I89@ dagen Monty Coats TEKKO TAKS en de Atoompmntoffels A. VAN HERK, TANDSTEEN EN Hypotheken P. Weststrate Zonen N.V. Houthandel v.h. den BOUWMEESTER BORSIUS van der LEIJË, MIDDELBURG. vanaf 28 december tot en met 2 januari gesloten. EEN WOONHUIS M0NTAAN-VAN DIJK Sprekende ogen 1,25 J0 FIBBE 't Hoekje GEMEEN1ULUIS. JONGENS De avonturen van Maurice SPORTUITSLAGEN Waar zijn onze schepen? s PROVINCIAL,® ZEEUWSE COURANT MAANDAG 21 DECEMBER 1959 Heden overleed, zacht en kalm, na langdurig smartelijk, doch gedul dig gedragen lijden, nog onverwachts, onze onvergetelijke vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder, schoon zuster en tante, JOHANNA POUWELSE, op de leeftijd van ruim 54 jaar. Allen die haar van na bij hebben gekend, zullen beseffen wat wij in haar verliezen. Westkapelle: L. Brasser J. Brasser J. Brasser-Lievense Johje Jacob Janse K. Brasser P. Brasser- Minderhöud Jbs. Brasser J. Minderhoud- Brasser J. Minderhoud J. E. Brasser Middelburg: N. Loüwerse-Lous A. Louwerse. Neven en nichten, Westkapelle, 19 december 1959. Enige en algemene kennisgeving. Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te nemen, onze geliefde zuster, be huwdzuster en tante, JOHANNA BOOGAARD, op de leeftijd vaö 59 jaar en ruim 10 maan den. Koudekerke Abr. Boogaard. E. J. Boogaard Jacobse. W. Boogaard. L'. Boogaard Sinke. Neven en nichten. Koudekerke, 19 december 1959. Langeweegje 15. De begrafenis is be paald op woensdag 23 december a.s. op de alg. begraafplaats te Koudekerke. Vertrek sterfhuis te 12.30 uur. Heden overleed, zacht en kalm, onze zuster, schoonzuster en tante, mevr. CORNELIA VAN SABBEN, weduwe van de heer J. D. VAN DOORN, op de leeftijd van 83 jaar. Familie Van Doorn. Familie Van Sabben. Kloetinge, 20 dec. 1959. Buys Ballotstraat 33. De teraardebestelling zal D.V. plaatsvinden op woensdag 23 decem ber op de algemene be graafplaats te Kloetin ge. Vertrek van het sterfhuis om 12 uur. Heden overleed, na een kortstondig en gedul dig gedragen lijden, onze innig geliefde vrouw, moeder, be huwd-, en'grootmoeder, mevr. MARIA VAN EYKEREN BEULENS, in de ouderdom van 68 jaar, na voorzien te zijn van de laatste Heilige Sacramenten der Stervenden. TJit aller naam, A. van Eykeren. Oudelande, 18 december 1959. De plechtig gezongen uitvaartdienst zal plaatsvinden op dins dag 22 december 1959, om half tien in de pa rochiekerk „Onze Lie ve Vrouw ten Hemel opneming" te Ovezan- de, waarna de begrafe nis op het r.-k. kerk hof aldaar. Heden overleed, na een langdurig, geduldig ge dragen lijden, zacht en kalm, onze lieve man en vader, behuwd- en grootvader, WILLEM ARNOLDUS SNOEP, echtgenoot van B. W. SNOEP— VAN LONDEN, in de ouderdom van 69 jaar. Zijn diepbedroefde vrouw, kinderen en kleinkinderen, Kapelle B. W. 'Snoep van Londen. Wilhelminadorp St. C. Geelhoed- Snoep. J. Geelhoed en Betsie. Kapelle H. P. Snoep. P. C. Snoep van Liere. Monika. Wilco. Kapelle P. H. Snoep. Kapelle, 20 dec. 1959. De teraardebestelling zal plaatshebben op woensdag 23 december, des middags om 12 u. Heden overleed, tot on ze diepe droefheid, onze innig geliefde vrouw, moeder, behuwd-, groot-, overgrootmoe der, zuster en behuwd zuster TANNETJE JASPERSE geboren Boogaard, op de leeftijd van 80 jaar. Uit aller naam, P. Jasperse Vllssingen, 19 dec. '59 Kasteelstraat 16. De begrafenis zal plaatshebben op dins dag 22 december a.s. des namiddags 2 uur vanaf Bloemenlaan 80. Dr. P. C. KRAAN en dr. W. A. BAX, chirurgen te Vlissingen, houden op woensdag 24-12-1959 geen spreekuur. Gevestigd tandarts, Beatrixlaan 38, Goes. Telefoon 2332. Spreekuur: 5-6 uur en behandeling volgens afspraak. NICOTINE-AANSLAG Altijd smetteloos witte tanden - dank ai] Teelab: Teelak tandgeleï is niet zomaar een tandpasta, maar een speciale, behandeling' die tandsteen en nicotine oplost en de tanden een beschermend laagje geeft. Snel, doelmatig en veilig. Gebruik Teelak op een droge tandenborstel. Na enkele dagen is de aanslag weg, uw tanden rijn als nieuw: gezond en glan zend wit. 1.95 per tube. TEELAK Pari» f DISPEC nv - Den Haag N.V. Algemeene Maatschap pij tot beleenen en aankoo- pen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste waarden in liquida tie gevestigd te Middelburg. Verslag en liquidatiereke ning over 1958 op aanvraag verkrijgbaar ten kantore der Vennootschap, Balans 15 te Middelburg. Mr. J. F. C. van Deïnse, directeur-liquidateur. voor Nieuwbouw tot 90 rente 4% Ook op andere objecten vanaf 43/& Makelaarskantoor L. A. van Opstal Zoon Jacoba van Beierenstraat 1 te Goes. Telef. 2584 (b.g.g. 3517). Te huur: droge magazijn ruimte, 10x6 m, vorst- en brandvrij. Ook nog enkele auto-boxen. Voorstad 79a, tolef. 2204, Goes Wegens inventarisatie is de werf voor aflevering De inspecteur voor Zeeland van de Stichting Beheer Landbouwgronden biedt aan gegadigden de gelegenheid om in te schrijven op met aangebouwde schuur, houtgewas en erf, staande en gelegen onder de gemeente Driewegen aan de Wel- tevredendijk no. 2, kadastraal bekend gemeente Drie wegen sectie B nummer 591 ged. ter grootte van onge veer 0.14.00 ha. De schuur dient aan zijn agrarische bestemming te worden onttrokken. Vrij te aanvaarden. Te bezichtigen op woensdag 23 december 1959 van 1415 uur. Inschrijvingen te zenden vóór 4 januari 1960 bij de Stichting Beheer Landbouwgronden, Oostsingel 1 te Goes, alwaar nadere inlichtingen worden verstrekt. Welke drank U ook prefereert heeft hem. SLIJTERIJ WIJNHANDEL Lange Delft 47 MIDDELBURG Telefoon 2325. met MARGRET ASTOR MASCARA De P.Z.C. is het meest gelezen dagblad in Zeeland met meer dan 28.000 abonnees Koopt UW geschenken bij onze adverteerders Kerstverrassingen die een dubbele surprise zijn: BALLPOINTS vanaf 0,45 VULPENNEN van beroemde, vooraanstaande merken. Een pen naar ieders smaak en voor elke hand. Prijzen v.a. 3,95. Kantoorboekhandel Paul Krugerstraat 68 VLISSINGEN Telefoon 2094. WIJZIGING BASISPLAN VOOR DE WEDEROPBOUW. Het hoofd van het gemeen tebestuur van Sluis brengt ter openbare kennis, dat het ontwerp wijziging basisplan voor de wederopbouw voor de gemeente Sluis met in gang van 21 december 1959 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ligt ter gemeente-secretarie van Sluis. Tijdens genoemde termijn kan een ieder 'schriftelijk bij de gemeenteraad tegen de voorgenomen wijziging van het basisplan voor de we deropbouw bezwaren indie nen. Sluis, 17 dec. 1959. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, P. F. van Hootegem. SLECHTS Heerlijk warme, zuiver wollen, zware duffel Keiige Monty Coats met capuchon (van dubbel duffel!) Extra-warme voering van wattine en zuiver wollen plaidstof. Kleuren: marine, grijs, camel. Leeftijd 7-18 jaar. Normaal 32.50-49.75. Alléén morgen en overmorgen: voor 7 jaar (met I.- stijging per maat) iflP uw Molhuis ROTTERDAM KORTE HOOGSTRAAT 30 Gote Maatschappij van Verzekering vraagt op korte termijn voor Vlissingen en Souburg een FLINKE JONGEMAN als VERTEGENWOORDIGER Portefeuille met onbeperkte uitbouwmogelijk heden aanwezig. Voor iemand die met mensen lean Omgaan, zelfstandig wil werken en er alles voor over heeft een goede toekomst te bouwen zijn er uitstekende vooruitzichten. Op goede instructie en praktische samenwerking kan worden gerekend. Waarborgsom vereist. Leeftijd 2335 jaar; wo nende in één van bovengenoemde plaatsen. Brieven met uitvoerige inlichtingen onder letter E 70, bureau P.Z.C., Vlissingen. 119 i Overeenstemming over Ionen havenarbeiders Inzake de collectieve arbeidsovereen komsten voor havenarbeiders, toe zichthouders, technisch personeel en personeel in de koel- en vrieshuizen in, de havens van Amsterdam en Rot terdam is overeenstemming bereikt over een verlenging voor twee jaar ingaande januari 1960. Bij de herziening van deze contrac ten is op grond van de gedifferentieer de loonpolitiek besloten de huurbij- slag van augustus 1957 in het loon te verwèrken en daarnaast de uurlonen (met, inbegrip van de huurbijslag) per 1 januari 1960 met vijftien cent le verhogen. Voor zover in de havens niet in ta- tief wordt gewerkt zal de toeslag, die bij een voorgaande wijziging werd vastgesteld, thans als tariefdervings- toeslag worden aangepast aan de nieuwe loonopbouw. Nadat de desbetreffende voorstellen ter goedkeuring aan het college van rijksbemiddelaars zijn voorgelegd, werd nader overleg met de stichting van de arbeid gepleegd. Deze mede deling werd gezamenlijk gedaan door de soheepvaartverenigingen Noord en Zuid en de algemene en confessionele werknemersorganisaties. VOETBAL. 2e klas B: Internos—Vlissingen 2—2, ESC —Roosendaal 0—2, Hulst—Rood Wit 5—0, RAC—Goes 2—0, TSC—Middelburg 2—5, DoskoTerneuzen 6—1; Se klas D: Meto— RKFC 2—1, Axel—Corn Boys 1—2, RCS— Ilontenisse 1—2. Zld. Sport—Zlerikzee 8— 2; 4e klas G: Grenswachters—Nw. Borg- yllet 3—2, Renesse—Gatel 2—2, Cltizona— NSV 3—0, Oude Molen—Kaalse Boys 2—0; 4e klas 11: Luctor—Biervliet 2—0, Arnds- kerke—Koewacht 1—2, Ria—Steen 3—1; res. le klas: WSC II—Brabantia, II 3—9, NOAD UI—NAC III 2—4, TSC II—Middel burg II 3i, Taxandrla II—BW III 1—2, PSV III—Willem 2 UI 4—3; res. 2e klas Tweeling geboren op de „Johan van Oldenbarnevelt" Aan boord van het m.s. „Johan van Oldenbamévelt" van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, dat onder weg is van Bermuda naar South ampton, is een tweeling geboren. De gelukkige ouders, die te Southampton zullen debarkeren, zijn de heer eil rrie- vrouw Clark. De moeder en de belde meisjes, Barbara Johanna en Elisa beth Juliana, maken het goed. B: Axel II—Corn Boys II 3—0, Vlissingén III—Zld. Sport II 5—1, Roosendaal II— Goes HI 8—0; 3e Idas, C: Willem- 2 IV— RAC II 2—2, Longa illSar to II I—0..NAC IV—Vlissingen IV 1—1, Baronie III—MOC II 5—0. Zaterdagvoetbal: landelijk:' 4e.klas: Zwai- Eoys—Dintelobrd -0—3,Arnemuiden—V VN 1—O," Bi 11 an dia—Guwners 4—2; Zeeuws: le klas: HoekTern, Boys 2—8, Spui—Ka pelle 4—2, KrabbendljkèWolphaartsdljk 5—2, Mevo—Veere 60; 2e klas A: Zld. Sport VI—Niemvland 1—2 (o.p.v. Z. S.), Bevelanders—RCS IV 10—1, Oostkapelïe— Ameipulden II 2—2, Meeuwen—Middel burg IV 4—4; 2e klas B: AZW II—Beren 2—3, Zaaimslag—Driewegen 2—0, Yerseke III—Ka te 0—3, Hendrikskinderen—Kloe tinge II 32; 2e klas C: Zeemeeuwen— Duivelend 0—4: 3e klas A: Veere n—Bors- sele II 3—1, Nieuwdorp m—Bevelanders n 23, Serooskerke II—I-Ielnkenszand 4— 3. VCK III—VCK II 2—4, Wolphaartsdljk II—Zld.Sport VII 5Ij 3e lclas: Col. Boys II—Nieuwdorp II 1—2, SVD II—Rillandia III 2—1, Wemeldinge II—Krabbendijke II 2—2; 3e klas C: S'Jnoto II—Bruse Boys II ■4r—3; 3e Idas D: Driewegen II—Hoek II 2—2, Tern. Boys II—Spui II 5—1, Zondagvoetbal: le klas A: Vogelwaarde— Groede 3—0, Sohoondljke—Sluiskil 1—I, Patrijzen—Walcheren 1—3; res. le klas: Luctor II—Biervliet II 46, Terneuzen II Zeelandia II 5—0; 2e klas AVlissingen V—RCS III 2—0: 2c klas B: Cortgene— Robur II 4—1; 3e klas A: Volharding II— Walcheren II 2—7; 3e klas B: Groede II— Oostburg III 5—2; 3e klas C: Ilontenisse in—Graauw 2—3, Koewacht II—Vogel waarde I 1—9. De rest van de wedstrij den wegens Het slechte weer afgelast. KORFBAL. Eerste klas: Noord: Wordt Kwiek—AKC 6—1; Zuid: Sportlust—PSV 5—3. PSV II —Deto II 3—1, alle andere wedstrijden afgelast. HANDBAL. Zaalhandbal:«heren Se klas: Marathon— EMM 5—16, Tonddo—Walcheren 5—5, Hel las—Volharding 8—5; dames: Marathon— Hontenlsso 11—4, Zld. Sport—Hellas 3— 2, Tonddo—'Walcheren 110; heren 2e klas: Olympus—Sios 13—10; dames: ODI —Olympus 4—0; heren 3e klas A: EMM II —SIOS n 9—5; B: Neptunus II—Olympus II 8—G; dames: Volharding—Neptunus f? 1; herenjun. le klas: Marathon—oiym- p .3 4—3, EMM—SIOS 13—2, 2e klas: Wal cheren—ODI 1—4, jongensadsp. A: Wal cheren—ODI 10—5; B: Hellas II—Mara thon 9—11; jongenspup.: Volharding—Tó- nido 7—7; damesjun. le klas: Hellas— Zld. Sport 13-6, 2e klas A: Tonido—Olym pus II 2—4; 2e klas B; Walcheren II— ODI 3—1. LuctoroVU 62; meisjesadsp. A: Walcheren—ODI 5—9. Hellas—Zld. Sport 6—3; B: Tonido—Olympus 94; C: Olympus 11—EMM 0—2; pupillen: Wal cheren—Olympus 2—2. HOCICEY. Prómotleklas A: Endhoven H—Oranje Zwart l—l; Breda II—Tilburg II l—0, Zwart Wit—MEP 3—3, Forward—Middel-, burg 1—2: dames 2e klas A: DES-Pellkaan 3—1. Waalwijk II—Tilburg II 1—2; Mid delburg— HOCO 4—2, Tilburg III—Were Dl II 0-0, 81-21. De burgemeester van het bergdorpje waarschuw de -nog gauw de politie-au- toriteiten en ontving even later de mededeling, dat hot vermoedelijk de „ruimte- mannen" geweest waren die het dorpje met een be zoek hadden vereerd. Aan het verzoek tot aanhouding van de ruimtemannen kon echter niet meer worden voldaan, omdat de vrienden zich 'reeds ver van deze plaats voortspoeden in zuidelijke richting. Het landschap kreeg langza merhand een lieflijker aan schijn en weldra vertoonden zich de eerste cypressen. Na nog een poosje vliegen zei professor Starreveld opeens: „We naderen nu een voorstad van Rome, vrienden. Dit moet dan voorlopig althans, het einde van onze vliegtocht zijn!" Zij daalden, borgen de atoompantoffels bij de parachutes in de rugzakken en naderden als drie argeloze toeristen een klein maar aardig gelegen hotelletje. Zij bespraken kamera en dede» rich vervolgens tegoed aan een glaasje geurige Italiaanse landwijn. Wat zij daarbij niet opmerkten, was, dat aan een tafeltje verderop, een ongunstig uitziend, doch goed gekleed heer geïnteresseerd naar hun gepraat zat te luisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 4