PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KRACHTIGE INDIASE NOTA AAN PEKING Eisenhowers reis: negenlandentocht Goese veiling als schouwburg en sporthal STUDENTEN VERBRANDDEN BIJ BETOGING ONJUISTE CHINESE KAARTEN BINNEN EEN JAAR ONTPLOFT FRANSE ATOOMBOM 202e jaargang - no. 261 Dagblad, ultgavo van da firma Provincial® Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS M cent per week, 7.00 p- kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 5 nov. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 2S cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen' driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regel») 23 cent per regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vllsslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 8508 of 3548); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Grote Markt 2, tel. 4254 (b.g.g. adv. 3234); Oostburg, G. P. do Pauwstr. 9, tel. 20: Terneuzen, Brouwerijstraat 2. Zierikzee. red, rei. adm. tel. 2fr?4 „Ons grondgebied ontruimen, agressie staken" De Indiase regering heelt woensdag aan Peking een in krachtige bewoordingen gestelde nota gezonden, waarin zij de aanspraken van de Chinese volksrepubliek op gebieden langs de noordoost grens en in Ladach van de hand wijst. De nota vormt een antwoord op een Chinese verklaring van 26 oktober, waarin Peking zich het recht voorbehield in liet gebied van de Indiase noordoostgrens ten zuiden van do Mao Blahon-Ujn die India als de grens beschouwt te patrouilleren, zolang India niet ophoudt te pa trouilleren in gebieden van Ladach, waar China aanspraak op maakt. Volgens doorgaans betrouwbare kringen in Nieuw Delhi eist de Indiase regering in haar nota, dat China onmiddellijk India's grondgebied ontruimt, en zijn „agressie" staakt. Een woordvoerder van het Congres heeft medegedeeld dat fractieleden van Nehroe's regerende Congrespar tij do premier hebben medegedeeld dat het land in een stemming is, waarin het het nationale grondgebied „tot elke prijs" wil verdedigen. Nehroe had de Congresleden mede gedeeld dat alles iu het werk zal worden gesteld om India te verde digen tegen communistisch-Chinese grensschendiugen. Hij liad hieraan toegevoegd: „Elk stuk Indisch grondgebied, dat thans in Chinese handen is, zal door ons terug worden Hevige brand in een chemische wasserij Schade wordt geschat op 1 miljoen Woensdag heeft brand gewoed in de Alkmaarse chemische wasserij van de firma's S. Krom, gelegen aan de Schermerweg in de gemeente Oudorp. De brand begon met een grote steek vlam in de chemische wasafdeling waar vier grote wasmachines via filtreerapparateu stonden aangesloten op grote tanks die enkelo duizenden liters zeer brandbare terpentol be vatten. Daarin vond het vuur gretig voedsel. Zeven tanks, die binnen het gebouw stonden, brandden geheel leeg. De wasserij brandde geheel uit. Do schade, die op 9 ton a 1 miljoen wordt geschat, wordt door verzekering gedekt. Hetzelfde be drijf werd in 1932 eveneens door brand verwoest. Spreiding Op najaarsdagen als vrijwel nie mand aan vakantie denkt, wordt er door sommige mensen al gepeinsd over de vakanties in de komende zomer. Zo bijvoorbeeld door het comité va kantiespreiding, dat steeds weer poogt de jaarlijkse vacantieuittocht te reorganiseren in die zin, dat het geen zesweekse uittocht in de maan den juli en augustus wordt, maar een volksverhuizing, die over ten minste drie maanden wordt „uitge smeerd". Dit streven is loffelijk zolang het co mité alleen werkt via de vrije over reding en niet poogt te werken met dwang. Jammer genoeg heeft het comité in haar jongste publilcatie laten we ten, dat het teleurgesteld is over de resultaten van zijn overredings- werk en dat het nu wel iets gevoelt voor een soort dwang in de vorm van spreiding der schoolvakanties. Beangrijke groepen vakantiegangers zouden zich dan bij die spreiding moeten aanpassen. Wij geloven niet, dat dit een juist uitgangspunt is. Ook al er kent men het economisch nut van de vakantiespreiding en dus ook de waarde van de propaganda voor de spreiding, dan nog zal men in de eerste plaats moeten luisteren naar de wensen van de vakantiegangers zelf en naar de wensen van de ouders der schoolgaande kinderen- Spreekt dat publiek en spreken die ouders zich uit vóór massale uittocht in juli en augustus dan moet men daarte gen geen dwangmiddelen gebruiken- Zulke dwangmiddelen zouden alleen maar de vakantievreugd voor velen vergallen. Het is een bekend feit, dat duizenden mensen eigenlijk alleen maar met vakantie gaan,'omdat duizenden an deren op dat tijdstip ook vakantte ne men. Men wil meedoen met een soort „massa-spel". Die neiging kan alleen maar omge vormd worden door geduldige propaganda, waarbij men tel kens de werkelijke betekenis van de vacantie toelicht en een beter begrip kweekt voor het juiste besteden van de vrije dagen. Aanvaardt men dit inzicht, dan heeft dwang via gereglementeerde sprei ding van schoolvakanties enz. geen enkele zin. Dan rest alleen de vrije overreding. Waarbij het comité va kantiespreiding nog heel wat jaren van arbeid voor de boeg heeft alvo rens het doel bereikt zal zijn Het Is nu eenmaal niet mogelijk om aan massale „verlangens", die reeds een bepaalde vorm hebben aangeno men een nieuwe vorm te geven zon der tegenstand van de „grote mas sa te ondervinden. Nehroe verklaarde ook dat India een neutraliteitspolitiek zal blijven vol gen, „want elke andere politiek zou slecht voor ons land zijn". Naar verluidt heeft Nehroe in zijn uiteenzetting tegenover de leden der fractie van de Congrespartij in het Indische parlement toege geven dat hij volkomen misleid is door de vriendschapsbetuigin gen der Chinese communisten. Ben Goerion wint verkiezingen De (gematigd socialistische) Mapai- partij van David Ben Goerion is als winnares naar voren getreden na de Israëlische algemene verkiesingen. De moeilijkheden hij het regeren sul len echter waarschijnlijk voortduren omdat de Mapai geen duidelijke meerderheid behaalde. Ongeveer negentig procent van de stemmen is nu geteld en daarvan be haalde Mapai S8.5 procent. Vermoe delijk sal zij 46 d 4 7 van de 120 se tels in de nieuwe Knesseth behalen te gen 40 in de vorige volksvertegen woordiging. Drie Arabische lijsten die met de partij van Goerion samenwerken, be haalden voldoende stemmen om elk een zetel te verwerven zodat Een Goerion kan rekenen op steun van 50 zetels. De ultra-nationalistische Heroeth, voorheen de op één na grootste par tij, kreeg ook meer stemmen. Het ziet er naar uit dat zij 17 zetels zal behalen (een winst van 2 zetels). Zes van de zeven andere partijen die in de Knesseth vertegenwoordigd wa ren, verloren aanhang. In het ultra religieus Torah-front traden geen wijzigingen op. De communisten verloren meer dan een vierde van hun aanhang. Hun aantal zetels zal vermoedelijk dalen van 6 tot 3 of 4. De Mapai behaalde de meeste winst Haifa, Jeruzalem en Tel Aviv. Op het platteland bleef haar aanhang gelijk. Zendmachtiging gevraagd voor commerciële zender De heren Slootmans en Oswald van de V.R.O.N. hebben woensdag de minister een request aangeboden, waarin formeel een zendmachtiging voor de exploitatie van een commer ciële radiozender wordt aangevraagd. Intussen, zo wordt van de zijde van de V-R.O.N. vernomen Is het de be doeling in Ieder geval op Sinterklaas met de uitzendingen te beginnen. Ook zonder zendvergunning kunnen tenminste vanuit zee, de werkzaam heden van de VJt.ON. beginnen. Over een dag of veertien zal eventueel worden begonnen met proefüitzendin- Hij zou verder hebben toegegeven dat duizenden Chinese militairen zich op Indisch gebied bevinden. Nehroe beantwoordde de vragen, die de gespannen en boze con gresleden van het parlement voortdurend op hem afvuurden, op rustige wijze. Brief voor Tsjoe Circa 700 Indische studenten hebben woensdag gedemonstreerd voor de ambassade van communistisch China in Nieuw Delhi. De studenten eisten de onmiddellijke terugtrekking van de Chinese troepen uit Indisch bied. ge- Toen zij door de politie werden te gengehouden bevestigden de studen ten een aan dc communistiscli-Chi- nese premier Tsjoe en Lai gerichte brief aan de poort van het ambas sadegebouw; vervolgens verbrandden zij kopieën van een door de regering to Peking uitgegeven publikatie. waarin veertigduizend vierkante mijl Indisch gebied als grondgebied van communistisch China was aangege ven. Luchtgevecht boven Negebwoestijn Boven de Negeb-woestiju heeft woensdag een treffen plaatsgehad tussen vier Egyptische ]\Iig-straal- jagers en Israëlische Jachtvliegtui gen, zo heeft een woordvoerder van het Israëlische leger te Tel Aviv be kendgemaakt. Volgens hem waren de Egyptische toestellen, die tot dertig km op Is raëlisch grondgebied waren doorge drongen. door de Israëlische jagers teruggedreven naar het gebied van SinaT, vanwaar zij gekomen waren. Een woordvoerder te Cairo betichtte de Israëliërs van schending van het luchtruim van de V.A.R. Bij een luchtgevecht was volgens hem een Israëlisch toestel getroffen, dat op Israëlisch gebied brandend zou zijn neergestort. De Ver. Naties zijn van het incident in kennis gesteld. Eerste president van V.S. in Azië President Eisenhower heeft woensdag op zijn wekelijkse persconferentie meegedeeld, dat In het paleis van justitie te Parijs heeft Robert Pesquet aan rechter Braunschweig de sten-gun getoond, waarmee de pseudo-aanslag op Fran- gois Mitterand is gepleegd. De foto toont Pesquet bij sijn aan komst aan het paleis van justitie. Hij had het vuurwapen half onder sijn jas weggemoffeld. hij op 4 december uit Washing ton zal vertrekken voor bezoe ken aan negen landen. Op deze reis die twee en een halve week zaï duren, zullen achtereenvol gens Italië, Turkije, Pakistan, Afghanistan, India, Perzië, Griekenland, Frankrijk en Ma- rok' o worden bezocht. De reis zal worden gemaakt per straal vliegtuig. Do president noemde zijn komende bezoeken informeel. Over zijn reis naar India, Pakistan en Afghanistan zei hij te hopen, dat hij in dat ge bied en elders een beter begrip en meer welwillendheid jegens de Ver enigde Staten zou kunnen kweken. Tijdens zijn verblijf te Rome zal de president paus Johannes bezoeken. Op 11 december zal hij te Nieuw- Delhi zijn om de Amerikaanse in zending op de Wereldlandbouwten toonstelling te openen. Op 19 decem ber zal hij te Parijs zijn voor de westelijke topconferentie. Op de terugweg naar Washington zal hij korte tijd te Rabat verblijven. Mevrouw Eisenhower zal de presi dent niet vergezellen. Het zal do eerste maal zijn dat een Amerikaans staatshoofd een bezoek brengt aan Aziatische landen. Eisenhower is als opperbevelheb ber van de Navo-strijdkrachten in Europa indertijd bij paus Pius de twaalfde op audiëntie geweest. Hij zal de tweede Amerikaanse president zijn die het Vaticaan bezoekt. In 1919 werd Woodrow Wilson door paus Benedlctus de vijftiende ontvangen. Volgens een communiqué van het ministerie van buitenlandse zaken te Rome komt het Amerikaanse staatshoofd in de vroege middag van 4 december te Rome aan. Hij zal daar tot de zesde blijven. De Haagse verkeerspolitie geeft in samenwerking met de Vereniging van voetgangers een verkeerscursus voor bewoners en bewoonsters van bejaar dentehuizen. Een cursus bestaat uit twee theoretische lessen, waarin de voor de voetgangers belangrijkste verkeersfacetten worden behandeld. Tot slot van de cursus ivordeu de deelnemers en deelneemsters in Den Haag rondgereden, waarbij zij self verkeersfoutc.n moeten constateren, hetgeen 'vaak tot verrassende opmer kingen leidt. Foto: nog even de theorie ophalen, alvorens het veilig oversteken in praktijk te brengen. Moeder en vier kinderen door gas omgekomen In de nacht van dinsdag op woens dag zijn in Sliedrecht uit één gezin een-moeder met vier kleine kinderen door gasverstikking om het leven ge komen. De politie stelt naar de toe dracht van de gebeurtenis een onder zoek in. JULES MOCH IN VER. NATIES Tenzij andere landen A-wapens afschaffen De Franse afgevaardigde Jules Moóh heeft gisteren in de politieke com missie van de Verenigde Naties mee gedeeld, dat Frankrijk „binnen een jaar, maar niet eerder dan over een maand" een proef met een atoom bom zal doen bij Thanezrouft, „de woestijn van de dorst" in de Sahara. Dit is volgens hem „een plaats die de nomaden sinds onheuglijke tij den hebben gemeden". Er zijn uitgebreide voorzorgs maatregelen genomen. Frankrijk is bereid de militaire proefnemin gen af te gelasten wanneer de Verenigde Staten, Engeland en de Sowjet-Unie overeenstemming be reiken over het staken der proe ven, geen splijtbaar materiaal Over het voor en tegen van.. Problemen zijn groot Is de suggestie in de laatste gemeenteraadsvergadering ge daan om in de oude veiling aan de Terwelstraat te Goes 'n schouwburgzaal en een sport hal in te richten een „loze op merking" geweest of houdt zij een reële mogelijkheid in Voorshands is geen definitief antwoord te geven op deze vraag, omdat nog geen deskun dig onderzoek is verricht. Bur gemeester H. K. Michaëlïs van Goes is evenwel niet meer zo enthousiast over de plannen als enkele weken geleden. Hij reali seert zich terdege de grote moeilijkheden, waarvoor men komt te staan bij uitvoering van een dergelijk plan. Veelzeg gend is in dit verband de uit spraak van de rijkscommissie van advies voor schouwburgen en concertzalen, die ruim een jaar geleden in een rapport aan de Ver. van Nederlandse ge meenten pertinent stelde, dat een sporthal en een schouwburg onder één dak als een onmoge lijke combinatie moet worden beschouwd. Het is juist deze rijkscommissie, die recht streeks aan de minister advies uitbrengt over elke schouw burg!) ouw waarbij de overheid is betrokken. Al zouden op la ger niveau de moeilijkheden worden opgelost, dan is het nog zeer de vraag of het rijk ooit toestemming zou geven voor de bouw. Het schouwburgprobleem zit de ge meente Goes hoog. „Het Schutters hof" is uitgerangeerd, ondanks het feit, dat de gemeenteraad heeft be sloten het gebouw niet te sluiten. De outillage van dit complex is nu een maal ontoereikend voor muziekuit voeringen e.d. Het probleem dateert ook niet van vandaag of gisteren, maar het is al vele jaren oud. Een oplossing wordt evenwel nog altijd nagestreefd. De suggestie in de ge meenteraad van Goes gelanceerd om de oude veiling als schouwburgzaal in te richten en tevens een grote en een kleine sporthal overigens ook dringend nodig onder hetzelfde dak te brengen, moet dan ook gezien worden als een poging geen enkele mogelijkheid voorbij te gaan. Minder enthousiast Burgemeester Micliaëlis van Goes, die aanvankelijk enthousiast was voor de plannen, gaf toe, dat hoe dieper men in deze materie duikt, hoe minder vertrouwen men heeft in een goede afloop! Wat kost een dergelijk project? Is het tech nisch uitvoerbaar? Het zijn vra gen, waarop burgemeester Mi- ehaëlis nog geen antwoord weet „Deae «uggeeti® is ©en loesq ge dachte geweest, een poging om geen enkele mogelijkheid te ver onachtzamen", vertelaarde hij ons. De gemeente Goes zal in ieder geval een nog nader aan te wijzen deskundige inschakelen en die ad vies laten uitbrengen. Burgemeester Michaëlis zei ons voorts, dat het nog de vraag is of de Nederlandse Spoorwegen de erf pacht op het terrein, die in 1985 af loopt, zal verlengen. „Ons is van die zijde medegedeeld, dat de N.S. meer voelt voor de vestiging van een in dustrie in het complex", aldus de heer Michaëlis. Als de gemeente de gebouwen zou (kunnen) aankopen van de veilingvereinging „Zuid-Beve land" eu de N.S. zou weigeren de erfpacht te verlengen, dan is men slechts voor 25 jaar (tot 1985) gehol pen. Al deze onzekerheden maken ook, dat het enhousiasme van de heer Mi chaëlis aan het tanen is. Een vacuüm Afgezien van het feit, of liet tech nisch en financieel mogelijk is een schouwburg eu twee sporthallen in (Zie slot pag. 4 kol. 11 voor militaire doeleinden meer vervaardigen en de bestaande voorraden kernwapens vernieti gen evenals alle middelen waarop atoomwapens kunnen worden ver voerd. De Franse bom zal een explosieve kracht hebben van 100.000 ton TNT, „een te verwaarlozen hoeveelheid in vergelijking met de 91 miljoen ton TNT van de gezamenlijke atoom bommen die van 1945 tot 1958 tot ontploffing werden gebracht. Het gebied in een straal van 1000 km om het centrum van de explosie heeft 19.000 inwoners. Voorts is er „een tiental" kleine oases. Moch herinnerde eraan dat van 1951 tot 1955 in Nevada tenminste 45 proeven met grote en middelgrote bommen zijn genomen, dat Las Ve gas op 118 km nooit werd ge- evacueerd eu dat binnen een straal van 1000 km rondom het proefterrein tenminste 10 miljoen stedelingen Nieuw Tweede Kamerlid: mr. M. A. M. van Heivoort De voorzitter van het Centraal Stem bureau heeft in de vacatureWitte (k.v.p tot lid der Tweede Kamer benoemd verklaard dr. M. A. M. van Heivoort, burgemeester van Boxtel. VERWACHT. i Geldig tot hedenavond ENKELE BUIEN Veranderlijke bewolking met enkele buien. Matige tot krachtige, aan de kast tijdelijk harde wind tussen west en noord. Ongeveer dezelfde tempe raturen als gisteren. ZON EN MAAN 6- november Zon op 7.42 onder MaaB op 13.10 onder 17.95 92,48

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1