Teleurstelling over de trage ontwikkeling van Sloe-project Er zijn nog vraagtekens LIJNDIENST VAN VLISSINGEN NAAR SHOREHAM GEOPEND :mn Zeeuwse Almanak GEEN HALFWAS-MOSSELEN NAAR DE 00STERSCHELDE Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 12 NOVEMBER 1959 KAMERS VAN KOOPHANDEL TE GOES (Advertentie) de regenjas niet de herkenbare snit verkrijgbaar in de betere herenmodezaken BJiBlfBUBKBJfBIIBIIBlfBIIBJIBItSlEilBJIBJieJfBJBiBIfBJralfBJrBirBliB! De Kamer van Koophandel voor de Zeeuwse Eilanden vergaderde woens dagmiddag in hotel De Korenbeurs te Goes, onder leiding van de voorzit ter de heer C. A. Kammernad. In zijn openingswoord deelde de heer Kammeraad mede, dat een onderzoek zal worden ingesteld naar het goederenvervoer langs de weg in Zeeland en dat het bestuur van de Kamer diligent is voor wat betreft de mogelijke aanleg van een vliegveld In het centrum van Zeeland (zie elders in dit blad) Het bestuur van de Kamer stelde voor een subsidie ad 500 per jaar te verlenen aan het Zeeuws Studie fonds. Voorts wilde het bestuur een subsidie van 450 geven aan de Stichting Voortgezet Economisch Onderwijs te Middelburg voor dek king van een tekort, terwijl voor 1960 een pro-memorie post op de be groting voor de Kamer zal worden gebracht. Beide, voorstellen werden goedgekeurd. De voorzitter betreurde het, dat hij helaas een weinig jiositieve mededeling moest doen, over het Sloeplan. Het bestuur der Kamer is zeer teleurgesteld over de trage gang van zaken met betrekking tot dit belangrijke project, dat voor de verdere integratie voor een groot deel van ons district zeker wijde perspectieven biedt. Door geza menlijke inspanning van de be trokken instanties zal getracht moeten worden schot in deze zaak te krijgen- Voor het aantrekken van de in deze conceptie geëigen de bedrijven is nu eenmaal meer nodig cn moet meer kunnen wor den getoond dan een modderige vlakte doorsneden door enkele die pe kreken. Met man en macht zal moeten worden getracht de rege ring te overtuigen van de enorme mogelijkheden die, mits te juister plaatse en tijd en op zakelijke wijze naar voren gebracht, in dit gebied voor de Nederlandse eco nomie braak liggen. Tot op dit ogenblik is men nog niet veel verder dan dat er over gesproken wordt, aldus de heer Kammeraad. De heer J. H. Roose vestigde er de aandacht op, dat men voor het Sloe plan de aandacht van de belangheb benden moet vragen. Wellicht kan de Kamer van Koophandel de nodige „show" en publiciteit voor haar re kening nemen. Overigens had spreker het volle ver trouwen, dat het bestuur alle moge lijkheden zal benutten. De minister van economische zaken verlangt ech ter allereerst belangstelling van on dernemers voor het Sloeplan. Ir. J. P. Berdenis van Berlekom kon zich niet verenigen met het standpunt van de minister. Nederlandse en buitenland se ondernemers komen niet als cr niets aanwezig is- Men moet weten, wat het Sloeplan te bieden heeft op korte termijn. Zeeland maakt een goede kans om bijvoorbeeld Ameri kaanse bedrijven aan te trekken, maar dan moeten de terreinen aan het Sloe direct beschikbaar zijn. Een grote reclame-campagne is niet opportuun, omdat men in het Sloe nog niets reëels heeft aan te bieden. De voorzitter merkt op, dat er geen bestuursvergadering is waarin niet hfet Sloeplan aan de orde komt, maar er zijn nog vraagtekens. Begroting Daarna komt in behandeling de be groting van de Kamer voor het jaar 1960. De begroting sluit met een be drag aan uitgaven van 157.350 en een batig saldo ad 16.100. Na korte toelichting wordt de begroting onge wijzigd goedgekeurd. Tot lid van de Kamer in de vacature ontstaan door het overlijden van de heer M. D. A. Geuze wordt geko zen de heer A- Langejan te St. Maar tensdijk. Loonvorming Het woord was daarna aan de heer P. G. van der Weele, voorzitter van de Kon. Ned. Middenstandsbond en lid van de Stichting van de Arbeid voor het houden van een voordracht over de ontwikkeling van.de vrijere loonvorming. In een boeiend betoog belichtte spreker enkele hoofdpunten van de vrijere loonvorming, waarbij hij niet voorbijzag aan de moeilijk heden, welke zich daarbij voordoen. In dit verslag kunnen slechts enkele punten uit deze voordracht worden aangestipt. Spreker gaf een korte analyse van de geleide loonvorming zoals wij haar sedert 1945 kenden. Een bezwaar tegen die geleide loon vorming was. dat die loonvorming niet nauw genoeg verband hield met de produktiviteit en dat zij gepaaid ging met een constante inflatie. Een meerderheid van de Soc. Econ. Raad adviseerde tot het nauwer aan passen van de arbeidsvoorwaarden bij de produktiviteit in elke bedrijfs tak- De regering heeft tenslotte dc „spelregels" voor vrijere loonvorming vastgesteld. Werkgever en werknemer moeten nu in elke bedrijfstak nauwlettend de loonvorming bekijken en de produk tiviteit moet gemeten worden. Dat is niet eenvoudig. Overigens mag ook het begrip „rentabiliteit" in de be schouwing worden betrokken. Na nog even gewezen te hebben op noodzaak om uit een gestegen pro duktiviteit ook prijsverlaging moge lijk te maken, beschreef spreker de praktijk van de vrijere loonvorming waarbij hij tot de slotsom kwam dat voor de komende stijging van de sociale lasten, de huuiprijsverho- ging, de afschaffing van subsidies enz. een deel van de verhoogde pro duktiviteit nodig is en dat een spec taculaire loonsverhoging daarna niet meer mogelijk is. De vrijere loonvor ming blijft dus binnen enge gren zen. Bij de discussie, waaraan zes leden van de Kamer deelnamen sprak de heer Van der Weele nog als zijn mening uit, dat een stringent toezicht op de lonen in Nerederland altijd wel noodzakelijk zal blijven. De voorzitter zegde de heer Van de Weele dank voor zijn uitvoerige in structieve voordracht en hij bood een boekenbon aan. Daarna richtte hij hartelijke woorden tot de heer N. J. Karhof, die als dag blad-redacteur alle vergaderingen van de Kamer sedert 1.945 bijwoonde en daarvan verslagen publiceerde- Spreker wenste de heer Karhof vele jaren van welverdiende rust toe nu hij met pensioen gaat. In een geestig speechje aanvaardde de heer Karhof deze goede wensen. M.S. „AMSTELSTROOM" VOER UIT... Commissaris der koningin bracht bezoek aan boord MET EEN ENKELE, korte toespraak, een heildronk en een ontvangst op de brug van het m.s. „Amstelstroom" is woens dagmorgen de nieuwe lijndienst Vlissingen-Shoreham (Enge land) van de N.V. Hollandsche Stoomboot Maatschappij - uit Amsterdam officieel geopend. In de middaguren vertrok de 496 brt. metende „Amstel stroom" onder commando van gezagvoerder J. Langereis met een lading van 155 ton stukgoe deren voor de eerste reis Vlis singen-Shoreham. Het was het begin van de eerste vaart van een wekelijkse lijndienst, die zoals gemeld geopend werd mede in verband met de belangstelling van de zijde der verschepers op de Zeeuw se eilanden, in Zeeuwsch-Vlaanderen en in Noord-Brabant voor een recht streekse lijndienst VlissingenEnge land. Een der directeuren van de N.V. Hollandsche Stoomboot Mij., de heer W. A. Schreuder, gaf in een korte toespraak nog een nadere toelichting op het besluit van zijn maatschappij om de lijndiensten van Amsterdam op Britse havens uit te breiden met een dienst vanuit Vlissingen. Hij merkte hierbij o.m. op, dat men Zeeland mede wilde zien als een VAN TOT „DAME IN AXELS KOSTL'UM". De jury van de Talensprijs 1959 heeft zich enkele dagen lang het hoofd gebroken bij de beoordeling van 919 werkstukken. Schilderijen in olieverf, pastels, tekeningen, goua ches en aquarellen passeerden daar bij de revue. Er waren 442 werk- VEERBOOT Wanneer in Zierilczec de „grote boot vol is, wordt soms de ..Zandkreelc" ingeschakeld, een vriendelijke, brave hakkepuf, die op zijn akkertje de Ooqterschelde over sukkelt om een kleine anderhalf uur na het vertrek moeizaam in Katseveer voor de wal' te komen. Ergens in het vooronder is een ge ringe kajuit,'waar een wit-aluminium potkachel een verzengende hitte af straalt, zodat de meeste passagiers na verloop van een klein kwartier een plaatsje opschuiven. Aan de zol dering zórgt een naakte gloeilamp voor een kil-wit schijnsel, dat niet verder reikt dan het direct daaronder gelegen tafelblad. In de hoeken van de kajuit is het schemerig. Niettemin probeerde een man het dagblad te ontcijferen, dat hij op een der houten banken had aangetroffen. Moeizaam spelde hij de letters. ..Bader in moeilijkheden te Knokké", las hij onder meer. „Wie gaat er met dit weer ook zwemmen", piekerde de man. Toen viel zijn blik op de datum van de krant: dinsdag september. De JZandkreelc" wordt, kennelijk niet zo veelvuldig gébruikt,.* Bij stukken van beroepskunstenaars 477 inzendingen van amateurs. de amateurs ging een eervoile ver melding naar de heer I. J. L. Leeu- wenstein voor zijn uitbeelding in olie verf van een „dame" in Axels kos tuum". Waarschijnlijk zal het schilderij vol gend jaar te zien zijn op de Talens- tentoonstelling in Zeeland. Zoals be kend worden de bekroonde werken ieder jaar in geheel Nederland gë- exposeerd. Vlissingen was afgelopen zomer de laatste plaats, die op de tournee 1959 werd bezocht. De prijs werd enkele jaren geleden ingesteld om het schilderen te stimuleren. SCHILLEXDIEXS L Verontrustende geluiden uit het oosten van het land over veevoe- derschaarste tengevolge van de droogte hebben de aandacht ge vestigd op dit getroffen gebied. Niet alleen In de zandstreek, jnaar ook dicht bij huis heeft de droogte nadelige gevolgen gehad voor de veevoedervoorraad. Ook in Zee land zijn cr veehouders, die de komende maanden met zorg tege moet zien. In verband met deze schaarste van wintervoer heeft een veehouder in Oosterland zijn gemeentebestuur om een vergunning voor het ophalen van schillen, oud brood en groente- afval verzocht. De gevraagde ver gunning is hem verleend en enkele malen per week zal hij met paard en wagen langs de deuren komen om het afval in ontvangst te nemen. De „schilleman" zal het waarderen, wanneer de Oosterlanders hun schil len en oudbakken brood aan hem af dragen en niet meer mee geven aan de reinigingsdienst. gebied van de toekomst, rekening houdend met o.m. Deltaplan en Sloeplan. Niettemin ontveinsde de heer Schreuder zich niet, dat ook de toekomst zal moeten uitwijzen of deze lijndienst lonend zal zijn. „Dit is mede afhankelijk van de activiteiten der Zeeuwse versche pers, die produlrten voor Engeland via Vlissingen en Shoreham willen afleveren", aldus spreker. Tevoren had de heer Schreuder nog herinnerd aan het feit, dat precies vijftien jaar geleden in november 1944 het toenmalige m.s. „Amstel stroom" als eerste koopvaardijvaar- tuig Nederland en wel Vlissingen aanliep met stukgoed bestemd voor hulpverlening. „Tweemaal kind Aan dit laatste herinnerde ook de bur gemeester van Vlissingen, mr. B. Kolff die tevens sprak als president-com missaris van de N.V. Haven van Vlis singen. „De haven is zowel ons troe tel- als ons zorgenkind", zo zei mr. Kolff, die er op wees, dat het „troe telkind" wel wordt beschouwd als een van de drie peilers, waar de welvaart van Vlissingen op rust. „Daarnaast was de haven echter vaak een zor- genkind", aldus de burgemeester, her- merend aan de vele ups en downs in het nabije verleden in 1944 onder meer, toen men in de haven nog 105 wrakken telde... „Wij zijn de directie van de Stoom bootmaatschappij nu dankbaar voor het vertrouwen, dat zij stelt in dc plannen van Zeeland", aldus mr. Het m-s. „Amstelstroom" van de N.V. Hollandsche Stoomboot Mij. uit Amsterdam vertrok woensdagmiddag uit de Vlissingse haven voor de eer ste vaart op de lijndienst Vlissingen- Shoreham, die woensdag officieel werd geopend. Op de foto: het schip in de haven, tijdens het laden van de 155 ton stukgoederen, de eerste lading be stemd voor Shoreham in Engeland. (Foto P.Z.C.) Ir. Dibbits hield lezing voor sociëteit te Veere De hoofdingenieur-directeur van de rijkswaterstaat, hoofd Deltadienst- zuid, ir. H. A. M. C. Dibbits, heeft woensdagavond in hotel-café-restau- ranfc „De Carupveerse Toren" te Vee- re voor de herensociëteit .Belvedère" een lezing gehonden over de Delta werken in het algemeen en de ach tergronden daarvan. Ir. Dibbits, die zijn lezing met een aantal lichtbeelden toelichtte, gaf hierbij onder meer zijn visie op de toekomstige ontwikkeling van de re creatie in het Deltagebied. Na afloop van de lezing beantwoordde ir. Dib bits enkele vragen van de aanwezi gen. Auto met 8 ton fruit te Kapelle in sloot Een vrachtwagen van de fa. wed. L. uit Breda kwam dinsdagmiddag om streeks vijf uur tengevolge van het Èasseren van een tegenligger in de 'ijkwelseweg te Kapelle in de zachte wegberm terecht, met hét gevolg, dat de wagen geheelln de sloot gleed. De wagen, die uit ae richting rijks weg kwam, was geladen met acht ton fruit. Een plaatselijk expedi tiebedrijf trachtte de wagen met zijn vracht uit de sloot te trekken, doch dit lukte niet- Tenslotte moest er een kraanwagen aan te pas komen. Er deden zich geen persoonlijke onge lukken voor. De vrachtwagen werd slechts licht beschadigd. Ook aan de lading was de schade gering. (Slot van pag. 1 hebben bezaaid, daarvan zelf de gevolgen maar moeten ondervin den. Het aanstaande voorjaar kunnen zij het teveel gezaaide overbrengen naar de in dit Ieve- ringsseizoe» leeggekomen perce len, zodat zij dan hiermede al hun gronden in de Waddenzee hebben bezet, meent hij. De brief besluit met de opmerking: „Om te voor komen, dat zij (de kwekers) bij openstelling van de visserij op de natuurlijke banken in het aan staande voorjaar in de verleiding zouden komen hun percelen we derom te dicht te bezetten, zou ik hen een vergunning voor deze vis serij kunnen onthouden". T egen-ar gumenten Allemaal goed en wel, oordelen de Zeeuwse mosselkwekers, maar waar blijven we dan met de zo noodzake lijke produktie-verhoging. De moge lijkheid is er om meer eigen mosse len te kweken, zodat geheel aan de buitenlandse vraag kan worden vol daan, zonder enkele miljoenen kilo's Deense en Westduitse mosselen te importeren. Waarom dan deze mo gelijkheid niet aangegrepen? Niet alleen zou men met oen verhoogde Zeeuwse produktic zijn geholpen, maar tevens zouden de uitgedunde mosselen op de Waddenzee beter kunnen groeien, redeneren zij verder. „Een landbouwer, die zowel in Gro ningen als in Zeeland over een per ceel grond beschikt, mag toch ook zijn Gronings zaaizaad :n Zeeland uitzaaien en laten gedijen tot een volwassen vrucht! Waarom clan de mosselkwekers niet?" Zo stelde het een mosselkweker uit Yerseke on met hem zijn er velen, die zich dit afvragen. Trouwens niet alleen in kringen van mosselkwekers. Ook verschil lende andere visserijinstanties staan welwillend tegenover liet verzoek van de vissersveveniging Yerseke. De beslissing is evenwel niet aan hen, doch aan de inspec teur der visserijen te Amsterdam. De voorzitter van het bestuur der Visserijen op de Zeeuwse Stro men, ir. J. D. Dorst, verklaarde ons desgevraagd, dat hij het zou toejuichen, als de halfwas-mosse len van de Waddenzee naar de Oosterschelde zouden worden overgebracht. De mosselkweker C- Pekaar to Yer seke formuleerde het als volgt: „In williging en uitvoering van het ver zoek zou ten nutte komen van de gehele cultuur". Een collega-mossel kweker, de heer J. J. v. d. Endt in Yerseke dacht er precies zo over. Overigens zijn do mosselkwekers liet onderling niet helemaal eens. De kwekers uit Bruinisse hebben zich enkele weken geleden uitgesproken tegen overbrenging van de half-was mosselen. Algemeen mag worden ge steld, dat het overgrote deel van de Zeeuwse mosselkwèkers het verzoek van de visserijvereniging te Yerseke maal Loewel zij negatief antwoord hebben ontvangen, zullen zij blijven strijden voor wat zij als een algemeen be lang zien. Goese M-brigadier Henk Post won prijsvraag Aanstaande zaterdag met ouders naar Amsterdam Kolff, die voorts verklaarde, dat het noch aan de gemeente Vlissingen, noch aan de N.V. „Haven" zal liggen, wanneer de lijndienst bij een onver hoopt niet voldoen zou moeten wor den opgeheven. Hiermee was het „officiële" ge deelte aan boord van het m.s. „Amstelstroom" achter de rug. Reeds eerder in de morgen had de commissaris der koningin in Zee land, jhr. mr. A. F. C. de Casem- broot, vergezeld van het lid van Gedep. Staten, de heer M. J. van Poelje, blijk van belangstelling ge geven met een bezoek aan boord, j Tijdens dc 'ontvangst waren o.a. aan- I wezig de directeur der N.V. Haven van Vlissingen, die tevens optreedt als agent voor de Holl. Stoomboot Mij., de heer F. P. C. Mijs, de hoofd ingenieur-directeur van de rijkswater staat in Zeeland, ir. J. H. v. d. Burgt, de directeur van het Nederlands Loodswezen in Vlissingen, kapitein ter zee C. ter Poorten, de inspecteur der., Invoerrechten en Accijnzen te Vlissingen, de heer J. L. van Veeren en vertegenwoordigers uit handels- en scheepvaartkringen. m De 12-jarige Henk Post uit 1 de Jozef Israël8straat te Goes leerling van de openbare u-l.o., drinkt sedert woensdag zijn dagelijkse driekwart liter melk met nog méér smaak dan an- M ders! De reden daarvan is, dat M H hij als enige Zeeuwse M-briga- se dier is uitverkoren om aan- staande zaterdag in Amsier- dam de intocht van Sint Ni- colaas bij te wonen. H Henk Post een M-brigadier met een zilveren band heeft M deelgenomen lean het z.g. her- M H halingslogboek. Hiervoor kwa- men alleen in aanmerking de s „doorzetters", zij, die blijven ff |1 volhouden en na het behalen van verschillende onderschei- dingen driekwart liter melk per dag blijven drinken. Aon de „prijsvraag" was de restric- tie verbonden, dat alleen M- brigadiers met een zilveren H band konden deelnemen. In iedere provincie is één prijs ge- H n vallen. Iii Zeeland was Henk Post uit Goes de gélukkige. De prijzen werden door loting toe- H H gekend. Aanstaande zaterdag gaat de e= Goese M-brigadier 'naar Am- M H sterdam. Op kosten van de M- l§ brigade, die in samenwerking met het Nederlands Zuiveibv- f§ reau een programma voor die dag heeft opgesteld. Ook de ouders van Henk Post zijn uit- ij H genodigd. In Amsterdam zal het gezelschap niet alleen de intocht van Sint-Nicolaas ge- 1| H deslaan, maar tevens een rond- vaart maken, een bezoek bron- gen aan de Bijenkorf en aan g H een lunch aanzitten. (Foto PZ.C.) 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiH KUNST „Candida" Middelburg, Schouwburg; „De Melomanen". „OP VREEMDE BODEM" ging gis teravond in de Middelburgse Schouwburg voor de Koninklijke Maatschappij „De Melomanen" uit Gent hun première van „Candida", het in 1894 spelende toneelspel van G. B. Shaw. Zij brachten dit stuk in het kader van de uitwisseling met „Het Middelburgs Dilettanten To neel" en dat impliceerde in feite de opgaaf om te voldoen aan verwach tingen, die de amateurtoneelvereni ging uit Gent in de loop der jaren in Zeeland gewekt heelt. Daarom ook waren het gespannen verwach tingen, waarmee de opvoering van dit stuk tegemoet werd gezien. „De Melomanen" hebben hier een goede reputatie. „Shaw" in het algemeen betekent voor amateurtonelisten al een zware opgave en „Candida" in het bijzon der geen geringe. In dit stuk schetste de auteur de spanningen, die ont staan in het gezin van een predikan tenechtpaar, wanneer een jeugdig, scherp-analyserend denkend dichter liefde opvat voor de domineesvrouw en „zich niet ontziet om op niets ontziende wijze" de au fond toch op waarlijk diepe genegenheid stoelende vrouw-manverhouding te ondermij nen met een satanisch aandoende ontluistering van de al dan niet ver meende kwaliteiten, die dominees echtgenoot James Mavor Morell wor den toegedicht. Morell wankelt, maar zijn vrouw Candida begrijpt en zorgt tenslotte voor een aanvaardbare op lossing. Dit heel in het kort no°r even over het stuk. „De Melomaneir' heb ben in een met bewonderenswaardige serieuze aanpak gebrachte opvoering getracht „Candida" tot leven te bren gen. Het had er echter helaas alle schijn van, dat juist een teveel aan ernst én regisseur én spelers parten heeft gespeeld. De satiricus Shaw kwam niet aan bod, noch in opvat - gesignaleerde te nadrukkelijke nten, die de onderscheidene fi- ;g van regisseur A. E. de Frenne, noch (als logisch gevolg) in het spel. Daardoor bleet het geheel te loodzwaar, was er te weinig „vuur werk" in de dialogen en kregen de onderscheidene figuren te nadrukke lijke accenten, zodat er vrijwel in het geheel geen gelegenheid bleef tot opvallende individuele prestaties. Waartoe de „Melomanen" toch waar achtig wel in staat zijn. Degenen, die zich nog het beste „los" wisten te maken uit het te zwaar geheel waren W. Copers Eugene Marchbanks en Chr. Janssens als dominee Morell. De eer ste door een natuurlijke losheid van toon en de tweede door een strak en knap volgehouden typering. De Can dida van Frangoisc van Rooy bleef jammer genoeg meer moederlijk dan vrouwelijk, hoewel deze vertolking respect 'verdiende door de manier, waarop de opvatting van deze rol van begin tot einde werd volgehou den. Blanche Heirman zette een vin nige, gekwelde jonge vrouw op de planken, die allengs aan natuurlijk heid won en tenslotte ten volle over tuigde. De Burgess van W. Verbeke ieed over het algemeen aan een te veel aan charge. Deze typering was wel het beste voorbeeld van de hier voor i fij accentt guren meekregen. J. Leemann ten slotte zorgde voor een aanvaardbare bijrol als hulpprediker Mill. Dat is, al met al, nogal enige kritiek tegenover de „gastspelers" van Mid delburg. Maar een Kritiek, die ove rigens niets afdoet aan onze ook in het verleden al meermalen betoonde waardering voor de prestaties van de Gentse amateurs, die telkens op nieuw een zware opgave aandurven, er meermalen in geslaagd zijn zulk een opgave ook te volvoeren, maar die er dus nu naar onze smaak niet helemaal zijn uitgekomen. Waar bij wij gaarne in aanmerking nemen, dat ook de premièrekoorts wellicht een rol speelde. Rest ons nog te vermelden dat er voor de opvoering over en weer har telijke vriendschapswoorden werden gesproken door de heren W. de Pag- ter, voorzitter van H.M.D.T., cn door de heer De Frenne van „De Melo manen" en dat wederzijds de gebrui kelijke kleine geschenken werden aangeboden, die mede de vriendschap onderhouden. In zijn welkomstwoord kon de heer De Pagter met name begroeten de burgemeester van Middelburg, mr. Joh. de Widt, en de wethouder voor kunstzaken, drs. Th. Westerhout en hun echtgenoten. Aan het slot van de voorstelling, die beloond werd met een langdurig applaus, waren er nog geschenken voor de medespelenden. B. VANDAAG. Middelburg Electro: „Het bezoek van H.K.H. prinses Beatrix aan de Vere nigde Staten", 18.00 en 20.00 uur, a l.; „De vrouw die tweemaal leefde", 21.15 uur, 18 Jaar. Concert- en Gehoorzaal: generale re petitie „Kohe Messe", toegankelijk voor publiek, door koninklijke zang ver. ..Tot Oefening en Uitspanning", 19.30 uur; Schouwburg: Muziekuit voering Arbeiders Kunstkring. 20 uur; Zaal Van den Berge: inlichtingen om trent emigratie, 19.30 tot 21.30 uur. Vlissingen Alhambra: „Het bezoek van H.K.H. prinses Beatrix aan do Ver enigde Staten", 19.00, 20.00 en 21.00 uur, aJ.; Luxor: „De vampier en het blonde meisje", 20.00 uur, 18 Jaar; Britannia: „Opname vijf telen na nu", Showavond, 20.00 uur; Het Anker: Professor dr. P. Smits over: „De Nederlands Hervormde Kerk en de Vrijzinnigen", 20.00 uur. Goes Grand: „Het bezoek van H.K.H. prinses Beatrix aan de Verenigde Staten", 16.00, 20.00 en 21.00 uur, aJ,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 2