Maak inlichtingenwerk los van parket in Nw.-Guinea sSSSSSfeKA.- J» O PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer een modieuze bontmantel KLANKEN uit de ETHER PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 21 DECEMBER 1959 COMMISSIE-WIT SEN ELIAS OVER ZWARTE BLADZIJDE" O.M. moet „als Caesars vrouw" boven alle verdenking staan „Wij leven in een rechtsstaat. Daarom zijn wij zeer geschrokken van onwettige censuur op Nieuw-Guinea", aldus verklaarde de minister van binnenlandse zaken mr. E. H. Toxopeus zaterdag tijdens een perscon ferentie over het Nieuw-Guinea-rapport. Dit rapport is thans door de regering aan de Tweede Kamer aangeboden. „Alles, wat op de censuur betrekking heeft wordt aan de openbaarheid prijs gegeven. Uit het rapport zijn om redenen van staatsveiligheid en kele zaken, die geen betrekking op de censuurkwestie hebben, gelicht", zo zeide de minister verder. De regering heeft tot snelle openbaarmaking van het rapport van de commissie Witsen-Elias besloten om de geruch ten te doen ophouden. „Geruchten", aldus de minister, die ook gingen rond mensen, die met de hele zaak niets uitstaande hebben. In het rapport wordt de briefeen- suur-affaire „een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het openbaar ministerie" van Nederlands Nieuw- Guinea genoemd. Onder te passieve leiding van de beide procureurs-generaal hebben advocaat-generaal en een tweetal bij het parket dienende ambtenaren stel selmatig de wet overtreden en het grondrecht van het briefgeheim ge schonden. „Het openbaar ministerie heeft deze wetsschending niet alleen niet voor komen, het heeft er zich zelf daad werkelijk aan bezondigd" aldus een der opmerkingen in het rapport van de commissie WitsenElias. De commissie betreurt, dat deze toestand zich aldus heeft kunnen ontwikkelen. Zij schrijft dit in be langrijke mate toe aan de om standigheid. dat het openbaar mi nisterie in Nederlands Nieuw Gui nea belast is met een gedeelte van de acquisitieve inlichtingen dienst. waardoor het de gelegen heid werd geboden tot het plegen van deze overtredingen. Wel schiften De commissie acht het duidelijk, dat het coördinerende en schiftende ge deelte van het politieke inlichtingen werk, vooral in de sector buitenland inderdaad bij het parket behoort te berusten, zolang de procureur-gene raal voor gouverneur en opperbestuur- zijn politiek bulletin opstelt. Het is naar mening van de com missie echter ongewenst als het parket ook zelf gaat deelnemen aan het verkrijgen van die inlich tingen zoals dit thans nog door 't „bureau interne beveiliging" ge schiedt. In Nederland is de Bin nenlandse Veiligheids Dienst een zelfstandige, niet aan het open baar ministerie verbonden dienst. De commissie wijst op de uit Neder- lands-Indië overgenomen regeling- tot het „schiften en ordenen van be richten". In de praktijk is deze taak uitgebreid tot ook het verkrijgen van inlichtingen, zij het alleen in bij zondere gevallen. Er moge, aldus het rapport, 'n „mar riage de raison" zijn in de binding tussen de procureur-generaal en de inlichtingendienst, maar indien deze zich ook met het verwerven van in lichtingen bezighoudt, bestaan tus sen partijen bepaalde incompatibili- teiten. Gezag herstellen Ofschoon een effectief inlichtin genapparaat een- zekere karakte ristiek moet bezitten, die in be paalde opzichten zal afwijken van de codes van de overige samen leving, zo meent de commissie toch, dat de procureur-generaal en zijn parket, „als handhavers der wetten bij uitstek", behoren te arbeiden in een andere sfeer dan die van het inlichtingcnaopa- i-aat. Het openbaar ministerie dient zich „als de vrouw van Cae sar" boven elke verdenking te stellen. „In Nederlands Nieuw Guinea is het openbaar ministerie daar in het verleden niet alleen niet. in geslaagd, de verdenkingen bleken ook waarheid te bevatten", aldus het rapport. De commissie beveelt aan het inlich tingenwerk van het parket los te ma ken en op te dragen aan een geheel onafhankelijke instantie. Dit zal naar mening van de com missie on den duur in niet geringe mate bijdragen tot herstel van het thans ernstig geschokte gezag van het openbaar ministerie in Neder lands Nieuw Guinea. Van Beek De commissie Witsen-Elias noemt 't noodlottig dat op grond van de dien- stentoezichtordonnantie in 1956 de toenmalige procureur-generaal mr. W. Beun de advocaat-generaal mr. Van Beek en diens kantoorhoofd de heer W. Kahle belast zijn met de uitoefening van het bijzondere toe zicht. Dit had naar mening van de commissie nooit mogen geschieden, omdat de advocaat-generaal daar door substituut werd voor de procu reur-generaal en leiding en uitvoe ring van het censuurwerk in een hand kwamen. Men beschouwt dit als een ernstig feilen van mr. Beun, temeer waar deze wist, dat mr. Van Beek de grens tussen leiding en uitvoe ring niet in het oog zou houden. Mr. Van Beek is veel te ver gegaan, al dus het rapport. Do commissie is van mening, dat het geestelijk vaderschap van de toe passing van het bijzonder toezicht (op grond van de d.t.o. in juni 1956 bij geheim gouvernementsbesluit uit gevaardigd) aan mr. Van Beek moet worden toegekend. Dit besluit gold Hollandia, Sorong en Biak. De commissie is niet overtuigd ge raakt van een „bekering van mr. Van Beek van een Saulus in een Paulus". De Aversie van mr. Van Beek tegen onwettige censuur, die zou moeten blijken uit zijnklacht van mei van dit jaar acht de com missie te enen male uitgesloten. Zijn klacht had naar mening van de commissie een geheel andere ach tergrond. Als ambitieus man hoopte mr. Van Beek, die zich zeer veel uit geopende brieven herinnert en vele aantekeningen over personen heeft, procureur-generaal te worden. Niet handhaven De commissie is tot de eenparige conclusie gekomen, dat mr. Van Beek niet in 's lands dienst gehand haafd kan worden en zijn ontslag zal moeten volgen. Over de oud-procureur-generaal mr. W. Beun, die inmiddels is afgetre den, houdt de commissie haar oor deel voor zich. Ten aanzien van de inmiddels eveneens afgetreden mr. Als u er feestelijk uit wilt zien heeft Wittcveen voor u fPCC1^ "pretere modellen, die .EDA - TUBime - HIDDElBUna HARKT IS Oknia wil de commissie ook niet tot enige suggesties komen. Dud-gouverneur dr. J. van Baal heeft kennis van de onwettige censuur gedragen. De commissie heeft zeer weinig waardering voor de wijze, waarop dr. Van Baal eertijds minister Helders „op zijn minst onvolledig heeft voorgelicht", toen (in 1957) ge ruchten over onwettige censuur in Den Haag doordrongen. Het doen van suggesties jegens dr. Van Baal acht de commissie niet opportuun. Gouverneur dr. Platteel heeft getracht publikatie van de affai re te voorkomen. De commissie wijdt kritische woorden aan de verhouding tusspn gouvernement en pers en de instelling van mr. J. O. de Rijke jegens de over heid. Veel kans op verbetering van die verhouding ziet men niet. De dood op de weg Te Musselkanaal is zondag een on geluk gebeurd, dat het leven heeft gekost aan de 70-jarige heer A. Kleinhaneveld, oud-hoofd van de christelijke school te Musselkanaal. De heer Kleinhaneveld reed op zijn bromfiets in de Marktstraat en wil de van richting veranderen. Daarbij werd hij gegrepen door een autobus. Hij kwam voor de wielen terecht en werd op slag gedood. HOOG EN LAAG WATER Vlissingen' Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge nap uur meter 6.08 1.60 6.36 7.00 7.12 7.45 1.78 1.93 1.22 1.42 nap uur meter 18.47 1.72 19.09 1.90 19.40 2.07 19.48 1.44 20.14 1.64 0.02 0.24 0.57 1.54 1.71 1.84 1.17 1.34 12.49 13.10 13.46 13.23 13.40 2.11 1.54 1.75 ÉOob- u t^ofi v-ooi h-tWjf t-h Obl iiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Dora van de Ven n.v. TILBURG: Heuvelstraat 44 - tel. 04250-23900 •BREDA: Eindstraat 14 - tel. 01600-31086 f 135S. Ucayba had een alles behalve gemakkelijke taak opgekregen. De apatische geestestoestand, waarin zijn mannen zich bevonden, vervulde het opperhoofd met smart en woede. Hij bedwong echter zijn onge duld en ging precies te werk zoals de capitano Storm hem had opgedragen. Vol gens deze was de versuf fing van de Indianen te wijten aan het voedsel, dat de piraten hun ver schaften en waardoor deze de slaven zo mak en ge dwee als lammetjes hielden. Heel de dag werkte Ucayba mee met de an deren. maar zodra zich een gelegenheid voor deed, sprak hij snel en ernstig met ieder per soonlijk. In het begin had hij weinig succes bij de vermoeide kerels, maar tijdens de middag pauze had hij toch de meesten zover gekregen, dat zij naar zijn woorden luisterden. Mis schien was het de aanwezigheid van het dap pere opperhoofd of een langzaam opnieuw groeiend besef van saamhorigheid. Hoe het ook zij. voor het eerst sinds lange tijd keken de afgejakkerde slaven weei' wat helderder uit hun ogen. Een flauwe hoop kroop terug in hun harten! Vlucht uit de. Oosty 42 Ik word vast licht in het hoofd nu. Ik begin krankzinnig te worden, denk ik. Ik moet er domweg om grijnzen. Ik ben een filmmannetje uit Holly wood en ik heb dit al duizendmaal in celluloid gezien. Dit is de reddings scène. De "Goede Mannen Die de Hel din Te Hulp Snellen. Zij bezitten 's werelds snelste auto, de ónfcilbaarste kogels en de machtigste wapenen. Daar zijn zij dan. Maar wanneer het gekerm van de banden zwijgt, kijk ik middenin de hel. Middenin de werkelijkheid. Een Mercedes, een zwart bakbeest van een wagen, een baarlijk symbool van Macht en dood en verderf; een ge üniformeerde generalissimo, die met een elegant wuifhandje de grenswach ters wegwappert als waren zij lastige vliegen. Hij schreeuwt om Herr Ma- oue door JEFF BOGAR En een meisje, een maanzilveren blondine, stort zich die wagen uit en springt voorwaarts met uitgestrekte arm. Haar wijsvinger wijst op mij: beschuldigend, veroordelend, verdoe mend, verderfelijk. Dat, en dat alleen, zet mij in bewe ging. Hergeeft mij de beschikking over mijn ledematen, mijn wil. mijn lichaamskracht, mijn hersenen. Het is alsof er een hoogspanningsschakelaar in mij wordt omgedraaid. Ik wil niet beweren dat ik wéét wat ik doe. Eén ding slechts weet ik, en dat is dat de kracht, de wil tot zelfbehoud, de levensdrang of wat 't ook mag zijn dat mijn hart nog doet kloppen, 'in mij omhoog splraalt als een laaiende toorts. Ik werk inïj in de cabine, ik DUIK erin, mijn kop tussen de schou ders, als een stier in de aanval, als een zwemmer van de hoogste spring plank. Ik zit letterlijk op het hoofd van Heinrich grijp. als ik de koppeling ...Alles is verloren. Ik heb alles be dorven. Had ik maar beter op mijn schakelen gelet... ...Ik zit in de achteruit- Maar hemel is dat niet nét precies wat ik beoog...? Ik gier achteruit. Tot ik de neus van die zwarte Mercedes heb platgedrukt en misschien die van Else ook wel...! Dan schiet ik in de juiste ver snelling. In z'n twee. Ik storm voor uit. Ik ram de slagbomen, hun wan hopige pogingen om die op het nip pertje nog te laten zakken ten spijt. Ik ram de grenswachten. Zij stuiven opzij. Iemand is met zijn been onder de wielen gëkomen. De geweren spui ten stralen vuur, blaffend bijten zij zich in de nacht. Ik ben nu aan ze gewend. Een dozijn laarzen komt aangedenderd in mijn kielzog. Zij stuiven uiteen bij het gieren van de Mercedes, die mij, blindgeslagen, komt nazetten. Ernst pakt mij de re volver af. Lorna pakt hem aan. Zoeklichten spuiten hun felle stralen op ons af. Lorna slingert de revol ver op het macadam van Niemands land en klimt de cabine in. Steunend op de schouders van Ernst buigt zij zich het portierraampje uit, naar bui ten in de nacht en schreeuwt haar naam. Uit volle borst. De grensversperring gaat onmiddel lijk omhoog. Hier is het slechts een enkele slagboom... Wij stoppen pas als wij vijftien meter aan de andere kant zijn. De goede ditmaal... De volgende dag doe ik drie dingen. Ik stuur Mutti 'n enorme mand, waar aan zij tot het volgend jaar Kerstmis genoeg heeft en bind er een label aan met Oude Kleren, om het een rede lijke kans tc geven. Ten tweede be studeer ik de etalage van de juwe lierszaken en dat met de diepste aandacht. En ten dorde zend ik het volgend telegram af aan Sam Loew: Gereed met opdracht maar over schrijdt aanmerkelijk aanvankelij ke eisen voor achtergrondprojectie stop heb verhaal om te zoenen stop is zijn gewicht in goud pardon in cadmium waard stop U wilt iets dat begint met aardbeving en om hoog werkt na climax stop ik heb dat voor vijfentwintig duizend dol lar stop voor vijftigduizend lever ik u de ster erbij stop Jeff Bogar. Einde. WAVWWWWAV Morgen tyeginnen we met ons nieuwe feuilleton „Vlieg er niet in", door Capt. A. O. Pol lard. 'VWWWvVWWWS RADIO- EN T.V.-RUBRIEK ^\ore\i, j\en en.... schrijven Slordig televisieamusement Het was een onbenullig en in vele opzichten stuntelig programma, dat de K.R.O. de kijkers zaterdagavond voorzette. Bijzonder slordig afge werkt vooral. De enkele glansnum mers, die in deze veelheid verborgen gingen, zouden in een betere verpak king echt wel de moeite waard ge weest zijn. Nu vielen ze om zo te zeggen tussen de wal en het schip. Het amateurcabaretje leverde geen nieuwe gezichtspunten op. Het was allemaal bijzonder matig werk, uit gezonderd het optreden van de pitti ge Anneke Gronlo en het Spaanse triotje „Los Soltero's", die dan ook prompt met de eerste en tweede prijs schoot gingen. Het Hitchcock-film- pje was een typisch voorbeeld van de Hitchcock-humor. Walter Kous tenslotte kan bij ons een potje breken. De manier, waar op hij de music box-nummertjes aan elkaar lijmt, betekent een nieuw ge luid in de T.V. Helaas kon men ook hier maar zelden de diverse num mers juist getimed op het beeld brengen. Ze kwamen vrijwel alle maal veel te vroeg. „Anno" confronteerde ons tenslotte voor het laatst met de Eerste We reldoorlog. Gelukkig maar, want voorlopig hebben we voldoende mar cherende soldaten gezien. Instructieve zondag De A.V.R.O. zondagavond was in op zet meer instructief dan amusant. Hoogtepunten waren kunstgrepen en wetenswaardigheden, twee rubrieken die we vaker op het scherm hopen te zien. Pierre Jansen is gecontrac teerd voor vier lezingen. We weten, dat er evenveel negatieve reacties bij de A.V.R.O. binnenkomen als posi tieve. Maar toch geloven we, dat men er goed aan zou doen, deze zeer in structieve en zeer interessante serie nog enige tijd voort te zetten. Een bezielde Pierre Jansen verdient het. Hetzelfde geldt voor de „Animations" van Alfred Wurmser, de tot Engels man genaturaliseerde Oostenrijker, die voor de Duitse en Engelse tele visie regelmatig uitzendingen ver zorgt. Thijs Chanofsky was deze keer met zo gelukkig met zijn van a tot z. Het programma was wat rommelig en te eenzijdig. Gelukkig vergoedden Ko van Dijk en Guus Oster veel met hun Oscar-fragmenten. De i'ilmpressies van Albert Milhado en Jan Brusse vielen toch wel wat tegen. Alvorens we aangesloten werden met de B.B.C., gaf Jan Cottaar een bij zonder onvolledig sport in beeld, waarin de eerste divisies van het be taald voetbal niet eens aan bod kwamen. De B.E.C.-uitzending ten slotte gaf een imponerend beeld van een grandioos geënsceneerd en gere gisseerd ballet. VANDAAG Radio „Een zoon is gegeven" is de titel van een oorspronkelijk luisterspel ge schreven door Jan de Vries. Dit hoor spel wordt vanavond (20.10) door de DAUPHINE LUCHTVERING PRIJS V.A. 565O, 9 Te Princeton, op ICO ltm van Bristol, Is vrijdag de eerste volledig automatische centrale in gebruik genomen. De centrale die oen stad van 10,000 mensen van elek triciteit kan voorzien, kan door het draaien van een telefoonnummer geheel automatisch in- en uitgeschakeld wor den. Do centrale is bedoeld voor noodge vallen. NCRV uitgezonden. Het behandelt een conflict, waarin een kinderloos christelijk gezin is geraakt. Het echtpaar op weg naar een plaats om daar het kerstfeest te vieren bij schoonouders, geraakt buiten hun schuld betrokken bij een auto-onge luk. Het loopt gelukkig af zowel voor het slachtoffer als voor het echtpaar dat op een morele zijweg wilde af wijken. Na dit hoorspel volgt „Kondre sa jeré. Een programma over de aktie 4 x ZN. Hieraan werken mee ds. G. Polanen en de geneesheer-direc teur dr. P. de Groot van de Diacones- senstichting „Bronovo" in den Haag. Een programma voor de gehele fami lie is Radioscoop (AVRO 20.05) waarin o.m. Josephine Baker en Mi- nou Drouet zijn te beluisteren. Jan Brusse vertelt iets over de viering van zijn feestdagen. Na het luchtige hoorspel "t Was op een mooie zon dagmorgenvolgt Sound of the Cymbells. T elevisie In de middag (14.00) wordt een rechtstreekse reportage uit Parijs uitgezonden waarin een overzicht wordt gegeven van het resultaat van de Topconferentie der vier westelijke mogendheden. De Vlaamse televisie brengt na het veertiendaagse sportprogramma de Perry Como show een internationale variétéprogramma van de Ameri kaanse televisie. Vervolgens is op liet scherm te zien de „Spookkaros", een ballet naar een legende van Selma Lageriof. Brussel Frans en Parijs brengen een grote variétéshow met Jean Nohain (20.35). Om 21.30 volgt een uitzen ding over de „Rechtvaardigheid der mensen", een rechtstreekse uitzen ding van gor Barrère en Etienne La- lou, over de vrouwen-criminaliteit. DINSDAG 22 DECEMBER. HILVERSUM I. 402 Dl 74S kc/s. 7.00—21.00 KRO. KRO: 7.00 Nws. 7.15 Gram. 7.30 Voor de jeugd. 7.40 Gram. 7.45 Morgengebed en overweging. 0.00 Nws. 0.10 Gram. 0.50 Voor de vrouw. 9.35 Waters*. 9.40 Gram. 10.00 Voor de kleuters. 10.15 Lichtbaken, praatje. 10.25 Gram. 10.35 Lichte muz. 11.00 Voor de vrouw. 11.30 Gram. 11.50 Volaanvooruit, praatje. 12.00 Middag klok noodklok. 12.03 Metropole ork. en zang. 12.30 Land- en tuinbouwmeded. 12.33 Metropole ork. en zang (verv.) 12.50 Act. 13.00 Nws. 13.15 Zonnewijzer. 13.2U Instrum. octet. 13.40 Lichte muz. 14.00 Bariton en plano. 14.35 Voor de platte- •landsvrouve». 14.45 Ge var. progr. 15.50 Gram. 16.00 Voor de zieken. 16.30 Zleken- lo£. 17.00 Voor de jeugd. 17.40 Beursber. 17.45 Regeringsuitz. Rijksdelen overzee: Gesproken brief uit de Antillen door Henk Dennert. 18.00 Lichte muz. 18.20 Po- lit. praatje. 18.30 Radio Volksuniversiteit: drie grote figuren uit de Mesopotanlsche oudheid, door prof. dr. M. A. Beek. Tweede lezing: Assurbanlpal, de minnaar van de schone kunsten. 19.00 Nws. 19.10 Act. 19.25 Memojamdum. 19.30 Gram. 20.30 In het begin schiep God hemel en aarde, lezing. 20.50 Kamermuz. 21.15 In het be gin schiep God hemel en aarde, lezing. 21.35 Concertgeb.ork. 22.25 Boekbespr. 22.30 Nws. 22.40 De armen zult gij altijd bij U hebben, lezing.. 22,50 Cello en piano. 23.20 Pianorecital. 23.55—24.00 Nws. HILVERSUM II. 298 m 1007 kc/s. 7.00 AVRO. 7.50 VPRO." 8.00—21.00 AVRO. AVRO: 7.00 Nws. 7-10 Gym. 7.20 Gram. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nws. 8.15 Pianospel. 8,30 Gram. 9.00 Gym. voor de vrouw. 9.10 De groenteman, 9.15 Gram. 9.40 Morgenwijding. 10.00 Gram. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Pianospel. 11.15 Voor de zieken. 12.00 Gram. 12.20 Rege ringsuitz.: Landb.rubr. Do agrarisch-so- cJale voorlichting. 12.30 Land- en tuin bouwmeded. 12.33 Orgel en zang 13.00 Nws. 13.15 Meded. of gram. 13.20 Lichte muz. 1355 Beursber. 14.00 Gram. 14.30 Voor de kinderen. 15.00 Voor de vrouw. 15.30 Meisjeskoor. 16.00 De kerstviering van het koninklijk gezin. 17.00 Voor de kinderen. 17.45 Lichte muz. 13,00 Nws. 18-15 Pianospel. 18.30 Paris vous parle. 18.35 Gram. 18.50 Hang het aan de grote klok. propaganda actie. 18.55 Voor dc kinderen. 19.00 Ge var. progr. 20 00 Nws. 20.05 Lichte muz. 20.25 Gram. 21.00 Ama- toursprogr. 21.45 viool, cello en piano. 22.15 Journ. 22.30 Nws. 22.40 Orgclconc. 23.00 Voordr. 23.15 Jazzmuz. 23-55—24.00 Nieuws, TELEVISIEPROGRAMMA. NTS: 20.00 Journ. en weerovers. 20.20 We- tensch. film. 20.35—22.10 Speelfilm. FRANS-BELG. T.V.-PROGRAMMA. 19.00 Documentaire. 19.30 Luchtvaartkron. 20.00 Journ. 20.30 Film. 22.15 Zangrecital. Daarna: wereldnieuws. VLAAMS-BELG. II. V.- PROGRAM MA 19.00 De katholieke gedachte en actie. 19.30 Nws. 20.00 T.V.-filmrep, 20.25 Gevar. progr. 21.15 Luchtvaartkron. 21.45 En quête. 22.30 IJsrcvtie. 22.55 Nws. en journ.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 12