Ift&KtëltbMOcU TEKKO TAKS en de Atoompantoffels GRONDIGE WIJZIGING BESTUUR GROTE GEMEENTEN NODIG" SCHILDER ZELF MET DONDERDAG 12 NOVEMBER 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 17 DR. WIARD1 BECKMANST1CHTING Ook niet-raadsleden tot wethouder benoemen De Dr, Wiardi Beekman stichting heeft een commissie ad hoe een rap port doen samenstellen over „het be stnor van de grote gemeenten". In het bijzonder wordt in dit thans ver schenen rapport aandacht besteed aan de door de commissie-De Quay voorgestelde wettelijke maatregelen op het terrein van de functionele de centralisatie (bijzondere raden voor jeugdzorg, toneel, e.d.) en de territo riale decentralisatie (wïjkgedachte), alsmede aan de voorstellen tot verde re delegatie van bestuursbevoegdhe den binnen het gemeentelijk bestuur. De voorgestelde wettelijke bepalingen zijn, naar de mening van de WJB.S.- commissie, veel te beperkt. De her. vorming van onze bestuursorganisa tie in de grote gemeente zal gevon den dienen te worden in een doorbre king van de huidige uniformiteit van onze gemeentewet. Voorgesteld wordt de gemeenteraad der grote gemeen ten in ons land het recht te geven een zogenaamde structuurvergoeding op te stellen, die binnen de grenzen van een algemene gemeentewet de be stuursinrichting kan bepalen van die gemeenten, die daartoe dan bevoegd zijn. De grootste vier gemeenten zul len de verordening diénen vast te stellen, de andere gemeenten met meer dan 100.000 inwoners kunnen vaststellen, de kleinere gemeenten zullen deze mógen vaststellen. De commissie meent dat de ge meenteraad in feite is geworden een „plaatselijk parlement", be staande uit vertegenwoordigers van politieke partijen, die het be stuursbeleid toetsen aan hun be ginselen. De gemeenteraad is van besturend orgaan geworden een KERKNIEUWS NED. HERV. KERK Beroepen te AmmerstolP. C. Schoonenboom te Frederiksoord. Aangenomen naar Amsterdam-Park kerkgemeente A. H. Weenink te Groningennaar Breskens L. Spaans te Vrouwenparochie, die be dankte voor Slochteren. Beroepbaarstelling de heren C. W. Appelaar, vicaris, Sneeuwbalstraat 27 b te Rotterdam en A. F. Heule, kandidaat, Noord 210 te 's-Grave- land. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Zwartebroek J. P. Pe reboom te Pesse (Drente). Bedankt voor Vlaardlngen (vacature dr. E. D. Kraan) S. van Bekkum te Monster. EVANG. LUTHERSE KERK Bedankt, voor Amstelveen H. L. G. Ouwerkerk te Tiel. GEREFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND Aangenomen naar Veenendaal F. Mallan te Bruinisso. Advertentie I controlerend orgaan. In het bij zonder in de grote gemeenten gaat het meer om het toetsen aan door B. en W. ingediende .voorstellen dan dat er .bestuurd" wordt. Dit brengt met zich mede, dat juist het vraagstuk van de overdracht van bestuursbevoegdheden aan de daardoor in aanmerking komende organen en commissies van grote betekenis wordt. Mogelijkheden De mogelijkheden, in het rapport tot regeling in de structuurverordening genoemd, zijn: instelling van func tionele organen met bestuurlijke be voegdheden; verruiming van de over dracht van bevoegdheden van de ge- gemeenteraad aan B. en W.; instel ling van speciale beheers- of be stuurscommissies die binnen bepaalde grenzen ook zelfstandige bestuursbe voegdheden bezitten; overdracht van bevoegdheden van het college van B. en W. aan Individuele wethouders; het mogelijk maken van benoeming van niet.raadsleden tot wethouder; het vaststellen van het aantal leden van de gemeenteraad met in achtne ming van een wettelijk maximum het benoemen van ook niet-ingezetenen in de functionele organen. In het rapport worden voorstellen ge daan omtrent de afschaffing van de incomptabiliteiten voor raadsleden, verhoging van presentiegelden der raadsleden in de grote gemeenten, het deelnemen van deskundigen-niet- raadsleden (o.a. hoofdambtenaren) aan officiële raadsvergaderingen in het afschaffen van goedkeuring der gemeentebegroting door het college van Gedeputeerde Staten. Tienduizend bloembollen voor koning Boudewijn Ter gelegenheid van het officiële be zoek van koning Boudewijn aan Ne derland tijdens de afgelopen zomer werden hem in Noord wijk ter her innering aan zijn verblijf aldaar 10.000 bloembollen aangeboden. Deze bollen werden geschonken door de burgemeester van Noordwijk, de heer F. W. P. van Berckel namens de afdeling Noordwijk van de ko ninklijke algemene vereniging voor bloembollencultuur. Deze zending bloembollen werd dins dag op het kasteel te Laeken in ont vangst genomen door luitenant-kolo nel Thierry de la Kethulle de Ryhove, commandant van de koninklijke pa leizen, in tegenwoordigheid van ir. De Vries, landbouwattaché bij de Nederlandse ambassade te Brussel. Gift van Simavi voor hulp Nederlands Nieuw-Guinea De vereniging voor medische hulp aan tropenland, Simavi, heeft een be drag van 115.000, verkregen uit gif ten van het Nederlandse volk, ter be schikking gesteld van Nederlands Nieuw Guinea. Van deze schenking is 25.000 be stemd voor de bouw van een consul tatiebureau voor tuberculosepatiën ten te Fak-Fak, 25.000 voor een zelfde bureau te Manokwari, 10.000 voor de aankoop van een Philips-car- danoscoop voor Manokwari en 55.000 voor de bouw van ziekenzaaltjes voor tuberculosepatiëntjes en de leproze rieën te Sorong, Mici en Merauke. 9 De Britse regering zal de in mei 1 door de zeevaartconferentie van de In ternationale arbeidsorganisatie aangeno men conventie over normen voor lonen en arbeidstijd van zeelieden niet be krachtigen omdat de in Engeland gelden de normen over het algemeen beter zijn aldus is in een witboek meegedeeld. AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Internationale waarden vast BEURSOVERZICHT. De internationale waarden vertoonden j woensdagmiddag bij de opening een vas te tendentie waarbij de handel echter niet in overeenstemming was met de be haalde koerswinsten. Wall street sloot Iets lager maar de Nederlandse fondsen waren er gevraagd. Dit resulteerde ln hogere koersen voor deze papieren in Amsterdam. Verder hadden de Westduit- se beurzen belangstelling voor Unilevers en A-K.U.'s. De affaire in Unilevers was kalm. Met spanning werd het Interimdi vidend, dat gisteren zou worden bekend gemaakt, tegemoet gezien- Daarnaast verwacht de beurs een voor aandeelhou ders gunstige mededeling van de direc tie. De margarine-certificaten boekten op een prijs van 714 circa 14 punten winst, vergeleken met de vorige slot- prijs. Philips genoot belangstelling uit New York en was op 686 ruim 5 punten hoger. A.K.U.'s ontmoetten goede steun uit Westduitsland en monteerden cir ca 4 punten. Kon. Olies bleven achter en waren op rond f 155 goed prijshoudend zonder meer. Ki.M. werd, ingevolge Wallstreet, hoger geadviseerd. In de scheepvaartsector lag de handel vrijwel stil en waren de koersen door elkaar iets lager. Van de leidende cultures kregen Deli's een hogere adviesprijs. De staats fondsen ondergingen weinig verandering. Gedurende het verdere beursverloop moesten Unilevers en Philips een paar punten van de behaalde koerswlst af staan terwijl ook A.K.U.'s een punt daal den. Niettegenstaande de directie en commis sarissen van de metaalbuizenfabriek Excelsior hebben verklaard dat zij geen onderhandelingen voeren over verkoop van fabrieken, gelooft de beurs toch in een bod op de aandelen. Deze liggen de laatste tijd vast in de markt en werden woensdag geadviseerd op 152 tot 135 te gen dinsdag 151#, Dell—Atjeh werd op last van het beurstoestuur niet genoteerd in vérband met een verschenen adver- ,\\VVVVV*\\AAAA'VVVVVVVV\A Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRUZEN. Londen 1048—1058#, New York 3.71 ft—3-Tïft, Montreal 3.98%~3.987/a Parijs 76.90—77.00, Brussel 755— 755Vb, Frankfort 90.47#—9052#, Stockholm 7246#—72.91#, Zürich 07.05Vb07.10#, Milaan 60.70#— 60.84#, Kopenhagen 54.72—54.77, Oslo 52.8752.92, Wenen 1457#— 1453%, Lissabon 13.19'A—13.20%. Tuinder mag niet rijden tenzij verzekerd De tuinder, te Ridderkerk G. van A. is wegens een verkeersfout door do rechtbank te Dordrecht tot f 25, boete veroordeeld, met als bijkomen de straf 6 maanden ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te be sturen. Deze bijkomende straf zou echter niet worden ten uïtvoer ge legd mits de veroordeelde zich zou laten verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid gedurende de proeftijd van 2 jaren. De veroordeelde heeft tegen een der gelijke verzekering godsdienstige be zwaren. De officier van justitie te Dordrecht is van dit vonnis in cassa tie gekomen met als cassatiemiddel, dat deze bijzondere voorwaarde de godsdienstige vrijheid zou beperken, ie Hoge Raad heeft dit cassatiebe roep verworpen en overwoog hierbij, dat de betrokkene, krachtens het von nis niet zonder meer .verplicht is zich tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren. De opgelegde bijzondere voorwaarde dient aldus te worden verstaan zegt de Hoge Raad dat zij niet wordt overtreden indien i de betrokkene zich niet verzekert, mits hij maar gedurende de proeftijd zich onthoudt van het besturen van motorrijtuigen. Deze onthouding be- I perkt niet de godsdienstvrijheid. De Britse acteur en theaterdirecteur Luplno Lane, die in 1937 de „Lambeth Walk" heeft geschapen, is op 67-jarige leeftijd te Londen overleden. VWVWVVWVNAA/VV^^WWV tentie waarin werd medegedeeld, dat de maatschappij onderhandelingen voert om een Nederlandse maatschappij over te nemen. De directie van Deli deelt nu mede dat deze advertentie niet van haar afkomstig Is. Dinsdag noteerden de aan delen 63#. Claims Koudljs kregen een adviesprijs van f 450 tot f 460 (f 460). Claims Hage- meijer leverden voor de laatste beursdag een adviesprijs op van f 265—f 270 (£265). Aandelen Reesink werden voor de eer ste notering geadviseerd op 243. Neder- landsche Mlddenstandsbank werd een paar punten hoger geadviseerd op de a.s. claimemissie. Studebaker—Packard advieskoers 26%26# dollar (26% dol lar). Inland Natural Ges 8% 7 dir. (653 dollar). Prolongatie 3 procent. Nederland 1959 (4#) Nederland 1951 (3%) Nederland 1948 (3#) Nederland 1955 (3#) Nederland 1947 (3#) 3 Nederland 1937 3 Dollarlening 1947 3 Investeringscert. 3 Nederland 1962-64 3 Ned. Indïë 1937 3 6 pet. Woniingbouwl. '5' Nat. Handelsbank Ned. Handelmij. Alg. Kunstzijde Unie Berghs' en Jurgens Oalvé-Delft Hoogovens n.r. Ned. Kabelfabrielc Philips Unilever Wilton-Feij enoo rd Billiton Kon. Petroleum Mij. Amsterdam Rubber Holand Amerika Lijn Kon., Paketvaart 10-nov. 11 nov. 98 H 98# 95# 97% 89% 92A 89 Vb oefögb.. 96(3 gb. 95# 87% 89% 92A 80# 89%. 96% 97% 96% 109% gb. 109% 157 155% 227# 228 383# gb. 385% 287# gb. 287'/» 698 704 690 gb. 705 gb. 400# gb. 399 680 684# gb. 700 709 gb. 200 gb. 200 399% 167 156.50 109% 109# gb. 150% 159 132# 132% 49. Met de hond achter zich aan rende de man zijn wo ning binnen en schreeuwde met overslaande stem „Vrouw, vrouw! Het Is niet pluis buiten! Er zijn meteo ren in de lucht en het re gent warm water. Kijk maar, ik ben hélemaal nat!" En voor de ogen van de on gelovig kijkende vrouw trok de man zijn jasje uit en toonde haar zijn over hemd waar inderdaad grote natte plekken op zaten. De enigen die hadden kunnen weten, wat de man zo ver schrikt had, waren de drie vrienden. Opmerkzaam ge maakt op de open knapzak, vond Terry dat hij meteen maar eens voor steward moest spelen- Hij ontkurkte daarom de thermosfles en gul schonk hij de anderen een warm bakje thee. Dat hij er wel eens naast schonk, kwam door de wind en dat die argeloze voetganger die gemorste thee juist in de nek kreeg kwam omdat een ongeluk "nu eenmaal nooit alleen komt. Het was na middernacht, toen zij de stad achter zich lieten met als enig gezelschap de maan, die rond en geel aan de hemel stond, de rivieren volgden, die zich als zilveren linten beneden hen door de duisternis slingerden. DE VERF VOOR HET SCHILDERFEEST SIKKEHS.TJALLEMA PR0DÜKT Rotterdamse Lloyd 132% 140 Scheepvaart Unie 138# 137% gb. Stv. Mij. Nederland - 162 161# Ver. H.V.A Mij. N.V. 147% 146 Dell Mij. 170.50 gb. 171.40 Bank van Ned. gem. 4% 96H 97 Bank van Ned. gem. 5-1958 102% 10213 Van Berkeis Patent 264 272 gb. Albert Eeijn 399 399 .Centrale Suiker 300 295 Kon. Mij. De Schelde N.I 3. 220# 220 Intern. Nickel 98A 93% American Motors 84# 88# Anaconda 63% 63% Baltimore en Ohio 41# Bethlehem Steel 55# 54# General Motors 53# 53% Kennecott 96# 95# Pennsylvania 16A 16% Republic Steel 74# 74 Shell Oil Comp. 72# 72 Tide Water 24% U.S. Steel 98# 97 Nat. Can. Corp. 10% 10A PREMIELENINGEN. Amsterdam 1951 82% 83 Breda 1954 80% Eindhoven 1954 82 83 Enschede 1954 80% 80# Den Haag 1952 I 88% 1. Den Haag 1952 II 87% 07# Rotterdam 1952 I 90 90# Rotterdam 1952 n 88# Rotterdam 1957 '96 98% Utrecht 1952 91/4 92# Amsterdam 1956 I 80# 81 Amsterdam 1956 II 90% 90% Amsterdam 1956 III 90# 90% Alkmaar 1956 #1% 81 A.N.P.-C.B.S.-BECRSINDICES. 9-11 10-11 11-11 Intern, concerns 436.01 -455.47 458-34 Industrie 24382 243.03 24354 Scheepvaart 155.42 155.42 154.99 Banken 175.10 174.94 175.92 Indon. fondsen 135.87 136.21 135.65 Algemeen 31680 31653 317.93 (Advertentie) Kleine oorzaken, grote gevolgen Een klein wondje kan de poort zijn waardoor ziektekiemen binnendringen. Dan.ontstaat er infectie en een min óf meer ernstige ontsteking is het gevolsr. Gebruik daarom bij elke verwonding de reeds door drie geslachten geprezen Kloostcrbalsem (Akker-Balsem), de zui verende en ontsmettende wondbalsem bij uitnemendheid. Ook U zult zeggen: ..Kloosterbalsem, geen goud zo goed," Z O Vlucl\\ uif de Öosijowe Aldus completeren de luitenant van politie Snell en Lorna het post-mor tem tezamen, 't Is even glashelder als de klaarlichte dag waarop ze hun truc hebben uitgespeeld...: de cadmi- umplaten stalen ze in Krefeld Daar hebben ze hun pamfletten waar schijnlijk ook laten drukken, door sympathiserenden uit de Oostzone. In drie trucks hebben ze alles gela den. Ze reden in oostelijke richting en vanzelfsprekend had niemand aan deze kant van de grens er enig be lang bij hen aan te houden. Gister avond mogelijk in het donker reden zij van de weg af het bos in. Ze aten een hapje en gingen 'n stuk je slapen. Toen het klaarlichte dag was en 'n mens al stekeblind zou moeten zijn om hen niet te zien, kwamen zij de woudgorde! uitdave- ren of ze helemaal uit Moskou kwa men. Wij joegen hen terug. Onze wachtposten lieten hen onge hinderd uit deze zone vertrekken onder het wakend en alziend oog van door JEFF BOGAR Publieke Veiligheid en nog gradg op de koop toe. Aan de andere kant van niemands land lieten de Oostduitse wachtpos ten hen binnen zonder vragen te stel len. Ik denk zo'n beetje, dat ze verwacht werden De luitenant sluit het onderzoek met wat .gevloek binnensmonds van het soort, dat nog nét gebruikt kan wor den als er dames in de buurt zijn. „En waar, voor den drommel", mop pert hij, „zouden ze nu wel zitten?" Ik vraag mij hetzelfde af met betrek king tot onze bagage. De luitenant levert de slotclausule. „In dit vak leer je nog dagelijks", zegt hij. „Wéér een foefje d'rbij. Ik zal het laten rond bazuinen aan al die maar horen wil en ieder die hier werkt van de lui van dè Intelligence tot aan de doua niers, dan hebben ze weer iets om over na te denken. Maar wat betreft die cadmium is het Jantje-zeg-dag- met-je-handje geblazen. Die is weg en die zien we nooit meer. En laat maar niemand proberen het te achterhalen. Die krijgt Zo'n enorme uitblaf f er van uit Whitehall dat wij allen in rook zouden opgaan. Onze plaats hier is een officiële en zij is volmaakt fat soenlijk. Ik ben al een keer te grazen genomen. Mij niet gezien HOOFDSTUK 5 Ik kan zijn zienswijze billijken. Al licht. Maar een zienswijze en een la ding cadmiumplaten... dat zijn twee totaal verschillende grootheden. Wat kunnen wij nog doen? Niets. Ze kou Wanneer zij door West-Berlijn zou den komen die oase der geallieerden in de Sahara van het oosten dan zou er een mogelijkheid zijn, dat er iets gedaan werd. Maar zij zullen niet door West-Berlijn komen. Ze zijn weg. Zo te zien vindt Lorna het ook nog. al triest. Ik zou op het moment de misdadige moed dan ook niet kun nen opbrengen om haar naar die con tactadressen van Intelligence-lieden te vragen, die ze mij volgens haar zeggen kan bezorgen. Ze zouden mij dat is wel zeker waardevolle Inlichtingen kunnen verschaffen, be roepshalve gesproken Maar aan de andere kant blijft de waarschijnlijk heid, dat die inlichtingen voor een ge woon burger van de Westerse wereld dermate ontmoedigend zullen zijn, dat ik er maar liever van buiten blijf „Wel", zeg ik en ik voel mij even miserabel als de platte band van die verroeste oude fiets, die ik in Berlijn in dat fietsenrek zag staan, en onge veer even verloren wel, ik ga er eens vandoor... es kijken of ik in het hotel een kamer kan krijgen". Zij bieden mij de gastvrijheid van hun mess aan, welke ik beminnelijk van de hand wijs. Een plan rijpt in mijn brein. Er beginnen mij minder officiële con tacten door het hoofd te spelen dan die van Loma's Intelligence-wereldje. Dus ga ik er vandoor, nadat ik plech tig beloofd heb diezelfde avond een borrel te zullen komen meedrinken strictement privé. Het is ook stricte- ment privé dat ik in het Lorenz Ho tel een drankje inneem. En-niemand is er getuige van, wanneer ik de bar man een cadeautje doe in de vorm van vijftig heuse, spijkerharde dol lars. Barkeepers weten wat er in de we reld te koop is. En wat er hier en daar aan het handje is. „Wit" kan ik niet -gaan. Schwarz heit de klok. Voor een reis in de oost zone krijgt je slechts éénmaal je transit vergunning en is die verlopen, zie dan maar dat je terugkomt Hij geeft mij een adres. Het is op de tweede verdieping van het meest onschuldige gedoetje in de hele wereld. Een kleine pas opge schilderd huizenblok met klimop" te- ,gcn de bepleisterde, met kiezel inge zette muren en eigen-teelt-tabak die uit de vensters hangt. De vrouw die de deur voor mij open komt doen is een typisch plattelands mensje. Zij ziet er minstens zo on schuldig uit als haar huizenblok. Zij heeft zo lang in het grensland van het mysterie getoefd, dat het zijn geheimzinnigheid voor haar heeft verloren, vermoed ik. Het schijnt haar in het geheel niet te verbazen om geconfronteerd te wor den met een Amerikaan wiens mon- ïnge kennis van de taal niet meer dan een aanfluiting daarvan is. Het schijnt haar zelfs gerust te stellen: het- is voor haar het bewijs, dat zij met een klant te doen heeft, niet met de justitie. „Sie wollen meinen Mann sprechen, was? Komt U binnen". Een burgerlijk-stijf kamertje vol met de geijkte ouderwetse enormiteiten op het gebied van wandversiering. Pluche tafelkleden. Planten ln potten. Een schilderij in een enorme vergul de lijst, even duf en leeg als de wan smakelijke platvloersig kamertje het kunstzinnig vacuum van zijn bewo ners kenmerkt. Daar hebben we Rudolf. Hij komt uit de keuken, waar hij naar alle waarschijnlijkheid zojuist zijn middagdutje heeft zitten doen na z'n steevaste kop Bohnenkaffee. Daar hebben we dan Rudolfde kleine man die een van de meest gevaarlij ke baantjes op deze aarde uitoefent. Sam Loew zou het echter nooit wil len geloven, maar Rudolf gebruikt geen verdovende middelen. Hij drinkt niet. Hij rookt niet zelfs geen opium sigaretten. Hii heeft een „net", wat dorps pak aan van een raar soort bruin en van datgene, wat ze hier in Duitsland on der tweed verstaan. Hij heeft 'n har de, scherpe, lichtelijk schrikaanjagen de oogopslag. Wanneer zijn wat ge- rde glimlach zich ontspant, is het of wel duizend rimpeltjes in zijn verweerde gezicht beginnen mee te beven in zieleverwantschap, zoals de treurwilg voor het venster, wanneer die beroerd wordt door de wind. Hij zal zo'n vijftig zijn, vermoedelijk. En daarvan heeft hij er vast negen enveertig in de bossen doorgebracht. „Ja", dansen zijn rimpels mij toe, „ik ben mijn levenlang houtvester geweest. Tot ik twee jaar terug voor dit werk ins Gefangnis kwam". „Omdat U mensen zonder vergun ning over de grens helpt?" „Ik kreeg zeven jaar. Om indruk te maken op de Ruski, weet U. Nadat 7-e eerst moord en brand hadden ge schreeuwd, kwam de zaak wat tot rust en werd het teruggebracht tot negen maanden. En ik moet zeggen: nver de behandeling mag ik echt niet klagen". „Wanneer gaat de volgende kara vaan?" „Vannacht". Er valt een langdurige stilte. Ik zie dat hij zit te studeren wat voor vlees hij in de kuip heeft. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 9