\lank hoofdpijn?] kdjmUmffM Prinses Margriet was een week in Zeeland ZWITSALETTEN Chief Whip Dr. v. d. Linde legt verklaring af Zeeuwse Almanak CAMPAGNEBORD RODE KRUIS WEER NAAR ZEELAND Agenda PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 9 MEI 1960 Advertentie Universitair examen Aan de Etudes Umversitaires Inter nationales te Brussel slaagde voor economisch doctorandus, de heer C. J. Huissoon te Kapelle. IN STAMPVOLLE NIEUWE KERK: Over zijn overgang naar de Rooms-Katholieke Kerk IN een stampvolle Nieuwe Kerk heeft gisteravond na de avond dienst dr. H. van der Linde, Ne derlands Hervormd predikant, een verklaring afgelegd over zijn aanstaande overgang naar. de Rooms-Katholieke Kerk. Dr. Van der Linde legde zijn ver klaring af vóór de kansel en was niet in toga gekleed. De achter grond van zijn beslissing was zijn visie van „Gods Kerk, die één zou wezen in- geloof, ere dienst en apostolaat in de we reld", zo verklaarde hij. Dr. Van der Linde was tot de smarte lijke ervaring gekomen, dat die eenheid van uit het protestan tisme niet te bereiken is. „Het mist de eenheid omdat het de volheid mist". Nadrukkelijk stelde hij niet uit de Hervormde Kerk „te zijn weggelo pen". Spreker had aangeboden om met zijn visie te blijven werken, doch het was hem gebleken, dat daarvoor nu en in de eerste twintig, vijftig Jaar geen plaats was. Hij stond der halve voor de uiterst zware keus: op gave van zijn oecumenische roeping of voortzetting op een plaats, waar daarvoor wel ruimte was. Dr. Van der Linde had gemeend zijn oecumenische roeping als pri maire levenstaak te moeten vol gen. „De Hervormde Kerk heeft ruimte voor iedere leer en mening, doch niet voor deze oecumenische roeping". Het was dr. Van der Linde gebleken dat de Hervormde Kerk een geloofsgemeenschap Is, maar niet de manifestatie van een alles en allen omvattende kerk van Christus". Met grote nadruk stelde hij voorts, dat zijn stap een persoonlijke is: „Blijft gij in uw kerk en vat aan het werk, vat aan." In het begin van zijn verklaring had dr. Van der Linde er op gewezen, dat het aanvankelijk in zijn voornemen had gelegen nog éénmaal te preken. De wijkkerkeraad had met dit voor nemen zijn instemming betuigd, doch sommigen in de Centrale Kerkeraad hadden betwijfeld of dit zinvol was. Voorts betreurde hij het, dat over zijn stap zoveel deining was ontstaan. „Vertrouwelijke zaken zijn ter ken nis van schoolkinderen gebracht", zei dr. Van der Linde. „Er zijn mensen geweest, die mij de zaak uit handen hebben genomen. Mijn wijkkerkeraad heeft solidair met mij gezocht naar een oplossing, die eerlijkheid met wijs beleid zou paren. Toen hebben anderen zich er mee bemoeid, die evenmin het juiste beleid hebben kunnen vinden'. Met nadruk wees hij de aantijgingen van de hand, dat hem geld of een hoogleraarspost aan de R.-K. Univer siteit van Nijmegen zou zijn aange boden. „De vreemdste geruchten doen thans de ronde, ook over mijn gezin. Maar mijn vrouw en ik zijn ten volle verzekerd t an onze weg. Samen heb ben we dit besluit genomen", aldus dr. Van der Linde. Tenslotte nam hij afscheid van allen, met wie hij in de afgelopen jaren had samengewerkt. In een kanselboodschap van de Cen trale Kerkeraad, die in alle diensten van de Hervormde Gemeente te Mid delburg werd voorgelezen, werd mededeling gedaan van het besluit van dr. Van der Linde. Deze heeft het voornemen zo spoedig mogelijk ontheffing van zijn ambt in de Ne derlands Hervormde Kerk te vragen, aldus de kanselboodschap. De Centra le Kerkeraad heeft dr. Van der Lin de verzocht met ingang van 8 mei 1960 alle pastorale arbeid, benevens de bediening van Woord en Sacra menten te staken. Dr. Van der Lin de heeft hierin toegestemd. De pre dikantsplaats van wijkgemeente twee is dus in feite vacant. Als consulent zal optreden ds. J. van Woerden. In de kanselboodschap wordt het standpunt van de Centrale Kerkeraad ten aanzien van dr. Van der Lindes besluit uiteengezet. De kerkeraad aanvaardt, dat de prediking van dr. Van der Linde tot het laatst oprecht gemeend was en respecteert hem in zijn beslissing. „Dit neemt echter geenszins weg dat de Centrale Kerkeraad ervan is doordrongen dat nog vele ele menten in de R.-K. Kerk van heden zó in strijd zijn met de leer der Heilige Schrift, dat deze kerk als geestelijk tehuis voor een gelovige, die aan deze Schrift gehoorzaam wil zijn, nog steeds onaanvaard baar is". In dit verband wordt in de boodschap een aantal ge schilpunten genoemdtranssubstan tiatie-leer ,de onfeilbaarheid van de paus, de apostolische successie, de leerstellingen aangaande Maria. Ook wordt door de kerk van Ro me de aanspraak gehandhaafd dat zij de ene heilige algemene chris telijke kerk zou zijn, waardoor elk gesprek met andere kerken onmo- Rustend arts W. F. Gnirrep te Wemeldinge overleden Op 72-jarige leeftijd is zondag overle den dokter W. F. Gnirrep, rustend arts te Wemeldinge. Hij was ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dokter Gnirrep werd geboren op 31 januari 1888 te Amsterdam. Daar stu deerde hij aan de gemeentelijke uni versiteit. waar hij in het begin van de Eerste Wereldoorlog slaagde voor het arts-examen. Na korte tijd in Stad aan het Haringvliet gepraktiseerd te hebben, vestigde dokter Gnirrep zich in 1918 te Wemeldinge. Hij fungeerde daar tevens als gemeente-arts. Óp zijn 65e verjaardag op 31 januari 1953 werd dokter Gnirrep gehuldigd in verband met het feit, dat hij 35 jaar arts in Wemeldinge was. In datzelfde jaar werd hij ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin, benoemd tot ridder in de Orde van Oranje- Nassau. Aan het eind van 1953 deed dokter Gnirrep zijn praktijk over aan dokter A. J. Eckhardt. Dokter Gnir rep was de stimulerende kracht van tal van verenigingen. Als een vereni ging met moeilijkheden te kampen kreeg, was het altijd dokter Gnirrep die dank zij zijn beminnelijk en res pect afdwingend optreden een oplos sing wist te vinden. Tijdens de'jong ste wereldoorlog toonde hij zich een goed vaderlander, door velen uit de handen van de bezetters te houden. De begrafenis is bepaald op woensdag 11 mei aanstaande. gelijk wordt. „Dit stempelt de R.-K. Kerk tot juist de grootste hinder paal op weg naar de eenheid", zo wordt in de boodschap gezegd. De Centrale Kerkeraad betreurt ten diepste, dat de verdeeldheid van Christus' kerk ertoe heeft geleid, dat een predikant die gedurende zeven jaren de Hervormde Gemeente te Middelburg trouw en waardig heeft gediend, gemeend heeft geestelijke ge meenschap met- de kerk van Rome te moeten zoeken. „De kerkeraad wil uitspreken dat hij deze overgang als bijzonder betreu renswaardig gevoelt in het licht van onze liefde vóór en ons streven n_— de ene heilige, algemene christelijke kerk. Ook wil de kerkeraad uitspre ken dat hij rouw draagt over het feit, dat de gemeenschap 'der heiligen on der ons niet levend en krachtig ge noeg ds geweest om deze dienaar der kerk voor de thans genomen beslis sing te bewaren", aldus de kansel boodschap. Na afloop van de avonddienst na men velen afscheid van dr. Van der Linde en zijn vrouw. KRINGVERGADERING IN GOES Voor zevende maal Zeeland bovenaan De directeur van het Nederlandse Rode Kruis te Den Haag-, jhr. G. M. Verspijck, heeft zaterdagmiddag- in hotel ..Centraal" te Gees het provin ciaal herinnerings-campagnebord uit gereikt. Het was het fêvende cam pagnebord, dat in Zeeland terecht komt. De Zeeuwse kringcommissaris, mr. J. A. Heyse uit Middelburg, ont ving het bord uit handen van jhr. Verspijck. Deze onderscheiding komt jaarlijks toe aan do kring, die rela tief gezien het hoogste bedrag inza melt. In 1959 was het dus wederom Zeeland, dat de ereprijs inpalmde. Jhr. Verspijck verklaarde op de za- terdagmiaadg gehouden kringverga- VAN TOT LEERKRACHTENDAG. In de lagere landbouwschool te Oude- lande wordt vrijdag ade leer krachtendag gehouden van de lagere land- en tuinbouwscholen der Z.L.M. Ir. E. C. F. Bollen, inspecteur van het lager landbouwonderwijs in de vijfde inspectie, zal in de morgenuren een toespraak honden, waarna mr. J. F. G. Schiingermann, secretaris van de Z.L.M., een causerie zal houden over het werk van deze maatschappij, 's- Middags zal de heer M. Geertsema, VERSCHIL De beide bejaarde mannen, die zich in dat. Middelburgse plantsoen op een bankje gevestigd hadden, genoten. Ze genoten in de eerste plaats van de zon, maar daarnaast toch ook wel heel erg van de voorbijgangers. Hun kritiek was meestul lang niet mals. En in hun kritiek tcaren ze het voort durend roerend eens, zodat het, een middagje van grote eensgezinheid be loofde te worden. Maar er kwam, een wanklank. Dat gebeurde, toen de een bij het pas seren van weer een bekende opmerk te: „Ik leen maar niet begrijpen, dat ze die vent op die post handhaven. Hij deugt er niet voor". De ander werd plotseling heel erg driftig. Bijna stotterend van opwin ding riep hij nijdig: ,Jdan, zeg toch niet steeds „ken". Je weet toch dat het „kan" moet .zijn". Even was het stil, toen sprak de eerste bedrukt: „Je hebt gelijk. Ik had er op school al moeite mee en het. verschil heb ik nooit kunnen le ren. Het verschil tussen kennen en kannen...." leraar pedagogiek aan de hogere landbouwschool te Dordrecht, spreken over „Het lager landbouwonderwijs in deze tijd". KLEIN^RLIT. Van de landbouw naar het kleinixuit en wel op Tholen, waar de veilimgs- vereniging St.-Annaland en omstre ken in een bijeenkomst het punt „kleinfrui'tafzet" behandelde. Gezien de aanplant van enkele boomgaarden in nagenoeg alle gemeenten van het eiland worden er dit jaar op Tholen kleine hoeveelheden fruit verwacht. Er kan niet op worden gerekend, dat dit fruit ter plaatse geveild zal kunnen worden. De handelaar komt er niet voor naar de veiling. De Thoolse veilingen hebben nu in on derling overleg besloten de fruitaf- zet te coördineren, waartoe o.m. een afhaaldienst is ingesteld. 1-Iet is nog piet bekend naar welke veiling het klemfruit zal worden vervoerd. DEBUTANT...... Op een der Zeeuwse wegen ont waarde een onzer corresponden ten gisteren in het drukke ver keer van de stralende zondag, een autootje, dat op de achter ruit een plakkaat meevoerde, waarop te lezen stond: „Attentie, attentie: ik ben nog maar een debutant". De debutant was uit rijden met vrouw en kinderen.... TWEEMAAL GOUD. Tweemaal goud voor echtelieden in Zuiddorp ditmaal. De echtparen E. SimoenVelleman en H. van Bam- bost—Sey vierden er namelijk hun gouden bruiloften en bij al dit feest gedruis liet burgemeester M. A. B. Puylaert zich ook niet onbetuigd. Hij vierde namelijk zijn veertigjarige echtvereniging. dering. dat het resultaat in Zeeland van de inzamelingsactie wederom verbluffend is te noemen. Dit resul taat kon volgens hem behaald wor den dank zij een voortreffelijke sa menwerking over alle linies. Niet in het minst dankte hij de afdelingen, die weer hun uiterste best hebben gedaan om met een zo goed mogelijk resultaat uit de bus te komen. In Rode Kruisverband slaat Zeeland een goed figuur, zei jhr. Verspijck. Er is een groot aantal donors, kolonnes nemen in sterkte toe, de moedermelkcur8us breidt zich uit, het Welfarewerk vertoont een op gaande lijn, kortom er zijn vele activiteiten. Alleen, zo merkte jhr. Verspijck op, kon het Jeugd Rode Kruis wel iets sterker zijn. „Van de jeugd moeten we het ten slotte hebben", aldus spreker. Afscheid In deze vergadering werd voorts af scheid genomen van Rode Kruis-in- specteur J. D. de Visser Smith, die binnenkort 70 jaar wordt en dan zijn functie zal neerleggen. De heer De Visser is 11 jaar de verbindingsman geweest tussen de afdelingen van het Rode Kruis in Zeeland en het hoofd bestuur in Den Haag. De kringcom missaris zwaaide hem lof toe, voor hetgeen hij in de loop der jaren heeft gedaan voor de afdelingen. ^let na me had de heer De Visser steeds een groot aandeel in de jaarlijkse cam pagne. Ook enkele afdelingsbestuur ders dankten de heer De Visser Smith voor de prettige samenwer king en de bijzonder goede contac ten. De scheidende inspecteur zei in een korte afscheidsspeech in Zeeland steeds veel medewerking en hartelij ke en oprechte vriendschap te heb ben ondervonden. Hij deelde voorts mede, dat voor de inzameling 1960 reeds 310.binnen is van 23 boe renleenbanken in Zeeland. In deze geanimeerde vergadering werden tenslotte nog enkele interne Rode- Kruiszaken besproken. T eraardebestelling tandarts J. Bonnet Op de Algemene begraafplaats te Goes is zaterdagmiddag ter aarde be steld het stoffelijk overschot van do lieer J. Bonnet, in leven tandarts te Goes. De overledene vestigde zich in het be gin van de Eerste Wereldoorlog als eerste tandarts in deze stad. Velen van zijn collega's met name uit Zuid-Beveland en Walcheren be wezen hun overleden nestor de laatste eer. In de aula op de begraafplaats werd het woord gevoerd door de heer P. Blaauw uit Middelburg, voorzitter van de afdeling Zeeland van de Ned. Maatschappij tot. bevordering der tandheelkunde. Hij schetste de over ledene als een trouw lid, die om zijn opbouwende kritiek op vergaderingen, de waardering van zijn collega's ge noot. Een broer van de overledene sprak een dankwoord. Bosbrandje op terrein van „Vrederust" Zondagmiddag werd alarm geslagen voor de brandweer van de inrichting „Vrederust" te Bergen op Zoom voor een bosbrand achter het voetbalveld. Onder leiding van de brandmeester Heuseveldt rukte de brandweer uit. Het besproeiingsapparaat van de tuin derij deed dienst als nevelspuit. Men kon het vuur insluiten en spoedig do ven. Een stuk bos van rond 2500 m2 is gedeeltelijk verbrand. op ieders v lip! IN HET BEKENDE GROENE DOOSJE VRIJWEL ONOPGEMERKT De Zeeuwse kringcoinmissaris van het Rode Kruismr. J. A. Heijse, flinksontving zaterdagmiddag uit handen van jhrG. M. Verspijck, di recteur van het Ned. Rode Kruis, (rechts) het provinciaal herinne rings-campagnebord -1959. (Foto P.Z.C.). Enthousiast over verblijf op Hedenesse Prinses Margriet heeft de afgelo pen week in Zeeland doorge bracht. Ze maakte deel uit van een groep van 44 leerlingen van het Christelijk gymnasium te Utrecht cu het Incrementum van het Baarns lycenm, die van maan dag tot zaterdag op het jeugd- vormingscentrum Hedenesse te Cadznnd verbleef om vandaaruit excursies te maken ter kennisma king met Zeenwsch en Belgisch Vlaanderen. Het bezoek van de prinses is vrijwel onopgemerkt gebleven, zelfs ondanks een toch wel spectaculair vertrek per heli copter naar Den Haag, om de plechtigheden van de dodenher denking te kunnen bijwonen. Prinses Margriet heeft tijdens haar verblijf in Zeeland geweldig genoten. Ze was zeer enthou siast over haar kennismaking met Vlaanderen en de opge dane ervaringen op het rustige Hedenesse. Vrijwel ongestoord heeft ze met haar medescho lieren een druk programma af- Sewerkt, waarbij per bus de 'eltawerken, het Vlaamse dorp Watervliet, Gent en Brugge werden bezocht. Tegelijkertijd logeerde op Hedenesse nog een groep leerlingen van de Chris telijke H.B.S. voor Walcheren. Zelfs deze scholieren hadden er nauwelijks weet van, dat de prinses op hetzelfde centrum aanwezig was. Na het bezoek aan de Deltawer ken op maandag, heeft de groep scholieren, waaronder prinses Margriet, dinsdag een bezoek ge bracht aan het Vlaamse dorp Wa tervliet. om er de leefwijze van het platteland te leren kennen. De jongens en meisje hebben verschil lende inwoners van het dorp in terviews afgenomen. Prinses Mar griet kwam bij de pastoor te recht, die er tegenover haai', zon der te weten met een prinses te maken te hebben, nog eens de na druk op legde dat naar zijn me ning niet-rooms katholieken „af valligen" zijn. Na Watervliet ging het naar Gent waar de bekende monumen ten en kunstschatten werden be keken. Woensdagmorgen vertrok de prin ses in alle stilte met de auto van burgemeester J. A. Leenhouts, naar het strand, waar een heli copter klaar stond om haar naar Den Haag te vliegen. Burgemeester Leenhouts ver klaarde later aan nieuwsgierigen, dat de helicopter Cadzand aan deed in verband met een marine- onderzoek naar het daar plaats gevonden ongeval. Om zes uur was de prinses op Hedenesse weer aan het avondeten, om daarna met de andere scholieren te luis teren naar een Vlaamse student, die een voordhacht hield over de Vlaamse Beweging. Donderdag vierde de prinses op Hedenesse het bevrijdingsfeest, en deed enthousiast mee aan sportwedstrijden en een speur tocht met opdrachten. In de avonduren ging het naar Brugge, waar het gezelschap te gast was bij de leerlingen van het Lode- wijkcollege. Tijdens een geza menlijke koffiemaaltijd werden contacten gelegd met do leerlin gen van deze school. VOLLEYBAL Vrijdag werd een interessante dis cussie gevoerd over: „Wat heb ben de Benelux-landen elkaar te bieden?" Na geanimeerde sport wedstrijden tegen de Christelijke H.B.S. uit Middelburg, waarbij de ~*itse jongens het v<8etballen, wonnen, 't volleyballteams, waarin Engelsman met brandwonden van schip Zondagmiddag heeft het Engelse vrachtscnip „Affirmity" de Westha ven van Terneuzen aangedaan om een bemanningslid aan wal te brengen, die doktersassistentle nodig had. Het was de 19-jarige Engelsman J. H. A. I., die ernstige brandwonden In het gezicht had opgelopen. Toen het schip in de haven arriveerde, stond een am bulance klaar die het slachtoffer naar het Julianaziekenhuis heeft overge bracht. De „Affirmity" heeft zijn reis vervolgd. prinses Margriet stond opgesteld, van de Middelburgse meisjes klop kreeg, werd in de avond uren een slotfeestavond gehouden, die met een kampvuur werd be sloten. Zaterdagmorgen is de groep weer naar Utrecht vertrokken. De tocht naar de boot te Breskens ging per fiets - en in Vlissingen stond de bus naar huis klaar. Prinses Margriet heeft bijzonder van baar verblijf in Zeeuwsch- Vlaanderen genoten. Tijdens de slotfeestavond toonde zo zich in een geïmproviseerd cabaret, op de planken goed op haar gcinak te voelen. Haar commentaar op de week van excursies, gesprekken, ontmoetingen en corveewerken, onder leiding van mejuffrouw A. Luko en wika W. K. de Haan was: „Ik vond het dol"! Het feit dat bijna niemand iets van haar be zoek heeft geweten, droeg daar wel zeer veel toe bij. Duiven vallen dood neer in Zierikzee Politie stelt onderzoek in Onder de duivenliefhebbers van Zie rikzee en omstreken heerst veront rusting: de laatste dagen zijn ver schillende duiven dood aangetroffen. Het vermoeden bestaat, dat deze duiven werden vergiftigd. Zaterdag middag om drie uur vielen in de Pe terseliestraat te Zierikzee weer drie duiven (sierduiven) dood neer. Een van deze dode duiven zal worden op gezonden om de doodsoorzaak vast te stellen. Op het ogenblik gedurende de zaaiperiode is een ophokverbod van kracht. Voor postduiven kan echter een zodanige ontheffing wor den verkregen, dat deze vogels 's avonds na zès uur mogen uitvliegen. In verband hiermee en vooral ook, omdat door het strooien van vergil' grote schade aan de vogelstand kan worden aangebracht, stelt de politie thans een onderzoek in. Moeder uit Wissenkerke naar zoon in New York Op uitnodiging van de Norness- vederij is zaterdagnacht mevrouw M. Stokman-van der Weele uit Wissenkerke per K.L.M.-vliegtuig naar New York vertrokken. Me vrouw Stokman zal daar haar zoon Pieter Stokman bezoeken, die zoals bekend in een New Yorks ziekenhuis wordt verpleegd voor de verwondingen, dio hij als voorman-machineka mer opliep bij de ontploffing, welke zich voordeed op de tanker ..Astrid Naess". VANDAAG. Middelburg Electro: Anders dan jij en Ik. 19 cn 21.15 uur. 13 jaar; Schouw burg: Liane, het meisje uit het oer woud, 20 uur, 14 Jaar. Vlissingen Luxor: Jagade de onrust stoker. 20 uur, 14 jaar; Alliambra: Plaats aan de top, 20 uur, 18 jaar: Voormalige Nutskleuterschool Ho- belnstraat: tentoonstelling 1940—'45: Delta: Lezing voor N.V.M., 20 uur. Kunsthandel Bikker: schilderijen tentoonstelling A. Phil, 9—12.30 en 2— G uur: Britannia: Z.V.U.-voorsteUing Ned. Comedie met „Nina", 20 uur. Goci Grand: Da kat, >0 uur, 18 jaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1960 | | pagina 2