VOOR 20 CENT KRIJGT U BIJ VAN HOUTEl BINNENKORT RESULTATEN VAN „DUBBELSTAD-BESPREKINGEN" WALCHEREN MARKTBERICHTEN RAAD MIDDELBURG AKKOORD MET HOGERE WATERTARIEVEN DINSDAG 15 DECEMBER 1959 PROVINOIALB ZBE0W8B COO RANT Onderwijszaken eisen de aandacht op (Slot van pag. 2) nister de geruststellende verklaring gegeven heeft, dat het niet de be doeling is om de bestaande gymna sia op te heffen. Voorts wilde de heer Kögeler nog een groot vraagteken plaatsen achter de funeste invloed van een eventueel op te richten af deling aan de chr. h.b.s. De heer J. S. Hoek (a.-r.) betoog de, dat deze oprichting gebeurt op aandrang van de ouders. Hij achtte de vrees van de heer Scho- rer ongegrond, temeer daar deze kwestie eerder aan de orde is ge weest toen in Goes een lyceum tot stand kwam. Over een volgend onderwijspunt, de scholenbouw, had de heer Schorer te weinig program in de onderwijs nota gevonden. „Bij ons heerst nog altijd de beduchtheid, dat het open baar onderwijs niet volledig aan zijn trekken komt in het algehele beleid". Onbehagen „Deze kritiek geeft bij het collego een gevoel van onbehagen", ant woordde de heer Kögeler. „Wat kun nen we na do toezeggingen in de nota momenteel nog meer doen?" vroeg hij. Hij verklaarde, dat er met de hoofden van 6eholen verschillende problemen besproken zijn, waarbij onder meer bleek, dat er voor de sug- gestie een openbare u.l.o. op 't tZand 5 bouwen, in eerste instantie weinig animo was. Daarom is aan gemeentewerken op dracht gegeven een uitbreidingsplan te maken voor de bestaande u.l.o. aan de Dwarskaai, zodat deze school bij de aanvang van het nieuwe sei zoen paraat is om de nieuwe leer lingen op te vangen. Mr. Van Empel sprak zijn vreugde uit over het feit, dat de gemeente- financiën gezond zijn. „Niet kern gezond, maar er is geen aanleiding tot kritiek", aldus de spreker na mens de rechtse fracties. Mr. Van Empel waardeerde het, dat het col lege van inzicht veranderd is ten opzichte van vorige begrotingen, toen meermalen groot pessimisme bestond ten aanzien van de inkom sten, terwijl B. en W. daarentegen een belangrijke vrijmoedigheid aan de dag legden betreffende de uitga ven. „De nu verkregen ruimte is ge vuld met plannen, waarvan we ho pen, dat het geen luchtkastelen zijn", aldus mr. Van Empel. Woningen Dit raadslid drong er vervolgens bij B. en W. op aan om te blijven ha meren op het aambeeld voor meer woningen. Verder hoopte hij, dat de plannen voor de bouw van het poli tiebureau voortgang zullen vinden. Betreffende het onderwijs vond mr. Van Empel het onbegrijpelijk, dat de P.P.D. zoveel moeilijkheden in de weg legt bij de stichting van een nieuwe chr. landbouwhuishoudschool. In dit verband hoopte de burgemees ter, dat Ged. Staten te overreden zijn om het standpunt van het col lege in dit opzicht te volgen. De gedachte van de concentrische bebouwing, die mr. Van Empel voorstond, zal het college volgen ln die vorm, dat een ring van woonwijken, volgebouwd zal wor den. In dit verband verzekerde mr. De Widt, dat tijdige grond aankopen de volledige aandacht hebben. Voorts onderschreef de burgemeester de wens van mr. Van Empel om het oude stads- schoon zoveel mogelijk in stand te houden, al is het niet eenvou dig een oud huis voor bestemming geschikt te maken. „Om het saneringsplan in snel tempo af te werken zal het nodig zijn een specialist aan te trekken, daar ge meentewerken te druk bezet is" ver klaarde wehouder A. J. Kaland (c.h.). „Want dit plan moet in snelle vaart afgewerkt worden". De heer Kaland wees er vervolgens op, dat ook het provinciaal bestuur een afgerond plan ter tafel wenst te zien. Maar in het huidige stadium achtte hij dit onmogelijk. Het res tauratieplan voor het in de steigers staande pand Korte Delft, waarnaar de heer Schot geïnformeerd had, is nog niet concreet; voor het pand Singelstraat 8 is volgens de wethou der spoedig een regeling te ver wachten. De gemeente kampt echter met een ander saneringsprobleem: de mensen uit de saneringshuizen zijn moeilijk over te plaatsen in de nieuwbouw. Wethouder Kaland hoopte, dat ruimte gevonden kan worden in de bouw van een be- jaardenwoningencomplex op een terrein in de omgeving Schoor steenvegers- en Achtcrsingel. Parkeren Ten aanzien van de parkeergele genheid, waarnaar de heer Kam- meraad gevraagd had, deelde de burgemeester mee, dat bij de sa neringsplannen hiervoor ruimte gezocht zal worden. Vooral gedurende het seizoen is er onvoldoende gelegenheid. De heer Kammeraad achtte het voorts van belang, dat verbeteringen aange bracht worden in de Langeviele, het- fjeën de burgemeester echter moei- ijk achtte uit te voeren. De burgemeester gaf voorts op vra gen van de heer Schorer ten antwoord, dat.onder andere in over leg met de directie van het Holland Festival het gebruik- van het open luchttheater Toorenvliedt gestimu leerd zal worden; de duinafslag bij het waterwingebied in het oog ge houden wordt; er over de plannen voor het Deltacentrum en een com binatie met een museum of musea nog weinig te vertellen valt en dat het college en het bestuur van de Middelburgse Schouwburg hopelijk binnenkort een bespre king zullen hebben met staatsse cretaris Y. Scholten over de ver bouwingsplannen. Wethouder Berenpas deelde nog mee, dat de instelling van een sport stichting een punt van bespreking heeft uitgemaakt. Voorts zal ge tracht worden, zo deelde wethouder Kaland mee, in de loop van het vol gend jaar de houten noodwoningen te slopen. De stenen noodwoningen blijven nog (opnieuw) bewoond, tot dat 25e bij de uitvoering van de sa nering het eerst afgebroken worden. Voorts heeft gemeentewerken op dracht gekregen een plan te maken voor de openbare toiletgelegenhe- heid. Advertentie DE BESTE REEP Burgerlijke stand MIDDELBURG. Bevallen: J. van Zweden—Scliouwenaar, d.; C. .T. Dekker—Geldof, cl.; M. J. Leiwa- kabessie—Haurissa, z.; N. E. Kodde- Baas, z.; A. de Klerk—Dekker, z. Ondertrouwd: T. Westerterp, 22 Jaar en C. W Bouterse, 20 jaar. Overleden: J. M. H. M. Listing. 67 jaar; C. Hoogerheide, 73 Jaar, e van T. Koole; J. C- Schonis, 73 Jaar. e. van A. Corthals: H. Marijs. 38 Jaar; M. Walrave. 88 jaar, wed. van H. Janse; M. van Veen, 84 jaar, wedn. van C, J. van de Velde. MIDDELBURG „Pro Juventute" Middelburg vergaderde op Kinderzorg Zaterdagmiddag hield de vereniging „Pro Juventute" te Middelburg een algemene ledenvergadering in het tehuis .Kinderzorg" aan de Veerse- singel. Na het openingswoord van voorzit ter mr. B. S. Sieperda, kwam het jaarverslag over 1958 in behande ling, dat aanleiding gaf tot vele kri tische vragen. Ook net jaarverslag van de penningmeester gaf aanlei ding tot het stellen van vragen. Hierna kwamen verzoeken om sub sidie aan gemeente en provincie ter sprake, de begroting 1958 en de af schrijvingen. Namens de kascom- missie bracht de heer Van Diepenin- gen verslag uit, die meedeelde dat alles in orde was bevonden. Voor de nieuwe kascommissie werden aange zocht de heren Van Diepeningen, A. J. Berenpas en ds. I. J. van Houte. Bij de bestuursverkie zing werden voorzitter mr. B. S. Sieperda en mevr. AL V. Schenken- berg van Mierop-de Kat herkozen en nieuw benoemd mevr. M. Scherft- van Andel. Na de rondvraag sloot voorzitter mr. Sieperda het huishoudelijk ge deelte van deze bijeenkomst, waarbij hij de voorzitter van de vereniging .Kinderzorg" en de directeur van „Kinderzorg" dank bracht voor de verleende gastvrijheid. Tot slot van de middag hield de directeur van „Kinderzorg", de heer T. J. Kolk, een interessante causerie over „Kin derzorg, vroeger, nu, in de toe komst". Na gesproken te hebben over de oude tehuizen en de verpleging, vertelde de heer Kolk iets óver de te bouwen paviljoens op het terrein Veersesin- gel-Jacob Catsstraat, in Seroosker- ke en het tehuis aan de Ooster- scheldestraat. De indeling van do pa ke en het tehuis aan de Ooster- scheldestraat en de behandeling van de kinderen werden uitvoerig be sproken. Na deze causerie volgde een rond leiding door de tehuizen van „Kin derzorg", ondor leiding van de heren Kolk en Van de Vlugt. Bouwrijp maken gronden in Middelburgse Stromenwijk Reeds ten dele in optie uitgegeven B. en W. van Middelburg vragen de raad een krediet van 159.000 voor het bouwrijp maken en het egalise ren van gronden In de Stromenwijk. In het voorstel wijst het college er op, dat het in verband met de vor derende bebouwing in dc Stromen wijk noodzakelijk is opnieuw een deel van die wijk bouwrijp te maken. Het door de dienst gemeentewerken ingediende plan omvat de aanleg van de Zandkreekstraat, Sloestraat, Kreekrakstraat, Roompotpad, Mast gatstraat en het laatste deel van de Arnelaan, alsmede het egaliseren van de aanliggende gronden. B. en W. wijzen erop, dat de bouwrijp te maken gronden reeds ten dele in op tie zijn uitgegeven en ten dele in optie zijn gevraagd en voor het res tant bestemd voor de in 1960 te bou wen woningwetwoningen. Het college spreekt dan ook de ver wachting uit, dat deze gronden bin nen een jaar na het gereedkomen van het werk zullen zijn uitgege ven. Hierdoor zal niet meer rente verlies worden geleden dan strikt noodzakelijk is. Financiering van deze investering kan gebeuren binnen de grens van de toegestane kasgeldlimiet voor 1960 van 1.600.000, aldus wordt er in het voorstel nog op gewezen. Forumavond B.O.S.K. De bond ter bevordering der belangen van spastici (B.O.S.K.) organiseerde op vrijdag 11 december in restaurant Wöhler te Middelburg een forum avond. Dr. Boom uit Vlissingen leidde het gesprek met het forum, waarin verder zitting hadden mevrouw dr. Lamaison v. d. Berg-Pondman, me vrouw de Haan, heilgymnaste en de heer Koster, spraakleraar op een uit stekende wijze in. Ga vooral niet met uw kind zwerven, maar geef het ver trouwen aan één team zo betoogde dr. Boom. Na zijn causerie volgde er een vruchtbare gedachtenwissellng tussen de ouders en het forum. Al met al een leerzame avond, die door de aanwezi gen zeer zeker gewaardeerd werd. A.N.M.B. huldigde twee jubilarissen Tijdens feestavond in De Zwaan Zaterdagavond huldigde de A.N.M.B.- afdeling Souburg twee jubilarissen: de he.r P. de Wagter, wegens 40-ja- rig lidmaatschap en de heer Meijer, die 25 jaar lang lid ls van de bond. Dit gebeurde tijdens de propaganda- feestavond, die de afdeling organiseer de in „De Zwaan", waar districtsbe stuurder L. Leenmans uit Breda, de jubilarissen respectievelijk het gouden en het zilveren bondsinsigne overhan digde. In zijn propagandistisch woord dat aan de huldiging vooraf ging, wees de heer Leenmans op de positfe van de arbeider vroeger en nu. Hij verklaarde trots te mogen zijn op het geen de organisatie na 1945 heeft be reikt en haalde daarbij enkele wensen aan, die nog steeds op het programma van de A.N.M.B. staan. Het verdere gedeelte van de avond was in handen van het „Hilversums Radiocabaret", dat onder het motto: „Dat moeten we zien", op vlotte wij ze een bijzonder gevarieerd program ma voor het voetlicht bracht. Willy Rex gaf ongedwongen conferences ten beste, De Larrysons toonden zich wa re mondaccordeon-virtOosen; Beb Westerduin declameerde voortreffe lijk; jongleur John Rico leverde een knap itaaltje behendigheid met rin gen, tennisballen en -rackets en Max van Praag oogstte veel succes met zijn bekende liedjes. Ook de diverse schetsjes ontlokten een klaterend ap plaus. Na afloop was er een gezellig bal. B. en W. vragen krediet voor autoboxen B. en W. van Middelburg vragen dc raad een krediet van 47.500 be schikbaar te stellen voor de bouw van een werkplaats ten behoeve van de Algemene Woningbouwvereniging, alsmede van achttien autoboxen achter de flats in de Westerschelde- straat in de Stromenwijk en voor het aanleggen van de daarbij beho rende groenvoorziening. Functieverdeling in werkclassificatie Het bureau personeelsbeheer van de vereniging van Nederlandse gemeen ten heeft nadat de gemeenteraad van Middelburg hiertoe het besluit nam in opdracht van het gemeen tebestuur een functicverdeling voor de gemeenteambtenaren gemaakt, voor de regeling werkclassificatie en de prestatiebeloning. Besloten is daarbij de functie te laten beschrijven door de chefs, nadat de ze de nodige instructies hebben gekre gen van een deskundige van het bu reau. Het bureau heeft vervolgens ontwerpclassificatielijsten opgemaakt waarin voor elke functie het aantal t'oe te kennen punten werd aangege ven. Daarna bracht de plaatselijke commissie werkclassificatie over heidspersoneel (C.W.O.) advies uit aan het college van B. en W. De C.W.O. kreeg tot taak de functies van de ambtenaren, onafhankelijk van de persoon, die de functie bekleedt, te bezien en voor deze functie punten toe te kennen Inmiddels zijn twee ambtenaren op geleid tot beoordelings-adviseur. B. en W. willen met ingang van 1 januari 1960 het nieuwe systeem invoeren. Hoofdprijs van verkoop acties werd uitgeloot Met de koplichten vol aan kwam maandagavond een gloednieuwe per sonenauto het pikdonkere toneel van het Ledeltheater te Oostburg opgere den. Deze auto werd bestuurd door burgemeester mr. K. Hockzema, de voorzitter van de plaatselijke ge meenschap Oostburg en was bestemd voor de houder van het lot nummer 932684. De hoofdprijs van. de loterij, georganiseerd door de plaatselijke fremeenschap samen met de winke- iersvereniging. En de gelukkige ei genaar van de nieuwe auto heeft hiermee zijn prijs uit een kans van één op 1.250.000 loten, uitgegeven tijdens drie verkoopacties, gekregen. Tevoren waren reeds na elke actie dertig fraaie prijzen uitgeloot. Met een grote cabaret- en variétéshow heeft de organiserende vereniging de ze feestelijke uitslag gecombineerd. Onder de titel „Sterrenregen 1959" werd voor een stampvolle zaal een programma gebracht door een groep artiesten, onder leiding van Martin Rijken. Zo waren er de Wico's met zang, dans en accordeon, The Broy- tons, acrobaten, Jose en Tony, come dians, Ted Elten en vele anderen. De voorzitter van de winkeliersver eniging Oostburg, de heer P. A. van der Plas, bracht in zijn openings woord dank aan het bestuur van de plaatselijke gemeenschap Oost- burg voor de goede samenwerking, waarna burgemeester Hoekzema woorden van dank sprak tot de win keliers. Scheepvaartberichten Vlissingen aangekomen 12-12: Lalande van Antwerpen. 13-12: Ursela Parchmann van Breskens: Dlllgenlia van Antwerpen; Gronbalt van Antwerpen; Karma van Antwerpen. Vlissingen vertrokken: 12 dec.: Stevo- nla naar Goole: Flardinga naar Exmouth. 13-12: Lalande naar Rotterdam: Ursela Rarchmann naar Stockholm: Marjan naar Uarmouth. 13-12: Greenbatt naar Zee: Anna Oldland naar Tyne. 14-12: Karma naar Denmark; Dlllgentla naar Rede. Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen 12-12: Aagtekerk van Hamburg; Neer- landia van Shoreham; Pygmalion van Izmir; Kora van Zee-Gent; Hoogvliet van Rotterdam; Casvade V3rt Cardiff; Tlmd van Rotterdam. 13-12: Ida-Pleter van Great-Yarmputh; Brouwersgracht van Amsterdam; Maarsbergen van Glasgow; Helen van Boston; Curasao van Londen; Bermuda van Kingslijnn; Navis van Ier land: Taurius van Londen. 14-12: Arbon vanCherbourg. Vlissingen gepasseerd van Antwerpen 12-12: Hersllia naar Amsterdam: Fen naar Hull-Gent; Sarpedon naar Rotterdam; IJsel naar Rotterdam: Tempo-D naar Boston; Eagle naar Londen. 13-12: Bernl- na naar Kopenhagen; Amoudspolder naar Amsterdam: Ilias naar Amsterdam; Ad- mlralengracht naar Helsinki; Bloem gracht naar Rauma; Albert-V naar Zee; Hcnja naar Londen. Officiële publikatie WIJZIGING VAN DE BOUWVERORDE NING DER GEMEENTE VLISSINGEN Burgemeester en wethouders van Vlissin gen brengen ter openbare kennis, dat heden ls afgekondigd een verorde ning tot wijziging van de bouwverorde ning der gemeente Vlissingen, vastgesteld door de raad dezer gemeente in zijn ver gadering van 23 oktober 1959, onder no. 10. goedgekeurd door Gedeputeerde Sta ten van Zeeland bij hun besluit van 17 november 1959, no. 2826-288, 3e afdeling, welke verordening in werking treedt op 17 december 1959: dat deze verordening betrekking heeft op constructies van hout. metselwerk, beton, natuursteen of metaal, alsmede op de mogelijkheid tot het verlenen van ont heffing van de overschrijding van de ach- 'terge vélrooilij n dat deze verordening gedurende drie maanden op de gemeentesecretarie, 2e af deling (kamer 1), voor een ieder ter le zing is nedergelegd en aldaar tegen beta ling der kosten algemeen verkrijgbaar is gesteld. Drinkwater met een betere smaak Volgens het Middelburgse raadslid jhr. mr. T. A. J. W. Schorer is de smaak van het Middelburgse drinkwater wel voor verbetering vatbaar. Hij verzocht tijdens de gisteren fehouden begrotingszitting et college van B. en W. dan oolc nadat de bur gemeester en andere raadsleden de proef op de som hadden ge nomen deze kwestie nader te bezien. Mr. Joh. de Widt zegde toe de directeur der be drijven eens te polsen. Naar aanleiding van het berichtje in de New York Times, waarin dit onderwerp behandeld werd, suggereerde de heer Schorer fluor aan het drinkwater toe te voegen, hetgeen een uitste kend middel is tegen tandbe derf. De burgemeester zei, dat in Tiel reeds een proef hiermee genomen wordt. Ook dit punt zal met de bedrijven-directeur opgenomen worden. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. 14 december. Klel-aardappelen 35 mm op waarts. Eigenheimers t 17.09—18 jé; Bintje t 15.50—16.25; Meerlanders f 15-50—16-50; IJsselstcr f 13.75—14.25; Zandaardappelen 35 mm opwaarts. Noorderling f 12.09— 13.00; Llbertas f 12.00—13.00- Voeraarü3p- pelen f 5.00-5.75. Prijzen berekend per 100 kg en op de handelsvoorwaarden vastgesteld voor de verkoop van consumptie-aardappelen op wagon, schip of auto. ROTTERDAMSE VEEMARKT. 14 december. Aanvoer ln totaal 2415- Weektotaal 1461. Varkens $54. Vette koelen le.kw. 305—325. 2e kw 235— 305, 3e kw. 270—235, varkens (lev gew) le kw. 170, 2e kw. 167, 3e kw. 164, alles In cents per kg. Vette koeien aanvoer ruim, handel goed, wat stijver in prijs; varkens Oev gew.) aanvoer ruim, handel zeer kalm, prijzen lager, aanvankelijk boven notemig. zw vleesvarkens 1.50158 p. k. AARDAPPELTERMIJNMARKT ROTTERDAM 14-12: Eigenheimer december 1 contr. 13.50, april 1 contr 1750, Alpha april 1 contr. 17.10, 30 contr. 17; Bintje 35 april 12 contr. 19.60; 74 contracten 1950, Bintje 45 december 3 contr. 18; een contr- 17.70, 1 contr- 17.60, 1 contr. 1750, april 6 contr. 21.50, 16 contr. 21.60, bintje „e" december 2 contr. 35.80- VISMIJN TE VEERE. 14 december. Exportgamalen, aanvoer 2933 kg, 237—264. Schar, aanvoer 13 kg. 84—37. Bot, aanvoer 402 kg, 67—79 Wij ting, aanvoer 728 kg, 2840. Kabeljauw, aanvoer 39 kg, 70—102. Rog, aanvoer 5 kg, 46. Sprot, aanvoer 18 kg, 69-67. VLISSINGEN Feestavond G.P.C, Het voortvarende bestuur van de voetbalvereniging G.P.C. (gemeen- tepersoneel Vlissingen) bood de le den in café-restaurant „Water- -vreugd" een feestavond aan, die zeer in de smaak viel. De heer P. van Balen heette allen hartelijk welkom. Het programma werd verzorgd door een goochelaar en de conferencier De Vos. Er werd verder een afwisse lend programma van voordracht en zang geboden. De feestavond werd besloten met een toespraak van de heer A. Hendrlkse tot de voetballers en hun dames. Jaarverslag stichting schooltandverzorging In het schooljaar 1968/59 zijn 2490 kinderen van 16 lagere scholen uit Vlissingen en 668 kinderen van 5 scholen uit Oost- en West-Souburg ingeschakeld bij het onderzoek van de Stichting ter bevordering van de schooltandverzorging in de gemeente Vlissingen en omgeving. In Vlissin gen namen 814 kinderen niet deel aan het onderzoek (25 in Sou burg was dit aantal 217 (eveneens 25 Aldus blijkt uit het verslag van de stichting. Bij de te Vlissingen in behandeling genomen kinderen werden 2304 vul lingen gelegd, zodat hét vullingsge- tal ruim 0,9 bedroeg. In Souburg werden 663 vullingen gelegd; vul- llngsgetal 1. De behandeling bepaal de zich dit jaar in hoofdzaak tot gla- zuurdefecten of beginnend tandbe derf van het blijvend gebit, zo ver meldt het verslag verder. Verder staat in het verslag, dat de Ziekenfondsraad besloot de honore ring van de schooltandartsen met in gang van 1 januari 1958 te herzien. In verband met de uitkomsten der exploitatie is de bijdrage van Vlis singen en Souburg gesteld op 5 per kind per jaar. Over het school jaar 1958/59 bedroeg het exploitatie tekort 4106,38. Hiervan kwam voor rekening van de gemeente Vlissingen 3283,75 en voor rekening van de gemeente Souburg 822,63, GRAANBEURS ROTTERDAM. 14 december. Tarwe, franco per «chip op vochtconditle, levering deze week tot f 3255 schotvrij. Vocdergranen. kalm, alles af. Maalgerst. naar kwaliteit, tot f 25.50, kippegerst ld- tot f 26.50: ha ver. ongepunte op monster, tot f 25 75. rogge, doorsneekwalltelt. tot f 23.90 Peul vruchten. franco Rotterdam, groene erw ten, op monster, tot f 45.00, schokkers Idem tot f 4350, bruine bonen, boeren- schoon op monster tot f 117.00. V.V.Z.B. GOES 14 december 1959. Groenten: bloemkool aiw. 10-46 per stuk; Spruiten A II 4G-30, B II 30, afw- 10-25 Witlof AI 90-91, AH 69- 76, B I 76-78, B H 16-52. afw 6-21. Groene Savoyekool *21-29, Rodekool 29 wlttekool 16, Boerenkool 13-15, Andijvie 36, Uien 17, Prei 37-41, Kroten 12. Waspeen 12. per kg. GROENTE- EN FRUITVEILING BERGEN OP ZOOM 14 december: Andijvie 10-46: bloemkool 10-82; Rode koo U-2S; Witte kool 8-13; Savoykool 12-34; Kroten 20-30; Waspeen 12-34; Préi 20-39: gla 4-9; Spruiten 20-1.20; Witlof 78-1.03; Boerekool 15-18; Goudre netten 42: Jonathan 34-62; Golden Deli cious 58-07: Cox's Orange Pippin 77. Com- tesse de Paris 18-59; Saint Remy 33-35. VEERE EEN RAADSLID STEMDE TEGEN Capaciteit van gebied te Oranjezon is bereikt Bijeenkomst gemeenteraad De raad van Vcere vergadert maan dagmiddag aanstaande om half drie. In deze vergadering zal de gemeente begroting voor I960 en de begroting van het vismijnbedrijf ter vaststel ling worden aangeboden. De agenda vermeldt voorts voorstellen van B. en W. om aan de eigenaren van de percelen Kraanstraat A 139 en A 140 en Wanvijcksestraat A 102, A 103, A 104 en A 105 subsidie te verle nen voor de restauratie van deze panden. In verband met de bouw valligheid van A 108 is het noodza kelijk dit huis onbewoonbaar te ver klaren, aldus B. en W. in hun voor stellen. Er is voor de bewoner even tueel een andere woning beschikbaar. B. en W. stellen voor afwijzend te beschikken op een verzoek van me vrouw A. den Beer Poortugael- Nanninga namens het comité van voorbereiding der bejaardensociëteit om een eenmalige subsidie. Het colle ge deelt mee. dat de meerderheid de mening is toegedaan, dat het comité voor het verkrijgen van de nodige felden een beroep moet doen op de evolking. De minderheid van het college deelt echter die mening niet en acht een subsidie verantwoord. B. en W. stellen wel voor een verlichte en verwarmde lokaliteit voor een of meerdere malen in de veertien da gen beschikbaar te stellen van 't be- mardencomité. B. en W. willen voorts 2000 exem plaren vanfthet boekje „Veere" van mr. P. H. Damsté laten drukken om voor de prijs van 1 per stuk in het museum en gemeentehuis te ver kopen aan bezoekers. Het college van B. en W. verzoekt de raad om een krediet van 4900 voon de aanschaf van een motor-brandspuit, omdat de in 1942 aangeschafte, tweede spuit ondeugdelijk is. B. en W. willen verder een wachtver- bod instellen voor het westelijke eind van de kade, waar aan de beplan ting schade is aangebracht bij parke ren. De Stichting Godshuis heeft de begroting voor 1960 ingediend, waar mee B. en W. het niet eens kun nen zijn. Derhalve stellen zij voor deze begroting niet goed te keuren. KOUDEKERKE Benoemingen kerkeraad De kerkeraad van de hervormde kerk te Koudekerke heeft de heer M. Bras ser tot ouderling benoemd in de vaca ture van de heer M. C. Abrahamsé. In de vacature van de heer G. v. d. Voor de werd de heer L. Bimmel tot dia ken benoemd. In de plaats van de heer Bimmel werd de heer A. de Lan ge tot notabel benoemd. De heer J. Wielemaker Czn werd benoemd tot ouderling-kerkvoogd in de vacature van de heer P. W. Roose. Met de stem van de heer J. S. Schot (s.g.p.) tegen, heeft de gemeenteraad van Middelburg zich maandagmid dag in de vergadering onder leiding van burgemeester Joh. de Widt, ak koord verklaard met het voorstel de waterleidingtarieven tot een ma ximum van 20 te verhogen. Dit apart op de agenda gevoegde voor stel werd gelijktijdig nehandeld met de begroting i960 met name tij dens (le artilcelsgewijze behandeling kwam dit voorstel uitgebreid ter sprake. Do heer Schot betoogde on der meer, dat deze verhoging door dc „kleine man" betaald moet worden. „Waarom wordt hiervoor het ver nieuwingsfonds van de bedrijven niet aangesproken", zo vroeg hij. „In dit fonds wordt jaarlijks f 20.00*0 gestort, hetgeen jnist overeenkomt met de lasten voor de investeringen: verlegging transport- en distributie leiding en verlegging van een deel van het open kanaal te Oranjezon". Aanvankelijk wierpen ook andere raadsleden nog kleine barricades op voor wethouders drs. Th. J. Wester hout (p.v.d.a.). De heer M. de Bruij- ne (a.-r.) was van oordeel, dat het verlies van dc waterleiding zonder tariefsverhoging bestreden zou kun nen worden uit de meerdere winst van het elektriciteitsbedrijf. Op het totaalbeeld zou dat echter volgens wethouder Westerhout niets uitma ken. Temeer daar de investeringen voor het elektriciteitsbedrijf veel groter zijn dan van het waterleiding- De heer P. H. M. Adriaansens (k.v. p.) haalde er zelfs de verhuur van gasgeisers bij. „Van de economische achtergronden, die een rol speelden bij het voorstel tot verhuur van deze geisers blijft niet veel meer over. Het voordeel van een voorde liger gasprijs wordt teniet gedaan door een groter waterverbruik", zei het k.v.p.-raadslid. Maar ook hier zag de wethouder geen bezwaren. Steun kreeg hij van zijn fractie genoot jhr. mr. T. A. J. W. Scho rer, die voornamelijk door de omlegging van het kanaal de tariefsverhoging noodzakelijk achtte. In zijn verdediging wees de heer Westerhout er voorts op, dat het waterleidingbedrijf thans een overgangsfase bereikt heeft: de maximum-capaciteit van 900.000 mB is bereikt. Uit een on derzoek van het rijksinstituut voor drinkwatervoorziening is na melijk gebleken, dat de capaciteit niet op te voeren is, terwijl mo menteel de behoefte op 92-5.000 m3 geraamd is. Investeringen „En zodra ons net gekoppeld wordt aan de zusterbedrijven, brengt dat tevens een „koppeling" in de tarief stelling", aldus drs. Westerhout. „Willen wij de watervoorziening vei lig stellen, dan moeten wij zeker be dacht zijn op grote investeringen en voor dit doel moet het vernieuwings fonds gereserveerd worden". Bij de bespreking van de subsidie- voorstellen voor 1960 was de heer J. S. Hoek (a.-r.) het niet eens met de bijdrage van f 720 aan de perso neelsvereniging der gemeente. Ook de heer Schot wilde geen subsidies bestemmen voor allerlei plezier. Als werkgevers moeten wij dit doen, be toogde wethouder J. W. Kögeler In tegenstelling tot de heer P. H. Geers (p.v.d.a.) was de heer Kögeler ver der van mening, dat een beweging, die het nationale euvel vloeken be strijdt, wel gesteund moet worden. Tot slot verleende de raad een kre diet van f 52.000 voor de aanschaf van een veegauto. Wethouder A. J. Kaland (c.h.) zei op een vraag van de heren Adriaansens en Geers, dat de onderhoudspost van bezems zo hoog is, omdat deze apparaten aan snelle slijtage onderhevig zijn. Zeeland Sport-Meto 7-0 Zeeland Sport heeft Meto een zware 7—0 nederlaag toegebracht. In het begin wogen oeide partijen tegen elkaar op, maar al heel spoedig bleek dat de thuisclub toch meer in haar mars had. Jaap van Maris deed van zich spre ken, doordat hij in de ISe en 23e minuut Frans Riteco in staat stelde de Meto-doelman het nakijken te ge ven 20. En een minuut later reeds zorgde De Bart ervoor dat eventuele illusies van Meto in rook opgingen: S—0. Toen Nol Schuit in de 2Se en 44e minuut er 50 van maakte was de spanning totaal geweken. Na de rust deed de thuisclub het wat kalmer aan. Toch duurde het maar tot de 8e minuut eer Schuit weer raak schoot. In de 25e minuut bracht dezelfde speler de stand op 7 0. Cas Huibregtse was de architect van de aanvallen, die deze grote uitslag tot gevolg hadden. Halsteren-Zeelandia 0-1 Zeelandia heeft in een aantrekkelijk partijtje voetbal een kleine, maar volkomen verdiende 0-1 zege behaald op een zich fel verwerend Halsteren. De groen-zwarten. die wederom de steun hadden van Van Bruggen, kun nen op een goede wedstrijd terug zien en vooral doelman Mondeel deed het betrekkelijk weinige werk dat hij kreeg op bijzonder betrouwbare manier. Zo keerde hij in de eerste helft een van dichtbii afgevuurde kogel, waarmee een zeker schijnend doelpunt werd voorkomen. Na onge veer 20 minuten had Peperzak suc ces en zijn keurig doelpunt bleek achteraf tevens het enige en beslis sende te zijn. Wel deden zich nog ve le doelkansen voor, maar Zeelandia kreeg tegen de uitstekend SDelende Halsteren-defensie. heel weinig kans zijn meerderheid in een doelnunt uit te drukken. Bovendien was "vrouwe Fortuna de thuisclub bijzonder wel gezind en mede daardoor bleef het bij een zege met het kleinst mogelij ke verschil. Juist tegen deze tegen stander telt dit echter dubbel zodat de Zeelandianen begrijpelijkerwijs verheugd het speelveld konden ver laten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 3