PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Frankrijk protesteerde tegen kritiek van Amerikaanse generaal Twining Saneringsplan voor binnenstad Vlissingen binnenkort openbaar BILT Aan vooravond van Navo-conferentie ONDERWERP VOOR GESPREK IKE-DE GAULLE DRIEDUIZEND REBELLEN IN DE STRIJD IN PARAGUAY KONGOLEZENWIJ ONSCHULDIG AAN MISLUKKEN OVERLEG WANDELAAR EN VRACHTAUTO ZAKTEN IN DELFZIJLSE KADE 202e jaargang - no. 295 Dagblad, uitgave .van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie P. van de Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week, 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 15 dec. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4-—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van I—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 350300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 68-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Grote Markt 2, tel. 4254 <b.g.g. adv. 2234)Oostburg, G. P. de Pauwstr. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094 Frankrijk heeft maandag bij Amerika geprote steerd tegen opmerkingen van generaal Nathan Twining, chef van de Amerikaanse generale staf, in een der geheime vergaderingen van de militaire commissie der Noordatlantische Ver dragsorganisatie. Twining, wiens woorden zijn uitgelekt, had Frankrijk verantwoordelijk gesteld voor de vertraging bij de uitvoering van het defensieprogramma van de Navo. De kritiek van Twining richtte zich in het bijzonder tegen de Franse weigering, Amerikaanse kernwapens op Frans grondgebied toe te laten tenzij de Franse regering mede beslist over het eventuele gebruik ervan, en tegen de Franse weigering, de Franse luchtmacht te laten „integreren". Het protest werd door de minister van buitenlandse zaken, Gouve de Murville, geuit toen hij zijn Ame rikaanse ambtgenoot Herter bij zich ontving. Herter is in Parijs in verband met de ministersconferentie van de Navo, die daar vandaag begint. Uit Parijs wordt voorts vernomen, dat president Eisen hower en generaal De Gaulle zaterdag, onmiddellijk na de eerste westelijke topvergadering, overleg zullen ple gen over de Frans-Amerikaanse meningsverschillen die aan de vooravond van het Navo- en het westelijke top- overleg aan de dag zijn getreden. SpaakNiet van crisis spreken De secretaris-generaal van de Navo, de Belg Spaak, heeft maandag op een persconferentie te Parijs verklaard, dat men naar zijn mening niet mag spreken van een crisis in de Navo. Er zijn, zo zij hij in antwoordt 'op een vraag, wel meningsverschillen maar dit betekent niet dat er van een crisis gesproken mag worden. In het geval van binnenlandse meningsverschillen wordt dat ook niet gezegd. De ver schillen betreffen niet doelstellingen, maar de tactiek van de strategie. Over het uitlekken van Twinings rap port merkte hij op, dat het al lang bekend was, dat Frankrijk een deel van zijn strijdkrachten aan het bevel van de Navo heeft onttrokken en dat Twining in feite niets nieuws heeft gezegd. Een delicatere zaak is vol gens Spaak dat het hier om het uit lekken gaat van iets dat op een ge heime bijeenkomst is gezegd. Spaak kon er echter niet verontwaardigd over zijn. In een democratische ge meenschap blijft moeilijk iets ge heim. Verzoeningsgezinde toon van Herter Naar verluidt heeft minister Her ter in zijn onderhoud met Couve de Murville een verzoeningsgezin- Dure dienst De belangstelling voor buitenland se emigratie is in Zeeland niet groot. Van oudsher trekt wel een deel van de Zeeuwse bevolking weg, maar die trek gaat hoofdzake lijk in de richting van „overig Ne derland". Wanneer men dan ook de emigratie-cijfers van Nederland be kijkt, komt Zeeland onderaan op de lijst. Het merendeel van de emigran ten wordt geleverd door het centrum van Nederland. Ook daar echter is thans de belang stelling voor emigratie aan het ver minderen, dank zij de welvaarts groei. Bovendien komt er nog een tweede factor bij: vrij veel emigranten ke ren terug naar Nederland, omdat het nieuwe vaderland niet bood, wat daarvan verwacht werd. De sociale verzorging ligt in de immigratielan den op een ander plan, de vraag op de arbeidsmarkt wisselt soms vrij snel en de aanpassing in de nieuwe samenleving is dikwijls moeilijk. Vooral uit Canada komt nogal eens de opmerking, dat de emigranten daar teveel vereenzelvigd worden met „displaced persons' (mensen, die een nieuw vaderland zoeken, om dat hun oude vaderland voor hen onbereikbaar is geworden). De Ne derlandse emigratiedienst doet ui teraard alles om de a.s. emigranten op deze punten voor te lichten en die emigranten gaan zeker niet als onwetenden naar het buitenland, maav het feit van de overvloedige terugkeer bewijst, dat er deson danks vele t<£eurgestelden zijn. D" at heeft ook zijn terugslag op de aanmelding van nieuwe emi granten. Die aanmelding liep over elf maanden van 1959 terug met ruim 20 voor Canada (verge leken bij 1958) en voor Zuid-Afrika liep de aanmelding terug tot een zes de deel van 1958. In de kringen van hen, die zich ac tief bezighouden met het bevorde ren van emigratie, houdt men er rekening mee, dat ook in de komen de jaren de belangstelling voor emi gratie betrekkelijk gering zal zijn. Dat ligt ook voor de hand nu de welvaart in Nederland stijgt en nu het er voorlopig wel naar uitziet, dat iedere Nederlander in zijn eigen land goede kansen heeft op een re delijk bestaan. Daarbij rijst dan de vraag of de Nederlanse regering voort moet gaan met een omvangrijke pro paganda voor de emigratie en met het in stand houden van een toch wel groots opgezette emigratie- dienst. Het hoofd van de emigratiedienst zelf beantwoord deze vraag beves tigend. Voor hem gaat het niet al- (Zie slot pag. 3 kol. 1) de toon aangeslagen. Hij had uit drukking gegeven aan zijn spijt over het rapport maar bleef ove rigens bij generaal Twinings me ning. Kwestie-Algerije Over het onderhoud tussen Herter en Couve de Murville wordt nog gemeld, dat de Franse minister zich ook er over beklaagde, dat Frankrijk zich zaterdag onthouden heeft bij de stem ming in de Algemene Vergadering der Verenigde Naties over de Afri kaans-Aziatische resolutie betreffen de Algerije. (Deze resolutie haalde niet de tweederde meerderheid). Couve noemde het bedenkelijk, dat zes van de vijftien Navo-landèn zich van stemming hebben onthouden of de resolutie hebben gesteund. Maandagavond zou een verzoe ningsdiner worden gegeven in de ambtswoning van de Amerikaanse ambassadeur te Parijs. De beide ministers van buitenlandse zaken namen eraan deel en ook generaal Twining. GENERAAL TWINING ..kritiek op Frans Navo-beleid... REGERINGSTROEPEN NOG OVERMACHT Argentijnse arbeiders verlieten houtzagerij Zeker 3000 rebellen, onder wie enke len met automatische wapens, leve ren1 nu strijd tegen de Paraguese regering, aldus berichten uit Buenos Aires. Aan de Argentijnse oever van de grensrivier de Parana, kon men maandag nu en dan schoten van de overzijde horen. Tweehonderd arbei ders van een houtzagerij in de Ar gentijnse grensplaats Posadas, Lieten hun werk in de steek, naar verluidt om zich bij do Paraguese rebellen te voegen. De „grote man" achter de schermen van de opstand zou Mendez Fleitas, de vroegere president van de centrale bank in Asuncion zijn. Hij leidt de rebellen in het oostelijk district dat aan Brazilië grenst. Twee jaar gele den nog was Mendez een vooraan- PARAGUAY „Biesbosch" mag uit Arzeu vertrekken In Oran werd maandagmorgen mee gedeeld, dat het Nederlandse schip „Biesbosch" dat door de Fransen voor de Noordafrikaanse kust werd aangehouden omdat het springstof voor de Algerijnse verzetsstrijders aan boord zou hebben, gisteren reeds uit Arzeu zou kunnen vertrekken. Bij het onderzoeken van de scheeps papieren zou namelijk zijn gebleken dat deze in orde waren, zodat het schip krachtens het zeerecht niet als kaperschip kan worden beschouwd en niet in beslag kan worden geno men. Niettemin zou vastgesteld zijn dat de lading springstof bestemd was voor het Algerijnse Bevrijdingsfront. staand leider van de Coloradopartij, maar daarna'brak hij met president Stroessner en de partij. Men heeft te Buenos Aires de indruk dat de regeringstroepen de toestand in hun macht hebben. V.A.R.-troepenconcentraties langs Israëlische grens? Israëlische bladen, die Britse bronnen noemen, hebben bericht dat de Vere nigde Arabische Republiek Egypti sche troepen samentrekt op 't schier eiland Sinaï, vlak bij de grens tussen Egypte en Israël. Deze troepencon centraties zouden volgens deze bladen in verband staan met de plannen van Israël om de bedding van de Jordaan te verleggen. Nieuw beroep van Chessman verworpen Het Amerikaanse Opperste Gerechts hof heeft maandag het laatste beroep van Caryl Chessman, die elf-en-een half jaar geleden ter dood veroor deeld werd, wegens roof en aanran dingen, verworpen. Het was het der tiende beroep dat Chessman op het Opperste Gerechtshof had gedaan. Cnessmann, die bekendheid kreeg door twee boeken, die hij in de doden cel van de gevangenis van San Quen- tin schreef, had op 23 oktober j.l. te rechtgesteld moeten worden, doch de executie werd opgeschort hangende een uitspraak over zijn laatste be roep. Het was de zevende maal dat zijn terechtstelling in de gaskamer van de gevangenis werd uitgesteld. Chessmans advocaat had voor de uitspraak reeds verklaard, dat hij in geval van een verwerping nieuwe juridische stappen zou doen om voor zijn cliënt herzie ning van het proces te verkrijgen. UIT BRUSSEL VERTROKKEN „Niemand weet wat er in Léopoldstad zal gebeuren" heid voor het mislukken van de sprekingen met de Belgische rege ring af en wij zullen na terugkeer in Léopoldstad onze actie voor de onmiddellijke overdracht van de soe vereiniteit voortzetten". Dit hebben de drie Kongolese leiders maandagmiddag bij hun vertrek uit Brussel verklaard. In een communiqué, ondertekend door Kasavoeboe van de Abako, Kalonji van de Kongolese Nationale Beweging en Gizenga van de Afri kaanse Solidariteitspartij, wordt ge zegd, dat de drie Kongolese voor mannen ..hopen dat de Belgische re gering alsnog het verlangde gebaar zal maken én het directe en alge mene kiesrecht zal afkondigen voor gelijktijdige verkiezingen voor de provinciale en nationale vertegen woordigende lichamen". In het communiqué wordt tenslotte gezegd, dat de „Belgische regering heeft geweigerd te zoeken naar een oplossing, die beantwoordt aan de verwachtingen van het Kongolese volk". Slachtoffertjes van brand in Handel begraven Nadat gisteren in de parochiekerk van Handel een uitvaartmis was op gedragen door pastoor J. C. Brekel- mans, zijn de vijf slachtoffertjes van de brand van vrijdagavond te Handel onder grote belangstelling ter aarde besteld. Aanwezig waren ondermeer de bur gemeester van Handel, de heer A. P. I. de Bekker, de wethouders en de .emeenteraadsleden. Je burgemeester van Gemert heeft namens H.M. koningin Juliana haar deelneming betuigd aan de heer en mevrouw Kuipers, die bij een brand hun vijf kinderen verloren. Kasavoeboe, die de vorige week heeft gewaarschuwd voor de „ge volgen van de huidige Belgische politiek", weigerde naast het ge meenschappelijke communiqué van de drie partijen een persoon lijke verklaring af te leggen. „Niemand weet wat er bij onze aankomst in Léopoldstad gaat gebeuren", zei hij. Hoewel reeds halverwege de acht tien dagen, die de Kongolese partij leiders in Brussel hebben doorge bracht, de Belgische minister voor de Kongo, de heer De Schrijver, me dedeelde dat een uitstel van de ver kiezingen, zoals door Kasavoeboe c.s. werd verlangd, niet mogelijk was, zou volgens de jongste en onbeves tigde berichten het Belgische be stuur in de Kongo overwegen, als nog tot verdaging van de verkiezin gen in Léopoldstad en de Beneden- Kongo over te gaan. In deze gebie den heeft de Abako de grootste in vloed. Inmiddels zal minister De Schrijver vandaag in het Belgische parle ment een verklaring over de Kongo afleggen naar aanleiding van een socialistische interpellatie in de Ka mer. Eén van de drie Kongolese leiders, de heer Kasavoeboe, in gesprek met een verslaggever. Dodencijfer explosie Dortmund nu 23 Totaal aantal slachtoffers naar men vreest 34 Het dodencijfer van de ontploffing van het afgelopen weekeinde in Dortmund, is tot 23 gestegen. Duitse reddingsploegen hebben, ge holpen door Britse militairen, in to taal elf lijken geborgen. Voorts zijn drie van de elf gewonden overleden. Men vreest dat het aantal doden zal stijgen tot 34. Zes lijken waren zo verminkt, dat men ze nog niet heeft kunnen identificeren. Het zoeken naar slachtoffers duurt nog voort. Middelerwijl is een com missie van deskundigen een onder zoek begonnen naar de oorzaak van de ramp. Men gelooft voorshands dat de ontploffing is veroorzaakt door een lek in een gasbuis. De gemeenteraad van Dortmund heeft 50.000 mark beschikbaar ge steld voor hulp aan de slachtoffers of hun nagelaten betrekkingen. Don derdag zal een rouwdienst voor de doden worden gehouden. Het ministercomité van de Raad van Europa heeft vrijdag in Straatsburg de begroting van de raad voor 1960, ten be drage van ruim dertien miljoen gulden, goedgekeurd. ZAND WEGGESPOELD? Geen persoonlijke ongelukken gebeurd Er zijn de laatste dagen enkele diepe gaten ontstaan in het plaveisel van het haventer rein te Delfzijl. Zondagmor- BURGEMEESTER KOLF F: NOGAL INGRIJPEND Geen voortijdige medede lingen om speculaties tegen te gaan Het reeds zo lang verbeide sa neringsplan voor het oude stadsgedeelte van Vlissingen kan nu onvoorziene omstan digheden voorbehouden over ongeveer twee maanden aan de raad wórden voorgelegd en dus openbaar worden gemaakt, zo verwachten burgemeester en wethouders. Het plan zal, ge heel overeenkomstig de voor schriften, voor een ieder ter vi sie worden gelegd. Belangheb benden zullen dan alle mogelijke gelegenheid hebben om hun eventuele bezwaren kenbaar te maken. De betrokkenen zullen dus nu nog even geduld moeten oefenen. Zoals het college van B. en W. in een onderhoud met de pers heeft uiteengezet, is het uitblijven van mededelingen over de inhoud van het plan niet ingegeven door een verlangen om „geheimzinnig" te doen, maar alleen om het algemeen belang te dienen. Openbaarma king van het plan of onderdelen hiervan vóórdat de wettelijke procedure is begonnen, zon slechts de mogelijkheid openen tot speculatie in gronden enz. met het daaraan verbonden ge vaar, dat de kosten van een eventuele realisering van het plan ongemotiveerd hoog wor den opgevoerd. Uiteindelijk zou dit de verwezenlijking van een en ander slechts bemoeilijken of onmogelijk maken. Zoals burgemeester Kolff aan de pers mededeelde, is het in opdracht van B. en W. door het architecten bureau Roosenburg-Verhave-Luyt- de Iongh te 's-Gravenhage ontwor pen partiële saneringsplan voor de oude stad, met de daarvan deel uit makende voorschriften, het onder werp van verschillende besprekingen met het architectenbureau geweest. Nadat het plan daarop nog enkele wijzigingen had ondergaan, is het in een meer definitieve vorm gekomen. Thans is het stadium bereikt, waarin met diverse instanties vooroverleg wordt gepleegd. Dit laatste is nood zakelijk, voordat het plan ingevolge de bepalingen van de woningwet ter visie wordt gelegd. Impulsen Zonder dat B. en W. om de genoem de redenen nadere mededelingen om trent de inhoud van dit plan konden doen, was 't het college wèl mogelijk in het persgesprek desgevraagd, en kele algemene opmerkingen te ma ken over de bedoelingen en het ka rakter van dit saneringsplan, dat (Zie slot pag. 2 kol. 4) gen zakte onverhoeds een wandelaar door het plaveisel, maandag gebeurde hetzelfde met een vrachtauto. De oorzaak van het ontstaan van de ze gaten is vermoedelijk het weg spoelen van zand diep onder de kade, die reeds uit 1903 dateert. Het Havenschap Delfzijl heeft een herstel van de kade op het pro gramma staan en reeds is men bezig een gedeelte ervan te ver nieuwen. Het gat dat zondagmorgen ontstond heeft men spoedig gedicht. Hier voor was ongeveer acht kubieke meter zand nodig. Daarna meende men het werk op het haventerrein fisteren gewoon te kunnen laten oorgaan. Gisteren echter zakte eerst een pas beladen vrachtwa gen weg in het plaveisel en even later ontstond er opnieuw een gat. De auto werd met een kraan van het Havenschap op de begane grond teruggebracht. Persoonlij ke ongelukken deden zich bij het een en ander niet voor. Alleen de zondagse wandelaar werd aan de linkerhand licht gewond. Nu is het terrein afgezet. VERWACHT. Geldig tot hedenavond ZACHTE LUCHT OP TERUGTOCHT Overwegend zwaar bewolkt en neve lig weer met plaatselijk wat lichte neerslag. Matige tot vrij krachtige wind tassen zuid en zuidoost. Dezelf de temperaturen als gisteren of iets lagere. ZON EN MAAN 16 december Zon op 8.42 onder 16.29 Maan op 18.08 onder: 9.09

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1