Atheners bereidden Eisenhower hartelijke ontvangst klankbord Breskense visser zag eigen schip vergaan WILDE AUTOMOBILIST ZIJN PASSAGIERS VERDRINKEN DINSDAG 15 DECEMBER 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT l VLAGGETJESGEFLUIT EN LIKE IKE"-GEROEP Landingsbaan van vliegveld was voor bezoeker 500 m langer gemaakt Meer dan een derde van de bevolking van de Griekse hoofdstad is gisteren uitgelopen om president Eisenhower te begroeten toen deze arriveerde in het zevende land op zijn elf-landen-tocht, het tweede land op één dag. De duizendkoppige menigten er waren naar schatting 600.000 mensen op de been zwaaiden met Griekse en Amerikaanse vlaggetjes, floten en juichten en riepen „Dee, Ike, I like Hie", toen Eisenhower uit Teheran aan kwam. Do baan waarop het reusachtige straalvliegtuig een Boeing 707 landde, was 500 meter langer gemaakt. Hiervoor waren nieuwe huizen door bulldozers tegen de grond gehaald. Koning Paul haalde het Amerikaanse staatshoofd van het vliegveld af en reed met hem in een auto naar zijn paleis. De plechtigheid van de be groeting op het vliegveld was kort en duurde slechts zeventien minuten. Het welkom dat de menigten in de straten van Athene de hoge gast be reidden, was niet tumultueus zoals in Karachi of New Delhi, maar niet minder hartelijk. Hier en daar ston den de mensen tien rijen dik. Op de spandoeken stond onder meer „Welkom aan de vredeskvuisvaarder". Muur ingestort Ergens langs de route in de Griek se hoofdstad stortte een muur in. waardoor zestien mensen gewond raakten van wie tien ernstig. Eisenhower Tiet zich over de toe stand van de slachtoffers, die óp de muur waren geklommen om een beter uitzicht op de stoet te hebben, inlichten. De grootste menigte stond bij het graf van de Onbekende Soldaat waar beide staatshoofden een moment stil stonden, terwijl groepen witte duiven werden vrijgelaten. Na een krans ge legd te hebben liep Eisenhower met de koning en kroonprins Constantijn terug naar de auto om de rit naar het koninklijk paleis voort te zetten. Koningin Frederika begroette haar gast voor de deur. De Amerikaanse president bood ko ning Paul ter gelegenheid van diens verjaardag (die met dit bezoek sa menviel) een grote taart met 58 kaarsen aan. In Perzië Toen Eisenhower eerder op de dag uit New Delhi arriveerde voor een kort verblijf in Perzië. vormden toe stellen van de Perzische luchtmacht liet woord „Ike" in de lucht. Hoewel het kil was, reden president Eisen hower en de Sjah in een open auto van het vliegveld naar Teheran, een afstand van bijna zeven kilometer. Ook in Perzië gaf een hier en daar tien rijen dikke menigte uiting aan vreugde, onder meer door bloemen naar de auto te werpen. In een na. afloop van het bezoek aan Perzië uitgegeven communiqué werd onder meer gezegd, dat de president Dure dienst Slot van pag. 1 leen om de handhaving van die dienst, al is dat voor een diensthoofd altijd aantrekkelijk. Zijn grote argument voor het volle dig handhaven van die dienst is, dat de emigratie een zekere continuïteit moet hebben... dat de naar het bui tenland gerichte stroom moet blij ven vloeien, omdat de emigratiemo gelijkheid ook voor de toekomst open moet blijven. De kans is groot, dat er over enige jaren hernieuwde belangstelling voor het verlaten van Nederland zal bestaan. De dienst wil daarom voorlopig pro beren het aantal emigranten op zo ongeveer 50.000 per jaar te handha ven.' Tegen dit alleszins redelijke ar gument zijn bezwaren te ma ken. die ton minste even rede lijk 2ijn. Een groot bezwaar is. dat men wil voortgaan mensen te ont trekken aan het. Nederlandse be drijfsleven. nu het behoefte heeft aan alle beschikbare arbeidskrach ten. Een tweede bezwaar is, dat het instandhouden van een grote dienst voor een minimaal aantal emigran ten grote kosten met zich brengt. Op korte termijn gezien, wordt de emigratie veel te duur en er zal bo vendien nog een neiging bestaan om de emigratie met behulp van over heidsgeld steeds duurder te ma ken. Immers men zal het minimum aan tal emigranten alleen maar kunnen halen, wanneer men aan aarzelende emigranten extra-toezeggingen doet voor hulp enz. Weegt men al deze factoren tegen elkaar af, dan komt men tot de slot som, dat de Nederlandse regering zich ernstig zal moeten beraden over de vraag of een nieuw omigra- tiebeleid nodig is. Een beleid, waar bij vermoedelijk toch wel de vermin derde- belangstelling voor emigratie, zal moeten leiden tot een inkrimping van de emigratiediensttotdat de tijden zouden veranderen en nieuwe activiteit op dit terrein nodig zal blijken. AFSTAND. Drie onverschrokken En gelse meisjes begonnen in Barnsley (Engeland) in een oude vrachtauto van het leger een expeditie van 8000 kilometer naar de Sahara. Het we derzijds wuiven was nog aan de gang. toen de auto het alvertikte. Afgelegde afstand: 200 meter. in een gesprek van twee uur met de Sjah de Centrale Verdragsorganisa tie (eertijds Verdrag van Bagdad) heeft besproken. Beiden hadden de nadruk gelegd op het belang van dit bondgenootschap in het Midden-Oos ten. De twee leiders spraken hun ver- tromven uit in het beginsel dat on derhandelingen het aangewezen mid del zijn om rechtvaardige en vreed zame oplossingen te vinden voor kwesties die tussen landen rijzen. Drie Nederlandse slepers trokken Britse zuiger vlot De drie IJmuidense zeesleepboten Ti tan, Simson en Nestor zijn er gister middag kwart voor vijf in geslaagd de Engelse zuiger Port Sunlight, die vorige week Sn de nacht van zondag op maandag in de zware zuidooster- storm op de rotsen bij Flamborongh Head strandde, vlot te brengen. Bij de stranding kwamen twee IJmuidense runners om het leven en werden twee man gered. De zuiger wordt thans door de sleepboten verder uit de wal gesleept om naar de haven van bestemming Middlesboro te wor den gebracht. De groep bergingspersoneel van Wijsmuller uit Umuiden was onder leiding van de bergingsexperts M. de Koe en F. K. Jonkman sinds vorige week donderdag aan boord. Men slaagde er in twee zware ankers in zee uit te zetten, die via zware staal draden in verbinding stonden met de winches op de Port Sunlight. Verder maakten de drie eleepboten vast met him sleeptrossen^ Toen het tij en de zee gistermiddag gunstig waren, kon met het trekken worden begonnen. De Port Sunlight, die op een laag zachte kalksteen strandde, heeft van de stranding slechts geringe bodem- schade opgelopen. Een klein gat is inmiddels dichtgelast. Levenslang gevangenis voor Werner Boost De 31-jarige Westduitse technicus, Werner Boost, is maandag te Düs- seldorf op beschuldiging van moord, tot levenslange gevangenisstraf ver oordeeld. Franz Lorbach, die van medeplichtigheid was beschuldigd, kreeg vijf jaar. Boost waren de moorden op twee minnende paren en een vakbonds functionaris, alsmede acht kleinere misdrijven ten laste gelegd. De be klaagde had alles, behalve twee ge vallen van veediefstal, ontkend. Hij werd veroordeeld voor de moord op de vakbondsfunctionaris, nadat hij van de andere aanklachten wegens moord op grond van gebrek aan be wijs was vrijgesproken. De 28-jarige monteur Lorbach be kende het hem ten laste gelegde. Hij verklaarde onder de invloed van Boost te hebben gestaan. De verde diger van Boost verklaarde in hoger beroep te zullen gaan. Hoewel het kil was, reden president Eisenhower en Z.K.M. de Sjah maan dag in een open auto van het vlieg veld naar Teheran. Op sommige plaatsen langs de met vlaggen en erebogen versierde route stonden de toeschouwers in rijen van tien man dik. Zij gaven uiting aan hun vreug de en wierpen bloemen naar de auto. BREDASE RECHTBANK Voor poging tot doodslag twee jaar geëist Wegens poging tot doodslag heeft de officier van justitie bij de rechtbank te Breda twee jaar gevangenisstraf geëist tegen J. O., uit Bergen op Zoom. Op 16 september van dit jaar zon verdachte getracht hebben liet echtpaar Visser uit Bergen op Zoom, dat in zijn auto zat, in het diepe wa ter van de Zeelandhaven te Bergen op Zoom te rijden, waardoor de inzit tenden zouden zijn verdronken. Door op het laatste nippertje het stuur om te trekken had do heer Visser dit kunnen voorkomen. Verdachte was zwaar overspannen geweest en psy chiaters hadden hem sterk vermin derd toerekeningsvatbaar geacht. Na het gebeurde was de lieer Visser naar de politie gegaan om te voorko men, dat O. met zijn auto nog ande ren in gevaar zou brengen. Bij het verhoor zei hij, de indruk te hebben fehad, dat O. hem en zijn vrouw wil- e laten verdrinken. Hij zei ook, dat er een worsteling plaats had gevon den toen hij het stuur wilde omtrek ken. Gisteren echter als getuige ge hoord zei de heer Visser, dat achter af in alle kalmte bekeken hij niet de indruk had gekregen, dat O. hem wil de doden. In de opwinding na het ge beurde had hij een en ander niet juist gezien. Er was ook geen wor steling geweest. De verdachte, nog steeds bevriend met het echtpaar, ontkende schuld. Hij was overspan nen geweest en niet goed geworden. Over zijn toeren De officier van justitie vroeg slui ting van de deuren toen de getui ge Visser werd gehoord over een eventuele verhouding, welke hij met de vrouw van O. zou hebben gehad. Na heropening van de deu ren verklaarde de president van de rechtbank, dat er wel eens iets was voorgevallen, maar dat er toch geen verhouding was ge weest. De verdachte had dit even wel steeds gedacht en dit, ge voegd bij andere moeilijkheden in zaken, had er toe geleid, dat hij psychisch over zijn toeren was geraakt. In die toestand had hij, volgens de officier van justitie in zijn requisitoir, die uitvoerig op de achtergronden en details in ging toch wel plotseling destruc tieve wraak willen nemen. Zonder vooropgezel plan, maar wel opzet telijk, had hij in het water willen rijden, meende tie officier, die daarom, rekening houdend met de psychiatrische rapporten, twee jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest vroeg. De verdediger, mr. A. van Meel, vroeg primair vrijspraak, mede om dat de verdachte, toen de heer Visser aan het stuur ging trekken; niet zelf meer de auto bestuurde. Ontslag van rechtsvervolging achtte pleiter even eens mogeiijk, gezien de verklarin- Makarios wordt Cyprus, president Aartsbisschop Makarios wordt de eerste president van de re publiek Cyprus. Bij de zondag gehouden verkiezingen heeft hij tweemaal zoveel stemmen ge kregen als zijn enige tegenkan didaat, Clerides. Als vice-presi dent was reeds de Turkse leider Kutchuk verkozen verklaard, aangezien hij de enige kandi daat was. Toen nagenoeg alle stemmen geteld waren had Makarios met 165.324 stemmen een percentage van 66 be reikt, tegen Clerides 33 met 56.029 stemmen. Toen stond de overwinning van Makarios vast. Makarios werd gesteund door Edma, de politieke opvolgster van de ondergrondse Eoka uit de tijd van het gewapende verzet tegen de Eiïtten. Clerides werd ge steund door de rechtse Democrati sche Unie en de communisten. Makarios, die ïn 1913 werd gebo ren als zoon van een boer ih het westen van Cyprus, is sedert 1950 ethnareh (nationaal leider) van de Griekse orthodoxen op Cyprus. Hij werd wegens zijn steun aan het anti-Britse verzet van de Eoka van Cyprus verbannen, doch hij beleefde een grote triomf toen hij als partij werd erkend bij de re gelingen die dit jaar tussen Enge land, Griekenland en Turkije wer den getroffen en waarbij werd bepaald dat Cyprus in februari 1960 een onafhankelijke republiek zou worden binnen het Britse ge- menebest. gen van de psychiaters. Tenslotte vroeg pleiter in geval van een ver oordeling de uiterste clementie. Over acht dagen zal de rechtbank uitspraak doen. Twee opvarenden op het nippertje gered Onbekend voorwerp werd „Johanna" noodlottig DE 53-JARIGE SCHIPPER Bram van de Broecke uit Breskens en zijn 20-jarige zoon Jan hebben gistermid dag even over drie hun vissersvaar tuig „Johanna" de BR 50 voor hun ogen zien vergaan. Het dra ma speelde zich binnen tien minuten af op twee mijl ten westen van West- kapelle: plotseling was do „Joliauna" dreunend op een onbekend voorwerp gestoten en onmiddellijk was het schip in zinkende toestandSchip per Van de Broecke en zijn zoon had den hun leven slechts te dankc-n aan de aanwezigheid van een andere vis sersboot: de „Dolfijn" BR 25 van schipper Isaac Hoogstadt. Juist op tijd werden de twee opvarenden van de BR 50 door de „Dolfijn" aan boord genomen De schippers Van de Broecke en Hoogstadt hadden gehoord, dut er momenteel voor de kust bij Scheve- ningen en IJmuiden uitstekende vangsten worden gemaakt en daarom voeren hun schepen maandagmiddag- tegen enen vanuit Breskens „in span" uit om naar deze visgronden koers te zetten. Acht negen uur zou de reis duren Zo ver is het niet gekomen, want in de buurt van het baken „Gallo" ongeveer twee mijl ten westen van Westkapelle gebeurde het. Schip per A. P. van de Broecke had juist zijn zoon aan het roer afgelost en hij bleef koers houden schuin achter de „Dolfijn", terwijl Jan van de Broecke in het achteronder zich een kop koffie ging inschenken. Tijd om .deze op te drinken kreeg hij echter niet. „Op dat ogenblik sloeg m'n schip met een dreunen de slag tegen een voorwerp in het wat ér onder de waterspiegel vertelde schipper Van de Broecke ons later. „En ik wist, het dade lijk", voegde hij er aan toe, „het naar binnen stromende water was niet meer met zeildoek of wat dan ook te stuiten en pompen was ook niet meer mogelijk Kritiek Even werd de situatie kritiek, want het schip zonk zienderogen en op de „Dolfijn" had men juist het radio verkeer verbroken en luisterde men naar wat muziek Schipper Isaac i Hoogstadt en de drie andere opva renden .(J, Notebaart, Jan .van Ha-; Het Wereldgebeuren Dictatuur Generaal Alfredo Stroessner, die zich in 1954 met een staats greep meester maakte van de macht over Paraguay, heeft weer eens te maken met een ontploffing van oppositionele gevoelens. Met steun van het leger en onder de be scherming van het machtige hoofd der politie, luitenant-kolonel Ramon Duarte Vera, is hij er nu al vijf jaar in geslaagd, het hoofd boven het soms woelige water van de Parana te houden. Een golf van onlust deed zijn „troon" al in 1955 schudden, maar het eind van dit epos was, dat de rebellie werd neergeslagen. De on rust waarmee hij nu heeft te maken, komt weliswaar van over de grenzen maar is toch een voornamelijk Para- guese aangelegenheid. De zeven grot pen gewapende lieden, die zaterdag van Brazilië en Argentinië uit het land binnenkwamen en bij Enearna- cion in de buurt van de Argentijnse I grens en bij Capitan Huaso en Puer- to Palma in de buurt van de Brazi liaanse grens met Stroessners leger in gevechten gewikkeld raakten, be- staan namelijk in grote meerderheid i uit Paraguezen. Mensen die in het verleden de wijk namen omdat zij niet vrij konden ademen onder Stroessners dictatuur. In Paraguay is het tot dusver dé' gewoonte geweest dat wie vóór stond in het staatsgrepenspol alle andere partijen verbood. De com munistische partij heeft het geluk kig nooit gewonnen en is dan ook vrijwel voortdurend ondergronds ge weest. En verder ging het voorname lijk tussen de Colorado's, ook wel als conservatieven bestempeld, en de radicalen, die tot de liberale richting worden gerekend. Sedert 1947 zijn de monden der bin nenlandse liberalen gesnoerd en ve len hebben aan een vrijwillige bal lingschap de voorkeur gegeven bo ven het zuchten onder de dictatuur van Stroessner. Zij vestigden zich in Brazilië en na de val van Peron in Argentinië. En blijkbaar hebben zij in die landen gelegenheid gevonden, verzetsgroe pen te vormen. Zij hebben dan ook „de wind mee": verscheidene Zuid- amerikaanse dictators hebben de laatste jaren het hazepad moeten kiezen. Stroessner is een van de laat- sten. Of het de bannelingen zal geluk ken, dictator Stroessner te ver drijven, is zeer de vraag. Welis waar zijn in Asunccion, de ouderwet se, waterleidingloze maar snel groei ende hoofdstad, onlusten uitgebro ken toen de invasies bekend werden, maar het valt niet mee om op te bok sen tegen het onevenredig grote le ger dat Paraguay er op na houdt. Stroessner heeft a21e hem bekende te genstanders inmiddels weer achter slot en grendel gezet. Mede door het aantrekken van immigranten heeft Paraguay de gevolgen van de oorlog die 't land tussen 1864 en 1870 voer de tegen drie buren (Brazilië, Argen tinië en Uruguay) voor een groot deel ingelopen. De gevolgen van die. oorlog waren verschrikkelijk: de toenmalige dictator C. A. López „ver speelde" vijfzesde deel van de bevol king door de strijd tot zijn dood toe voort te zetten al was het voor ieder duidelijk, dat gezien de overmacht van de vijand overleg diende te wor den geopend over vredesvoorwaarden. Op het eind van die oorlog waren slechts 200.000 vrouwen en 50.000 mannen overgebleven. Dat de „ach terstand" al in 1932 behoorlijk was ingehaald, bjeek uit de voor Para guay gunstige afloop van de oorlog met Bolivia. Momenteel is het leger de sleutel tot de politieke macht in Para- gtiay. Het is groter dan het ei genlijk behoort te zijn en kost het in menig opzicht „onderontwikkelde" Paraguay meer dan het zich kan ver oorloven. Het ziet ernaar uit, dat zich in Paraguay net als op Cuba een langdurige guerillastrijd zal afspelen voordat de dictator valt. Of daarna de poort naar de democratie open gaat, is evenals op Cuba nog de vraagEn misschien zal de defi nitieve overgang naar meer heden- daagse verhoudingen toch moeten voortkomen uit een geesteswending in het gezelschap dat in de meeste Zuidamerikaanse landen bij alle worstelingen van politici het hoogste gezag blijft en dat wordt gevormd door de officieren van land-, zee en luchtmacht neghem en Jacob Gijsels) merkten dan ook eerst niets. Dat gebeurde pas, toen schipper Van de Broecke naar zijn zoon 'geroepen had: „Gooi het roer om: als we draaien zien ze wel. dat er wat aan de hand is". En schipper Hoogstadt zag het onmid dellijk. Terwijl hij ook het roer om gooide. riep hij de BR op, hoorde de ramptijding en kwam juist op tijd om Bram en Jan van de Broecke aan boord te nemen Enkele minuten la ter verdween de „Johanna" in onge veer vijftien meter diep water. Ter wijl het schip nog even „steigerde" had Notebaart juist onder de water lijn een enkele meters breed gat ge zien. Onmiddellijk daarna kwam er een nieuwe slem in de ether: schipper Willem van de Broecke een neef van Bram die ïn de Westerschelde naar Breskens voer en die flarden van het radioverkeer tussen do BK 50 en de BR 25 had opgevangen. Nog ouder de indruk en dus in emo tionele zinnen werd aan .Willem yan de Broecke het vergaan van de „Jo hanna" verteld. En het was juist tijdens dat gesprek, dat de vrouw van Bram van de Broecke in Breskens op de visserij band afstemde Toen was ech ter al gezegd, dat haar man en zoon gered waren. „Ik dacht", vertelde ze ons later, „nou ben ik mijn zoon en mijn man kwijt". Ze rende naar bui ten, kwam latër huilend met een buurvrouw weer bij het radiotoestel terug en hooide toen tot haar opluch ting haar man, die haar het verhaal deed. Probleem Tegen zevenen liep de „Dolfijn" Breskens weer binnen. Bram van de Broecke en zijn zoon toonden zich geenszins uit het veld geslagen. Hun schip was verzekerd. „Maar er is één probleem", peins de schipper Van do Broecke, „de waarde van mijn oude schip een houten kotter en alles wat er bij was, bedraagt 30 8a.006 ,,'t Was toch een snel scheepjezei schipper Bram van de Broecke mid dengisteravond, toen hij met zijn vrouw en zijn '20-jarige zoon ac foto's van de Johannanog eens bekeek, 's Middags WOrs dat schip vergaan en schipper Van de Broecke was ternauwernood met zijn zoon gered. (Foto P.Z.C). gulden, maar een nieuw schip kost 80 a, 100.000 gulden" Niette min hoopt hij binnen afzienbare tijd samen met zijn zoon weer een schip ouder de voeten te hebben l Over het onbekende voorwerp, waar* op zijn schip is gesto en, bad schip per Van de Broecke een stellige me ning: vEen wrak is het beslist niet", zei hij, „want ten eerste is liet een internationale vaarroute en ten twee de was het hoog water. Neen, het moet een onder water zwevende boomstam of een gezonken op drift geraakte boei zijn geweest", zo be sloot hij. ALFREDOSTROESSNER ...dictator van Paraguay... Jan Musch uit ziekenhuis De toneelspelers Jan Musch, die be gin november na een hartaanval in het ziekenhuis te Laren werd opge nomen, zal vandaag voor verder her stel naar zijn woning in Blaricum te rugkeren. De toestand van de heer Musch, die 83 jaar is, is tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis aanmer kelijk yerbeterd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 5