Mogelijk binnenkort resultaten van „dubbelstad-besprekingen" I cIicL^ in één brochure VERHOGING VAN DIJKGESCHOT BIJ „HET VRIJE VAN SLUIS" van Uoin tot fssijpe Zeeuwse Almanak SANERINGSPLAN BINNENSTAD VLISSINGEN SPOEDIG BEKEND Agenda PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 15 DECEMBER 1959 BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG: „Openbaarheid." aan de orde in begrotingszitting van de raad NA EEN VERGADERING, die nog geen 4'. uur duurde van 's mid dags tegen S uur tot 's avonds kwart over 7 heeft Middelburgs ge meenteraad maandag zijn goedkeuring gegeven aan de begroting voor 1960. Unaniem waren mevrouw en de heren raadsleden (de heer B. A. Hesselink (v.v.d.) was wegens ziekte verhinderd aanwezig te zijn) verheugd over het feit, dat B. en W. de begroting sluitend konden aanbieden^ Het college werd dan ook verzocht de waardering van de raad over te brengen aan allen, die de spoedige behandeling van de- slui tende begroting mogelijk maakten. In deze 4'/2 uur durende begrotings zitting werden talrijke vragen op het college afgevuurd, met- name tijdens de algemene beschouwingen, die werden gehouden door jhr. mr. T. A. J. W. Scliorer voor de P.v.d.A., nu*. P. van Empel, voor de rechts© fracties, de heer C. A. Kammeraad (v.v.d.) en de heer A. J. Schot (s.g.p.). Jhr. Scliorer, die het „startsein" voor de beschouwingen gaf, bracht aau het begin de openbaarheid der vergaderingen ter sprake. Hij deed dit naar aanleiding van een artikel in het Zeeuws Tijdschrift, waarin er op gewezen wordt, dat in verschillende raadsvergaderingen in Zeeland niet die mate van openbaarheid betracht wordt, die moet worden gegeven aan een publieke zaak. Jhr. Schorer betoogde, dat de strek king van het bewuste artikel door zijn fractie wordt onderschreven. Nadat hij in het kort de ontwikke ling van de openbaarheid in het ver leden had uiteengezet. zei jhr. Schorer, dat de Middelburgse raad betreffende deze kwestie geen ver wijten aan zichzelf hoeft te richten. Vervolgens wees de P.v.d.A.-ver tegenwoordiger er op, dat de voor bereidende afdelingsvergaderin gen hoe langer hoe minder nood zakelijk blijken te zijn. Hij was van oordeel, dat hierbij een be paalde traditie gevolgd wordt. Jhr. Schorer verklaarde traditie op hoge prijs te stellen, maar als er geen aanleiding bestaat om dergelijke voorbereidende verga deringen te houden, zou hij dit liever op een andere wijze willen opvangen. De heer Schorer gaf B. en W. dan ook in overweging deze kwestie nader te bezien. Burgemeester mr. Joh. de Widt zeg de toe, dat het college in het ko mende jaar zal overwegen op welke wijze in deze voorbereidende verga deringen verandering gebracht kan worden. De burgemeester wees er op, dat een afwijking van de tradi tie in het vervolg een begrotingsbe handeling van twee dagen, zou kun nen vergen, maar hierin zag mr. De Widt geen overwegend bezwaar. Grote waarde Tevoren had de burgemeester ten volle de grote waarde onderschreven van de openbare behandeling van de publieke zaak, „Niemand immers zou terugwillen naar de tijd van vóór Thorbecke", aldus de voorzit ter. Vraag deze gratis aan bij uw fotohandelaar of rechtstreeks bij FODOR, Hoogstraat 29. Rotterdam tel. 11.89.25 (5I.) „Maar wanneer tegenwoordig in en- kele gevallen zaken achter gesloten deuren behandeld worden, mag men veilig aannemen, dat daarvoor aan leiding is", vervolgde de burgemees- ter. „Het wordt dan moeilijk voor buitenstaanders om kritiek te uiten, indien het besluit daartoe genomen is zoals het behoort". De burgemees ter wees er tenslotte nog op, dat, indien tot een besloten vergadering wordt overgegaan, de gehele raad hiertoe besloten heeft. In het verdere verloop van zijn al gemene..beschouwing lanceerde jhr. Schorer'" talrijke vragen van alge mene aard betreffende de ontwikke ling van Middelburg. Vragen, waar op burgemeester De Widt echter he laas niet altijd een bevredigend ant woord kon geven. „Verschillende za ken zijn nog net niet zo ver, dat hier over concrete gegevens verstrekt kunnen worden", zei mr. De Widt. „En hoezeer de openbaarheid ook een goed ding is, verschillende zaken zijn op een dergelijke kritiek punt aangekomen, dat openbaarheid op het huidige moment niet altijd een goede zaak is". Beheersvorm Zo kwam jhr. Schorer weinig te weten over de dubbelstad-samen- werking, die begin volgend jaar zijn eerste jaardag zal vieren, en over de beheersvorm van het Sloe. De heer Schorer betoogde, dat de bur gemeester zitting heeft in een daar toe gevormde commissie, maar dat j de zaak tot nu toe nog niet „erg van de grond gekomen" is. Jhr. Schorer had reeds aan een motie ge dacht, waarin op een spoedige aan pak van de beheersvorm aangedron gen zou worden. Voorts vroeg dit raadslid naar enige mededelingen over het structuurplan, die de burge meester hem echter evenmin kou geven. „Het is moeilijk om een concreet antwoord te geven", aldus mr. De Widt, „maar over de ontwikkeling van het Sloe moet men zich niet al te ongerust maken. Aan de beheers vorm gebeurt meer, dan naar buiten blijkt. Ten aanzien van de dubbel stad-gedachte verklaarde mr. De Widt. dat de colleges der beide steden eenmaal in de drie maanden verga deren. Binnen niet al te lange tijd hoopte de burgemeester een resul taat van de besprekingen aan de raad te kunnen overleggen. Jhr. Schorer achtte het voorts „be nauwend", dat er verder niets meer vernomen wordt over de herindeling van de Walcherse gemeenten. Hier bij vroeg de burgemeester zich af of Middelburg er iets aan moet doen, indien de voorgestelde wijziging in het plan doorgaat. Mr. De Widt was het volledig eens met do bewering van de heer Schorer, dat er meer industrie moet worden aangetrokken. Hij wees er hierbij op, dat in het uit breidingsplan een uitbreiding van liet huidige industrieterrein is op genomen. Het aantrekken van een speciale functionaris ter stimule ring van industrie-vestiging, zoals de heer Schorer had gesugge- reert, vond de burgemeester een bijzonder moeilijk vraagstuk. Faciliteiten Heel Zeeland is feitelijk probleem gebied, aldus de burgemeester, maar de faciliteiten van de 4 aangewezen kernen ontberen wij. Evenals verschillende raadsleden vervulde de geringe bevolkingstoe name mr. De Widt met zorg. On danks de Stromenuitbreiding is het inwonertal door een groot ver- trekoverschot ongeveer gelijk ge bleven. Vooral in augustus en sep tember, wanneer talrijke jongeren de stad verlaten voor studie enz., was er een duidelijke daling. „De enige remedie hiervoor is het vesti gen van nieuwe werkgelegenheden", aldus de burgemeester. Uitvoerig werd tijdens deze raad gesproken over de gevaren, die het stedelijk museum bedreigen: de Mammoetwet en de plannen, die er schijnen te bestaan om aan de chr. h.b.s. voor Walcheren een lyceale afdeling te verbinden. Wanneer dit laatste gerealiseerd wordt, zag met name jhr. Schorer hierin een groot gevaar voor het gymnasium. De burgemeester wees er op, dat het ge meentebestuur deze gevaren ook on derkent, waaraan wethouder J. W. Kögeler (a.-r.) toevoegde, dat de mi- (Zie slot pag. 5 kol. 1) Advertentie zorgt weer voor een feestelijke verrassing Vanaf heden t/m 31 dcc. a.s. ontvangt een ieder bij aankoop vao een INDUS-horioge tegen inlevering van deze advertentie voorzien van naam en adres bij Uw Horloger Juwelier of na inzending van Uw garantiebewijs aan N.V. rib Ed. Goudsmit, Conradstraac 18, Rotterdam een fraaie „INDUS" kalender met 12 schitte rende foto's van Zwitserse landschappen uitge voerd in natuurlijke kleuren cadeau. Een geschenk, waarvan U het gehele jaar zult genieten. Wanneer U dus van plan bent Uzelf of andeten zo'n betrouw baar INDUS-horloge cadeau tc doen, knip dan deze advertentie uit. Woonplaats C.V.O.-school te Terneuzen aanbesteed Namens de vereniging voor „C.V.O." heeft het architectenbureau irs. Rot huizen en 't Hooft N.V. in het her vormd jeugdgebouw te Terneuzen in het openbaar aanbesteed het bouwen van een 11-klassige lagere school in deze gemeente. Er werd als volgt ingeschreven J. V. Vreyser, St.-Jansteen, 334.090 F. Verstelle, Philippine, 336.000; fa. Kriekaart. Hengstdijk, 337.600; D. Vreyser, St.-Jansteen, 338.000; fa. gebr. v. d. Poel N.V., Terneuzen, 343.900; C. Priem, Lewedorp 348.960; D. v. d. Poel, Oudelande, 349.304; Korteweg Bouwmaat schappij, Breda, 355.300; gebr. Van Dijk, Wagenberg, 359.300; G. Gey- sel, Westdorpe, 363.500; fa. gebr. de Theye, Ter Hole, 365.000; Aann. Mij. Leenhouts. Sluis, 366.500; A. J. Goossen en zn., Walsoorden, 408.000; fa. gebr. Simons, Terneu zen. 415.000; fa. F. Lambert, Stop peldijk, 432.000 en J. Colijn, Ter neuzen, 476.290. Faillissement Op 9 december is het faillissement uitgesproken over F. Schauwaert, boekhouder en belastingconsulent te Axel. Rechter-commissaris is mr. T. W. Attema, curator mr. H. E. L, de Rechter te Hulst. VOORSTEL AAN ALGEMENE VERGADERING VERJONGINGSKUUR. Het gemeentehuis van Axel heeft een verjongingskuur ondergaan. De muurtjes, die het gebouw omring den en de struiken en heesters, die het uitzicht op het gebouw belem merden zijn verdwenen. Zij hebben plaats gemaakt voor een frisse. Sroenstrook. De stoep en het bordes ie in de oorlog nogal geleden heb ben. zijn eveneens vervangen. Het geheel maakt een zeer verzorgde in- FEESTELIJK. Korfbalvereniging „Animo" in Sou burg neemt, zoals gemeld, zaterdag haar eigengebouwde clubhuis in ge bruik. Burgemeester A. H. S. Ste- merding verricht de officiële ope ning. 's Avonds zal het echter min der officieel toegaan, wanneer de KIP ,Jjoat ik vin vrouw even waarschu wen, anders koopt ze misschien vlees", piekerde die man in Middel burg, toen hij besloot tot aankoop van een braadkip. En omdat hij zelf geen telefoon had gaf hij de bood schap door via, de wel telefonisch aangesloten benedenburen. Hij kreeg een winkelbediende van die buren aan de lijn. „Zeg even tegen m'n vrouw dat ik een kip meebreng", vroeg hij kort en bondig. De be diende zegde zijn medewerking toe en bracht de boodschap prompt aan zijn bazin over. „Buurman brengt een kip voor U mee", betichtte hij, want in plaats van „m'n vrouw", had hij mevrouwverstaan. Het misverstand had vele gevolgen. Mevrouw „boven" kreeg géén bood schap over een kip en kocht vlees. Mevrouw „beneden" was plezierig verrast met de mededeling, dat buur man een kip zou meebrengen en kocht géén vlees. Zodat 's avonds.de bovenburen aan een met kip én vlees toebereide dis zaten, maar bij de benedenburen was die avond ene schraalhans keuken meester... korfballers hun „honk" op geani meerde wijze zullen inwijden met een feest, waarvoor het programma nog niet bekend is. Een naam voor het clubhuis is evenmin bekend. Dat is een puzzel voor de leden en die zullen er zeker wel uitkomen. VLUCHTELING. Sluis herbergt sinds korte tijd een ■Vluchteling, die geregeld te zien is in de omgeving van de Kade. Het is een zeldzame gast uit het noorden, een zogenaamde ijsvo gel. De ijsvogel leeft van vis en die is in .net noorden, waar vaar ten en sloten zijn dichtgevroren minder makkelijk te vangen. De ijsvogel blijft gewoonlijk zo lang mogelijk „thuis" om de visseu bij de wakken te verschalken. WENS IN VERVULLING. Een langgekoesterde wens van de Souburgse Rode Kruis-transport- colonne is in vervulling gegaan. Op drie plaatsen in de gemeente, op de hoek Middelburgsestraat-Nagelen- burgsingel. de hoek Buteuxstraat- Visvlietstraat en op de hoek Nieuwe Vlissingseweg-Voorstraat. zijn lee- tuurbussen geplaatst. Ieder die gele zen boeken, tijdschriften en derge lijke lectuur voor zieken wil be stemmen, kan die in de bussen depo neren. waarna het Rode Kruis voor de distributie ervan zorgt. SNORREN. Het is droef, niaar waar. Het West- dorpse elftal ,;Ria" neemt de laat ste jaren een slechte plaats in op de ranglijst van dc K.N.V.B.-compctitie. De leden zitten er werkelijk over in en ze hebben allemaal besloten hun snor te laten staan tot er weer een overwinning te boeken zal zijn. Of het zal helpen is dc vraag. Waar schijnlijk worden het zware snor ren, want ec staat een serie moeilij ke wedstrijden voor Ria op het pro gramma. BIETEN. De losplaats Walsoorden (ge meente Hontenisse) is bietenvrij. Ruim 32 miljoen kilo suikerbieten werd hier in schepen geladen. Dank zij het gunstige weer ver liepen aanvoer cn verscheping.bij zonder vlot. 71* Post op begroting voor brug Retranchement Het Waterschap „Het Vrije van Sluis" komt donderdag a.s. in alge mene vergadering bijeen in hotel „De Eenhoorn" te Oostburg. Op de 40 punten tellende agenda komt on der meer voor het voorstel tot vast stelling van de begroting van in komsten en uitgaven voor het dienst jaar 1960. In afwachting van het daartoe nog te nemen besluit is bij de inkomsten gerekend op verhoging van het dijk- geschot voor de ongebouwde eigen dommen, met f 1,per ha, en te brengen op f 57,per ha. Voor de gel>ouwde eigendommen blijft het jMjrcentagc van 11 van de belast bare opbrengst volgens do grond belasting gehandhaafd. Ondanks, het feit, dat het voordelig slot van de dienst 1958 een bedrag aangeeft van f 199.595,06, heeft men gemeend dit voorstel te moeten doen, enerzijds om de stijging van mate- riaalprijzen en lonen op te vangen en anderzijds omdat men van me ning is, dat het verzorgingspeil van het waterschap zo mogelijk op de huidige hoogte dient te worden ge handhaafd. De gewone dienst geeft aan in komsten en uitgaven een bedrag aan van f 2.358.226,37, waarbij een post voor onvoorziene uitgaven is ge raamd van f 83,702,1.3. De reden van dit hoge bedrag, aldus de toelichting, is gelegen in het feit, dat in dc loop van I960 moet worden gerekend op een wettelijke loonsverhoging als gevolg van dc huurverhoging en de afschaffing van de melksubsidie, ter wijl daarnaast een vrije loonronde niet denkbeeldig is. Ten laste van de gewone dienst is gebracht de reser vering van een bedrag van f 90.000, als aflossing van de enige jaren ge leden gesloten lening, welke momen teel nog niet kan worden afgelost. Het laat zich aanzien, dat ook ten behoeve van het dienstjaar 1960 geen kasgeldlening zal behoeven te worden aangegaan. Op de buitenge wone dienst inkomsten en uitga ven f 1.103.703,24 zijn geraamd bedragen van f 43.000 en f 6670, in gevolge reeds eerder genomen beslui ten. (Afkoopsom aan de gemeente Sluis wegens overdracht weg Sluis- Heille en idem aan de gemeente Oostburg betreffende Trage! en Bal juw Velterswcg). Zeewering Voor onderhoud zeewering is ge raamd f 112.600, terwijl voor het op dezelfde voet voortzetten van het delfwerk en het jaarlijks schonen van de poldersloten is gerekend op een bedrag van f 282.000. Voor on derhoud aan wegen is een bedrag begroot van f 920.000. Naast het normale onderhoud zal worden door gegaan met het verbeteren van de grondwegen, waarbij gerekend Is op de reconstructie van 23 km grindweg met subsidie van de Cultuurtechni-: sclie Dienst. Met deze verbetering is na af trek van de te verwachten subsidie een bedrag gemoeid van f 440.000. Voor buitengewoon onderhoud van de tertiaire weg SchoondijkeSas- put ie geraamd f 10.000. Voor ver vanging van de in 1951 gekochte Ford Bedford vrachtauto is geraamd f 20.000, af te schrijven in 5 jaar. Door onvoorziene omstandigheden kon het op de buitengewone dienst geraamde bedrag van 135.000, voor lerstel van oorlogsschade nog niet worden uitgevoerd. Verder is op deze buitengewone dienst opgenomen een bedrag van f 45.000 voor bouw van een brug over het afwateringskanaal to Re tranchement, ter vervanging van de noodbrug. Voor de verbetering van enkele kunstwerken en de bouw van een aantal stmvtjes voor do water beheersing is geraamd een bedrag van f 52.0000. District Zeeland P.v.d.A. vergadert in Goes Zaterdag 19 december houdt het dis trict Zeeland van de Partij van de Arbeid te Goes zijn jaarvergadering. Hierin zal o.m. het jaarverslag van het Gewest Zeeland worden behan deld. Het jaarverslag begint met een opti mistisch geluid over de Kamerver kiezingen in de provincie. Gesproken kan worden ran een gedeeltelijk her stel na een tweetal verkiezingsneder lagen, terwijl het aantal leden steeg ondanks een flinke verhoging van de contributie. Het aantal afdelin gen steeg van 55 tot 57 door de op richting van een tweetal afdelingen n.l. Scherpenisse en Sint-Annaland, het aantal leden ging omhoog van 3396 per 1 september 1958 tot 3672 per 1 september 1959. Tijdens de jaarvergadering zal prof. dr. I. Sam- kalden, lid van de Tweede Kamer, spreken over „De politieke situatie". Z.L.M.-voorzitter besprak landbouwbeleid van E.E.G. De voorzitter van de Zeeuwse Land bouw Maatschappij, ir. M. A. Geuze, heeft maandag in een te Goes gehou den vergadering van het dagelijks bestuur, een overzicht gegeven van de voorstellen, die de commissie voor de Europese Economische Gemeen schap bij de raad van ministers heeft ingediend inzake een gemeenschap pelijk landbouwbeleid. Op de uiteen zetting van de heer Geuze hopen wij in ons blad van morgen uitvoerig terug te komen. Belgische onderscheiding voor „Scaldis"-agent In het „Century"-hotel te Antwerpen heeft de Belgische minister voor de middenstand maandagmiddag aan ing. E. Verstraete. beheerder van het agentschap van Scaldis N.V. Ship- brokers te VTissingen. de gouden pal men van de kroonorde uitgereikt. Deze hoge Belgische onderscheiding is de heer Verstraete verleend in ver band met zijn zilveren dienstjubi- leum en voor het vele verdienstelijke werk, dat hij heeft gedaan voor de verdere ontwikkeling van de haven van Antwerpen. (Slot van pag. 1) beoogt de oude binnenstad nieuwe impulsen te geven. Het plan heeft betrekking op het stadsgedeelte ten zuiden van de Coosje Buskenstraat en Aagje Dekenstraat, hoewel dit vanzelf sprekend niet impliceert, dat daar overal ingrijpende wijzigin gen zijn gedacht. 'Bij de wederop bouw van enkele wijken na de oorlog, met nam,e de plannen Ei land, Gravestraat en Breewater- straat is men in feite eigenlijk reeds op deze stadssanering voor uitgelopen. Verwacht mag wor den, dat deze nieuwgebouwde wij ken, met geen of misschien slechts kleine wijzigingen in het grote saneringsplan passen. Ingrijpend. Zoals liet plan thans in principe door B. cn W. is aanvaard, is het- nogal ingrijpend. Er zijn straten die hun huidige karakter zullen behouden, sterk zullen wijzigen. Wanneer al thans voldoende belangstelling be staat voor de nieuwbouw in dit stads gedeelte. Want, en dit moet men wel bedenken liet opmaken van dit saneringsplan impliceert niet, dat dit ook binnen een bepaalde tijd zal worden gerealiseerd. Dit laatste hangt volledig af van de bereidheid welke bij de belanghebbenden zal blijken te bestaan voor nieuwbouw e.d. Met dit plan wil het gemeente bestuur slechts de mogelijkheden scheppen. Het ligt voor de hand, dat de sa nering van de omgeving van de Lan ge Zelke, welke voor een groot deel reeds is ontruimd en gesloopt, de eerste fase zal vormen. In net al gemeen staat het streven voorop, om in de oude binnenstad naast winkel panden en ruimten voor kleine be drijven, moderne woningen to doen verrijzen, waardoor de in de laatste jaren door de omstandigheden opge treden „ontvolking" van de binnen stad kan worden tegengegaan. Door een toename van het aantal bewoners in dit stadsgedeelte en het aantrekkelijker maken van deze wij ken, kan de oude stad ongetwijfeld ook voor de hier gevestigde midden stand weer aan betekenis winnen. In het plan is de mogelijkheid van doortrekking van de Boulevard over de Oranjedijk, niet verwerkt. Wel is er bij de samenstelling van het plan gerekend met een behoorlijke uit breiding van de parkeergelegenheid en de ruimte voor het houden van markten, terwijl <uit.eraard ten be hoeve van de middenstand ook de gelegenheid tot het bouwen van ma gazijnen en kleine werkplaatsen moet worden geschapen. Hoogbouw Voor de woningbouw wordt ook aan hoogbouw gedacht, hoewel bijvoor beeld „toren"-flats hier zeker niet op hun plaats zouden zijn. Voorts moet een betere verbinding tussen het oude centrum en de Nieuwe Markt, waar hopenlijk bin nenkort het nieuwe stadhuis komt, tot de verlangens gerekend worden, Bij de bespreking van de verbeterin gen van het oude stadsgedeelte als winkelcentrum, opperde wethouder M. A. van Popering de mogelijkheid dat bijvoorbeeld de St.-Jacobsstraat als winkelstraat nog aanzienlijk aan aantrekkelijkheid kan winnen, wan neer het mogelijk zou zijn, deze straat aan beide zijden dus aan de Vrouwestraat en do Rioolstraat te „ontmantelen". De aan- en afvoer van materialen voor de betrokken winkels zou dan langs de achterzijde kunnen geschieden, zodat alle ver keer met voertuigen in deze smalle, intieme winkelstraat kan worden ge weerd. Hoe burgemeester cn wethouders zich alles precies gedacht hebben, zal binnenkort blijken uit het sanerings plan, dat reeds vóór het verschijnen iu brede kring een punt van drukke bespreking heeft gevormd. Het zal zaak zijn, dat deze belangstelling ook n& de aanvaarding van liet plan door do gemeenteraad zal blijven be staan, want slechts dan zal deze po ging tot herstel van dit oudste deel vau Vlissingen kunnen slagen! KUNST Concert Instrumentale CONCERT- EN GEHOORZAAL De Vereniging voor Instrumentale Muziek heeft gisteravond onder lei ding van Henk Stam een lovenswaar dige uitvoering gegeven van Andries- sens „Variaties en fuga op een thema van Kuhnau". Voor een strijkorkest als dit ensemble is dc vertolking van een dergelijk werk geen geringe op gave en daarom dient het werk van de Instrumentale in deze compositie met ere te worden genoemd men speelde vitaal, ritmisch zeer markant en met voortreffelijke klanknuance ringen. Deze lof geldt, zij het in min dere mate, ook de uitvoering van Janaceks „Suite", die weliswaar min der goede momenten had, maar die over het algemeen bij het orkest de zelfde goede hoedanigheden liet zien als bij Andriessen. Stam had hard gewerkt met zijn mensen en de resul taten daarvan mochten er zijn. Het concert was begonnen met Han dels Concerto Grosso opus 6 nr. 6, welk werk met veel elan werd ge speeld. De vlugge delen vooral wer den exact en niettemin levendig uit gevoerd. De vraag rees overigens waarom geen continuo-instrument aan de bezetting was toegevoegd. Dat het orkest over voortreffelijke krach ten beschikt bleek in dit werk bij het optreden van het concertino. Mevrouw Smalhoutvan de Wees was deze avond de soliste in het cel loconcert van Tartini. Helaas geen uitvoering, die bijzonder imponeerde: de mathematiek van het orkest en de lyriek van de soliste waren blijkbaar moeilijk te combineren, hetgeen tot een onevenwichtig geheel leidde. De publieke belangstelling was niet bijster groot. Voor de soliste waren er bloemen. de K. Expositie Theo Steyaert Hulst, raadhuis. IN HET RAADHUIS van Hulst is een tentoonstelling ingericht met wei-ken van de op Sumatra geboren kunstschilder Theo Steyaert, die voor de oorlog enkele jaren in Hulst woon achtig is geweest. Steyaert is een uit gesproken landschapsschilder, die zijn liefde voor de natuur belijdt in een ook zo natuurgetrouw mogelijke weergave van zijn impressies. Hij staat klaarblijkelijk open voor veler lei indrukken, gezien tenminste het aantal doeken, dat op de Hulster ex- Sositie bijeen is gebracht. Tiet minder dan welgeteld 48 schil: derijen kan men er aanschouwen van no. 1 van de catalogus „Nacht in omgeving Breisgau (Düitsland)" tot en met de groene „Jungle" van no. 48. Véél heeft Steyaert gezien, in Indonesië en in Europa, en véél heeft hij geschilderd. Landschappen in het felle zonlicht, bij diffuus avondlicht en bij nacht: landschappen van een fragiele schoonheid en landschappen van ongerepte woestheid. Hij gaf ze allemaal weer, vakbekwaam, nauw gezet. Uit een kleurig en toch be heerst palet en veelal getuigend van een sterk romantische cpvatting. Dit laatste is bepalend voor de aard van Steyaerts werk het kreeg er een zekere gelijkvormigheid door, die weliswaar borg is voor een grote ma te van harmonie, maar die ander zijds leidde tot een eenvormigheid, die de aandacht al spoedig tot gema tigde interesse doet verflauwen. Het is duidelijk, dat Theo Steyaert schil dert binnen de nauwkeurig afgeba kende grenzen van zijn kunnen, in een gelijkmatig ritme en vanuit een vriendelijk, zachtaardig gemoed. Ver- rassingen biedt zijn werk niet; het is van een zekere gepolijste, gladde schoonheid en het is degelijk. De expositie, die zeker gebaat zou zijn geweest met een scherpere selec tie, is nog geopend tot en met a.s. zondag. v. B. voor oliehaarden petroleum DE HAARDOLIE mc» hef hoogsle rendcmertl 2ulnig - geen f oei - meer wfltmle Ons depot te GoesWest- havendijk 4, tel. 2523zal U desgewenst gaarne het adres van een Esso haard- oliehandelaar geven VANDAAG Middelburg Electro: Tamango, 20 uur, 18 Jaar. Schomvb.: De Pisckwick club C.F.A., 20 uur, ahe leeft.: Gebouw Folder Walcheren: Genootschap Ne derland-Frankrijk, lezing door mevr. Van WIJk-Uges over: „Het oeuvre van George Slmenon". Vlisfdngen Luxor: Apachen op het oorlogspad, 20 uur, 14 jaar, Alhambra: Het dagboek van Anne Frank. 20 uur; Bovenzaal Kunsthandel Bikker: Schil derijenexpositie van H. Fleurbaay, 9- 12.30 en 14-18 uur; Britannia: Bert Brugmans Marionettentheater met Faust voor het „Nut", 20 uur. Goes Grand: Het dagboek van Anne Frank, 20 uur; Prins van Oranje: Ver gadering Stichting Gezondheidsdienst in Zeeland, 14 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 2