PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BEROEP VAN EISENHOWER OP WELVARENDE LANDEN Herverkaveüngswerk in Zeeland loopt ten einde BILT Nog geen beslissing over de drooglegging Lauwerszee OM HUW TE BIEDEN AAN MINDER ONTWIKKELDE LANDEN ADVIES VAN DE RAAD VOOR DE WATERSTAAT GEREED 202e jaargang - no. 303 Dagolad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie P. van de Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week, 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 24 dec. '59 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnlm. p. advertentie 4. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (ma*. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres oureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 350300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 68-60, teL 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Grote Markt 2, tel. 4254 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. P. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red. tel. 2425. adra. tel. 2094 KERSTBOODSCHAP VOOR RADIO EN TELEVISIE President Eisenhower heeft in zijn kerstboodschap, die hij woensdag in Washington voor radio en televisie nitsprak, een beroep gedaan op de welvarende landen van de wereld om pro gramma's op lange termijn op te stellen en uit te voeren om de in armoede levende volkeren van de minder ontwikkelde landen te helpen. „Op mijn reis heb ik kunnen constateren dat drie dingen de vol keren van de 11 landen, die ik heb bezocht, in één gezin vereni gen: in de eerste plaats hun vriendschap voor Amerika en de Amerikanen, ten tweede hun vurige te lang verijdelde hoop op verbetering van hun lot en ten derde hun diep gewor telde honger naar vrede en vrijheid. De verzekering van vrede in vrijheid is de sleutel tot de verbete ring van het lot der volkeren", aldus Eisenhower. De president verklaarde dat de Ver enigde Staten de andere vrije landen ervan moeten overtuigen dat zij met Amerika moeten deelnemen aan een hulpprogram op lange termijn ten be hoeve van de minder ontwikkelde landen. Dit program moet waarbor gen bieden voor wat de voorwaarden en duur betreft, aldus Eisenhower. Hij achtte het voorts volstrekt noodzakelijk dat de Verenigde Sta ten en hun bondgenoten hun defen sieve kracht op peil houden totdat een ontwapeningsprogram, gepaard gaande met afdoende inspectie, kan worden uitgevoerd. De' president wees erop dat zijn plan voor hulp aan de minder ontwikkelde landen geen zaak van liefdadigheid is, maar gericht is op de versterking Kerst 1959 Nederland staat aan de vooravond van toch wel blijde kerstdagen. De kerst 1959 wordt gevierd in een welvaartssfeer met... stijgende lonen, stijgende produktie... stijgen de consumptie. Vele winkelbedrijven haalden top- omzetten in levensmiddelen, versie ringsartikelen enz. Dat alles om de viering mogelijk te maken van het meest huiselijke der christelijke feesten. De drukke straatversieringen de monstreerden ook in 1959, dat er aan het kerstfeest een soort algemeen winkelfeest voorafgaat en het is nu al bekend, dat dit feest geslaagd is. Naar uiterlijke maatstaven geme ten worden het dus blijde da gen en dat stemt dan op ge lukkige wijze overeen met de diepere religieuze zin van het kerstfeest, dat een feest van blijdschap wil zijn. Die vrome en tegelijk echt-menselijke blijdschap heeft men na de jongste wereldoorlog niet altijd durven be leven zonder direct een somber ac cent aan de kerstfeestviering toe te voegen. Het bekende verwijt van het gebrek aan „vrede" op aarde, werd veel ge hoord en de vrees voor vernietigende atoomoorlogen werd druk geventi- léerd. Het was alsof men zich van Washington tot Berlijn en van Ma drid tot Oslo liep te verontschuldi gen voor de steeds uitbundiger wijze, waarop men het kerstfeest vierde en daarom liet weten, dat men o, zo terloops ook nog aan ernstige za ken dacht. Het aantal staatshoofden en politici, dat zich geroepen voelde kerstrede voeringen te houden of kerstverkla ringen af te leggen, nam van jaar tot jaar toe en het was daarbij al gemeen in de mode om het politieke waarschuwingssein „Weest op uw hoede" te hijsen. Na het beluisteren of lezen van zulke waarschuwende redevoeringen be gaven de luisteraars of lezers zich met des te meer genoegen aan de kersttafel met kalkoen, kip of wat dan ook! Het ziet er voor 1959 naar uit, dat deze mode van „prettig kerstfeest vieren en sombere woorden spreken" een ietsje zal ver anderen. Eén van de mannen, die bezig is daartoe de stoot te geven is de Ame rikaanse president D. D. Eisenhower. Hij heeft zo juist een kerstreis door drie werelddelen beëindigd, waar hij sprak over het probleem van de kou de oorlog en van de ontwapening. Eisenhower is op een vredes-missie feweest en hij heeft zijn zelfgekozen aak volbracht met groot idealisme en voorzoveT zich thans reeds laat voorzien ook met goed succes. De algemene vredes-wil onder de volkeren is er door versterkt en voor de samenwerking tussen de volkeren zijn nieuwe en betere kansen ge schapen. Straks zal Eisenhower dat in een kersttoespraak tot uiting brengen en het kan niet anders of in die toe spraak zal een realistisch optimis me doorklinken, dat helaas in het verleden te vaak ontbroken heeft In (Zie slot pag. 3 kol. J) van de vrijheid in de gehele wereld. Hij voegde hier echter aan toe dat sommige volkeren deze hulp bitter nodig hebben en wel eens zo wanho pig kunnen worden, dat zij een we reldcatastrofe zullen ontketenen, als zij deze hulp niet krijgen. Hij herinnerde er tenslotte aan dat hij op zijn reis geen speciale overeen komsten heeft willen sluiten, maar slecht het klimaat heeft willen ver beteren, waarin de diplomatie mis schien met meer succes zal kunnen werken. Na zijn rede ontstak de president de verlichting van de kerstboom voor het Witte Huis. Minister Bouüoche heeft ontslag gevraagd Premier Debré heeft woensdagoch tend op een bijeenkomst van de unie voor de nieuwe republiek (U.N.R.) medegedeeld dat de minister van on derwijs, André Boulloche, ontslag heeft gevraagd. Volgens U.N.R.-afgevaardigden die de bijeenkomst bijwoonden, zal De bré zelf als minister van onderwijs optreden tot een opvolger voor Boul loche zal zijn benoemd. Boulloche is de eerste minister die uit de door De Gaulle gevormde regering treedt. Hij was ambtenaar voor hij minister werd, en lid van de socialis tische partij. Hij heeft als socialist ernstige bezwaren tegen het wetsont werp, dat voorziet in grotere subsi dies voor het particuliere (r.-k.) on derwijs. P.Z.C.-kerstnummer Vandaag bieden wij onze abon- m nees een speciale kerstbijlage m H aan, met op de voorpagina een M plaat van de kunstenares Gaby Bovelander en een kerstlied M van Anton van Duinkerken. H Voorts: M De verzonken kathedraal, een kerstvertelling uit het ramp- jaar 1953; H, Niemand kent het gelaat van |j de Heiland, een rijk geïllu- H streerd artikel over de uitbeel- ding van de Christusfiguur in H de loop der eeuwen; n j§ Onbaatzuchtige kerstviering, j§ reportage over Zeeuwen, die H met Kerstmis er op uit trekken j§ om anderen te kerstsfeer te ee M brengen. ee Als herders boodschappers l| worden, worden zij pas her- M ee ders, door J. Piebenga. et- Ie- Lichte kerkvensters in de 11 ee kerstnachtOnze redacteu- ren spraken met drie predikan- ee §e ten en een r.-k. priester over -= M de zin van de kerstnachtdien- H sten. ee §j „Kerstfeest in de eenzaam- s ëe heid". Reportage over Zeeu- wen die kerst op eenzame ee ee plaatsen in deze provincie vie- M ren. H Zeeuwse kinderen tekenden. M Uitslag van de door de P.Z.C. ee georganiseerde tekenwedstrijd ët ëe over het thema: Kerstmis. r= Het in totaal 24 pagina's tel- t= j§ lende nummer van vandaag te met onder meer een kerstpuz- ee zei (pag. 5), een uitgebreide §f t.v.- en radiorubriek (pag. 10), H „Uw pagina, mevrouw" (pag. II 9) en een kerstkinderkrant te g (pag. 13). n IlllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIÜII Minister-president De Quay vergiste zich niet.... (Van onze parlementaire redacteur) Alle berichten, die daaromtrent de laatste dagen in omloop zijn geweest ten spijt, kan worden meegedeeld, dat de regering nog geen beslissing heeft genomen over de drooglegging van de Lauwerszee. De minister-president, prof. De Quay, heeft dat woensdag in de Tweede Kamer verzekerd in antwoord op de vraag van de socia listische afgevaardigde dr. ir. Vondeling, of het juist is, dat de minister-president op een persconferentie in Parijs na zijn be spreking met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Herter heeft verklaard, dat Nederland in de eerstkomende drie jaar voor hoge uitgaven staat, o.a. wegens de drooglegging van de Lauwerszee. Prof. De Quay noemde het bericht onjuist. In de persconferentie is ge vraagd of de defensieuitgaven van Nederland zullen worden verhoogd en of al een beslissing is genomen over de verhoging van het defensieplafond in 1960. Hij heeft toen meegedeeld, dat nog geen beslissing was genomen en dat dit ook nog niet mogelijk was, omdat er nog veel plannen en desiderata bestaan op ander terrein. Als voorbeelden somde hij o.a. op het onderwijs en de spreiding van het hoger onderwijs, het Deltaplan, de Zuiderzeewer ken, wegen en kanalen, en de Lauwerszee. landbouwkwesties besproken worden. Daar is namelijk het wachten op. Dinsdag had hij echter gehoord, dat de ministers pas begin januari 1960 Beneluxverdrag in februari in Kamer Woensdagmorgen heeft hij van de minister van verkeer en waterstaat vernomen, zo maakte hij bekend, dat deze enige dagen geleden het advies van de raad voor de waterstaat over de eventuele drooglegging van de Lauwerszee heeft ontvangen. „Is het gunstig?" interrumpeerde mr. Burger van de P.v.d.A. „Ik heb het nog niet gelezen", repliceerde de mi- nister-president. „Laten we hopen, dat het mr. Burger vreugde zal be reiden". De behandeling van het wetsontwerp tot goedkeuring van het verdrag Be nelux Economische Unie in de Twee de Kamer zal vermoedelijk niet vóór februari 1960 kunnen worden ver wacht. Die behandeling is enige we ken geleden reeds uitgesteld, zeer te gen de zin van de socialistische frac tie in de Tweede Kamer, waarvoor prof. Samkalden toen bezwaar tegen deze verschuiving naar een latere da tum maakte. Woensdag vroeg prof. Samkalden in de Kamer, of erop gerekend kan wor den dat het wetsontwerp op 26 janu ari a.s. onmiddellijk na het kerst reces, aan de orde gesteld zal wor den. De voorzitter, dr. Kortenhorst, had dit namelijk in het vooruitzicht gesteld. Dr. Kortenhorst deelde nu mee, dat het aanvankelijk de bedoeling was, dat de Benelux ministersconferentie op 19 december bijeen zou komen. In die conferentie zouden dan enkele Verhoging bankdisconfo in België Het officiële disconto in België zal met ingang van donderdag 24 decem ber, worden verhoogd van 3% pro- oenttofe^fprocent, samen zullen komen en twee uur vóór het begin van de vergadering had hij vernomen dal de ministers- Tonf-. <entie waarschijnlijk m het be- 'n Jlun februari gehouden zal wor- Dr Kortenhorst zegde toe, dat hij het" goedkeuringsontwerp zo spoe dig mogelijk na de conferentie op de Kameragenda zal plaatsen. Professor doodt in Groningen meisje Dader na vergif ingenomen te hebben overleden In de ouderlijke woning aan de Oude Bleekerstraat te Groningen is gister avond de 22-jarige Truus Hogeveen doodgestoken. De dader, prof. dr. H. de V., hoogleraar in de propaedeu- tisch en biologische natuurkunde aan de rijksuniversiteit te Groningen heeft daarna vergif ingenomen. Tij dens het transport naar het zieken huis is hij overleden. Het slachtoffer heeft indertijd een relatie onderhouden met de dader. Nadat deze relatie was verbroken verloofde het meisje zich met een an dere jongeman. Waarschijnlijk uit jaloersheid is de professor gisteren naar het ouderlijk huis van het meis je gegaan. Tijdens een heftige scène heeft de professor het meisje neer gestoken. Mevr. Van der Willigen uit Botter dam zal met de familie haar 75ste verjaardag in Malaga (Spanje) vie ren. Ze heeft 4 kinderen en 14 klein kinderen, die ze allen samen nog nooit hij elkaar heeft gezien. Van haar vier getrouwde kinderen woont er een gezin in Rotterdam, een in Haarlemeen in Johannesburg en een in Kaapstad. Mevr. Van der Willigen is met haar familie uit Rotterdam en Haarlem gisteren van het vliegveld Brussel naar Madrid vertrokken, waar de fa milie uit Zuid-Afrika zich bij hen zal voegen. Foto: mevr. Van der Willigen tussen haar familieleden op het vliegveld van Brussel. Geen vestigingswet voor de landbouw (Van onze parlementaire redacteur) De minister van landbouw en visse rij, mr. V. G. 31. 3ïarijnen heeft (woensdag) in de Eerste Kamer meegedeeld, dat van hem geen wets voorstel is te verwachten van een vestigingsregeling voor de landbouw in engere zin. Over een eventuele vestigingsrege ling in de tuinbouw zei de minister zich op dit moment nog geen oordeel te hebben gevormd. Het desbetref fende advies van de sociaal-economi sche raad had hem eerst dinsdag be reikt. Vijf kinderen bij brand omgekomen Vijf kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar, zijn gisteren in Slant (Virgi nia, Amerika) bij een brand om het leven gekomen. De kleine woning van de 50-jarige Fleetwood Gibson in Slant brandde tot de grond af voordat de brandweer ter plaatse was gearriveerd. SINDS 19S3 f 200 MILJOEN GEINVESTEERD In 1960 komen projecten Schouwen, Tholen en Zak Zuid-Beveland gereed Voor de herverkaveling in Zee- De verdeling van de 26 miljoen gul- land is zo langzamerhand de laatste fase aangebroken. In 1959 waren evenwel in alle her- verkavelingsgebieden nog vele cultuurtechnische werken in uit voering, die in totaal een bedrag van 26 miljoen gulden vergden (vorig jaar 29 miljoen gulden). Het totaal sedert de aanvang van de herverkaveling Zeeland in 1953 geïnvesteerde bedrag beloopt niet minder dan 200 miljoen gulden. Volgend jaar is voor het herverkaveüngswerk „slechts" f 15 miljoen uitgetrok ken. In dat jaar komen de her verkavelingen op Schouwen, Tholen en in de Zak van Zuid- Beveland nagenoeg gereed. den, welke dit jaar voor de cultuur technische werken werd uitgegeven, was als volgt: Schouwen-Duiveland 10% miljoen gulden; Tholen 12 mil joen gulden; Zak van Zuid-Beveland 3% miljoen gulden. Voor aanbestede werken werd rond 18% miljoen uit gegeven, voor regiewerken 2% mil joen en voor diversen 5 miljoen. In deze laatste post zijn begrepen de uitgaven voor aanleg van elektrici teit en waterleiding, voor de aankoop van drainagematerialen, voor voor bereiding der werkzaamheden en voor schadevergoedingen voor buiten cultuur komende gronden. De verdeling van het geld over de diverse categorieën was als volgt: kavelinrichting en draina ge 14.1 miljoen; wegei. 6,2 miljoen; waterlopen, gemalen en kunstwerken 0,6 miljoen; aan sluiting op elektrisch- en waterlei dingnet 0,6 miljoen; boerderij- bouw 0,8 miljoen; beplanting 0,3 miljoen; schadevergoeding 0,9 miljoen;, diversen f, 2,5 mil joen. Tijdens een woensdagmorgen door de hoofdingenieur-directeur van de cultuurtechnische dienst in Zeeland, ir. D. van der Zaken,, in Goes ge houden persconferentie werd meege deeld, dat de uitvoering der werk zaamheden dank zij ae gunstige weersomstandigheden vlot zijn ver lopen. Een oppervlakte van 6800 ha kavelinrichtingswerk werd dit jaar uitgevoerd, terwijl 4350 km buizen- drainage werd gelegd, hetgeen over eenkomt met de afstand Goes-Istan- boelAangelegd werden 150 km land- bouwwegen en op 230 km weg werd een dek- en slijtlaag aangelegd. Ter verkrijging van ee ngoede peilbeheer- sing werden op Schouwen-Duiveland 36 vaste en 29 regelbare stuwen ge bouwd. Voor 17 verplaatste en ver grote bedrijven werden boerderijen gebouwd, o.a. op Tholen twee van een nieuw type. In 1959 kwam voorts een wegbeplan- ting ter lengte van 62 km gereed. Het staatsbosbeheer zette de beplan ting voort van de terreinen om de kreken van de Schelphoek en Ouwer- kerk op Schouwen-Duiveland, die tot een oppervlakte van 185 ha aan het ministerie van o. k. en w. zullen wor den toebedeeld. B ed rijfsvergroting Op Schouwen-Duiveland konden de daarvoor in aanmerking komende bedrijven him vergrote bedrijf in ge bruik nemen. In totaal werden 219 bedrijven vergoot, waarvoor een op pervlakte van 1265 ha grond nodig (Zie slot pag. 2 kol. 5) KORTE PREDIKATIE BIJ EN ZIJN VOLK Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden". Mattheüs 1 21. Er is wel nauwelijks iemand in de westerse en in een groot gedeelte van de oosterse werelddie niet in de een of andere vorm het kerstfeest viert. In een tamelijk gelijkmatige dosering komen de bekende ingre diënten van dennegroen, kaarsen, rood lint, kalkoen, veel zoetigheid in de vorm van snoep en in de gedaante van talloze meditaties eraan te pas. Het wordt hoog tijd, dat wij terwiUe van de eerlijkheid even stil staan bij de vraag of dit alles nog wel iets te maken heeft met het oorspronkelijke gebeuren de geboorte van het kind Jezus in Bethlehem. Indien wij op die vraag „neen" moeten zeggen, is het niets anders dan een welkome ver koopsimpuls voor alle detailzaken en een zacht op de golven van het sen timent deinen over de drempel, die in deze wéken txoee jaren van elkaar scheidt. „Wordt dat nou ook al als zonde gebrandmerkt f" wrevelen sommi gen, waaronder ook U. Er is niemand, die dit mengelmoes van handel en sentimentaliteit zo een zwaar woord acht, althans in die betekenis als U dat woord /zonde" in deze tegenwer ping gebruikt. Het gaat ook niet zo zeer om wat U in deze weken doet, indien U met de goedkope namaak tevreden bent, maar om het waarde volle echte, dat U mist juist door de ze imitatie voor het echte te houden. Dat echte is ongetwijfeld. Hij, hét Kerstkind. Maar Hij is niet zo maar een figuur uit een aandoenlijk oud verhaal. Hij is gekomen om in deze wereld met levende mensen iets te doen dat beslissend is voor hun lot. Dat beslissende is een redding zo al- omvattexid in tijd en eeuwigheid, dat ons daar de woorden voor ontbreken. In het echte kerstfeest vieren de ge redden de komst van hun redder. Voor dit echte is niet Hij alleen vol doende, maar Hij in een verhouding tot mensen, die tot zijn volk behoren. Zijn volk is het volk Israël en allen, die zich ook tot dit volk en in dit volk tot Hem weten te behoren. Van uw antwoord op deze eenvoudige feiten hangt het af, of uw kerstfeest het echte is of niet. Dit antwoord kunt U alleen zélf geven. M. Enker Middelburg. VERWACHT. Geldig tot hedenavond WISSELEND BEWOLKT Nu en dan opklaringen, maar ook enkele lokaal voorkomende buien. Matige tot krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Middagtemperatu- ren van 6 tot 9 graden. ZON EN MAAN 25 december Zon op 8.47 onder 16.32 Maan op 2.57 onder 13.43 26 december Zon op 8.48 onder 16.33 Maan op 4.14 onder 14.18 27 december Zon op 8.48 onder 16.34 Maan op 5.31 onder 14.59 28 december Zon op 8.48 onder 16.34 Maan- op 6.46 onder 15.50

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1