PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KONING B0UDEWIJN NAAR KONGO Nog geen oplossing gevonden voor integratie van luchtverdediging Verjongingskuur voor,,Andes" in Vlissingen BILT Onverwacht met De Schrijver vertrokken TER PLAATSE KENNIS NEMEN VAN ALGEMENE TOESTAND INCIDENTEN AAN DE GRENS VAN IRAK EN PERZIË Vand aag VERWACHT... 202e jaargang - no. 297 Dagblad, uitgave van de lirma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: w. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7.00 .p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 17 dec. '59 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1—„Brieven of adres bureau d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Grote Markt 2, tel. 4254 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G.. F. de Pauwstr. 9. tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2: Zierlkzee. red tel. 2425. adm tel. 2094 Een dag nadat de Belgische minister voor Kongo, De Schrij ver, in het Belgische parlement aankondigde dat 1960 voor de Kongolezen het jaar van de onafhankelijkheid zal kunnen zijn, is koning Boudewijn onverwacht voor een reis van 10 tot 15 dagen naar Kongo vertrokken. In een woensdag op het ministerie voor Kongo verstrekt com muniqué, dat aan de journalisten werd overhandigd toen het militaire vliegtuig waarmee de Belgische vorst zou reizen al gereed stond om van het vliegveld Melsbroeck te vertrekken, staat dat het bezoek van koning Boudewijn een tweeledig doel heeft. De vorst wil zich ter plaatse rekenschap geven van de algemene toestand in Kongo en van de aspiraties van de bevolking, en wenste voorts op 17 december (de dag waarop vijftig 3aar geleden koning Leopold de tweede overleed, „aan wie de Kongolese bevolking de geboorte van een grote staat te danken beeft") in Stanleystad aanwezig te zijn. Stanleyville is de eerste plaats die de koning in Kongo zal bezoeken. Hij wordt daar donderdagmiddag ver wacht en zal dan gouverneur-gene raal Cornelis ontmoeten. De minister voor economische en financiële aangelegenheden van Kongo, Scheyven, weigerde bij het bekendmaken van het commu- Feestje In het Nederlandse parlement is een politiek feestje gevierd. Zo'n feestje noemt men ,,een plechtige herdenking". Het ging om het statuut van het koninkrijk en om het feit, dat de Nederlandse An tillen en Suriname op grond van dat statuut verenigd zijn met Nederland als gelijkwaardige deelgenoten in het koninkrijk. Veel drukte is er in Nederland niet gemaakt over dat prille jubileum. Geen vlaggewapper, geen blijde bijeenkomsten met zang en dans, geen drukke bijeenkomsten. Vermoedelijk is er in de West wel meer aandacht geschonken aan deze vijfjarige verbondenheid „nieuwe stijl", maar boel druk heeft men zich er toch ook niet over gemaakt. In de West.evenals in Nederland zijn het. hoofdzakelijk de poli tici, die aan het statuut bijzon dere waarde toekennen. Buiten hun kring leven tienduizen den mensen, die niet eens weten wat het statuut is. En slechts enkelen weten wat het inhoudt. In dit ver band gebruikt men in politieke krin gen graag bemoedigende woorden in die zin, dat de bekendheid nog moet groeien of dat het statuut nog „wer kelijke inhoud" moet krijgen en le vend moet worden. Voor dat „levend worden" acht men dan vooral de wederzijdse hulp van belang, waarbij het op dit ogenblik voornamelijk aankontt op hulp uit Nederland aan de Antillen en Suri name. Ongetwijfeld is die wederzijdse hulp van grote betekenis, vooral nu zij gegeven wordt in volstrekte vrij heid en buiten de sfeer van een be voogdend kolonialisme. Maar het zou van een te groot opti misme getuigen, wanneer men aan nam, dat hulpactiviteiten stevigheid kunnen geven aan een zo formele band als het statuut van Jiet ko ninkrijk. Dat statuut is precies even sterk en even zwak als de band van vriendschap en wederzijds be lang tussen Nederland en de West. Verminderen bijvoorbeeld om po litieke redenen - de gevoelens van vriendschap en van gemeenschappe lijk belang, dan vermindert ook de betekenis van het statuut en wordt het een dode letter. Waar het dus op aankomt, dat is niet op het herdenken van de statuut-afkondiging en niet op het vastklampen aan een stuk pa pier, maar op nauwere samenwer king in het economische, en culturele vlak, of welk ander vlak men maar wil opnoemen. De indruk bestaat, dat bij de grote massa van het Nederlandse volk de belangstelling voor de West bepaald gering is. Ook in de West is het niet zo best wat de populame belangstel ling voor Nederland betreft, maar zij is daar in elk geval een stuk be ter dan de Nederlandse aandacht voor de West. Er valt op dit gebied nog heel wat werk te doen, willen althans de rijksdelen dichter naar elkaar groei en. En het is volstrekt niet zeker, dat dit werk zal slagen. Jonge gemeenschappen, zoals in Su riname en op de Antillen werden gevormd," ontwikkelen zich dik wijls heel verrassend en heel anders dan aanvankelijk werd verwacht. Wanneer die verrassende ontwikke ling in het belang van deze jonge gemeenschappen, dan zal men die ontwikkeling in Nederland altijd moeten aanvaarden, ook al zou de betekenis van het „statuut" er on der lijden. Misschien behoeft het zover niet te komen, maar dan zal er toch heel wat meer gedaan moeten worden om de levende contacten tussen de vol keren van Nederland en de West uit te breiden. Zoals het nu gaat is het net iets beter dan „kwakkelen". Be-, vredigend is het aeker niet, niqué te antwoorden op de vraag of het initiatief van de vorst zelf is uitgegaan. „Ik mag geen bij zonderheden verstrekken over de gesprekken die de koning met mi nister De Schijver die de ko ning vergezelt heeft gehad", Botsing in Varsseveld: 2 doden, 6 gewonden Woensdagmorgen omstreeks 7 uur heeft zich op de Doetinchemseweg onder Varsseveld een ernstige aanrij ding voorgedaan. Daarbij werden twee mensen gedood en zes min of meer zwaar gewond. De botsing ont stond, toen een bus van de Vrede- steinfabrieken die onderweg was naar het werk moest uitwijken voor een met een paard bespannen wagen. Op dat ogenblik kwam uit de tegen overgestelde richting een bestelauto, bestuurd door de heer H. uit Arnhem. Deze was met zijn echtgenote op weg naar de Winterswijkse markt. Het echtpaar H. werd bij de botsing op slag gedood en vhn de arbeiders lie pen er zes verwondingen op. Zij wer den allen naar het Wilhelminazieken- huls te Doetinchem overgebracht. Beide auto's werden zwaar bescha digd. Lekkende gasbuis oorzaak van explosie Dortmund Uit een politieonderzoek is gebleken dat een lekkende gaspijp oorzaak is van de ontploffing die zondag in Dortmund minstens 25 mensenlevens eiste. zei hij slechts. Evenmin wilde hij antwoorden op een vraag of de beslissing over de reis door de Belgische ministerraad was geno men. „Ik ben zelf nog niet zo lang op de hoogte van de reis van de koning", aldus de minister. Ook minister De Schrijver had woensdagmiddag niets over de reis verteld, toen hij in de Belgische Ka mer van Volksvertegenwoordigers 'n verklaring over zijn Kongolees beleid aflegde in antwoord op een socialisti sche interpellatie. Koning Boudewijn zelf had enkele uren voor zijn vertrek in Brussel nog een congres toegesproken over de mo gelijkheden tot verhoging van de pro- duktivitéït. Hij zei daarbij aan het slot van zijn rede „Ik wilde met U over het vraagstuk van de prpdukti- viteit spreken omdat het van zo groot belang Is voor ons land, al is het niet het enige, dat mij voor het ogenblik zorgen baart". |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUJ|||||||||||||||||||||||||||||||||||||im Russen blijven J strijdkrachten j 1 moderniseren H Als inleiding tot het zeer ge- ff heim overleg van de ministers ff van defensie en financiën van ff -= de Navo, waarbij zelfs de gro- te meerderheid van adviseurs H de conferentiezaal moest ver- H laten, heeft admiraal Boone, voorzitter van de zogenaamde g 1= standing-group, het grootste erecollege in de Navo, woens- M H dag meegedeeld ff De Sowjet-strijdkrachten M waren in het afgelopen jaar f§ aan verreikende vernieuwing onderworpen, zowel wat be- ji treft' conventionele als kern- M wapens H De Sowjet-Unie is in staat een aanval te beginnen op f| s praktisch elk punt waar zij dat wenst f| Het Sowjet-onderzeeboot- s wapen is het grootste dat H .„ooit heeft bestaan m 8 Dt v&ornaamste militaire dreiging van de Sowjet-Unie j= is nog altijd tegen het Navo- H gebied gericht. Men vreest in de Navo een uit- holling van de westelijke de- j§ fensie alleen al onder invloed H van het aangekondigde top- overleg, terwijl de feiten die s admiraal Boone gaf duidelijk ff maakten, dat de Sowjet-Unie s H koortsachtig voortgaat met de modernisering van zijn in aan- tal onverminderd gehandhaaf- §f de strijdmacht. llllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll EXTRA BEVEILIGING RAFFINADERIJ Kassem wenst strook in buurt van Abadan Langs de Iraakse grens bij het be twiste gebied Sjatt-el-Arab, was dinsdag een schietpartij. Van officiële Perzische zijde is ge zegd, dat in het gebied van Abadan Iraakse soldaten op Perzische boe ren hebben geschoten. Een boer werd gedood en twee boeren werden ge wond. Er zijn speciale voorzorgsmaatrege len getroffen om de olieraffinaderij van Abadan te beschermen. De Iraakse premier, Kassem, maakt aanspraak op een strook van vijf kilometer bij Abadan, die naar zijn zeggen in 1937 onder druk aan Per- zië is geschonken. Twee weken gele den zei Kassem op een persconferen tie, dat het gebied weer aan Irak zal komen. Hij hoopte evenwel, dat het grensgeschil in der minne gere geld zou worden. Perzië zou een krachtig protest tegen de aanspraak van Irak voorbereiden. De Sjah van Perzië zal 21 december te Teheran in het huwelijk treden met mej. Farah Diba, aldus is door het hof bekend gemaakt. Hier ziet men de Sjah en zijn verloofde in sportkleding lopen door de paleis gangen om in de tuin een partijtje volleybal te spelen. ...is het 50 jaar geleden, dat H koning Leopold H van België M overleed. ff ...viert prof. dr. ir. W. Scher- ez merhorn, oud-minister-presi- i| dent, te Delft zijn 65e ver- zz jaardag. illOimilfflOIIIIIIIIIIIIIIIU In februari voorschot op melkprijsgarantie (Van onze Haagse redactie) De minister van landbouw en visserij is van mening, dat niet onmiddellijk moet worden overgaan tot een perio dieke voorschotuitkering uit het landbouw-egalisatiefonds op de ga rantieprijs voor het melkprijsjaar 1959-1960. Verwacht wordt, dat eerst in februa ri een voorschot kan worden gege ven, zij het dan met terugwerkende kracht. Dit werd meegedeeld in de woensdag gehouden vergadering van het landbouwschap. FELLE DEBATTEN IN DE NAVORAAD Nor stadzonder unificatie geen goede defensie Generaal Lauris Norstad, op perbevelhebber van de Navo, heeft gisteren in de middagver gadering van de Navo-raad ver klaard, zijn defensieplannen niet te kunnen uitvoeren als de Eu ropese luchtverdediging niet ivordt geünificeerd. Hij schoof tevens het denk beeld naar voren, om van de Navo de vierde kernmo- gendheid te maken. Hijzelf zou dan als Navo-bevelhebber in Europa het beheer over de kernwapenvoorraad moeten hebben. Naar verluidt heeft Norstad de ministers gevraagd, hun gedachten hierover te laten gaan. Geen der ministers zou er echter reeds op in zijn gegaan. Uit het feit, dat de officiële woord voerders na de ochtend- zowel als de piond stijf maakt men op, dat er geen oplossingen zijn gevonden voor belangrijke kwesties als de opslag van kernwapens in Europa en de integratie van de luchtverdediging. Deze kwesties zullen verder worden besproken in het permanente comité. Vast staat wel dat er felle debatten zijn geweest. Frankrijk tegen De integratie van de luchtverdedi ging vond steun bij de meeste minis ters, doch zoals bekend verzet Frank rijk zich er tegen. Naar verluidt is minister Guillaumat tijdens dit inte gratiedebat, waaraan o.a. de Duitse minister Strauss, de Noor Handal en de Brit Watkinson deelnamen, ver scheidene malen aan het woord ge weest om zijn collega's te antwoor den. Hij zou zich daarbij op de vlakte hebben gehouden. De Belgische minister van defen sie, Gilson, zou er woensdagmid dag op hebben gewezen dat het voor de kleine Navo-landen ver houdingsgewijs moeilijker is om de gestelde doelen te bereiken dan voor de grote. Deze klacht van België zou ook door "Turkije en Griekenland zijn geuit. Visser Onderzoek niet ongunstig voor ons land De Nederlandse minister van defen sie, ir. S. H. Visser, heeft woensdag- Verbouwing werd minutieus voorbereid HET PRECIES 20 JAAR oude passagierschip „Andes" het grootste, dat ooit door de Vlïs- singse sluizen werd geloodst ondergaat momenteel op de werf van de N.V. Koninklijke Maatschappij „De Schelde" een rigoureuze verjongingskuur... Daartoe „storten" ongeveer 400 plaatwerkers, pijpeuleggers, timmerlieden, elektriciens, tegel leggers en andere ambachtslui zich dagelijks op deze kolos! Heel dit Schelde-leger moet de „Andes" omtoveren in een zo genaamd cruise-schip: een drij vend vakantieverblijf dus voor reislustige en goed-bij-kas-zit- tende passagiers. In enkele delen van dit hoog-oprij- zende schip veroorzaken, die 400 am bachtslieden iedere dag 'weer een heksenketel van door-merg-en-been- gaande geluiden en van een ogen schijnlijk chaotische wanorde! Die wanorde is echter inderdaad slechts „ogenschijnlijk", want in werkelijkheid is op een scheeps werf slechts zeiden een karwei zo zorgvuldig en zo tot in de klein ste details voorbereid als deze verbouwing... De strakke voorbereiding en weken lange planning was voor „De Schel de" bittere noodzaak! Want de eige naar van het schip de Royal Mail Lines Limited in Londen wilde het schip voor het eerste deel van de verbouwing slechts zes weken uit de vaart nemen... En als men nu weet dat in die zes weken onder meer een compleet dekhuis met tientallen hut ten zowel op het voor- als achter schip gebouwd moet worden, dan is duidelijk, dat alles nauwkeurig ge pland moet zijn. Bovendien moeten in die eerste verbouwingsperiode ook nieuwe verblijven voor de machinis ten op bet achterschip gebouwd wor den, terwijl verder ook enkele lift schachten in het achterschip naar de later te bouwen bioscoop gereed moe-, ten komen, Verbazingwekkend was het dan ook allerminst, dat ongeveer 30 man de „Andes" op 26 november reeds „enterden", toen het schip nog in de Westerschelde dobberde. En terwijl het schip omzichtig naar binnen werd geloodst, waren die dertig man al bezig met het slopen van houten dek ken en het wegnemen van laadlie- ren. Met zijn bruto-tonnage van 26.500 ton, zijn lengte van 205 meter en zijn breedte van 25.5 meter is de „Andes" het grootste passagiersschip, dat ooit op de werven van de „De Schelde" is geweest en 't naar binnen loodsen vergde dus wel enige uren... En zelfs die uren werden door de slopers van de Schelde niet verspild. Op het droge Ondertussen is het werk al zover, dat op verschillende dekken de hut ten „uit de grond schieten"... Snel heid van handelen is ook hier nodig, want de „Andes" moet worden ver rijkt met 104 nieuwe passagiershut ten, met 51 nieuwe officiershutten en met 2 kantoren... Bij tientallen ston den de wanden, deuren, plafonds, meubelen en andere onderdelen van deze hutten al bij „De Schelde" ge reed, toen het passagierschip enkele Mveken geleden op de werf verschee* I Want ook dat onderdeel had men op de scheepswerf bijzonder zorgvuldig voorbereid. Al weken tevoren had het Schelde- personeel namelijk „op het droge" twee complete hutten gebouwd en ingericht. De „Royal Mail" keur de deze hutten behoudens en kele wijzigingen reeds in sep tember vlot goed en aan de hand van deze prototype kon men toen de tientallen hutten van-te- voren in serie gaan maken... Aan boord hoeft men deze hutten slechts in elkaar te passen en te timmeren en benodigde meubile ring aan te brengen. Eigen ontwerp Ir. J. H. Krietemeijer, de „generaal" van het 400 man sterke leger, dat op de „Andes" is ingezet, kon met trots vertellen, dat zelfs de inrichting van deze hutten door het Schelde-perso- neel zelf is ontworpen. Het was de heer A. Lodder, hoofd van de desbe treffende afdeling, die zich een ware binnenhuisarchitect toonde. Met zijn staf ontwierp hij de inrichting van de hutten, van de bioscoop, van de kinderkamer en van een aantal pu blieke ruimten, zoals de gallionbar, (Zie slot pag. 2 kol. 2 I Besprekingen tussen De Quay en Herter §j Naar de zijde van het minis- f§ H terie van buitenlandse zaken wordt vernomen, zal prof. De Quay, minister van buitenland- f| ff se zaken a.i., zondag en maan- dag in Parijs besprekingen H voeren over een aantal Navo- ff ff kwesties. Maandagmiddag heeft hij een onderhoud met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Herter. n iliiniiiiiiiiiiiiiifliiiiiiiiiiniiniiniiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii avond op een persconferentie na het defensiedebat in de ministersconfe rentie van de Navo-raad te Parijs in antwoord op een vraag gezegd, dat de uitslag van het jaarlijksonder zoek naar de stand van zaken op het gebied van de defensie „niet ongun stig voor Nederland was en uiterma te goed in vergelijking met andere landen". In antwoord op een vraag over het feit, dat op een woensdag gepubli ceerde lijst van defensie-uitgaven van veertien Navo-landen IJsland heeft geen defensie Nederland tot de drie landen behoort die in 1959 minder betalen dan in 1958, zei mi nister Visser, dat het hier gaat om een kwestie van kasboekingen, waar bij de posten van het ene jaar wel eens in een jaar worden betaald. (Volgens het overzicht heeft Neder land in 1958 1.656.000.000 betaald en zal het in 1959 in totaal betalen 1.525.000.000. De twee andere lan den die een achteruitgang te zien heb ben gegeven zijn Italië en Luxem burg). Wright treedt af De secretaris-generaal van de Navo, Paul Henri Spaak, heeft woensdag op de middagvergadering van de Navo-ministerraad bekendgemaakt, dat de Amerikaanse admiraal Je rauld Wright, opperbevelhebber voor het gebied van de Atlantische Oceaan, zal aftreden. Geldig tot hedenavond ZACHTER WEER. Overwegend zwaar bewolkt met plaatselijk mist, wat regen of mot regen. Matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Zachter dan gisteren. ZON EN M AAN 18 december Zon op 8.44 onder 16.29 Maan ©r 20.03 onder 10.38

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1