PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KR0ESJTSJEW UITGENODIGD VOOR TOPCONFERENTIES BILT Restauratie van Veere's Domkerk stopgezet EERST IN PARIJS,DAARNA IN WASHINGTON, LONDEN EN MOSKOU INGENIEUR DOOR WEGENWACHT OPGEVISr IN Z.-FRANKRIJK BELGISCHE LANDMACHT HEEFT RUST IN L0EB0 HERSTELD 202e jaargang - no. 300 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 21 dec. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (ma*. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van X.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 61, tel. 3841; Goes, Grote Markt 2, tel. 4254 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red. tel. 2425. adm. tel. 2094 Besluit genomen tijdens overleg te Parijs President Eisenhower, president De Gaulle, bondskanselier Adenauer en premier Macmillan hebben zondag, tijdens een ge sprek in het buitenverblijf van de Franse president, Rambouillet, besloten de Russische premier Kroesjtsjew uit te nodigen voor het houden van een topconferentie. Dit overleg, dat te Parijs op of omstreeks 27 april moet worden gehouden, zal tot onder werp hebben de betrekkingen tusen Oost en West, de ontwape ning en het Duitse vraagstuk met inbegrip van de kwestie-Ber- lijn. Na deze eerste topconferentie zullen andere volgen in Washing ton, Londen en Moskou. Medio april, dus kort voor de eerste topconferentie, zal president De Gaulle op uitnodiging van de Amerikaanse regering een be zoek aan president Eisenhower brengen in Washington. In de eerste week van april is De Gaulle op staatsiebezoek in Engeland en daarvoor ontvangt hij de Russische premier. Voor het eerste gesprek op hoog niveau tussen Oost en West wordt dus nogmaals voorbereidend overleg gepleegd. Men vermoedt dat president Eisenhower na de eerste topconferentie het bezoek aan de Sow jet-Unie (waarschijnlijk in juni) zal brengen, waar voor premier Kroesjstjew hem heeft uitgenodigd. Wat do maandag te Moskou af te ge ven uitnodigingen betreft: een Ame rikaanse woordvoerder verklaarde zondag dat het westen hoopt op „een spoedig, een onmiddellijk antwoord". Kloof Zaterdag hebben De Gaiiïle en Eisen hower van gedachten gewisseld over de oorzaken van de Frans-Ameri kaanse kloof die vorige week tijdens de vergaderingen van de N.A.V.O.- ministerraad is aangetoond. Daarbij kwamen Algerije en het Amerikaan se beleid inzake de N.A.V.O. ter be schiking gestelde kernwapens ter De Gaulle zal bezoek aan Amerika brengen Het topgesprek van de vier westelij ke regeringsleiders in Parijs is zon dag goed begonnen. Dr. Adenauer liet dat blijken toen hij, van Ram bouillet met Eisenhower terugkerend naar Parijs, in de Franse hoofdstad tegenover de wachtende journalisten opmerkte: „Morgen krijgt U een goed communiqué. Communiqués zijn altijd goed, maar dat van morgen (vandaag) zal bijzonder goed zijn". In Parijs heeft dr. Adenauer nog drie kwartier met president Eisenhower geconfereerd. De Italiaanse minister van buiten landse zaken, Pella, komt vandaag in Parijs aan met zijn ambtgenoten uit Engeland, Frankrijk en Canada om de ontwapeningsaspecten van- de komende topconferentie te behande len. De vijf ministers vormen het westerse deel van de totaal uit tien landen (waarbij vijf communisti sche) bestaande ontwapeningscom missie van de Verenigde Naties. De westerse ministers zullen overleggen over datum en plaats voor het bijeen roepen van de voltallige commissie. Deze zal dan een ontwapeningsplan opstellen, dat het eerste en belang rijkste punt wordt op de agenda van de Parijse topconferentie. Farah Dibah gefotografeerd terwijl zij het koninklijk diadeem en collier draagt, dat zij ook vandaag zal dra gen 'tijdens de huwelijksplechtighe den met de Sjah van Perzië. Sleper „Elbe" naar Honoloeloe gebracht De Nederlandse zeesleper „Elbe", die sedert dinsdag op drift was nabij Mid way, is zaterdag door de Moctobi, een sleepboot van de Amerikaanse marine, op sleeptouw genomen naar Honoloe loe. W3ar dc „Elbe" zal worden ge repareerd. De -twee kleine Amerikaanse vliegdek schepen. de „Guadalcanal" en de „Mis sion Bay", oorspronkelijk de sleep van de „Ebbe", zijn nog op drift, maar de Amerikaanse torpedojager „Ri chard Ed-wards" houdt er een oogje op. Gewacht wordt op de aankomst van de Nederlandse sleepboot „Clyde", die de vliegdekschepen naar Japan zal brengen, waar ze tot schroot zullen worden verwerkt. De „Clyde" wordt •vandaag bij de vliegdekschepen ver wacht, die zich ongeveer 600 mijl ten zuiden van Midway bevinden. sprake. Het is niet bekend in hoe verre de Frans-Amerikaanse geschil len verkleind zijn tijdens de bespre kingen te Rambouillet. De eerste in druk van gezaghebbende waarnemers was dat uit de resultaten van de con ferentie „Veel geven en nemen blijkt". Volgens diplomatieke kringen zou Eisenhower de verklaringen, die de Amerikaanse minister van buiten landse zaken Herter en de minister van defensie Gates vorige week in de N.A.V.O.-raad hebben afgelegd en waarin zij de nadruk legden op het belang van integratie van de Europese strijdkrachten van de N.A.V.O., volledig steunen. CAMPING WERD OVERSPOELD Reis met vele wederwaardigheden Zelden zal iemand zo opgelucht van zijn buitenlandse vakantie terugge komen zijn als de 76-jarige ingeni eur J. K. uit Den Haag, die zater dag na een langdurige reis met hindernissen uit Zuid-Frankrijk weer in ons land arriveeerde. Hij is met zijn caravan en zijn auto als het ware „opgevist" in Ville Neuve Loubet, een klein plaatsje in de buurt van Nice. Redder in nood was inspecteur C. Pikkaart van de we genwacht van de A.N.W.B., die ruim een week geleden in een vlieg tuig stapte om ir. K. te hulp te ko men. Ir. K. en zijn reisgenote waren op 21 augustus per auto en caravan ver trokken voor een zomervakantie in het zonnige zuiden. Twee maanden geleden zetten zij hun wagens neer op de campingplaats „Altitude Zero" in Ville Neuve Loubet. Ir. K. liep daar een voedselvergiftiging op, die hem dwong 53 dagen lang in bed te blijven. De campingplaats was inmiddels door de talrijke regenbuien zover onder water komen te staan, dat het niet meer mogelijk was om de auto voor de caravan te spannen. Enkele behulpzame dorpelingen rolden de caravan toen op een iets hoger ge legen weg. Net op tijd, want nog geen half uur daarna dobberden de acht achtergebleven caravans in de vloedgolf die Fréjus overspoelde... De zware tocht ging noodgedwongen dwars door de bergen, van Nice naar Grasse en zo verder naar Avignon. Na een uur zat inspecteur Pikkaart al midden in de sneeuw en moest hij zijn chauffeurskunst ten volle uitbuiten om de zware ca ravan, die alleen maar voorzien was van oploopremmen en geen sneeuwkettingen had, zonder onge lukken over ae spiegelgladde steile bergwegen te voeren. Toen het donker werd, was er nog maar dertig kilometer afgelegd. De eerste nacht werd doorgebracht op een hoogte van 1250 meter. De volgende morgen bleek er een drie centimeter dikke ijslaag op de weg te liggen, die de hele zaak nog gecompliceerder maakte. Na veel wederwaardigheden bereikten de wagens Reims. De moeilijkheden waren echter nog niet ten einde, want enkele kilo meters voorbij Reims ging plotse ling de aslager van het rechterach- terwiel kapot. Weer ging een dag voorbij, terwijl de heer Pikkaart de zaak met behulp van de mon teur van een dorpssmederijtje weer in orde bracht. En na een zeven daagse reis door regen, sneeuw, mist en ijzel, arriveerde de stoet bij de Belgisch-Nederlandse grens. President Eisenhower, president De Gaulle, premier Macmïüan en bonds kanselier Adenauer zijn zaterdag in Parijs voor besprekingen bijeengeko men. Twee dames omgekomen bij verkeersongeval Twee dames te Dinxperlo, de 46-jarige mevrouw Jansen en haar 67-jarige buurvrouw, de weduwe Te Groien- huis, zijn zaterdag om het leven ge komen door een verkeersongeval. Mevrouw Jansen was met haar invali de buurvrouw die zij in een wa gentje voortduwde, op weg naar een zanguitvoering. Op de Terborgseweg, waar zij aan de rechterkant van de weg liep, werden zij van achter aangereden door een auto bestuurd door R. R. uit Varsseveld. Belde dames werden op slag gedood. MILITAIR DOOR SPEER GEDOOD Koning Boudewijn in Roeanda-Oeroendi Terwijl Kongo en België in afwach ting zijn van de resultaten der verkie zingen, wordt uit verschillende plaat sen in Kongo buiten de grote centra melding gemaakt van nieuwe botsin gen tussen Kongolezen onderling en van het optreden van de Belgische landmacht daartegen. Een militaire patrouille nam zaterdag een aantal pijlen, bogen, lansen, bijlen en mes sen in beslag van een groep Baloeba, nadat mannen van deze stam een handerdtal hutten van de Loeloea- bevolkïng in het gewest Loeebo in brand hadden gestoken. Voorts open den militairen het vuur op een groep Kongolezen, die in deze streek een blanke hadden beschoten. Er zouden geen slachtoffers zijn gemeld en vol gens een officiële mededeling, die zondagavond in Brussel werd ver strekt. is de rust in Loebo hersteld. - Onlusten werden voorts gemeld uit een gebied op ongeveer 100 km ten westen van Stanleystad. Een Kongo lese militair van een patrouille, die was uitgezonden om de orde te her stellen nadat berichten waren binnen gekomen over een vernielde brug, werd in een hinderlaag gedood. De drie partijen die niet aan de ver kiezingen van zondag hebben deelge nomen de Abako, de nationale Kongolese beweging en de Afrikaan se solïdariteitspartij hebben een telegram aan koning Boudewijn ge zonden, waarin zij zich tegen het Bel gische bestuur, de Belgische kolonis ten en de missie richten „omdat deze de onmiddellijke onafhankelijkheid van de Kongolezen verwerpen" en om de ontwapening van Kongo en de vrij lating van Loemoemba vragen. In het telegram wordt gezegd, dat de drie partijen de vriendschap voor België van Kongo waarborgen. Koning Boudewijn verblijft sinds za terdag in Oesoemboera in Roeanda- Oeroendi, waar hem volgens Belgi sche persberichten een geestdriftige ontvangst werd bereid en de bevol king geen enkele keer het woord „on afhankelijkheid" uitriep. Zaterdag en zondag verleende de Belgische vorst audiënties aan vertegenwoordigers van een aantal bestuurlijke, politieke en commerciële organisaties. Oude man verdronken Zaterdagavond is de 85-jarige E. v. d. S. uit het gemeentelijk verzorgings huis aan de Roeterstraat te Amster dam, waarschijnlijk door de duister nis misleid, in het water van de Plan tage Muidergradht gevallen en ver dronken. Losgebroken leeuwen joegen mensen het dak op ff Vier leeuwen, die door een H zwakke plek in de rotswand H van hun terras waren gebro- M ken, hebben zaterdagmiddag kans gezien consternatie te H zaaien m „Ouwehands" dieren- n park te Rhenen, waarop dat moment slechts één bezoeker H was; een Rhenense school jon- gen. Toen de directeur van de tuin, de heer Ouwehand, zaterdag de melding kreeg van de ge- slaagde uitbraakpoging, begaf hij zich in zijn auto, om de p H dieren op te zoeken en om te m zien of de op de terreinen aan- p wezige mensen gevaar liepen. ee Het bleek, dat alle oppassers p en de hevig geschrokken schooljongen op het dak van één der parkgebouwen waren. p Korte tijd later kon de heer H Ouwehand zijn wagen parke- ee ren vlak voor de neus van de p kwispelende tweejarige leeuw H Johnny, die thuis hoorde in een hok, waar vier leeuwen ver- bleven. p Het vermoeden, dat alle vier p leeuwen op pad zouden zijn p gegaan, werd spoedig bewaar- heid. Toen alle dieren geloka- liseerd waren een leeuw p stond op zijn achterpoten bij p een vogelkooi, één stond in de p hal van het runderenverblijf en één stond likkebaardend bij p p een wit schaap werden de oppassers in groepen van twee p man verdeeld en begon men de drijfjacht, gewapend met stok- ken, harken, bezems en schop- p pen. p Het bleek dat de leeuwen kans H e: gezien hadden met hun nagels p een beschadigd stuk uit de p p rotswand van hun terras weg p te krabben. De beschadiging p in de rotswand dateert ver- p p moedelijk reeds uit de tijd van de strijd om de Grebbelinie. p liiiiiifiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil BURGEMEESTER ZOND SC HRIJVEN NAAR MINISTER Er is echter gevaar voor neerstortende stenen DE BINNENRESTAUKATIE van de Onze Lieve Vrouwekerk te Veere zal voorlopig stopgezet worden. Reeds voor het jaar 1959 werd geen bijdrage meer uitgetrokken, terwijl nu ook voor 1960 en volgende jaren geen restauratiesubsidies be schikbaar gesteld worden. Over de reden hiervoor verklaarde men ons van de zijde van het ministerie van O. K. en W., dat de consolidatiewerkzaamheden aan de buitenzijde der kerk het glas- en waterdicht maken kort geleden geëindigd zijn, terwijl de restauratie van de binnenzijde der kerk niet zó dringend is, dat daarvoor bij dragen, die elders nuttiger ge bruikt kunnen worden en die bovendien niet onaanzienlijk toenemen, besteed worden. Burgemeester jhr. I. F. den Beer Poortugael van Veere vindt dit een bijzonder teleurstellende gang van zaken. „De interieur-restauratie is nog lang niet geëindigd", zo vertelde de burgemeester ons. „Bovendien is het niet ongevaarlijk in de kerk te vertoeven wegens de mogelijkheid van neerstortende stenen", zo voegde hij er aan toe. De Veerse burgemeester heeft dan ook enkele weken geleden een schrij ven gericht aan de minister van O., K. en W., waarin hij de bewindsman verzocht heeft te bewerkstelligen, dat alsnog een weg gevonden wordt om de restauratie te beëindigen. In het schrijven heeft de burgemeester de minister tevens gewezen op het steeds groter wordende gevaar voor neerstortende stenen, indien er in de eerstkomende jaren niets aan het in terieur van de Domkerk gebeurt. Eén der hoofdambtenaren van het departement heeft de burgemeester later in een telefonisch onderhoud niets definitiefs kunnen meedelen over een eventuele voortzetting van het herstel. Voorlopig moeten andere en dringender restauraties voorrang hebben. VAU 1845-aV toen de restauratie Lopgeyuld «neb van de Veerse kruisbasiliek -die bovendien door de oorlogshandelin gen niet onaanzienlijk geschonden was weer voortgang kon vinden, zijn tot het afgelopen jaar steeds bijdragen beschikbaar gesteld. Daar door kon het herstel van de buiten zijde der kerk eind 1958 beëindigd worden. Voorlopig althans, want na verloop van ruw geschat 8 a 10 de cennia zal het nodig zijn aan de bui tengevels opnieuw restauratiewerk zaamheden uit te voeren. Een monu ment als de Veerse Domkerk blijft immer voortdurend voorzieningen vergen. Slechte conditie De zuidelijke muur van het zuider transept verkeerde vóór de restaura tie in een buitengewoon slechte con ditie. De buitenzijde van deze ge middeld 70 centimeter dikke muur is tot een dikte van gemiddeld 25 40 centimeter thans geheel gerestau reerd. Bij die restauratie deed zich het geval voor, dat in de gehele muur doorlopende stenen in de boogramen voorshands slechts voor een deel ver vangen konden worden. In de buiten gevel zijn dus nu nieuwe stenen aan gebracht, maar in de binnengevel niet. De opengebleven delen werden door de omliggende stenen min of meer los kwamen te zitten. Vooral deze gedeelten leveren groot gevaar op. De muur, thans verborgen achter een machtige steiger van enkele tientallen me ters hoog, vertoont meerdere bij zonder slechte gedeelten met los zittende stenen. „Het gevaar is (Zie slot pag2 kol1 i®, Wiggen^ waar- 5i VERWACHT... Geldig tot hedenavond AFNEMENDE WIND Wisselende bewolking met plaatselijk enkele buien. Aanvankelijk krachtige, later tot matig afnemende zuidwes telijke wind. Lagere temperaturen. ZON EN MAAN 22 december Zon op 8.46 onder 16.30 op *-!■*—- onder 12.21

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1