaarden op M s Beveland zijn het afgelopen m weekend voor velen een trek- pleister geweest. In de omge- s ving van Kapelle en Biezelinge zag men vooral zondag honder- j§ den op een „bloesemtrip". Niet alleen op de hoofdwegen H was het druk, maar overal op m de binnenwegen trof men de kijkers naar het bloesemspel M aan, zowel wandelaars, fietsers, brommers als automobilisten. Hoewel de peren-, pruimen- en kersenbomen hun bloesem al s hadden laten vallen, stonden de H appelbomen nog volop te pron- ken. En het zijn juist de appel- bomen die met hun roze en wit- |i te bloesems het landschap een kleurrijk beeld geven. De ko- mende paar dagen zal een trip door de boomgaarden nog zeker H de moeite lonen, maar bij aan- houdend warm weer mag ver- jij wacht worden, dat de bomen f| volgende week hun bloesems verloren zullen hebben. f| illllll!l!!l!!!lll!lllllllllllllllllll!lllllll!ll!lllllllllllllll!|||||||||||||||||||||||||li MIDDELBURG Jeugd trad op voor Middelburgse bejaarden Ter viering van de bevrijding orga niseerde de vereniging „Uit het volk - Voor het volk" vrijdagavond in het Schuttershof to Middelburg een avond voor de bejaarden, waarin de jeugd het programma verzorgde. Nadat voorzitter L. M. Helder de avond had geopend, hield burgemees ter mr. Joh. de Widt een toespraak tot de bejaarden, waarna het toneel werd overgegeven aan de jeugd, die een aardig en onderhoudend pro gramma presenteerde, waarin vooral' de muziek goed was vertegenwoor digd.' Onder andere traden op „Con Brio", het trio „Glerum", „Melodia" en „Animato". Voor dit laatste ge zelschap betekende het optreden te vens een eerste kennismaking met het publiek. Verder vermeldde het programma het optreden van de „Moreeo's" en de heer Straver. Voor de komische noot in het programma zorgden Wim de Graaf en Rinus Kie vit. GRIJPSKERKE Bevrijding herdacht Ter gelegenheid van de 15e verjaardag van de bevrijding werd op woensdag avond 4 mei een herdenltingsbijeen- komst gehouden in de hervormde kerk te Grijpskerke. Nadat het Wilhelmus was gezongen, werd 2 minuten stilte gehouden ter herdenking van de gevallenen. Burge meester H. U. Bouwman sprak over de bange tijd van de Duitse onder drukking en' het feit der bevrijding. Biljartkampioenschap van Walcheren-Zuid-Beveland Op 8, 14 en 15 mei a.s. wordt in zaal Doene te Ovezande het algemeen kaderkampioenschap van het district Walcheren-Zuid-Beveland verspeeld. De deelnemerslijst is als volgt: R. Dieleman, Axel; P. Vermeule, Ove zande; J. v. d. Guchte, Driewegen; J. Passenier, Vlissingen; J. West dorp, 's-HeerenhoekP. Verhage, Middelburg; L. Westorp, Heinkens- zand; J. Rijk, Oudelande. Dit toernooi wordt georganiseerd door de beide plaatselijke verenigin gen D.O.S. en O.H.G.L. Ongetwijfeld zal er veel belangstel ling bestaan voor dit toernooi, voor al omdat de plaatselijke favoriet P. Vermeule hierbij betrokken is. BURGEMEESTER VERRICHTTE OPENING S.V.D. II won beker Met hot hijsen van de geineentevlag heeft burgemeester D. Lodder van Driewegen zaterdagmiddag- liet fraaie nieuwe sportveld in het uit breidingsplan der gemeente geopend. Burgemeester Lodder verrichtte deze daad, nadat tevoren in de kleuter school aan de Smitsweg verschillen de toespraken waren gehouden. Daar bij werd gewag gemaakt van de gro te vreugde van de inwoners van Driewegen over de opening van het nieuwe sportterrein. In de bijeenkomst in de kleuterschool werd het woord gevoerd door burge meester Lodder. Deze schetste de gang van zaken bij de totstandko ming van het sportterrein. In 1954 werden de plannen gemaakt en in 1955 kon het sportveldencomplex in het uitbreidingsplan worden opgeno men. Teneinde "zo snel mogelijk de grond te verkrijgen, werd getracht niervoor de herverkaveling in te schakelen, maar deze poging liep op niets uit. De volgende stap was con tact met de eigenaar, die ondanks een herhaaldelijk bod niet genegen bleek de grond te verkopen. De gemeente Driewegen maakte toen een onteigeningsprocedure aan hangig, die tot in de Hoge Raad kwam. Het resultaat was evenwel, dat de gemeente pas in 1958 de be schikking over het terrein kreeg. Kort daarna maakte de Grontmij een aanvang met de werkzaamheden. Aanvankelijk lag het in de bedoeling het complex, dat een voetbal- en korfbalveld, alsmede een proviso risch kleedlokaal omvat, in septem ber van bet vorig jaar op te leveren. In verband met de grote droogte in do zomer van 1959 kon men daar toen niet toe overgaan. Dankwoorden Dankwoorden richtte de burgemees ter tot allen, die op enigerlei wijze aan de totstandkoming van het sportveldencomplex hebben meege werkt. In het bijzonder dankte hij de lieer C. Rijk, die vijf jaar lang een wei als voetbalveld beschikbaar heeft gesteld aan de voetbalvereni ging S.V.D. te Driewegen. De heer Lodder sprak do verwachting uit, dat door de ingebruikneming van dit complex de korfbalafdellng van S.V.D. weer nieuw leven zal worden ingeblazen. De voorzitter van S.VJD., de heer C. Goeree Mzn., sprak dankwoorden aan het gemeentebestuur en de heer Rijk. Hij liet zijn woorden vergezeld gaan van een geschenk. De heer Rijk, die hierna het woord verkreeg, zei met plezier'zijn wei aan de voetbal lers te hebben afgestaan. Namens de Grontmij bood de adjunct-inspec teur, dc heer. M. Beuving, gelukwen sen aan. Hij deelde nog mee, dat dit complex rond 40.000 heeft gekost. Hij overhandigde dc burgemeester een fraaie beker, die dezelfde dag dc inzet vormde van de voetbalwedstrij den. S.V.D. H wist er beslag op te Nafat de voorzitter van de afdeling Zeeland van de K.N.V.B., de lieer I. W. Bakker, zijn gelukwensen had aangeboden, ging het gezelschap naar het sportterrein, waar de bur gemeester onder do vrolijke tonen van de muziekvereniging uit Ovezan de met het hijsen van de vlag de of ficiële opening verichtte. Vervolgens gaven de dames van S.V.D. een gym nastiekoefening ten beste. Het nieuwe sportterrein werd in ge bruik genomen met twee voetbal wedstrijden. S.V.D. I verloor met 2 1 van Kloetinge. S.V.D. II zegevierde na verlenging met 6S over Volhar ding II uit Ovezande. Hij wees ln 't bijzonder op de moei lijkheden, die ontstonden door de inundatie van Walcheren. Verder werden de namen genoemd van hen, die uit deze gemeente door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Ds. J. Vlaardingerbroék hield een toe spraak over de vraag, wat voor ons de vrijheid betekent. Tenslotte sprak ds. P. L. J. Wapenaar over de vraag, wat we doen met de verkregen vrijheid. WESTKAPELLE Raad vergadert De raad van Westkapelle vergadert dinsdagavond om acht uur. De agen da vermeldt onder meer de vaststel ling van de gemeenterekening 1958 en de herziening van het uitbrei dingsplan Noord. J eugdverkeersexamen Te Middelburg wordt op dinsdag en woensdag a.s van 9-12 en van 13.30- 16 uur liet praktische gedeelte van. het jeugdverkeersexamen afgenomen. Het eindpunt van de route, die de jeugd door de stad moet afleggen, ligt bij de Schouwburg op het Molen water. Bevestiging en intrede ds. Don te Burgh Ds. F. Don, laatstelijk predikant te Nisse, is zondagmorgen door zijn broer, ds. M. C. Don uit Rotterdam- IJsselmonde, in de Nederlands her vormde kerk te Burgh bevestigd. Ds. M. C. Don hield zijn predikatie naar aanleiding van 1 Corinthen 15 58. In de middagdienst deed ds. F. Don zijn intrede, met een predikatie naai' aanleiding van 1 Corinthen 15 32, tweede gedeelte. De gekozen tekst, aldus ds. Don, bood gelegenheid te laten horen wat de gemeente van een nieuwe predikant kan verwach ten. Na de prediking sprak ouder ling M. Krijger uit Bruinisse na mens de provinciale kerkvergade ring. Ds. M. G. Westerhof uit Nieu- werkerk heette de nieuwe predikant welkom namens de classis. Ds. Van Liere, sprekend namens de Ring Schouwen, wees op de dubbele taak, namelijk de gemeente Burgh en het vormingswerk op liet eiland. Na mens de Deltacommissie der N.H. Kerk sprak de heer A. de Bruin uit Den Haag, die het eiland Schouwen een gebied van snelle veranderingen noemde, waarin ds. Don een voor post gaat vormen. Namens de lter- keraad der Gereformeerde Kerk sprak ds. J. Boerma. Na hem voer den de consulent, ds. L. Boer uit Haamstede en burgemeester jhr. A. van Citters het woord De burge meester sprak namens de burger lijke gemeente, de kerkvoogdij en „De Koebel". Hij liet de gemeente de nieuwe predikant gezang 263 de verzen 1 tot en met 5 toezingen. Daarna dankte ds. Don de sprekers. Na de dienst was er in „De Koebel" gelegenheid om met de nieuw pre dikant kennis te maken. Met het hijsen van de gemeentevlag heeft burgemeester D. Lodder van Driewegen het nieuwe sportveld in zijn gemeente officieel geopend. Op de achtergrond de dames van de (jymnastielcafdeling van S.V.D. (Foto P.Z.C.). Een van de aanvallen op het Bier- vlietse doel tijdens de wedstrijd Bier vlietKaaise Boysdie eindigde in een 42 overwinning voor Kaaise Boys. De beslissing kwam pas in de laatste vijf minuten. (Foto P.Z.C.). Aanvaring in monding haven Hansweert Zaterdagmiddag kwam het in de mon ding van de buitenhaven te Hans- weert tot een aanvaring tussen een Belgisch en een Nederlands motor schip. De Belgische ,,Rupel" kon bij het uitvaren, de binnenkomende- ..Splendor" niet ontwijken. Bij de aanvaring werden beide schepen licht beschadigd, maar konden hun weg verder vervolgen. Raad 's-Heer-Arendskerke over de grenzen met Goes „Niet meer dan 75 ha" Burgemeester en wethouders van 's-Heer-Arendskerke stellen zich op het standpunt, dat de aanspraken van Goes op het grondgebied van 's-Heer-Arendskerke beperkt moeten blijven tot een gebied van ongeveer 75 ha. De voorgestelde grenswijzi ging met Goes voorziet in de afstand van een gebied van ruim 150 ha. Reeds eerder heeft de raad te ken nen gegeven, dat node afstand wordt gedaan van grondgebied, maar dat zich geen essentiële belangen verzet ten tegen een beperkte grenswijzi ging in het gebied van de Poel. De raad zal zich vandaag (maandag) over de voorstellen van G. S. uitspre ken. In deze raadsvergadering zullen voorts aan de orde worden gesteld een nieuwe algemene politieverorde ning en een beheersverordening op de begraafplaatsen. In verband met de wijzigingen van de salariëring van het rijkspersoneel wordt voorge steld voor de gemeente overeenkom stige maatregelen te treffen. De raad zal zich voorts uitspreken over de voorgestelde nieuwe straatnamen voor een straat in 's-Heer-Hendriks- kinderen en in Nieuwdorp. Respec tievelijk worden voorgesteld „Jacoba van Beierenstraat" en „Prinses Ire- nestraat". Voor de kom Nieuwdorp zal een ont- werp-uitbreidingsplan vastgesteld moeten worden. Burgemeester en wethouders stellen verder voor de heropgerichte mu ziekvereniging Nieuwdorp een jaar lijkse subsidie te geven van 300. De gemeente is in de gelegenheid om een strookje grond aan te kopen naast de algemene begraafplaats te Wissekerke, waardoor de wegsitua- tie aldaar verbeterd zou kunnen worden. Gezien de functie die de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten ten behoeve van de collectiviteit van de lagere or ganen vervult, stellen burgemeester en wethouders voor deel te nemen in een uitbreiding van het aandelenka pitaal van de bank. VOETBAL. Promotie naar 3e klas: Biervliet—Kaaise Boys 24, Hilvaria—Gilze 03; res. klas B: HontenisseMiddelburg III 2— 2. Dosko IIRoosendaal II 04 (Roosen daal II kampioen). Bekerwedstrijden poule I: Middelburg—Breskens 5—2, RC SLuctor 43: poule II: Zld, Sport Vlissingen 03. GoesOostburg 50; poule III: TerneuzenHansw. Boys 1— 3. HontenisseSteen 51; poule IV: Corn Boys—Clinge 2—1, Hulst—koewacht 91; poule VH: Halsteren—Renesse 0—2, Zie- rikzee—Oude Molen 111. Zaterdagvoetbal: voorlopig zaterdagteam KNVB-zaterdagteam 42; 3e klas B: Rillandia. III—Borssele 2—4. Afdelingsvoetbal: bekerfinale Noorman nen—Patrijzen 5—2. KORFBAL, Om het kampioenschap van Nederland: Wordt Kwiek—ZKC 7—6 (o.p.v. ZKC), Sportlust—Westerkwartier 4—14; eerste klas oost Groen Zwart—DOS 2—8: noord: fV Belgische clubs Beringen en Berghem Sp. degraderen De uitslagen van de zondag voor de eredivisie van de Belgische compe- tie gespeelde wedstrijden luiden: CS VendersDaring CB 14; La Gan- toise—Union St. Gillis 4—0; Water schei ThorAntwerp FC 11; Beer schot ACLierse SK 51; FC Luik —Beringen FC 3—3; OC Charleroi— Standard Luik 32; AnderlechtFC Brugge 52; Berghem SportSt.- Truiden 42. In de eindstand bezet Lierse SK de eerste plaats met 38 punten uit 30 wedstrijden. Anderlecht is tweede met 37 punten. Berghem Sport (25 punten) en Beringen (19 punten) degraderen. Zaterdagvoetbal Voor de Zeeuwse zaterdagvoetbalcom petitie, waarin alleen nog gewacht .moet worden op de kamïpoen van de 3e klas B, ging slechts 1 van de 2 vastgestelde wedstrijden door. De af gelaste wedstrijd was evenwel de be langrijkste voor de titel, namelijk Nieuwdorp IIKapelle H, waar even-- wel de scheidsrechter verstek liet gaan... Voorts verloor Rillandia Hl in eigen huis met 4-2 van Borssele. Hockeyers wonnen met 3-0 van Brits team Het was eigenlijk iets te veel, de 30 waarmee ook het elftal van Groot-Brittannië aan de zegekar van de Nederlandse hockeyploeg werd febonden. De Britten toonden indl- ueel voortreffelijke staaltjes hockey met goed stoppen en goed plaatsen en er zat vaart ook in ae ploeg. Maar wat de gasten niet hadden en dat is altijd het euvel geweest van dit elftal dat min of meer gedwongen met Ieren, Schotten en Welshmen moet worden aangevuld was sa menhang. Het was geen echte ploeg, die voor de ogen van bijna 5006 toeschouwers op het zondoorstoofde veld van het Amstelveense Wagenerstadion tegen Oranje aantrad. Er was geen een heid en er waren geen schutters. In de 14e minuut kwam het eerste resul taat. Uit een van de rappe combina ties volgde een passje naar De Beer, die een tiende seconde voor doelman Cahill hem de stick uit handen trapte, de witte stuiter onder diens voet door in het doel werkte. Eddie Ziwer miste een vrije kans in de 32e minuut met een schot over de lat, maar in diezelfde minuut be nutte hij een pass van De Beer (2-0), die even later zelf een kans miste. Zes minuten voor tijd pikte Van Er ven Dorens een rechte pass van Overdijkink op het randje van bui tenspel op en scoorde van dichtbij. Het was het laatste grote wapenfeit van een attractieve, op hoog peil staande, strijd tussen twee fair kam pende teams. StanfrlesNIC 8—7: zuid: OEC—DETO II 62; promotie hoofdklas A: Swift Allen Weerbaar 65: promotie hoofd klas B: RozenburgAlgemene 95: Fri- soHermes (besl. wedstrijd) afgelast. Friso heeft zich teruggetrokken, waar door Hermes naar de hoofdklan promo veert. Schouwen—Duivelandse Korfbalbond: W ZZWSS 24. Brouwershaven—Burgh 7 —13, VeloDoskoZeemeeuwen 11; 2e klas: Noad—Renesse 10, DESVelo/ Dosko 44, UnitasMevo 72, Zwalu wenSVOWK 121, Burgh 2Stormvo-' gels 7—1: 3e klas: WIK 2—Burgh 3 2—0. DSS 2Zeemeeuwen 2 41, Velo—Dosko 3Unitas 2 21, Brouwershaven 2—Noad 2 14: Junioren A: RenesseVelo/Dosko 4—1, Zwaluwen—Burgh A 1—G, Burgh B —Zeemeeuwen 04: junioren B WIK B DSS 12, Noad—Brouwershaven 12. Zeeuwse korfbalcompelitie: 1: Blauw Wit I—Zuidwesters I 2—3, ^joba I—Animo I 7—3, Togo I— Olympia I 15—1, Vioa I— Elto I 9—6: 2a Elto 2—Animo 2 5—6, Ve- do I—Swift 5 4—4, Atlas—Top 2—8; 2b: Luctor ITjoba 2 46, Scampolo—Vol harding 3—10, Zeelandia I—Vitesse 9—2: 3a: Des 55—Zuidwesters II 3—9, Zuid- zande—Swift 5 5—5, AKC—Swift 9—2; 3b: Luctor II—Vios n 2—5, Olympia II—VZ OD 2—4. Aspiranten: A: Elto A—Tjoba 5—1. B Zuidwesters A—Atlas A 3—1, Swift Snel —Top 3—0. Swift Vlug—Ondo A 0—16: C: Luctor A—Volharding 0—2. Blauw Wit— Stormvogels 3—7, Vedo BSwlendlng 2 1: E: Noad—Swift Rap 80, Atlas B— Ondo B 0—4, F: Luctor B—Vios A 4—2, HANDBAL. Promotie naar hoofdklas heren: Tonido— Operatie '55 gestaakt bij de stand 14—19, Olympia—Sportveren. 13—17, Strateem/ Met—Esca 12—9; promotie naar hoofd klas dames: EBHV—Hellas 1—8, Aktief— Athleta 3—4, V&L—V&K 4—5; heren district le klas M—Volt 14—13, EBHV— Olympus 9—2, dames district le klas: Were Di—Zeeland Sport 4—5: heren pro motie naar district 2e klas: Walcheren— Tochos 88: heren afdeling le klas: Sios IIFortuna II 611; dames afdeling le klas: Zeeland Sport II—EMM 7—7, Walcheren II—Volharding 2—3. De Meeu wenMarathon II 41-. dames junioren A: Walcheren—Volharding 8—2, Hellas— ODI 133: dames junioren B: SiosZee land Sport 34, LuctorDe Meeuwen 3 —3: heren junioren: "ellas Marathon 9 4, Tonido—ODI 193: jongens aspiran ten: Hellas I—EMM 5—7, Sïos—Hellas II 7—1; Olympus—Walcheren 2—14, Tonido II—Hellas II 11—3, Tonido II—EMM I 9—3. Vlissings caféhouder ging zijn buurman te lijf De politie te Vlissingen heeft de ca féhouder v. d. P. uit die stad aan- gehouden. De man Is in verzekerde bewaring gesteld omdat hij tijdens een vechtpartij in zijn café zijn buur man, M. uit Vlissingen, met een I ploertendoder te lijf was gegaan. M. 1 moest naar het St.-Josephziekenhuis worden overgebracht, waar hij ter verpleging is opgenomen. Hi. heeft vermoedelijk een schedelbasisfrac- tuur. V. d. P. zal worden voorgeleid aan de officier van justitie te Mid delburg. j Voorlopig afdeüugsteam tegen Lewed. Boys Ter voorbereiding van het toernooi om de „Moormanbeker" op zondag 15 mei a.s. op het terrein van de voef- bal vereniging „Lewedorpse Boys" een wedstrijd worden gespeeld tussen Bewedorpse Boys I en het voorlopig afdelingselftal. De wedstrijd begint om half drie. Boor de technische commissie van de Zeeland is het onderstaande elftal samengesteld: Doel: Th. Cornells (Hoofdplaat); achter: C. Lauret (Terneuzen) en J. de Wolf (Walcheren); midden: H. Leydekker (Walcheren), j. Geluk (Zeeland Sport) en A. van Rijswijk (Zeeland Sport); voor: rechtsbuiten wordt nader aangewezen. J. K. Snoep (Robur). W. Mmnebo (Terneuzen), Th. v. d. Velde (HoofdDlaat) en A. van Houcke (Terneuzen). Reserves: P. de Pagter (Domburg) R. Calon (Hoofdplaat), J. R. H. Bar- telse (Robur) en E. van Waes (Ter neuzen). De Roo snelste Nederlander in ronde van Champagne In de laatste etappe van de ronde van Champagne onderging het alge meen klassement geen ingrijpende veranderingen. Daarvoor was de on derlinge rivaliteit te groot. Zo bracht Robert Cazala voor de tweede maal in successie deze etappewedstrijd op zijn naam, al hadden de nummers twee tot en met zeven in de eind rangschikking dezelfde totaaltijd als de winnaar. 5 uur, 36 min., 46 sec. Jo de Roo kwam niet verder dan de zesde plaats. Het ploegenklassement van de ronde werd gewonnen door de equipe Ra phael Gemlniani met een totaaltijd van 86 uur 16 min. 09 sec. Peugeot B. P. werd tweede in 87.19.45. De Roo is in het eindklassement achtste met 29.06.48. Voorts 26. Van Eg- mond (Nederland) 29.11.15; 30. Piet van Est (Nederland) 29.13.22; 41. Bergmans (Nederland) 29.19.34. 52. Van der Putten (Nederland) 29.40.44.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1960 | | pagina 3