PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT RUSSISCHE RAKETPROEVEN IN DE STILLE OCEAAN Afsluiting Lauwerszee in acht jaar ,?B°clem en afzet" aan de orde op de Fruitteeltdag te Goes IN AANGEDUIDE ZEEGEBIED AMERIKAANSE MILITAIRE INSTALLATIES MINISTER OBERLANDER IN ONS LAND VOOR COMMISSIE VERWACHT. 203e jaargang - no. 7 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 9 jan. 1960 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1.„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel, 3841; Goes, Grote Markt 2, tel. 4254 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425. a dm. tel. 2094. Washington verrast De Sowjet-Unïe heeft bekendgemaakt dat zij in de Stille Oce aan tussen de Hawaii- en de Ridji-eilanden tussen 15 januari en 15 februari proeven zal nemen met een krachtige nieuwe raket, die bestemd zal zijn om satellieten te lanceren naar andere pla neten. Aan schepen en vliegtuige nis aangeraden in de periode dat de proeven worden gehoude nhet betrokken gebied te mij den. Het gebied zou echter ver van de gebruikelijke scheep vaartlijnen en visgronden verwijderd liggen. Speciale schepen van de Russiche vloot zullen naar het gebied worden gezonden om de noodzakelijke metingen te verrichten. De proeven zullen worden genomen zonder gebruikmaking van de laatste trap van de raket. De bedoeling van de proeven is de raket te perfectioneren, aldus de Russische mededeling. De Russische aankondiging van het tussen Siberië en Alaska. Van deze lanceren van een nieuwe raket in de Stille oceaan heeft in Washington verrassing gewekt. Ruimtevaartdes kundigen leiden uit de mededeling af, dat de Russen erin zijn geslaagc. hun raketten een aanzienlijk grotere stuwkracht te geven dan waartoe zij al in staat waren. „Wij kunnen met zekerheid aanne men dat de Russen geen aankondi- fing zouden doen als zij niet wisten at de raket zou werken", zei een functionaris van het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart. Het nieuws uit Moskou heeft in Amerikaanse militaire kringen te meer verwondering gewekt, aange zien zich in het door de Sowjet-Unïe aangeduide zeegebied, dat onder Amerikaans beheer staat, belangrij ke militaire installaties berinden. Men wijst in Washington op de merkwaardige coïncidentie van het Russisch nieuws met de Amerikaan se verklaring, dat er in Californië dag en nacht een Atlasraket met waterstofbom gereed staat om in ge val van nood gelanceerd te worden. Kr zijn al eerder Russische raketten in zee neergekomen, onder andere in liet noorden van de Stille Oceaan Nieuwe C.A.O. bouwbedrijf vrijwel gereed Het overleg tussen werkgevers en werknemers in het bouwbedrijf over een nieuwe collectieve arbeidsover eenkomst is vrijwel beëindigd. Wanneer het college van rijksbemid delaars zijn goedkeuring hecht aan een aantal nieuwe punten in deze C.A.O., dan zal onder meer met in gang van 1 juli 1961 de arbeidstijd worden teruggebracht tot 15 uur per week, in do wintermaanden (1 no- vcmbcr-1 maart) te verdelen over zes, in de overige maanden over vijf dagen. Na 1 juli 1961 zal daarom voor 45 uur arbeid 48 uur loon moe ten worden betaald. Voor overwerk boven de drie uur per weck zal in het vervolg steeds ten minste 25 procent extra moeten worden betaald. Het aantal vakan tiedagen zal met ingang van de ze gelperiode 1960-1961 worden uitge breid tot 15 per jaar voor alle werk nemers en tot 18 per jaar voor werk nemers beneden de 18 jaar. Met ingang van 1961 zal de aaneen gesloten bouwvakvakantie twee ka- Jenderweken gaan bedragen. Voorts zal de looncompensatie A.O.W. in de uurlonen worden verwerkt en daar naast tot een verdere verhoging der uurlonen met vijf procent worden overgegaan. Koudegolf met vorst H (Van onze weerk. medew.) H §1 De eerste week van januari M s kenmerkte zich door bijzonder zacht winterweer, waaraan echter vandaag een einde komt. M H Boven Skandinavië heeft zich in twee dagen een sterk hoge- Irukgebied ontwikkeld, waar- door met krachtige noordoos- f| tenwinden koude vorstlucht naar West-Europa stroomt. De vorst drong vrijdagavond H reeds het noordoosten van ons land binnen en deze vorstgrens M zal vandaag ook Zeeland be- reiken. s De temperaturen, die de laat- m ste dagen nog tot 6 a 8 graden Celsius stegen, zullen tijdens H het weekend in de .buurt van M het vriespunt blijven. In de ko- mende nachten zal de vorst ge- j§ ff leidelijk toenemen en ook in p Zeeland mogen wij na morgen meer dan 5 graden vorst in de nacht vei'wachten. Aanvanke- lijk drijft nog veel bewolking over maar later zullen opkla- fj ringen de overhand krijgen. H Het is waarschijnlijk dat deze vorstperiode van wat langere H duur wordt, zodat na zondag p in een groot dee! van Neder- M land de schaatsen uit het vet |j zuilen komen. raketproeven hebben de Russen nim mer enige aankondiging of waar schuwing laten horen. Dat is trou wens ook de gewoonte van de Ame rikanen, die raketten en satelliet- raketten in de Atlantische zowel als de Stille Oceaan hebben laten neer komen. Ook hieraan waren geen waarschu wingen verbonden, maar doorgaans is kort voor zulke lanceringen het 'doelgebied door militaire schepen of vliegtuigen verkend om te voorko men dat de scheepvaart of de lucht vaart er hinder van zouden onder vinden. Een woordvoerder van de Japan se regering verklaarde vrijdag, dat Japan zich het recht voorbe houdt om schadevergoeding te ei sen voor eventuele verliezen als gevolg van Sow jet-raketproeven. In het betrokken Oceaangebied vissen veel Japanse schepen. Vol gens Japan gaat het niet aan dat een mogendheid een deel van het vrije zeegebied voor anderen ge vaarlijk maakt. Op grond van de ze overweging heeft Japan inder tijd ook geprotesteerd tegen Amerikaanse en Britse kernproe ven in de Stille Oceaan. I ONDERZOEK NAAR GEDRAGINGEN IN DE OORLOG Verantwoordelijk voor moord op Polen? Volgens een woordvoerder te Bonn zal de Westduitse minister voor vluchtelingenzaken, professor Theo- dor Oberlander vandaag in Den Haag verschijnen voor een bijzondere com missie, welke een onderzoek instelt naar do beweringen omtrent zijn ge dragingen gedurende de oorlog. De Duitse verzetsorganisatie „Zen- tral Verband von Deutschen Wider- standskampfer" heeft verleden jaar een internationale commissie voor on derzoek inzake de gebeurtenissen in Lemberg in 1941 in het leven geroe pen. Deze geheel uit verzetslieden be staande commissie heeft tot taak te trachten de gebeurtenissen in Lem berg in 1941, waar bij troepenbewe- sS^gen 34.000 doden werden aange- fen, op te helderen. Dit speciaal naar aanleiding van de door de Sow- jet-Unie aan het adres van minister Oberlander gerichte beschuldigingen. De organisatie beweert, dat profes sor Oberlander deel heeft genomen aan de moorden in Lemberg. Deze beschuldiging verscheen na de inbe- ^neming in september van het wblad „Die Tat" te Fulda, waarin vermeld was dat de communistische leider Gomoelka verklaard had, dat Oberlander verantwoordelijk was voor de moord op de Poolse professo ren in Lemberg gedurende de oorlog. Professor Oberlander heeft die be schuldiging ontkend. Hij zeide, dat Prof. Theodor Oberlander. Loonsverhoging in textielindustrie Het overleg, dat gevoerd Is tussen partijen, betrokken bij de C.A.O.-tex- tielindustrïe en het college van rijks- bemiddelaars heeft tot goedkeuring van een loonsverhoging in deze tak kunnen leiden. Deze loonsverhoging, die deze loon- week nog ingaat, komt voor de vol wassen werknemers van 23 jaar en ouder inclusief de verwerkte huurbij- slag van 1957 neer op een verhoging van 11 cent per; uur. Sowjettroepen 2400 mensen in Lem berg hadden gedood voor de Duitse troepen de stad binnentrokken. De sociaal-democratische partij heeft err herhaaldelijk op aangedrongen, dat prof. Oberlander uit zijn functie zou worden ontzet met het oog op zijn beweerde nazl-verledën. Prof. Oberlander is, zo meldt Reuter ver der, in 1933 tot de nazi-partij toege treden. Hij bereikte de rang van Hauptsturmführer in de S.A. in 1933 werd hij benoemd tot „Reichsführer" van de bond van het Duitse oosten. P.Z.C.-zaterdagnummer §f „ZORG VOOR bejaarden in jp Zeeland" is het onderwerp van onze veertiendaagse streekre- portage, die men vindt op pagi- na 11. H Verder in dit 16 pagina's tel- lende P.Z.C.-zaterdagnummer Stemmen uit de kerken (pag. {H 3); radio en T.V. (pag. 4); ver- slag Statenzitting (pag. 6); letterkundige kroniek en kunst ff (pag. 9); „Uw pagina, me- vrouw" (pag. 10); „Zorg voor beiaarden in Zeeland" (pag. 11); feuilleton, „Markante fi- guren in kleine Zeeuwse ge- meenschappen en films in Zee- pj land (pag. 12) en kinderkrant plus puzzel op pagina 15. illllllllllllllllllllll Ontploffing in Franse/ fabriek4 doden Een ontploffing in een elektro-che- mische fabriek te Saint Jeoire in Opper-Savoye in het oosten van Frankrijk heeft vrijdag vier mensen levens geëist. Een vijftiental men sen werd gewond. De doden zijn de directeur, een in genieur en twee arbeiders van de fa briek. Gemeentesecretaris van Bergen - L. - geschorst De gemeenteraad van Bergen (Lim burg) heeft in zijn donderdagavond gehouden vergadering de gemeente secretaris L. M. B. van E. voor on bepaalde tijd uit zijn ambt ge schorst, zulks in verband met de aanhouding van deze secretaris we gens strafbare feiten bij grond- transacties. UITVOERING VAN LANGE PLAN Volgende week nota aan Kamer (Van onze Haagse redactie). In politieke kringen meent men thans met zekerheid te weten, dat de rege ring na de heftige kritiek in het noor den voor wat betreft de Lauwerszee het hoofd in de schoot heeft gelegd, en dat in de nota welke minister Korthals zeer binnenkort aan de Tweede Kamer zal toezenden zal wor den verklaard, dat de regering heeft besloten tot afsluiting van de Lau werszee. Met het oog op de financierings vraagstukken waarvoor de regering zijl:hie volgende jaren zal zien. ge plaatst zal dit afsiuitingsplan worden gebaseerd op het z.g. lange plan, dat afsluiting in S jaren (in plaats van de 6 jaren van het z.g. korte plan) voorziet. Als gevolg daarvan zullen de ongeveer 85 miljoen die voor de afsluiting van de Lauwerszee nodig zijn, jaarlijks geen hogere bedragen dan 12 miljoen vragen (bij het 6-ja- ren plan zouden er uitschieters naar 18 en 20 miljoen per jaar zijn). De regering zal niet te vinden zijn voor het inpolderingsplan, dat volgens de meest recente gegevens ongeveer 40 miljoen meer zal kosten. Verwacht wordt dat de Staten-Generaal tegen een volstaan met het afsluitingsplan (dat een latere inpoldering niet in de weg zal staan) geen ernstige bezwa ren zal maken. Door de afsluiting van de Lauwers zee met een 13 km lange dijk, welke van Westerstek (Pr.) naar Eenden kooi (Gr.) zal lopen, zal een Boezem- meer van 4130 ha ontstaan, terwijl daarenboven 500 ha grond met zware zeeklei, 2000 ha zwavelgrond, 1480 ha zandgrond en 20 ha veengrond droog zal vallen, geschikt om in cultuur te worden gebracht. Een belangrijk deel van deze grond zal voornamelijk voor bosbouw geschikt worden, terwijl daarnaast op de hogere gronden ak kerbouw zal kunnen geschieden. Verwacht wordt dat de nota in de Tweede Kamer uiterlijk begin volgen de week door minister Korthals zal kunnen worden getekend en verzon den. Deze nota zal dan mede ter dis cussie staan tijdens de Tweede Ka merdebatten over verkeer en water staat die voorlopig voor 26 januari zijn vastgesteld. Nehroe - voorlopig - niet naar Tsjou Premier Nehroe van India denkt voor het ogenblik niet aan een conferentie met zijn Chinese collega, Tsjou en Lai, doch hij sluit een ontmoeting op een later tijdstip niet uit als men er goede resultaten voor de grensge schillen tussen China en India van kan verwachten. Nehroe verklaarde dit vrijdagochtend op een persconferentie in Nieuw-Del- hi. Tsjou en Lai heeft hem tweemaal uitgenodigd voor besprekingen over de grensgeschillen, doch Nehroe meent dat over de Indiase rechten niet onderhandeld kan worden, al zou een conferentie natuurlijk niet gewei gerd kunnen worden. Premier Nehroe verklaarde voorts dat' er zo'n grote afstand tussen het Indiase en het Chinese standpunt ten aanzien van de grenskwesties bestaat, dat „er geen ontmoetingspunt schijnt te zijn". 9 In de bossen bij Gdansk (Danzig) Is een massagraf van 143 vrouwen ontdekt, die in de winter van 1944 óp 1945 door de Duitsers zijn doodgeschoten. VIJF INLEIDERS AAN HET WOORD Kleurig eenmalig fust veel beter dan traditionele grote fruitkist HONDERDEN FRUITTELERS uit alle delen van Zeeland en West-Brabant zijn vrijdag naar Goes getogen, waar zij in „de Prins van Oranje" werden geconfronteerd met tal van proble men in de fruitwereld. Op deze jaarlijkse fruitteeltdag van de kring Zeeland van de N.F.O. stonden de bodem en de afzet in het middelpunt van de belangstelling. Een drietal inleiders be lichtte in de morgenvergadering het bodemleven, de stikstofbe- mesting en het bodemprofiel, 's Middags werden inleidingen ge houden over handel en afzet. Belangwekkend was de rede van de hoofdcontroleur van het U.C. B., de heer I. B. van Leeuwen, die een pleidooi hield om de gTote fruitkisten af te schaffen en appels en peren te verpakken in kleine, keurige en kleurige eenheden. Hij zag hierin een middel de scherp toenemende concurrentie van an dere landen het hoofd te bieden en de consument voor zich te winnen. Prettig was het voor de fruitkwe kers te horen, dat zij in Euro- marktverband nog Jieel wat kun nen bereiken. Deze mening was de heer J. M. Opstelten medewer ker van het Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen in Neder land, toegedaan. De ontwikkelingsdag voor de fruit teelt in vakkringen de Zeeuwse Fruitteeltdag 1960 .was dit jaar gewijd J. van 1 aan „bodem en afzet". Ir. J. Hennik, de rijkstuinbouwcon- sulent, lichtte de keus van de onder werpen in zijn slotbeschouwing na der toe. Het is volgens de rijkstuin- bouwconsulent opvallend, dat de Zeeuwse boomgaarden ondanks het gunstige klimaat en de overwe gend goede grond onvoldoende groeikracht hebben. Dat spreekt vooral als men een vergelijking gaat maken met andere fruitteeltgebieden in ons land en in België. De ontwik keling van de vruchtbomen gaat hier langzamer. Deze zwakke groei houdt naar de mening van ir. Van Hennik nadelen in. Een en ander is de reden geweest, dat een aantal in leiders werd uitgenodigd de kwestie van de „bodem", die uiteindelijk „verantwoordelijk" is voor een snel le en minder snelle groei yan de vruchtbomen, uit de doeken te doen. Alvorens de eerste spreker het woord kreeg, werden woorden van welkom gesproken door de voorz. van de kring Zeeland der N.F.O., de heer J. Q. C. Lenshoek te Kloe- tinge. Hij kon o.a. begroeten de burgemeester van Goes, de heer H. K. Michaëlis en de ere-voorzitter van de N.F.O., de heer C. Boude- wijn. Hulde bracht de heer Lens hoek aan de ere-voorzitter van de N.F.O., die hij als blijk van waar dering van de Zeeuwse fruittelers voor het vele werk, dat hij als voorzitter voor deze organisatie heeft gedaan, een tweetal zilveren boerenknopen aanbood. De bodem Hierna verkreeg de eerste van de drie inleiders over de „bodem" het woord, namelijk ir. L. J. J. v. d. Kloes, rijks- tuinbouwconsulent voor bodemaange legenheden te Wageningen, die sprak over: Bodemverbetering door bodem leven". In woord en beeld, maakte hij zijn toehoorders duidelijk dat de bo demorganismen veel bijdragen tot een goede gesteldheid van de grond. „Bodemverbetering is een moeizaam proces, dat niet in één jaar is te be reiken". aldus besloot ir. v. d. Kloes. De heer P. Meeuwse, assistent A bij het rijkstuinbouwconsulent- schap te Goes, belichtte de „Ver betering van het profiel door die pe grondbewerking. „Van belang is een juiste verhouding grond, water en lucht. Alles draait hier (Zie slot pag2 kol, 5) Z.K.H. prins Bernhard heeft vrijdag in zijn functie van inspecteur-gene' raai van de Koninklijke landmacht het studiecentrum voor militair lei derschap geopend. Dit studiecentrum is gevestigd in huize „Sonneheerdt" te Hilversum. Foto: In bijzijn van de directeur van het studiecentrum, kolonel C. M.' B. Wichers, tekent Z.K.H. prins Bern hard hier het gastenboek. KORTE PREDIKATIE ,2Jit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea". (Joh. 2:11a) De békende Amsterdamse predikant ds. J. J. Buskes heeft zijn autobio grafie geschreven onder de uitbun dige titel (Hoera voor het leven!" Echt Buskes", zegt degene die hem kent. ,21ou, nou" zegt de oudejaarsavond kerkganger, met zijn gedachte bij Psalm 90 bij „het leven dat ver vluchtigt als een droom en het uif- nemenclste is moeite en verdriet", „is dat niet wat lichtzinnig? Spreekt het doopformulier niet van dit leven als van een gestadige dood?" Het zit er bij véle kerkgangers diep in dat het aardse bestaan vanwege de zónde een bestaan vol tegenspoed en leed is. En vele buitenkerkelijken die van die zondigheid zo geen weet (willen) hébben hebben toch ook wél het ge- voél dat het leven niet iets is om „hoera" voor te roepen. ,fHet leven is geen lolletje en daarom moet je maar proberen er een lolletje van te maken!" Jezus Christus is zijn werk op de aarde begonnen door met zijn disci pelen naar een bruiloft te gaan. Het eerste teken dat hij deedde eerste openbaring van Zijn heerlijkheid was het veranderen van water in wijn. Dat met Jezus naar de bruiloft gaan was voor die discipelen hun eerste navolging van Christus". Later zullen ze heel andere wegen met Hem moeten gaan. Dan zal de navolging hen in het lijden brengen. Maar ze zullen nooit mogen verge ten hoe het begonnen is op die brui loft- in Kana, waar hun Heer van water wijn maakte en waar de vreug de der mensen werd gered. Zoals het begonnen is, zo Is het principieel gebleven. Waar Christus komt daar wordt de vreugde gered en de mislukking verbannen. Later zal het teken" meer kosten dan al leen het spréken van een woord. Dan wordt zijn zweet bloed en zijn bloed wordt vergoten en de wijn zal wor den gedronken tot een gedachtenis aan Zijn dood tot vergeving der zon den. Maar telkens als Zijn navolgers de beker heffen en van de wijn proeven gedenken zij tevens dat begin van zijn tekenen en weten: Christus' komst in de wereld bete kent pure vreugde Hij redt het feest van mensen die de kunst van feestvieren niet verstaan. Het gaat van de bruiloft van Kana naar de bruiloft van het Lam. In Christus' naam is het mogelijk om te roepen hoera voor het leven", omdat het léven door God- is bezocht en gered en bestemd tot heerlijk heid. Kloetinge. A. J. van Cruyningen Geldig tot hedenavond LAGERE TEMPERATUREN Overdrijvende wolkenvelden met kans op enkele lichte sneeuwbuien. Tem peraturen om hét vriespunt tot lichte vorst. Tot matig of krachtig toene mende noord-oostelijke wind. ZON EN MAAN 10 januari Zon op 8.46 onder 16.49 Maan op 14.34 onder 5.21 11 januari Zon op 8.45 onder 16.50 Maan op 15.16 onder 6.16

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1960 | | pagina 1