PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Prof. de Quay in de Eerste Kamer: regering volgt een vaste lijn Geen halfwas-mosselen uit de Waddenzee naar Oosterschelde BILT Gebroken werd met melk- en huursubsidies VOOR TOPBESPREKING TWEE WESTELIJKE CONFERENTIES St.-Maartensfeest in Zaanstreek Vandaag. 202e jaargang - no. 267 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F, van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de 'Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 12 nov. '59 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.O., Middelburg Bureaus: Vllsslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Grote Markt 2, tel. 4254 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee, red, rei. 2425. adm. te.. „Geen volledige breuk met het verleden" (Van onze parlementaire redacteur), De minister-president, prof. dr. J. E. de Quay, heeft woensdag tijdens de voortgezette algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer verklaard, dat de regering bij haar beleid een vaste lijn wil volgen. Een volledige breuk-met het verleden beeft niet plaatsgehad, zo betoogde de premier. De lijnen, die wij als juist hebben bevonden, trekken wij door. Hieronder rekende hij de voltooiing van het stelsel van sociale zekerheid, de bescher ming van de economisch zwakkeren, het regionale industrialisa tiebeleid, het buitenlands beleid en het bieden van meer kansen voor ontwikkeling door uitbreiding van bet onderwijs. Gebro ken wordt echter, aldus de minister-president, met de melk- en huursubsidies. Ook bij de- woningbouwpolitiek wordt een andere weg ingeslagen door bevordering van de particuliere bouw. Ver der krijgt het garantiebeleid in de landbouw een meer dyna misch karakter en is bet loonbeleid gedifferentieerd. De beren Pollema (c.h.), Kropman (k.v.p.) en Anema (a.r.). die er over hadden geklaagd, dat het zo lang beeft geduurd voordat de nieuwe regering zich aan de Eerste Kamer heeft voorgesteld, kregen van de minister-president te horen, dat het Kabinet het, al van voor de Tweede Wereldoorlog bestaande ge bruik, om in de Eerste Kamer geen regeringsverklaring af te leggen, beeft willen handhaven. Ervaring Tegenover de heer Van Riel (v.v.d.) erkende prof. De Quay, dat het bij zijn formatiepoging aanvankelijk in de bedoeling had gelegen een liberaal aan het hoofd te stellen van een der departementen van financiën, econo mische zaken of sociale zaken. Later had hij echter van dit voornemen moeten afstappen, omdat hij reke ning moest houden met de 'ander© be schikbare kandidaten en met de sa menstelling van het Kabinet. Overigens was de minister-president van gevoelen, dat de liberalen zich schadeloos gesteld kunnen voelen doordat de vice-mlnister-president, drs. H. A. Korthals, toch veel invloed op economisch" gebied kan uitoefe nen. Accent verlegd De uiuaungen. Pous deze week in de Twee de Kamer over het Sloeplan, hebben opnieuw bevestigd, dat Den Haag een vrij lauwe houding aan neemt ten aanzien van dit project. "Wij hebben dit helaas reeds eerder moeten constateren, onder meer naar aanleiding van de rijks begroting. Het standpunt van de mi nister is dus: indien het bedrijfsleven interesse toont, dan wil het rijk ook wel wat doen. Het is hetzelfde stand punt, dat enige maanden geleden van rijkswaterstaatszijde is verkondigd. Wat betekent dit in feite? Het bete kent, dat de regering de verantwoor delijkheid voor de totstandkoming van dit project afschuift op de indus trie. En tevens op de provincie Zee land, die nu maar moet zorgen dat er bedrijven worden aangetrokken. En als het bedrijfsleven en Zeeland samen bij Zijne Excellentie komen, dan wil hij wel eens nJ&aan wat er gedaan kan worden. Een lauwe houding? Eigenlijk een volstrekt negatieve houding. Van de daken wordt geschreeuwd, dat Ne derland lijdt onder een overbevol king, dat er spreiding dient te ko men en dat men zuinig moet om springen met de zeehavengebieden. In Zeeland luistert men naar dit alles met instemming: deze provincie wil gaarne bijdragen tot de oplossing van de hier aangeduide problematiek. Maar de regering weigert te doen wat in dit geval in eerste instantie zou moeten gebeuren: het vaststellen van de prioriteiten. Onlangs is daar tijdens de Goese con ferentie van de A.R.-partij over ge sproken, waarbij terecht werd be toogd dat over die prioriteiten veel wordt gezegd, maar dat hier het rechte woord alléén van de regerinj kan komen. Die regering evenwel zegt: laat het bedrijfsleven eerst maar eens vesti gingsplannen tonen, dan zullen we eens zien wat we kunnen doen. Het is teleurstellend. Uitgaande evenwel van de feite lijkheden een lauwe houding dus van Den Haag ten aanzien van het Sloeplan rijst de vraag: wordt in Zeeland voldoende aan dit project gedaan? Immers, het accent komt nu in deze provincie te liggen, omdat van hieruit de acquistitie moet worden bedreven. Wat hierover naar buiten treedt is niet veel, hetgeen overigens te begrijpen is, want ac quisitie is een delicate zaak, die in een vertrouwelijke sfeer wordt verricht. Tot dusver is alleen het volgende hekend: „De Schelde" vestigt zich in het Sloe, er is voorts een plan op lange termijn van rijkswaterstaat en voor de acquisitie laat het provin ciaal bestuur van Zeeland zich advi seren door dr. F. Q. den Hollander. Wat men nu vooral na de verkla ringen van minister De Pous ver volgens zou moeten weten, is of het (Zie slot pag. 3 kol. 1) Prof. De Quay ging ook in op de per soneelsbezetting van het Kabinet, waarover de heer Van Riel zich zor gen had gemaakt, onder andere door scherpe kritiek te leveren op het op treden van minister Van Rooy. Wat het gebrek aan parlementaire erva ring bij hem zelf betreft, zei de mi nister-president te hopen, dat het ge voel van bezorgdheid, dat hij als re- eel erkende, weldra zal zijn wegge nomen. Ten aanzien van minister Van Rooy. i die bij het onlangs in de Tweede Ka mer gehouden loondebat, de beant woording van de sprekers alleen aan de staatssecretaris Roolvink overliet, merkte prof. De Quay op, dat de werkverdeling tussen een minister en een staatssecretaris meebrengt, dat in de regel hij, die de kwestie be handeld heeft, in de Staten-Generaal de verdedigng voert. Diensttijd Sprekend over het rapport van de commissie-Van Voorst over de diensttijdverkorting, zei prof. De Quay, cïat aan het voorstel van de commissie veel consequenties zijn verbonden, ook buiten de militaire sector, met name wat de salarissen van de burger-ambtenaren aan gaat. Verder moet worden nage gaan wat de kosten zijn, dit met het oog op het defensieplafond. De regering hoopt echter haar stand punt inzake de dienst zo spoedig mogelijk kenbaar te maken, als het kan voor de aangekondigde de fensie-nota. Probleemgebied Verder gaf de minister-president te verstaan, dat de regering niet alleen (Zie slot pag. 3 kol. 2) SELWYN LLOYD IN PARIJS Engeland akkoord met plan van De Gaulle Naar In diplomatieke kringen in Pa rijs verluidt gaat Engeland akkoord met het standpunt van president De Gaulie, dat de topconferentie met Rusland voorafgegaan moet worden door twee conferenties van de weste lijke regeringsleiders, de eerste, zoals vastgesteld op 19 december, de twee de na het bezoek van premier Kroesjtsjew aan Frankrijk midden maart. De Britse minister van bui tenlandse zaken, Selwyn Lloyd, heeft dit volgens de zegslieden te kennen gegeven op do besprekingen die liij woensdag in Parijs begon. Engeland is voor het denkbeeld ge wonnen, aldus de zegslieden, door de overweging, dat er te veel tijd zou verlopen tussen de eerste westelijke topconferentie en die met Rusland, welke, gezien de datum van Kroesj- tsjews bezoek aan Frankrijk op zijn allervroegst in april gehouden kan worden. Op een tweede westelijke In het Academisch ziekenhuis te Gro ningen heeft mevrouw Van der Meer uit die stad dinsdagochtend het leven geschonken aan een drieling, twee jongens, Edzo en Donald, en een meisje Anieta. De jongens wegen resp. 2-600 en 2.290 gram, het meisje weegt slechts 1980 gram. Het is voorlopig in een couveuse gelegd. Op de voorgrond Edzo en Donald; op de achtergrond Anieta in de couveuse. topconferentie zou dan de tussen tijdse ontwikkeling besproken kun nen worden, mede in het licht van De Gaulles ontmoeting met Kroesj tsjew. Over de besprekingen die Lloyd woensdag voerde met zijn Franse ambtgenoot Couve de Murville en die ruim vijf uur duurden, lieten zowel officiële als niet-officiële woordvoer ders zich zeer optimistisch uit. De besprekingen hadden een uitsteken de start, aldus een officiële mede deling. De standpunten der twee lan den harmoniëren volkomen voor wat betreft de grondbeginselen. Naar verluidt heeft Lloyd ermee ingestemd, dat de topconferentie met Rusland niet tot de kwestie Berlijn heperkt moet blijven. 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 Liever de cel ini Liever dan afstand te doen van een muur, is miss Faith Ash- ford, een 73-jarige onderwijze- des, dinsdag de gevangenis binnengestapt. m Miss Ashford had de muur la- ten bouwen op grond in het dorp Pentewan in Cornwall, n naar zij dacht op haar eigen grond, maar de eigenaar was de Pentewan Docks Company. Deze onderneming wenste dat de muur geslecht werd- In april van dit jaar gaf rechter H. R. B. Shepherd daartoe op- dracht aan miss Ashford. Zij bleef hardnekkig weigeren. Dinsdag vertelde zij aan de rechter: „Ik kan iets wat mooi is niet vernietigen. Wij dienen ons aan ons geweten te hou-. den". De rechter antwoordde dat het hem speet, maar dat hij miss Ashford naar de ge- vangenis moest sturen tot de M ongehoorzaamheid aan de rechtbank geboet is. „Maar ik wil U terwille zijn. U mag |i wachten tot morgenochtend". Miss Ashford trok haar schou- ders recht: „Liever ga ik van- avond maar. Ik voel niets voor een scène met mijn zuster thuis". En pittig stapte zij H naar de cel. Ilimilimmmillimmmmmimimmmimiimmimmmimilllllllllllli Engels jachtvliegtuig zoek boven Waddenzee Een vermoedelijk bij de R.A.F- in j Duitsland gestationeerde Hunter- I jager wordt sinds woensdagmiddag j vier uur vermist. Op dat tijdstip had men het laatste radarcontact met 't j toestel gehad, dat even tevoren had i geseind in moeilijkheden te verkeren. I Dé piloot zei toen te willen landen op de vliegbasis Jever van de tweede tactische luchtmacht in Duitsland, j Toen de melding kwam. dat het i vliegtuig in nood was, zou het zich ongeveer 10 mijl ten noorden van Leeuwarden boven de Waddenzee be- j vonden hebben. Inmiddels is, zo deelt de Nederlandse luchtmacht mee, het Nederlandse opsporingsapparaat in werking gesteld om mee te helpen het vliegtuig te vinden. Van het vliegkamp Valkenburg zijn vliegtui gen opgestegen en voorts zijn enige reddingboten uitgevaren, die zijn ge- stationneerd langs de Waddenzee. Demonstraties tegen De Gaulle in Algiers Duizenden mensen hebben woensdag een wapenstilstandsherdenking bij het Algierse monument voor de ge vallenen aangegrepen voor een hef tige demonstratie tegen De Gaulie en Soustelle en voor een „Frans Al gerije". Een politie-commando dat de menigte trachtte te verspreiden, werd met stenen en tomaten beko geld. De politie verrichtte verschei dene arrestaties. Een agent werd ge wond. Later keerde de rust in Algiers terug. De rechtse concentratie voor Frans Algerije (R.AJF.) verwierp woens dag in een verklaring De Gaulles uit spraken van dinsdag. De verklaring was ondertekend door de voorzitter van de R.A.F., Georges Bidault, de vroegere Franse premier en minister van buitenlandse zaken. Woensdag is in vele delen van H Nederland weer het Sint Maar- tensfeest gevierd, waarbij kin- derm met lampions al zingend langs de huizen trokken om, zoals hier in Zaandam, een be- loning in de vorm van koek en f§ snoep te ontvangen. lllllllllllllllll!llllll!llllllllll!|]!llllllllllll!lllllllllllllllllllll!lllllllllllllll^ Twee Nederlanders in Frankrijk omgekomen Dinsdag zijn in Frankrijk twee Ne derlandse toeristen verongelukt, toen hun auto in botsing kwam met een vrachtwagen. Zij waren op slag dood. Het ongeval gebeurde op de nationale weg nr. 6 bij Romaueches- Thorins (departement Saone et Loi re). De slachtoffers zijn Hendrik Branen- burg, 44 jaar, en zijn vrouw Juliana Branenburg, 40 jaar, afkomstig uit Den Haag. ONDANKS HERHAALD VERZOEK VAN ZEEUWSE KWEKERS Produktieverhoging wordt afgeremd EEN GROOT AANTAL mos- sclkwekers in Yerseke, Tholen en Zierikzee Bruinïsse uitge zonderd is teleurgesteld en ontstemd over het feit, dat hen wordt geweigerd iialfwas-mos- selen van de Waddenzee-perce len over te brengen naar de Oosterschelde. Nu de Zeeuwse „oogst" vrijwel geheel is ont ruimd, de Waddenzee een over vloed (zelfs teveel) aan jonge mosselen heeft en de Nederland se produktie ook dit jaar weer moet worden aangevuld met Westduïtse en Deense consump tie-mosselen, willen tal van kwekers hun percelen in de Oosterschelde bevolken met halfwasselen uit de Wadden zee. Dat zou inhouden: volgen- j de zomer juli een grote hoeveel heid consumptie-mosselen uit Zeeland en een zo noodzakelijke verhoging van de Nederlandse produktie. Tot tweemaal toe I heeft de vissersvereniging Yer- i seke de laatste maanden een ging Yerseke heeft hij zijn beslissing verzoek gericht aan de inspectie i gemotiveerd. Een van de aigumen der visserijen in Amsterdam, gedeelte is geruimd. De mosselpro- düktie op de Waddenzee daarentegen is tegengevallen; de „oogst" bestaat daar uit kleine, mindere kwaliteits mosselen, terwijl de vele teveel jonge mosselen slecht groeien omdat de „spoeling" door het grote aantal dun is, de grote broedval van 1958 ook veel voedsel voor zijn rekening neemt en zeesterren en algen veel schade berokkenen. Nu de Zeeuwse percelen weer voor een groot deel „schoon" zijn, willen de mosselkwekers hun halfwas-mos selen van de Waddenzee verder laten groeien op de vruchtbare percelen in de Oosterschelde, die thans braak liggen. Daartoe heeft de vissersver eniging Yerseke een verzoek gericht aan dc inspectie der visserijen in Amsterdam, want sedert de Zeeuw se mosselkwekers percelen in de Waddenzee kregen toegewezen, is het verboden van hét produktiege- bied in het noorden van het land zaai- en halfwas-mosselen over te brengen naar het produktiegebied Zeeland. Geen toestemming De inspecteur der visserijen heeft geen toestemming gegeven. In een tweetal brieven aan de vissersVercni- „Monte Brazil" aanvaardt hulp van „Zwarte Zee" De gezagvoerder van het Portugese vrachtschip „Monte Brazil" liceft een aanbod van de Nederlandse zeesleper „Zwarte Zee" aanvaard. Zijn schip zal naar Lissabon worden gesleept. Vier dagen lang hebben de dertig op varenden van de 2400 ton metende „Monte Brazil" zonder hulp van bui ten tegen het vuur gestreden dat zondag uitgebroken was. Thans hel pen opvarenden van de Nederlandse sleepboot, die voorzien is van het laatste op het gebied van brandbe strijding ter zee, de vermoeide be manning. Dinsdag had men de brand in de ruimen 1 en 2 onder de knie gekre gen door ze onder water te zetten. Maar nauwelijks was men het wa ter gaan wegpompen, of opnieuw brak, aan stuurboordzijde in ruim 2, de brand uit. De „Zware Zee", die reeds geruime tijd in de nabijheid van de „Monte Brazil" was, kreeg van de gezagvoerder toen een sein tje: de aangeboden hulp was aan vaard. ...is het 500 jaar geleden, dat H paus Pius II een charter ver- s leende tot stichting van de 3 universiteit te Bazel; s ...is het 20 jaar geleden, dat de uit 1644 daterende Ned. herv- kerk te Joure door brand |f werd verwoest, waarbij alleen - de muren en de aan de ge- meente Hasterland Toebehoron- de toren behouden bleven, zo- dat restauratie mogelijk bleek, welke echter door oovlogsom- standigheden eerst in 1949 ge- reed kwam; ...viert de Duitse schrijver dr. |f Carl Haensel, die bekendheid verwierf door zijn „Tatsachen"- f| roman, „Der Kampf ums Mat- terhorn", te Ueberlingen zijn 70e verjaardag. llllll maar beide malen kreeg zij nul >p het rekest. Op de percelen in de Oosterschelde lebben de Zeeuwse mosselkwekers dit seizoen uitstekend „geboerd". De produktie in dit gebied is het laat- i ste jaar met sprongen omhoog gc- I gaan en bedraagt circa 20 miljoen 1 kilogram* waarvan reeds een groot ten van de inspecteur is, dat als hij liet verzoek inwilligt, de mosselkwe kers de Waddenzeepercelen volgend jaar wederom te dicht zullen bezaai en. Naar zijn mening loopt in dat ge val de produktie terug. In zijn laatste schrijven, daterend van 5 november jj., stelt de in specteur van dc visserijen, dat de kwekers die hun percelen te dicht (Zie slot pag. 2 kol. 4) VERWACHT... Geldig tot hedenavond VRIJ KOUD Half tot zwaar bewolkt met plaatse lijk enige buien. Zwakke tot matige wind tussen zuid en oost. Aanhou dend, vrij koud. ZON EN MAAN 13 november Zon op 7.54 onder 10.53 Maaff op 16.22 onder 5.34

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1