Eigen plaats voor de landbouw, maar geen uitzonderingspositie Zeeuwse jeugd wil de vluchtelingen helpen RAAD TERNEUZEN BEHANDELT WATERLEIDINGKWESTIE Natuurlijke glans voor Uw haar - natuurlijk v -haarcrème RAAD K0UDEKERKE AKKOORD MET HET UITBREIDINGSPLAN K2r GROENE KRUIS ARNEMUIDEN HULDIGDE J. J. HUIJSSEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 15 DECEMBER 1959 KAMERLID ELFFERICH VOOR ZEEUWSE C.B.T.B. Afscheid van assistent-secretaris Vingerling wegens benoeming elders ,,De landbouw neemt een geheel eigen plaats in de Nederlandse economie in, maar zij staat niettemin temidden van het gehele bedrijfsleven. Het is zeker niet zo, dat de landbouw een uitzonderingspositie bekleedt". Aldus sprak maandagmiddag het Eerste Kamerlid P. C. Elfferich uit Delft tijdens een spreekbeurt in „De Prins van Oranje" te Goes voor de Zeeuwse CJ3.T.B. De heer Elfferich hield tijtdens de algemene winter- ledenvergadering van de C.B.T.B. een causerie over het onderwerp: „De positie van de landbouw in het Nederlandse bedrijfsleven". Hij sprak in de niiddagbijeeukomst, die volgde op de huishoudelijke ochtend vergadering. De heer Elfferich verklaarde in zijn inleiding, dat het platteland in de laatste decennia volledig' is ontslo ten. „De geslotenheid van het boe renerf is open komen te liggen voor de samenleving", zei hij. In de natio nale economie heeft de landbouw' volgens spreker een geheel eigen plaats temidden van de andere be drijfstakken. Dit standpunt wordt ook gehuldigd door de minister van landbouw en visserij. Sprekende over het vraagstuk van de werkgelegenheid merkte de heer Elfferich op. dat de regering in de ze stimulerend zal moeten wer ken. Dit leidt tot industrialisatie en tot een zo goed mogelijk benutten van de bodem, aldus de inleider. De positie van Nederland, zo wel naar binnen als naar buiten gericht, vergt volgens dit Kamer lid een doelbewust beleid van de regering, waarin het bedrijfsle ven (óók de landbouw) een zo evenwichtig mogelijke plaats krijgt. Voor de landbouw ligt er een belangrijke taak, die spreker omschreef als een politiek- strategisch aspect, een belangrij ke bijdrage in de nationale ex port en een „rand-effect" in het binnenland. Ónder dit laatste ver stond hij de invloed van een ge zonde landbouw op de directe om geving, de dorpsgemeenschappen dus. In zijn causerie belichtte de heer Elfferich tevens de positie van de landbouwer. Aandacht schonk hij voorts aan het garantiebeleid, waar bij hij erop wees, dat de landbouw bezwaren aanvoert tegen het in zicht van de minister om het garan tie- en kostprijzenbeleid te ontkop pelen. Hij betoogde, dat de kost prijzen onverkort gehanteerd moe ten worden bij vaststelling van de garantieprijs. De landbouw heeft er recht op, dat in het garantiebeleid enige rust komt, zei hij verder. In tijden van schaarste hebben de agrariërs offers gebracht. Thans mogen wij bescheiden vragen om een gezond beleid, verklaarde de heer Elfferich. Ochtendbijeenkomst De ochtendbijeenkomst was ge opend door de voorzitter van de Zeeuwse C.B.T.B., de heer C. de Toren 's-GravenpoIder wordt in oude luister hersteld De verweerde (gemeentelijke) toren van de eeuwenoude Nederlands her vormde kerk te "s-GravenpoIder wordt in zijn oude luister hersteld. De eind vorige eeuw op de toren ge plaatste spits zal worden afgebroken en een nieuw koepelvormig dak zal op de toren worden geplaatst. De nieuwe toren is een ontwerp van architect P. J. 't Hooft te Goes, die een tekening heeft gemaakt naar aanleiding van een model in de ..At las van Bachiene". De oorspronkelij ke toren zou eveneens met een koe pelvormig dak zijn afgedekt. Het model hiervan staat in de „Atlas van Bachiene". De toren zal voorts op een nieuwe, stevige fundering worden geplaatst, terwijl zowel de onderbouw als de bovenbouw ingrijpend zullen worden gerestaureerd. De gemeenteraad van 's-Gravenpoldcr, die donderdagavond in openbare zitting bijeenkomt, zal een besluit nemen om 115.000 voor de restauratie beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt voorts de werk zaamheden op te dragen aan de fa. Geuze te Middelburg, die ook de reeds vergevorderde restauratie van het kerkgebouw uitvoert. Putter te Axel. Vastgesteld werd de begroting voor 1960 met aan inkomsten en uitgaven een bedrag van f 58.480 en een post onvoor zien van f 2200. De directeur van liet boekhoudbu- rëau, de heer P. S. Marinussen, deed enkele mededelingen over dit bu reau. Hij drong aan op een betere samenwerking tussen cliënt en bu reau. Het aantal cliënten neemt jaar lijks toe en bedraagt thans 556. Men heeft echter nog lang niet be reikt. dat alle leden van de C.B.T.B. ook lid zijn van het boekhoudbureau. Over de onderlinge waarborgmaat schappij deelde hij mede, dat deze tot grote tevredenheid werkt. De vorig jaar beloofde verlaagde pre mie voor autoverzekering is goed ontvangen. In de rondvraag werd nog ge sproken over de toekenning van pachtvergoeding voor bouw- en grasland, dat in de herkavelings- gebieden voor één of soms twee jaar uit de produktie is genomen. Hiervoor werd een vergoeding ontvangen van 2Vs maal de pachtwaarde. De pachtwaarde van het grasland was aanvanke lijk gesteld op f. 130, maar de georganiseerde landbouw heeft gedaan gekregen, dat de norm op f 140 werd gesteld, hetgeen het gemiddelde van de laatste vier jaar het dichtst benaderde. Afscheid werd in deze vergadering genomen van dc assistent-secretaris, de heer A. Vingerling, die in waar derende bewoordingen werd toege sproken door de heer De Putter. Als blijk van erkentelijkheid bood de heer De Putter dé scheidende assistent-secretaris een elektronen- flitser aan. Dhr. Vingerling is vijf jaar werkzaam geweest bij de C.B. T.B. Hij neemt per 1 januari a.s. een benoeming aau bij de C.J.B.T.B. in Ede. In de middagbijeenkomst hield de heer Elfferich zijn dauserie, waarop na de pauze een levendige discussie volgde. Een slotwoord werd gespro ken door ds. J. W. Coenraad, Neder lands hervormd predikant te Goes. waar warmte helpt, - helpt PHILIPS Infraphil beter denk daaraan ook bij rheumatiek en verkoudheid Prijzen': 29.'® en 37.®® ANTWOORD VAN LANDSADVOCAAT „Aandeelhouders vergadering nam rechtsgeldig besluit" In de vergadering van de Terneuzen- se gemeenteraad, die voor donderdag avond aanstaande is uitgeschreven, zal de indertijd door hef V.V.D.- raadslid R. Vrieling aanhangig ge maakte waterleidingkwestie worden IN KADER LANDELIJKE ACTIE Nood in kampen is nog hoog DE ZEEUWSE JEUGD zal in liet kader van een landelijke ac tie van jongeren onder de 25 jaar een steentje bijdragen aan het vluchtelingenprogram. Ge grepen door de grote nood in de Westduit-se vluchtelingen kampen Friedriclisfeld en Ohm stede, enkele tientallen kilo meters afstand van Bremen, waar honderden uitgeweken Po len en Letten een ellendig be staan lijden, heeft de Neder landse Jeugdgemeenschap be sloten 600.000 bijeen te bren gen voor de beide kampen. De actie, waarbij de jeugd in alle gemeenten van ons land wordt ingeschakeld dus ook in Zee land wordt ingepast in het vluchtelingenjaar. Zoal3 bekend heeft Nederland op zich genomen nieuwe huizen te bou wen voor de vluchtelingen in de kampen Friedrichsfeld en Ohmstede. Als de woningen gereed zijn, worden de kampen afgebroken, maar daarbij dienen zich tevens de moeilijkheden aan. Een groot percentage van de vluchtelingen ouderen en invali den hebben liun werkgelegenheid in het kamp. Ook heeft men daar de eigen kerken en scholen. De Nederlandse Jeugdgemeen schap heeft het plan opgevat de van huis en haard verdreven Po len van kamp Friedrichsfeld en de Letten van kamp Ohmstede KERKNIEUWS Ds. D. J. Couvee te Bennekom, emeri tus-predikant van de Gereformeerde Kerken, zal op 15 december zijn 70e verjaardag vieren. Van juni 1946 tot aan zijn emeritaat 28 oktober 1957 was hij predikant te Axel. In janu ari 1949 werd ds. Cóuvee tevens pre dikant te Zoutespui. Ds. Couvee heeft naam gemaakt als auteur. Hij schreef enkele romans. Tevens was hij leraar Nederlands en Hebreeuws aan het openbaar lyceum te Terneuzen. GEREF. KERKEN Beroepen t.e Landsmeer J. van Wat- tum te Midwolda-Oldambt. Beroepen te Noordscharwoude J. J. Tissink eand. te Bergen op Zoom. Beroepen te Lekkerkerk P. S. Veld huizen. kand. te Sliedrecht. NED. HERVORMDE KERK Beroepen te Endhoven als predikant voor buitengewone werkzaamheden (studentenpredikant) (toez.) dr. J. Sperna Weiland te Rotterdam. Be roepen te Hartogen J. v. d. Werf, predikant voor buitengewone werk zaamheden (Kompaswerk) te Naar- EXAMENS Aan de V.U. slaagden voor het kan didaatsexamen theologie de heren A. J. van Gorcum te Alkmaar, H. Hoek- zema te Kampen en F. Spoelstra te Groningen. hiervoor een gedeeltelijke com pensatie te geven. Na een bezoek, dat vertegenwoordigers van jeugd organisaties uit Nederland dit weekend aan de kampen hebben gebracht, is besloten in welke vorm hulp zal worden verleend. Friedrichsfeld krijgt een Jugend- heim en Ohmstede een cultuur centrum annex revalidatie-oord. De bouwkosten worden geschat op 600.000. Uit elke provincie is afgelopen weekend één vertegen woordigster naar Duitsland ge gaan. Uit Zeeland was dat de 26-jarïge doktersassistente Lia Felius uit Baar land, die maandagavond tijdens een persconferentie over dit bezoek ver telde. Actie Als het aan Lia Felius lag, dan zou de actie om 600.000 bijeen te bren gen vandaag al beginnen... De actie dient evenwel ernstig voorbereid te worden. De Nederlandse Jeugdge meenschap heeft inmiddels een Ne derlands Jeugdcomité opgericht, waarin de elf provniciale vertegen- woordig(st)ers van jeugdorganisa ties zitting hebben. De bedoeling is om in iedere gemeente een plaatse lijk comité op te richten, waarvoor de hulp van alle burgemeesters is in geroepen. Hun taak is het bij de sa menstelling van de comités te helpen en zich daarna terug te trekken, want de actie dient alleen van de jongeren uit te gaan. Op 28 februari 1960 wordt met de actie gestart. Er zullen dan sleutel tjes worden verkocht. Ieder comité krijgt van het landelijk comité een boek over het vluchtelingenmeisje Anita (16) en de vluchtelingenjongen Sigurd (17), die al 15 jaar in barak ken leven en al in vele kampen heb ben gewoond. Ledenvergadering waterschap Schouwen-Duiveland Op 22 december a.s. te Zierikzee Het WaterschapSchouwen-Duive land houdt dinsdagmiddag 22 decem ber om 2 uur zijn derde algemene le denvergadering in 's Landskamer te Zierikzee. De agenda vermeldt o.m. de beëdi ging en installatie van de hoofdinge land mr. F. Th. Dijckmeester, bur gemeester van Zierikzee. Door bij zondere omstandigheden kon deze in stallatie niet eerder plaatsvinden. Voor het agendapunt benoeming hoofd technische dienst is een voor dracht opgemaakt, die als volgt luidt: 1 ir. G. D. Kloosterboer te Heemstede en 2 ir. J. F. Duin te Santpoort. Ter vergadering zal voorts worden behandeld een voorstel tot uitvoering van verbeteringswerken aan de zee wering van het voormalige water schap Ooster- en Sirjansland. Het dagelijks bestuur deelt de leden mee, dat het maken van een inlaag- dijk bij Kloosternol werd opgedra gen aan de laagste inschrijver voor de aanbesteding, de fa. J. Lievense en J. Huibregtsc te Westkapelle voor de som van 281.700. Het herzetten van de steenglooiïng bij Sirjansland werd gegund aan de fa. M. v. d. Velde en zn. te Bruinisse voor de som van 36.300. Verder zal de vergadering de schade, die bij de laatste storm werd veroor zaakt aan de dijk bij De Val te Zie rikzee, behandelen. behandeld. De raadsleden hebben naast de normale raadsstukken van B. en W. een afschrift ontvangen van het antwoord van de landsadvocaat, mr. G. J. Scholten, waarin deze ver klaart dat het besluit van de alge mene aandeelhoudersvergadering van de N.V. Waterleidingmaatschappij „Zeemvsch-Vlaanderen" tot goedkeu ring van de jaarrekening 1958 rechts geldigheid bezit. Procederen zou dus geen succes hebben, meent mr. Schol ten. Mr. Scholten is tot die conclusie ge komen, nadat hij de verschillende be zwaren van de heer Vrieling onder de loep had genomen. De heer Vrie ling had aanmerkingen gemaakt op de wijze van notuleren, de statuten wijziging, de bezoldiging van de com missarissen en het specificeren van de exploitatiekosten. In zijn antwoord haalt mr. Scholten uitspraken van de Hoge Raad, de Amsterdamse en de Rotterdamse rechtbank aan en citeert hij het wet boek van koophandel. De landsadvo caat schrijft, zich te hebben afge vraagd of het hier om publieke be langen gaat. Hij gelooft echter niet, dat de aandeelhoudersvergadering in strijd met de openbare orde of met de goede zeden heeft gehandeld. Voor een N.V., zo gaat hij verder, gelden niet dezelfde regels als voor een openbaar lichaam. Het beginsel van openbaarheid inzake financiële kwesties geldt niet voor N.V.'». Inlichtingen Mr. Scholten schrijft overigens ook, dat hij het gevoerd beleid in zake het geven van inlichtingen aan de aandeelhouders, in dit geval de ge meenten, niet kan bewonderen. Wan neer in de toekomst belangrijke vra gen. zoals over grote projecten, niet beantwoord worden, adviseert hij de aandeelhoudersvergadering voor te stellen en bloc de vraag aan het be stuur voor te leggen. Op de vraag of de gemeente het in dertijd genomen besluit om tot de N.V. Waterleidingmaatschappij toe te treden kan intrekken, voor zover het de bepalingen inzake het garan deren van geldleningen betreft en of in de toekomst een voorwaardelijke, beperkte garantie kan worden inge steld, geeft mr. Scholten als zijn me ning, dat dit eerste niet mogelijk is. Hij is er echter niet zeker van of hij wel in het bezit is van alle stukken, die op de garantie betrekking heb ben. Garantievoorwaarden De garantie van maximaal tien pro cent van het bouwkapitaal voor dek king van de tejtorten der eerste be- drijfsjaren is hem niet helemaal dui delijk. Mr. Scholten acht het niet on mogelijk, dat deze bepaling niet meer van kracht is. Voorwaarden aan de andere garanties hechten kan niet, omdat de geldlenende instanties deze niet behoeven te accepteren. Voor waarden stellen aan nieuwe garan ties, die in de toekomst worden ge vraagd, is volgens de landsadvocaat wel mogelijk, maar dat houdt in. dat ook de andere participanten dit kun nen doen en dan zouden spanningen in de aandeelhoudersvergadering kun nen ontstaan, die de samenwerking niet bepaald bevorderen. In zijn repliek heeft de heer Vrie ling zich op het standpunt gesteld, dat het bestuur van de N.V. ver plicht is te antwoorden op alle A-ragen, waartegen in de aandeel houdersvergadering niet gepro testeerd wordt- (Het raadslid Vrie ling informeerde indertijd naar de kostprijs van de watertoren). Voorts was volgens dit raadslid rechtsgeldige vaststelling van de jaarrekening indertijd niet mogelijk, omdat de aandeelhouders niet in de gelegenheid werden gesteld de af schrijvingen te controleren. De heer Vrieling gaat niet akkoord met de conclusie, dat de statuten niet geschonden werden. In zijn laatste schrijven van 10 de cember heeft nir. Scholten te kennen gegeven, dat deze laatste verklarin gen van de heer Vrieling zijn con clusie niet kunnen wijzigen. B. en W. stellen de gemeenteraad dan ook voor geen nietigverklaring te eisen van het besluit, waarbij de jaarrekening werd goedgekeurd. NA ENIGE DISCUSSIE Schadeloosstelling voor gedupeerde eigenaars In de maandagmiddag gehouden raadsvergadering van Koudekerke is het uitbreidingsplan „Dishoek 1959" ter sprake gekomen. Het raadslid P. Flipse (g.b.) kwam in een be- schomviug tot de conclusie, dat het plan veel meer mogelijkheden had gegeven en goedkoper had kunnen worden uitgevoerd, wanneer het wa terwingebied er niet was geweest. Hierdoor hadden de opstellers van het uitbreidingsplan zich moeten be perken. Het plan op zichzelf noemde de heer Flipse qua vorm en ligging geslaagd. Toch bracht hij nog enkele bezwa- Feestdagen eetdagen vlekkendagen verwijdert vlekken - zónder kringen! 1.95. ipultbu» S.95 LOF VOOR SCHEIDENDE VOORZITTER Sinds 1922 bestuurslid plaatselijke vereniging In een vergadering van de vereni ging „Het Groene Kruis" te Arne- muiden is maandagavond afscheid genomen van de 72-jarige heer J. J. Huijssen, die deze vereniging gedu rende iange tijd als bestuurslid, se cretaris en liet. laatst als voorzitter heeft gediend. De vergadering was belegd in het verenigingsgebouw, waar de verte genwoordiger van de provinciale ver eniging, de heer P. L. Abrahamsc, dc scheidende voorzitter de zilveren me daille vun de algemene vereniging uitreikte en de heer Huijssen het hierbij behorende onderscheidingste ken opspelde. De heer Huijssen, die zijn be stuurlijke loopbaan bij het Arne- muidse Groene Kruis in 1922 be gon, werd in deze bijeenkomst tot erelid benoemd. Dit deelde de heer J. de Hamer mee, die zich namens het bestuur in een toespraak tot de scheidende richtte. Hierin releveerde hij de „grote wer ken". die ónder leiding van de heer Huijssen in Arnemuiden voor het Groene Kruis tot stand kwamen liet magazijn iu 1930, zusterwoning en garage in 1951, badhuis in 1956 en medisch centrum in 1959. „Dit getuigt van de grote vooruit gang onder uw leiding", aldus de heer De Hamer „al die jaren hebt U met liefde en toewijding voor de vereniging gewerkt". Nadat de heer De Hamer ook een dankwoord tot mevrouw Huijssen had gesproken, bood hij de echtelieden een fraai bloemstuk aan. De scheidende voor zitter liet zich ook niet onbetuigd en bood het bestuur een aantal foto's van voornoemde onroerende goederen aan. De heer Abrahamse herinnerde er aan, hoe de heer Huijssen reeds in 1923 tot secretaris werd benoemd en in 1936 tót voorzitter. „Hetgeen on der uw leiding tot stand kwam dwingt respect af", aldus de afge vaardigde van de provinciale vereni ging. „U deed dit spontaan en goed, in het belang van dc volksgezond heid". De loco-burgemeester van Arne muiden, de heer J. Siereveld, bracht de heer Huijssen dank na mens het gemeentebestuur. „On der uw leiding is de vereniging gegroeid tot wat zij thans is", al dus de heer Siereveld, „het Groe ne Kruis-complex aan de Zuidwal is een sierraad voor de gemeente". Voorts spraken nog wethouder C. van Hemert als commandant van de Rode Kruis-colonne, de heer P. Ven- tevogel de bode-magazijnhouder van de vereniging en zuster N. van Donk, die ook namens zuster A. P. C. van de Klooster voor de goede samenwerking dankte. „Het is mij een voorrecht geweest, hieraan te mogen meewerken", al dus de heer Huijssen, die in zijn dankwoord wees op het aandeel, dat mede-bestuursleden, medische advi seurs, provinciale verenigingen, in spectie van volksgezondheid, wijk verpleegsters, gemeenteraden en col leges van B. en W. hadden. „Voorwaarts" gaf concert en toneeluitvoering Zaterdagavond gaf de harmonie „Voorwaarts" te Koudekerke, onder leiding van de direkteur J. J. Laroes uit Middelburg, de jaarlijkse uitvoer- ring voor een goed bezette zaal. Na het concert volgde door de toneel club der vereniging de opvoering van het stuk „Het wentelende rad." ren naar voren. Hij was van rnening, dat de bewoners, die tussen het uit breidingsplan en de duinen wonen op een wipplank zitten. Verschillen de eigenaren worden door dit plan gedupeerd. Verder toonde hij zich teleurgesteld over de weinige mede werking, die o.m. van de N.V. Wa terleidingmaatschappij „Midden Zee land"1 te Vlissingen was ondervon den. Graag zag de heer Flipse in het uitbreidingsplan meer gelegen heid tot hotelbouw. Met betrekking tot dit laatste wee9 de voorzitter, burgemeester J. L. Dregmans er in zijn antwoord op, dat hier terdege rekening mee was gehouden. „De gedupeerde eige naars er was een achttal be zwaarschriften binnengekomen kunnen op een redelijke schadeloos stelling rekenen", aldus de heer Dregmans. De heer Flipse was voorts van me ning, dat een bedrijf aan de Kop- peijndjesweg in het uitbreidingsplan „Dishoek 1959" niet genoeg gelegen heid geboden was tot verdere uitbrei ding. De mogelijkheden die het plan toelaat, waren volgens dit raadslid te beknopt. „Onbeperkt" De burgemeester bestreed dit echter ten stelligste. Hij was van mening, dat men bijna zou kunnen zeggen, dat hier onbeperkte mogelijkheid tot uitbreiding aanwezig was. De heer Flipse was het hier niet mee eens en diende een voorstel in om meer gelegenheid te geven tot uitbreiding. Dit voorstel werd ech ter verworpen. Voorts vroeg dit raadslid naar de aluminium-maatschappij, die in Zeeland aluminium hungalows zou willen bouwen. „Heeft men er al contact mee gehad?" zo wilde hij weten. De heer Dregmans verklaarde, dat men geen idéé had hoe deze bun galows er uitzien. „Van echt con tact met deze maatschappij was geen sprake geweest", aldus de voorzitter. Vervolgens werd het uitbreidings plan overeenkomstig het voorstel van B. en W. door de raad aangeno men. In de plaats van de heer A. H. Hart- holt, die in de afgelopen raadsver gadering eervol ontslag werd ver leend als concierge van het vereni gingsgebouw, werd de heer W. van Sluijs met algemene stemmen be noemd. Voorts werd besloten op verzoek van ren", de subsidie te verhogen van f 25 en f 0.01 _per inwoner tot f 25 en f 0.04 per inwoner, hetgeen een verhoging betekent van ongeveer f 90 en werd aan de Federatie Na zorg b.l.o. een jaarlijkse subsidie toegekend van f 0.08 per inwoner. Aan de heer D. Witte werd ten be hoeve van de bouw van een woning de betaling van rente en aflossing van een geldlening gegarandeerd, de vereniging „Rijwielpad Walche-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 8