AUGURKJES K.A.B. is bevreesd voor overladen programma van de regering KAMER VAN KOOPHANDEL TE LOS ANGELES Schilderes Lizzy Ansingh overleden SCHIP VAN V.R.O.N. KOMT DEZE WEEK NIET GEREED VOOR K.L.M.-VERBINDING Margriet is nog zo héérlijk jong, zo echt een blad van déze tijd..! DINSDAG 15 DECEMBER 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 1 Kritieke toestand op loonfront duurt nog steeds voort Tijdens de gisteren in Utrecht gehouden verbondsraadvergadering van de Katholieke Arbeiders Beweging heeft de voorzitter van de K.A.B., de heer J. Middelhuis, aandacht besteed aan de volgens hem gunstige econo mische ontwikkeling in ons land. De bedrijvigheid noemde hij groot en de werkgelegenheid bevredigend. Ook voor de werknemers biedt deze gunstige conjunctuur volgens de heer Middelhuis mogelijkheden en be houdens uitzonderingen hier en daar mag er over het algemeen ook van een zekere arbeiderswelvaart gesproken worden. De K.A.B.-voorzitter toonde zich bevreesd over het volgens hem over laden programma van de regering. De regering, zo zei hij, wil te veel op te korte -termijn verwerkelijken, Alhoewel op het loonfront enige goe de resultaten zijn bereikt duurt de kritieke toestand volgens dhr. Mid delhuis nog steeds voort. Wanneer straks in de economisch zwakkere bedrijfstakken slechts een geringe loonsverhoging gerealiseerd zou kun nen worden, dan vindt dit naar zijn mening vooral zijn oorzaak in het feit, dat een flink deel van de aan wezige economische mogelijkheden gereserveerd moet worden voor de andere plannen van de regering. Intussen, aldus de heer Middelhuis, is wel gebleken, dat het met de vrij ere loonvorming zeer wel mogelijk is om van de economische mogelijk heden in de bedrijfstakken een ge deelte voor de werknemers te ver krijgen. Over deze vrijere loonpolitiek zei hij voorts, dat zeker nog niet is bereikt wat men zich ten doel stelde. Onder gedifferentieerde loonpolitiek verstaat de K.A.B. Paus creëerde acht nieuwe kardinalen Geflankeerd door prelaten, leken- functionarissen, leden van de nobel- garde en de Zwitserse garde, schreed paus Johannes maandagmorgen de consistoriezaal van het vaticaan bin nen om het geheime consistorie te leiden, waarop acht nieuwe kardina len werden gecreëerd. Paus Johannes hield in het latijn een toespraak tot de kardinalen. Hij zei dat zijn bezorgdheid voor de Kerk in communistisch China, die hij het vo rig jaar had kenbaar gemaakt, jam mer genoeg nog steeds niet vermin derd is. Paus Johannes verklaarde zeer be droefd te zijn over het grote verlies aan mensenlevens in het afgelopen laar tengevolge van overstromingen. Hij spoorde de volkeren en mensen aan de slachtoffers te helpen. „Zo als wij dit naar ons vermogen ge daan hebben". Met grote smart hebben wij voorts kennis genomen van het „vraagstuk van de honger", die nog steeds een kwelling is voor een groot deel van de mensheid, aldus de paus, die ech ter in dit verband met nadruk de „on juiste leerstellingen en schade en dood brengende methoden" van ge boorteregeling" veroordeelde. Maar een nog grotere oorzaak van smart voor mij is, dat „niet weinig mensen, die hun oorsprong en eeuwi- ?e bestemming niet kennen of verge en zijn, zichzelf overgeven aan mis leidend genot en verdrinken in harts tochten zoals hoogmoed en zinnelijk heid", aldus paus Johannes. Hij ver klaarde voorts dat zijn denken en medeleven uitgaan naar dat deel van zijn kudde dat nog steeds beroofd wordt van de mogelijkheid om het geloof openlijk en vrij te belijden. De heer J. J. Huijssen te Arnemuiden, die daar maandagavond afscheid nam als voorzitter van de plaatse lijke vereniging filet Groene Kruis", met zijn echtgenote in bewondering voor de hem door de algemene ver eniging toegekende zilveren medaille. (Foto P.Z.C.) een loonpolitiek, waarbij naast zekere verschillen ook de coördi natie in goed overleg tot stand zou komen. Niet alleen dient vol gens hem gewaakt te worden voor te hoge lonen maar ook voor te lage lonen. Deze politiek vergt naar zijn me ning van de organisaties in de be drijfstakken en van de centrale or- fanisaties een grotere verantwoor- elijkheid, maar dit houdt dan ook in dat hun een grotere vrijheid moet worden gelaten. Deze grotere vrijheid is volgens de heer Middelhuis nog maar ten dele gegeven. Zolang men gebonden blijft aan voorgeschreven berekenings technieken, zal er van werkelijk gro tere vrijheid en van de daarmee ge paard gaande verschuivingen van verantwoordelijkheid nog geen spra ke zijn. Over de houding van het N.V.V. ten opzichte van het huidige loonbeleid zei de heer Middelhuis dat het N.V. V. zich in de looncommissie van de stichting van de arbeid van de rest van de stichting heeft afgezonderd en zich niet wil neerleggen bij het besluit van de regering. De KAB., aldus de heer Middelhuis, is van oordeel dat dit regeringsbesluit niet zoveel afwijkt van een compromis dat in de voorbereidende onderhan delingen in de Stichting van de Ar beid bijna was bereikt. Opvallend noemde de heer Middel huis dat men met name uit kringen van werkgevers en hoogleraren de laatste tijd bij herhaling pleit voor toelating van kleine categorale groe pen in allerlei organen. De K.A.B., aldus de heer Middel huis, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de activiteit die in invloedrijke kringen wordt ontplooid ten gunste van het hoger leidingge vend personeel mede een uiting is van een streven'dat er op gericht is de invloed van de drie vakcentrales terug te dringen." Men spreekt de laatste jaren, aldus de K.A.B.-voorzitter erg veel over de monopoliepositie van die centra les. In de moeilijke eerste na-oor- logse jaren werd dat geluid nimmer gehoord. Met kracht zal de vakbeweging zich er tegen verzetten dat de moeizaam en na lange jaren van strijd verkre gen positie van de werknemers zou worden aangetast. Edith Piaf moet rust houden De 44-jarige Franse chansonnière Edith Piaf heeft een tournee door Frankrijk moeten onderbreken nadat zij zondagavond in het Normandi- sche stadje Dreux achter de coulis sen in elkaar was gezakt. Ondanks de protesten van haar impresario, arts en vrienden ging zij na een injectie met een versterkend middel het to neel op en werkte haar programma af. „Ik sterf als ik niet zing", zei ze. Het publiek, van alles onkundig, juichte haar na elk nummer storm achtig toe, maar de chansonnière kon nauwelijks blijven staan en na het tiende chanson moest zij naar haar kleedkamer worden gedragen. Zij zal voorlopig niet meer kunnen optreden. Reeds eerder tijdens haar tournee moest Edith Piaf met versterkende middelen op de been worden gehou den, maar zij liet zich niet weerhou den ondanks de uitputting weer op te treden. Thans zal zij echter een slaapkuur moeten ondergaan. Zij is dit jaar al drie keer geope reerd, tweemaal in de Verenigde Sta ten nadat zij daar tijdens een tour nee ziek was geworden, en eenmaal in Parijs in september j.l. De Franse schilder Max Ernst heeft vrijdag de Franse grote nationale kunst prijs gekregen. Ernst, een Duitser van geboorte, vestigde zich in 1955 definitief in Frankrijk en verkreeg de Franse na tionaliteit. In 1954 werd hij onderscheiden met de grote prijs van de Biennale van Venetië. MARGRIET Huldekop«ritr«»! 20. Amft*f4»« Groot deel van Nobelprijs naar ontwapeningsacties Philip Noel-Baker, het 70-jarige Britse Labour-parlementslid, zal van de Nobelprijs voor de vrede ten be drage van 15.219 pond sterling 12.000 pond afstaan ten behoeve van de ontwapeningscampagnes. kruidig, knappend en... ZWANENBERG maakt wat smaakt Amerikaanse ingenieur na mishandeling overleden In de Ursula-kliniek te Wassenaar is gisternacht de 52-jarige Ameri kaanse ingenieur H. I. Kennedy, ge woond hebbende te Den Haag, over leden" aan verwondingen, die hij in de avond van 3 december opliep bij een twist in Den Haag. De ruzie was ontstaan doordat een Surinamer hem verweet een verkeersovertreding te hebben begaan. De Surinamer be slechtte de twist door de Ameri kaan een zeer harde slag op het hoofd te geven, aan welk letsel hij is overleden. De Nederlandse schilderes Lizzy An singh is maandag op 84-jarige leef tijd in haar woning aan de Prinsen gracht te Amsterdam overleden. Maria Elisabeth Georgina Ansingh, beter bekend als Lizzy Ansingh, werd op 13 maart. 1875 in Utrecht geboren. Zij stamde uit een kunste naarsfamilie. Reeds op zeer jeugdige leeftijd be gon zij bijbelse voorstellingen en en gelen uit het hoofd te tekenen. Sinds haar zesde jaar kwam zij veel op het atelier van haar tante, de portret schilderes Thérèse Schwartze. Toen zij 12 jaar oud was tekende Lizzy des avonds bij prof. N. van der Waay. In 1893 ging zij naar de rijks-academie voor beeldende kunsten te Amster dam, waar zij vier jaar studeerde, onder meer bij de hoogleraren Dake en Allebe. In 1900 exposeerde zij voor het eerst met een portret van haar moeder. Nadien heeft zij een groot aantal persoonlijkheden geschilderd, onder meer prinses Juliana. Zij vei'kreeg grote bekendheid door haar poppen schilderijen, waarmee zij de gebre ken en de fouten van het mensdom hekelde. Tot haar bekendste wer ken worden gerekend „Het gele ge vaar", „De zeven hoofdzonden", „Het verzonken beeldje", „Verstooten en ontwaakt" en de „Uitvaart van Thé rèse Schwartze's palet". Enkele van haar werken werden met gouden en zilveren medailles bekroond. Zo kreeg zij de Sint Lucasprijs en de In de rij der „Amsterdamse jof- feren" nam zij een belangrijke plaats in, zodat zij in die kringen de naam „Prinses der schilderes sen" verwierf. Zij heeft ook veel dieren, landschappen, stadsgezich ten en bloemen op het doek ge bracht. VERBONDSVERGADERING IN UTRECHT ging van deze lijn een „enorme toeneming van de handelsmoge lijkheden voor industrie en zaken leven van Zuid-Californië zou be tekenen met een welvarende en uitbreidende Europese markt". Voorts zal de K.L.M.-dienst voor dit gebied een verbinding betekenen met een van Eurpa's belangrijkste han dels- en toeristencentra waardoor veel tijd en geld voor passagiers en zakenmensen worden bespaard. Tenslotte zei hij dat na een gunstige beschikking de inkomsten van de in ternationale luchthaven van Los An geles per jaar met ongevere drie mil joen dollars zouden stijgen door een toeneming van het vracht- en passa giersvervoer, Per januari 1960 is als opvolgster van mevrouw mr. M. Scholtens- Meurs benoemd tot particulier secre taresse van prinses Beatrix mejuf frouw M. C. C. Wijnen in Den Haag. Mejuffrouw Wijnen zal tevens 't se cretariaat prinses Irene behartigen. Mejuffrouw Wijnen, geboren in Den Haag, volgde aldaar de middelbare meisjesschool. Zij was gedurende twee jaar werkzaam op de afdeling kabinetszaken der gemeentesecreta rie in Den Haag en was gedurende bijna vier jaar als privé-secretaresse verbonden aan een der ambassades te 's Gravenhage. Mej. Wijnen ver bleef geruime tijd in Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten» Voorstellingen van „Free and Easy" gaan door Robert Breen, regisseur van de ne gershow „Free and Easey" is giste ren, nog voor de wereldpremière van de show in Amsterdam, van zijn functie ontheven. Het is bet sluitstuk van een reeds lang slepend conflict tussen de acteurs en Robert Breen, en bovendien tussen de producer en de regisseur. De zaak is acuut ge worden, toen de acteurs weigerden nog onder Robert Breen te spelen. Zijn taak is toen overgenomen door de tweede regisseur, Donald Mckayle. Producer Chase was wel gedwongen gezien ook de controverse tussen hemzelf en Robert Breen de heer Breen van zijn taak te ontheffen, wilde „Free and Easy" niet een on tijdig einde nemen. Onder Robert Mckayle zijn in een week tijds grote verbeteringen bereikt, die optimisme aldus een zegsman rechtvaar digen voor de première. Maandagmorgen werd ons verklaard, dat het conflict tussen de acteurs en Robert Breen al lang slepende is ge weest, ook al tijdens de repetities in Brussel. Internationale bijeenkomst plattelandsjongeren Maandag is op de Ernst Sillem Hoe ve, Lage Vuursche, het tweede Euro pese seminar over plattelandsjonge renwerk geopend, dat georganiseerd wordt door de World Assembly of Youth (Way) in samenwerking met de Nederlandse Jeugd Gemeenschap. Het hoofdthema van dit seminar, dat tot en met 19 december zal duren, gaat over de rol van landbouw en van plattelandsjongerenorganisaties in het Europa van vandaag en mor gen. De conferentie wordt bezocht door ongeveer 40 deelnemers uit bijna alle Europese landen. Tot de inleiders behoort ook mr. Lu- cifero d'Aprigliano, voorzitter van 't Landbouwcomité van de Raad van Europa wiens lezing de rol van land bouw in de Europese staathuishou ding behandelt. In verschillende werkgroepen zullen de discussies gaan over actuele vraagstukken als b.v. de kloof tussen platteland en stad, de ontwikkeling van de massa-communicatiemiddelen en het gezinsleven op het platteland. ONBEDUIDENDE SCHADE DOOR BRAND Gepensioneerde kapitein houdt toezicht Het vroegere Duitse lichtschip „Bor- kum Riff" dat de N.V. „Vrije Radio Omroep Nederland" i.o. heeft aange kocht en nu in een dok te Emden vol ledig wordt nagezien, zal deze week de haven niet verlaten maar waar schijnlijk pas volgend jaar, zo werd gisteren in scheepvaartkringen te Emden vernomen. Een scheepswerf- vertegenwoordiger deelde desge vraagd telefonisch mede, dat hij niet kon zeggen wanneer het schip gereed zou zijn. „Er is geen volledig contract geslo ten om het schip opnieuw uit te rus ten. Wij hadden slechts orders ont vangen voor afzonderlijke werk zaamheden, als schilderwerk, machi nes, dekken en zo voorts". Hij zeide, dat het werk gauw klaar was met uitzondering van de keteluitrusting. Het schip zou nu naar zee kunnen gaan maar zonder keteluitrusting kan dit niet op eigen kracht. Deze lllllll!!l!lllllll!lllllll!lllllllllllllllll!lllllllllllll!!lllllllllllllll!lllllllllll!l| Straalvliegtuigen mogen niet in Oslo landen j Het ministerie van verkeer j§ van Noorwegen heeft aan de Scandinavian Airlines System en aan de British European Airways geen toestemming ge- feven om respectievelijk met et tweemotorige straalvlieg- tuig Caravelle en de Cornet 4b, een viermotorige Jet, op het -vliegveld van Fornebu te lan- den en te starten. p Als reden van deze weigering i wordt opgegeven, dat het star- i ten en landen van deze toestel len teveel lawaai opleveren voor de inwoners van de stad en speciaal voor degenen, die vlak bij de luchthaven woon achtig zijn. Tezamen zouden beide maatschappijen dage lijks zes landingen en zes starts met straalvliegtuigen willen uitvoeren. llllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllI zegsman voegde er aan toe, dat in dien noodzakelijk, het schip gesleept zou kunnen worden daar het absoluut zeewaardig is. Hij deelde nog mede dat een kleine brand dinsdag de werkzaamheden niet belangrijk be- invloed heeft. Het vuur woedde on derdeks midscheeps. „Wij had den de brand in minder dan twee uur feblust. De schade was „onbeduidend. len elektrische kabel was doorge brand". De zegsman zei, dat er geen contract was gesloten om het 48-jaar oude schip met een radio-installatie uit te rusten en dat er geen speciale hutten waren gebouwd. Zoals bekend heeft vrijdag een op sporingsambtenaar van de bijzondere radiodienst van de P.T.T. een deel van de zendapparatuur van de VRON (voedings- en hulpapparaten) in be slag genomen ln het bedrijf van de technisch directeur van de VRON, de heer H. Oswald, te Amsterdam. De financieel directeur van de VRON. de heer L. M. Ph. M. Slootmans, deelde naar aanleiding van het bericht over het schip mede, dat de ketelinstallatie niet door de werf maar door een Duitse ketelfirma in orde zal worden ge maakt. De radioinstallatie wordt door de technici van de VRON, die aan boord zijn, ingebouwd. Op het schip houdt als vertegenwoordiger van de VRON een gepensioneerde Nederlandse kapitein het toezicht op de werkzaamheden voor het vaarklaar maken van het schip. Mej. Wijnen particulier secretaresse van prinsessen Beatrix en Irene heeft voor de komende onderhande lingen in Washington. Amerikaanse toestemming zou dit gebied van een rechtstreekse luchtverbinding naar Amsterdam via Montreal verzekeren, hetgeen een nieuwe belangrijke scha kel zou zijn in het internationale luchtvervoer dat gestadig de positie van Los Angeles als wereldhandels centrum versterkt. Hij wees op de voordelen van een dergelijke verbinding en zei dat Ne derland drie maal meer goederen ln de Verenigde Staten koopt dan ver koopt. Fishbum zei voorts dat de vesti- Advertentie) „Enorme toeneming handelsmogelijkheden" Uit welingelichte kringen wordt ver nomen dat de Kamer van Koophan del van Los Angeles heeft meege deeld dat zij een Nederlands verzoek om Amerikaanse toestemming tot het openen van een K.L.M.-dienst op Los Angeles in 1960, zou steunen. De voorzitter van de Kamer van Koophandel, H. E. Fishburn jr., zei dat de Kamer veel belangstelling

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 7