Burgemeester W. H. van der Heide nam afscheid van Amemuiden 'S-HEER ARENDSKERKE WIL NIEUW RAADHUIS BOUWEN BEGINT MAART 1960 WERK VOOR HAVEN COLIJNSPLAAT ZEEUWSCH-VLAANDEREN WIL 00K DEEL VAN TOERISME 8 PROVINCIALS ZE tl UW 8*1 COURANT DONDERDAG 12 NOVEMBER 1959 INSTALLATIE IN BUNSCHOTEN 18 NOVEMBER „Sterke organisatie voor de vissers is van het grootste belang" Burgemeester W. H. van der Heide heeft woensdag afscheid genomen van Amemuiden. Des middags gebeurde dat in aanwezigheid van vele genodigden tijdens een buitengewone raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis, des avonds zetelden de heer en mevrouw Van der Heide in de burgemeesterskamer, waar de inwoners in de gelegenheid werden gesteld afscheid te nemen. Woensdag 18 november a.s. zal de heer Van der Heide geïnstalleerd worden in zijn nieuwe gemeente Bunscho ten-Spakenburg. In een afscheidstoespraak aan het begin van de raads vergadering wees de burgemeester er op, dat hij zijn niet gemakkelijke taak, Amemuiden in de afgelopen 5\A jaar te besturen, dank zij de aan gename medewerking van de raad, naar behoren kon verrichten- Tijdens het afscheid van burgemees ter W. H. van der Heide van Ame muidenoverhandigde wethouder J. Siereveld, namens de visserijvereni ging Draagt elkanders lasten", een ets van Veere. Foto P.Z.C.) „Dank zij uw medewerking en be sluitvaardigheid kon in die periode veel tot stand gebracht worden", zei de heer Van der Heide tot zijn raads leden. In grote lijnen ging de bur gemeester de totstandkoming van en kele openbare werken na. Hij wees daarbij op de bouw van de zuive ringsinstallatie en de demping van de Spoorsloot, waardoor het riole ringsprobleem opgeheven kon wor den, het beplantingsplan. de bouw van de nieuwe openbare lagere school en op het gebied van de volksge zondheid het wijkgebouw on badhuis van het Groene Kruis. Vanzelfsprekend kwamen ook de. vis serijproblemen ter sprake. De burge meester betoogde, dat een sterke or ganisatie voor de vissers van het grootste belang is. Hij wees er op, dat ten aanzien van de garnalenvis serij gestreefd is naar een coöpera tieve aan- en verkooporganisatie. Ook bond hij de vissers op het hart Zevibel trouw te blijven- Vervolgens verklaarde hij. dat de afgelopen periode voor de land bouw goed geweest is. De heer Van der Heide hoopte, dat vol gend jaar de ruilverkaveling van Kleverskerke, waar de landbouw zich concentreert, een feit mag worden. Een oDlossi'ng moet nog gevonden worden voor het sluit stuk van de riolering, de bouw van een kleuterschool, een gym nastieklokaal en een nieuwe bij zondere school. Tot slot dankte de burgemeester de wethouders en de raadsleden voor hun medewer king. Hierop droeg hij de leiding der vergadering over aan wethou der J. Siereveld, die tot de be noeming van een nieuwe burge meester die taak zal waarnemen. Namens de raad wenste de heer Sie reveld de heer Van der Heide geluk met zijn promotie en ging vervol gens de verschillende uitbreidingen na. die onder diens leiding tot stand gekomen zijn, waarbij hij naast het ..lijstje" van de burgemeester nog het uitbreidings- en saneringsplan noemde. Namens de raad bood de heer Siereveld een schilderij aan. ter wijl er voor mevrouw Van der Heide bloemen waren. Wethouder C. van Hemert en de raadsleden J. L. Joos- se, Joh. van Belzen, G. Siereveld en K J. Steketee de heer J. Allaart was niet aanwezig) spraken de bur gemeester hierna nog toe. „3-minuten" Tijdens „8-miiiuten-tocspraken" (de door wethouder Siereveld toe gestane tijdslimiet) kwamen hier na in vlot tempo nog talrijke spre kers de burgemeester geluk wen sen en danken voor de medewer king. die hij op verschillend ter rein in zo ruime mate gegeven had. Namens het personeel van de secretarie en de muzikanten van „Arne's Genoegen" sprak ge meente-secretaris F. !>I. Geluk, Waarna burgemeester J. L. Dreg- mans van Koudekerke namens de vereniging van B. en S. op Wal cheren en Bouw- en Woningtoe zicht bet woord voerde. ..Wij hebben ervaren, dat U de be langen van de vissers altijd goed be hartigde", aldus betoogde wethouder Siereveld namens de vissers vereni ging „Draagt eikanders lasten". Als blijk van waardering overhandigde hij namens de vissers een ets van Veere, waarop de Arnemuidense vis sersschepen te zien zijn. De burge meester verzekerde dat deze door de Middelburgse kunstschilder Louis Heijmans vervaardigde ets een ere plaats in zijn nieuwe woning zal krijgen. i Namens „Zevibel" en de visserij- school sprak de heer L. P- van Oor schot uit Vlissingen, die betoogde, dat de sanering van de visserij nood zakelijk. is willen de vissers mee gaan met deze moderne tijd. Hij dankte de heer Van der Helde voor zijn medewerking bij de totstandko ming en bloei van de visserij school. „Dank zij uw medewerking leverde Amemuiden het grootst aantal leer lingen voor de school", aldus de heer Van Oorschot. Hij doelde onder meer op dc 40 oudere vissers, die onlangs hebben besloten de cursussen aan dc \isserijschool te volgen. Voorts werd nog het woord gevoerd door de heren J. J. Huijssen, namens het Groene Kruis, A. A. Leenhouts, de inspecteur l.o., H. Strabbing uit Vlissingen, namens de Nederlandse bond van gemeente-ambtenaren, bur gemeester jhr. I- den Beer Poortu- gael van Veere, namens de collega's van de omliggende gemeenten, adju dant J. D. Geelhoed van de rijkspo litie. en de predikanten ds. J. Ver- weij namens de herv. gemeente en ds. H. K. Poelman Azn namens de ge meente der Geref. Kerk. Ook de inwoners, die via verenigin gen met de heer Van der Heide te maken hadden, lieten zich niet on betuigd. Dankwoorden werden tot slot nog gesproken namens de Z.L-M.- afdeling, de woningbouwvereniging, de t.b.c.-vereniging, het Rode Kruis, de ringrijders, de bijzondere lagere school en de gymnastiekvereniging. Al deze sprekers dankte de burge meester in zijn slotwoord voor hun waarderende woorden. REEDS VOOR DE OORLOG PLANNEN Gemeentebegroting 1960 aangeboden Het streven naar de totstandkoming van een nieuw raadhuis achten bur gemeester en wethouders van 's-Heer Arendskerke een van de belangrijk ste taken van het toekomstig beleid. Deze zienswijze heeft het dagelijks bestuur van de gemeente neergelegd in het begeleidend schrijven aan de raad bij de aanbieding van de ge meentebegroting 1960. Burgemeester en wethouders delen mede dat dit project in het bijzonder do laatste maanden de aandacht heeft gehad. Met het college van Ge deputeerde Staten heeft inmiddels een onderhoud plaatsgevonden waar bij is komen vast te staan dat het provinciaal bestuur zo mogelijk aJie medewerking zal verlenen. De finan ciële positie van de gemeente Lelet op het ogenblik evenwel dat de nodi ge dekkingsmiddelen voor deze kapi taalsuitgaaf worden vrijgemaakt. Uit het schrijven aan da raad blijkt dat de plannen voor een nieuw raadhuis al vijf jaar in por tefeuille liggen en dat het eerste ontwerp voor een nieuw openbaar gebouw al dateert van vóór de oorlog. Het is mede om te voor komen dat de bestaande toestand nu eenmaal als gegeven wordt ge accepteerd dat B. en W. aanlei ding vinden om de ongewenste si tuatie van de huisvesting van liet gemeentelijk bestuur nadrukke lijk aan de orde willen stellen. In een uitvoerig betoog worden de gebreken geschetst die aan dc te genwoordige huisvesting kleven. Onder meer is er het bezwaar dat het gemeentehuis slechts drie vertrokken telt: een raadzaal, burgemeesterska mer en een secretarie. Deze laatste ruimte is wel bijzonder klein. Afgezien nog van de „beperkte be wegingsvrijheid" en het hinderlijk lawaai is het niet mogelijk om het publiek persoonlijk te woord te staan De opberging van stukken, formube- ren e.d. is verre van doelmatig, het geen een belemmering vormt voor een vlotte gang van zaken. Het ontbreken van een commissieka mer wordt als een gemis gevoeld, vooral met het oog op het ontvangen van controlerende instanties e.d. Naast deze aandacht voor de huis vesting van de plaatselijke overheid gaan burgemeester en wethouders geenszins voorbij aan de overige ur gente kapitaalwerken die nog op uitvoering wachten. De verbetering van de Schippersweg is nu op papier uitgewerkt, doch de verdere uitvoering hangt af van de financiële armslag van de gemeente, die op het ogenblik ontoereikend is. Verlichting De plannen voor de bouw van een brandweergarage en een badhuis te Lewedorp hebben nog steeds geen rijksgoedkeuring verkregen. Ook de uitbreiding en verbetering van de openbare verlichting een project van ruim 1 ton heeft nog geen hogere goedkeu ring kunnen verkrijgen. In financieel opzicht zien burgemees ter en wethouders de toekomst van 's-Heer Arendskerke dan ook nog niet zo rooskleurig in. De aanhangige wettelijke regeling voor een nieuwe financiële verhou ding met het rijk geeft, aldus het schrijven van B. en W., nog weinig reden tot optimisme- Weliswaar zul len de gemeentelijke inkomsten stij gen. maar het tekort op dc gewone dienst zal hierdoor niet weggewerkt kunnen worden. Voor 1960 wórdt be groot dat dit tekort ongeveer 52.000.zal bedragen. Er is wel sprake van een verbetering ten op zichte van het vorig dienstjaar, doch de omvang van het verschil lussen de inkomsten en uitgaven is nog van zodanige grootte dat een sluitend budget nog niet binnen het gezichts veld schijnt te liggen. Indien het wetsontwerp tot regeling van de financiële verhouding onge wijzigd wordt aanvaard, dan zal het tekort voor 1960 naar globale bere kening met ca. 15.000.kunnen worden verminderd. De uitkomsten voor I960 worden nu als volgt, geraamd: gewone dienst, inkomsten f 501.461.il. uitgaven 613.930.52: nadelig saldo f 52 409.41. Kapitaaldienst: Inkomsten 2.224.452.91, uitgaven f 2.826.999.74; nadelig saldo 002.546.83. Tijdelijk bij elke fles Zwarte Kip Wijn, Vruchtenwijn of Advokaat een fles Orana limonade van 15? voor 76 ct. Om de hals van elke fles zit een Snelspaarkaart Plak. hierop 5 kip. pen (op elke fles wijn. Vruchtenwijn, advokaat en limonade zit er één) en u ontvangt bovendien een fles Monaco voor de halve prijs. Youth for Christ" houdt weekend te Koudekerke De interkerkelijke jeugdbeweging „Youth for Christ Walcheren" orga niseert voor 21 en 22 november in huize „Ter Schelde" te Koudekerke een weekend voor de Zeeuwse jeugd. De leiding hiervan berust bij de Amerikaanse predikant, mr. rev. R. A. Miller en de heer D. van Katwijk uit Velp. Het thema van deze bij eenkomst is „Hoe staan wij als jon geren in Zijn dienst Op zaterdag avond zal een natuurfilm worden vertoond. VISSERS WETEN NOG VAN NIETS Volgende week donderdag onderhoud met minister Tijdens het afscheid van burge meester W. H. van der Heide van Arnemuiden zijn woensdag middag verschillende visserij problemen aan de orde geko men, onder meer betreffende de schaderegeling en de aanleg van de haven in Colijnsplaat. Ten aanzien van dit laatste punt deelde burgemeester jhr. I. den Beer Poortugael van Veere in zijn toespraak tót de burge meester mee, van ir. H. A. M. C. Dibbits, hoofdingenieur-direc teur van de directie Deltawer ken Zuid, vernomen te hebben dat begin maart de eerste paal voor de haven van Colijnsplaat in de grond geslagen zal wor den. Bij nadere informatie bleek ons, dat hierover nog niets bekend is noch bij Zevibel, noch bij de plaat selijke vissersverenigingen op Walcheren. Donderdag 19 november a.s. zullen vertegenwoordigers van Zevibel en de vissersverenigingen echter het reeds geruime tijd geleden door hen aangevraagde ouderhond met de minister hebben, waarbij de aanleg van de Colijnsplaatse haven en de schaderegeling aan de ordé zullen komen. Op 1 augustus j.l. is de audiëntie bij de minister aangevraagd; ook Ged. Staten zonden kort daarvoor een te legram. Zoals bekend zien de vissers, die Veere als ligplaats hebben, zich ernstig bedreigd nu de opening naar het Veerse Gat steeds nauwer wordt. Voor de garnalenvissers van Arne muiden en Veere het betreft hier 128 vissers plus degenen, die wer ken in de bijbedrijven is een nieu we haven in Colijnsplaat toegezegd. De dringende vraag is echter, wan- IJsrevue in Antwerpen: Douceurtje voor Zuid- bevelandse gemeenten... De Wiener IJsrevue in Antwerpen brengt de gemeentebesturen op Zuid- Beveland geld in het laatje,In de laatste weken is namelijk de vraag naar toeristenkaarten sterk toege nomen, hetgeen een gevolg is van het feit. dat zovele Bevelanders naar de ijsrevue ln Antwei-pen gaan. De toeristenkaarten, die vier maan den geldig zijn voor België, Luxem burg, West-Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, komen de aanvragers op 1,of 1,50 te staan. Zo heeft de gemeente 's-Heer Arendskerke se dert 1 september meer dan 250 kaar ten verkocht, wat evenzovele guldens is voor de gemeentekas. Goes doet het met 150 kaarten wat minder. In Borssele en in Kruiningen, in Wol- faartsdijk en in Kattendijke, overal is de vraag naar toeristenkaarten toegenomen. En op alle secretarieën van deze gemeenten kregen wij te horen: „Gevolg van het optreden van de Wiener Eisrevue in Antwerpen..." De vraag naar de toeristenkaarten is vooral tegen het weekend groot en niet zelden komt het voor, dat de gemeente-secretarieën bij elkaar Ieentje-buur moeten spelen! Werkbezoek staatssecretaris econ. zaken Verbetering hot'elkrediet- beschikking te verwachten „Zeeuwsch Vlaanderen wil ook zijn deel hebben van het zich snel ont wikkelend toerisme. Om dit te kun nen verwezenlijken, zal het zijn be scheiden toeristen-accomodatic moe ten verbeteren door aantrekkelijker badgelegenheden, meer geschikte ho tels en pensions, betere toegangswe gen en mogelijkheden tot een meer verantwoorde recreatie en ontspan ning". Dit zijn in hoofdzaak do wensen die de Zeeuws Vlaamse autoriteiten de staatssecretaris van Economische Zaken, dr. G. -I. M. Veldkamp heb ben voorgelegd bij diens werkbezoek woensdag aan Zeeuwsch-Vlaandcren Zij spraken daarbij bovendien de hoop uit. te zijner tijd voor het rea liseren dezer plannen bij rijk en pro vincie om daadwerkelijke steun te mogen aankloppen. Uitdrukkelijk werd daarbij gesteld, dat men aan deze kuststrook niet het voorbeeld wil volgen van België, voor wat be treft het creëren van casino's en dergelijke, maar te streven naar het handhaven van een oord, waar de vakantieganger rust kan vinden. Ook het achterland zal van het toene mend toerisme kunnen profiteren, omdat een groot deel van de tegen woordige vakantiegangers de be schikking heeft over eigen vervoer en dus niet meer uitsluitend is aan gewezen op de strandhotels. Ter realisering van dc Braakmun- recrcatieplannen, zo werd verder nog meegedeeld, is een behecr- schap ingesteld, dat in I960 een bedrag van 270 000.zal inves teren voor waterspor!doeleinden. Dr. Veldkamp deelde nog mede neer aan deze nieuwe haven zal wor den begonnen. Telegram Tijdens de kortgeleden gehouden ver gadering van Zevibel werd een tele gram naar do minister- gezonden, waarin kenbaar gemaakt werd, dat men nu zonder uitstel een beslissing tegemoet ziet. De gevraagde audiën tie heeft de minister thans dus toe gestaan. Ten aanzien van de schaderegeling wensen de vissers algehele vergoe ding. hetgeen onder meer neer komt op het verkrijgen van grote re schepen en sterkere motoren. Daardoor wordt het mogelijk om de eerstvolgende jaren vanuit Co lijnsplaat op de Oosterschelde en verder te vissen. Wanneer de dam in de Oosterschelde wordt aange legd, zal in de toekomst nader wor den bezien welke maatregelen in dit verband wenselijk zijn voor de vissei's. De vissers wensen nu, dat dë minis ter volgende week donderdag zwart op wit zal meedelen wanneer aan de haven van Colijnsplaat begonnen zal worden. Auto reed na botsing bij Kapelle sloot in Een auto uit Amsterdam reed ter hoogte van de Vierwegen bij Kapelle in een sloot. Het ongeluk ontstond, doordat de bestuurder van de auto, de heer H. de J. uit Amsterdam moest uitwijken voor een wielrijder, die feen voorrang gaf. Ondanks krach- ig remmen kon de heer De J. een aanrijding niet voorkomen. De wiel rijder. de heer- J. de J. uit Kapelle vlei, maar liep geen letsel op. De auto schoof na de aanrijding de sloot in. Ook de automobilist kwam met de schrik vrij. Zijn auto werd later door een takelwagen op het droge gebracht. Koelhuisperen op de Zeeuwse veilingen Op de Zeeuwse veilingen is men de^e week begonnen met de verkoop van Conference-peren uit de koelhuizen. In Goes was er dinsdag een aanbod van 20 ton, terwijl Kapelle woensdag een aanbod had vau 10 ton. Geleide lijk aan zullen de voorraden nu op de markt gebracht worden. Op het ogenblik is er een zeer goede vraag naar peren, vooral omdat er weinig peren buiten de koelhuizen om meer boven de markt hangen. De inzet was dan ook niet slecht. Voor de maat 165 mm en op, werd een prijs betaald van 8183 cent, terwijl een prijs van 7173 voor de kwaliteit I 55-65 mm, eveneens goed genoemd mag worden. Echter niet alleen stonden de Confe rence-peren in de belangstelling, ook de overige lagen flink geprijsd. In Goes had men ook nog een aanbod van 13 ton Zwijndrechtse Wijnperen. Ook deze gingen grif van de hand voor 55 cent voor de maat I 55 en op. Van Doyenne du Cornice was er een aanbod van 5 ton, dit eveneens gewild was op een prijs van 108-117. Beide veilingen kregen ook nogal wat Legipont te verwerken, waar voor men eveneens een hoge prijs betaalde. Van de appelmarkt valt ook niets dan goeds te vermelden. De markt trok de laatste week zelfs weer aanmerkelijk aan. West-Duits land kan nog steeds flinke partijen gebruiken, terwijl ook Belgie goede interesse toont. De Cox Orange Pip pin is nu zo goed als van het veiling- toneel verdwenen. Jonathan, Goud- reinette ligt tussen de 40 en 50 cent en Golden Delicious noteert voor dc goede grove kwaliteiten van 6378 cent. Ook de lagere kwaliteiten zijn goed gevraagd en doen het in prijs eveneens goed. Faillissement Het faillissement tegen de koopman Jac. Clerx te Zierikzee is na gedaan verzet vernietigd verklaard. Blijkens een overzicht zijn er in de maand oktober jn Zeeland totaal twee fail lissementen uitgesproken tegen vier in dezelfde periode van het afgelopen jaar. dat een aanzienlijke verbetering van de hotel-kredietbesehikking te wachten is. Dc besprekingen werden behalve door de Staatssecretaris, ook bijge woond door de commissaris der ko ningin, jhr. mr. A. F. C. de Casem- broot, de leden van Gedeputeerde Staten ir. G. P. M. Dikötter en M. J van Poelje, drs. A. B. H. J. Quud- vlicg. chef van de hoofdafdeling Mid denstand en Toerisme van r.ct depar tement en verscheidene streekverte- genwoordigers uit overheids-, mid denstands- en V.V.V.-kringen. Dit is de tekening van het nieuwe raadhuis, dat 's-Heer-Arendskerke 5 iaar geleden 'wilde laten bouwen. Het huidige gebouw voldoet al lang niet meer aan de eisen. Er bestonden trouwens al voor de oorlog plannen voor nieuwbouw. Vijf jaar 'geleden ontwierp Ar. P. J. 't Hooft boven staande tekening, maar het is tot nu toe bij plannen en tekening gebleven, ln een schrijven, dat de gemeente begroting voor 1960 begeleidt, hebben B. en W. van 's-Heer-Arendskerke evenwel te kennen gegeven, dat het streven naar de totstandkoming van het nieuwe gebouw een van de be langrijkste taken van het toekomsti ge beleid zal zijn. Het nieuwe raad huis zal dan vermoedelijk nog ruimer van opzet worden dan deze tekening aangeeft, waardoor ook liet uiterlijk wel een wijziging zal ondergaan,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 4