„Reformatorische en r.-k. partijen moeten in Europa samengaan" NIEUWS UIT DE KERKEN MEVR. PLUIJMERS VEERTIG JAAR BIJ GEMEENTEBEDRIJVEN HAD TAL GELUK OF HIELP HET GELUK DE STERKE 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 2 NOVEMBER 1959 Dr. Berghuis op A.R. partijconvent rie chr. democratische vartiien kunnen 1 Berghuis vroeg rich af of&de v Drie chr. democratische partijen kunnen nationaal programs harmoniseren De voorzitter van de Anti-Revolutionaire Partij, dr. W. P. Berg huis, is op 't zaterdag te Utrecht gehouden Anti-Revolutionaire partij-convent nader ingegaan op de suggestie van prof. Rom- me, gedaan tijdens de partijraadvergadering van de K.V.P., om de gedachte in overweging te nemen bij de Europese verkiezin gen te komen tot een gemeenschappelijk verkiezïngsprogram van de christelijke partijen in ons land. Dr. Berghuis meent, dat bij de Europese verkiezingen een gezamenlijk optreden van rooms-katliolieke en reformatorische partijen niet alleen in een gemeenschappelijk verkiezingsprogram maar ook met een ge meenschappelijke kandidatenlijst niet slechts ernstige overwe ging verdient maar min of meer aangewezen is. Wanneer, zo zei hij, het samengaan in Europees verband deze vorm zou aannemen, mag verwacht worden dat dit ook invloed zal hebben op de samenhang van deze partijen in nationaal verband. De A.R.-voorzitter is van oordeel, dat de christelijke politieke partijen in de moderne tijd op de basis van ge zamenlijk beleden wezenlijke uit gangspunten, ook voor de staatkun de, aan een gemeenschappelijk front staan en als het er op aankomt op elkander zijn aangewezen. Dit bete kent volgens hem evenwel niet, dat de Anti-Revolutionaire Partij in de huidige situatie, althans nationaal, waar zij haar reformatische belijde nis nog in eigen reformatisch ver band kan laten gelden, direct zou moeten denken aan een gemeen schappelijk verkiezingsprogram. Volgens dr. Berghuis zou het aan beveling verdienen te overwegen of de drie christelijk.democrati- sche partijen in de toekomst niet moeten trachten hun afzonder lijke verkiezingsprograms in on derling beraad zoveel mogelijk op elkander af te stemmen om daar mee ook naar buiten de onderlin ge verbondenheid tc demonstre ren. Dit zou aan een gecoördi neerde taakstelling duidelijk ten goede kunnen komen. Sprekend over de organisatièsche ge compliceerdheid, het ophangen van het leven aan formules ook dat van het staatsbestuur, „zodat een nor maal ontwikkeld mens bijvoorbeeld de systematiek van de loonvorming niet meer kan volgen", merkte dr. Berghuis op dat het moderne leven veel krampachtigs krijgt en dat er van iets als een overspanning sprake is. Vakbeweging werkt onnodig prikkelend Vanwege hetgeen de vakbeweging maatschappelijk representeert is het 'acht geven op de stem van de werk- nemersgroep door de regering en door de politiek in het algemeen niet alleen in overeenstemming met de feiten maar ook politiek juist. Deze erkenning voorop stellend, vroeg hij zich wel af of de vakbeweging soms niet de indruk wekt de pretentie te hebben, dat zij bij uitstek is belast met de taak, de hoedster te zijn van het sociaal belang en zich min of meer beschouwt als de houdster van een soort algemeen toezicht op de socialé verhoudingen in de maat schappij. De sociale kwestie is volgens hem in wezen geen specifiek arbeidersvraag stuk: zij heeft zich zelfs in toene mende mate buiten het terrein der arbeidsverhoudingen doen gelden. Dr. Berghuis vroeg zich af of de vakbe weging soms niet de aangeboren vechthouding te veel tot uiting doet komen en of zij soms niet te sterk een eisende toon laat horen, die on nodig prikkelend en'daarom averechts werkt. Herziening van de ond ernemingsvorm Bij een herziening van de onderne- j mingsvorm moet men niet veronder stellen dat het om een verdergaande rechtspositieverbetering van de ar beider gaat. Sociale positie en de sociale zekerheid van de arbeider of werknemer is-een zaak yan de. so ciale wetgeving. De arbeider is er echter volgens dr. Berghuis niet klaar mee zijn werk goed te doen en aanspraak te maken op goéde ar beidsvoorwaarden. Zijn verplichtin gen strekken verder. Als mens, als deelgenoot in de on derneming dient de arbeider zich ver antwoordelijk te weten voor de on derneming zelf en voor het welsla gen daarvan. En om voor die verant woordelijkheid geplaatst te worden moet liij volgens dr. Berghuis als volwaardig en verantwoordelijk deel genoot in de onderneming worden erkend en als zodanig worden inge schakeld in de organisatievorm daar van. Tijdens dit partijconvent, werden de oud viqe-president van de Raad van State, dr. A. A. L. Rutgers, en de mi nister van staat, prof, mri P. S. Ger- brandy als ereleden van de Anti- Revolutionaire Partij geïnstalleerd. De heer Berghuis wees in zijn instal latierede op de grote verdiensten van beide ereleden voor het Nederlandse volk en de A.-R. Partij. Advies over verhoging van ziekenfondspremie De ziekenfondsraad heeft aan de mi nister van sociale zaken en volksge zondheid advies uitgebracht inzake het percentage van de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering in 1960. De ziekenfondsraad heeft zich uitgesproken voor de opvatting dat het percentage op vijf dient te worden gesteld. Voor het lopende jaar is het percentage 4.5. Daarmede kunnen echter de kosten niet volledig worden gedekt. De kostendekkende premie over 1959 zou 4,7 zijn ge weest. Het tekort wordt aangevuld uit de reserve, welke daarmede ech ter eind 1959 zal zijn gedaald tót circa 32 miljoen gulden. Dit bedrag acht de ziekenfondsraad voor een verantwoord beheer te laag. Voor 1960 wordt op een verhoging van - de premie-opbrengst wegens loonstijging gerekend, maar de uit. gaven zullen sterk stijgen. Ten dele is dit een gevolg van de herziening der honoraria van de medewerkers. Hiermede is een bedrag van ruim 15 miljoen gulden per jaar gemoeid, wat overeenkomt met 0.15procent premie. Belangrijk is voorts het feit, dat de kosten van verpleging en be handeling in de ziekenhuizen steeds toenemen, niet in het minst door de voortgang van de medische mogelijk heden. Tenslotte meent de ziekenfondsraad, dat enige verhoging van de reserves wenselijk is. De minister van sociale zaken en volksgezondheid zal zijn beslissing nemen na de S.E.R. over het door de ziekenfondsraad uitge- Dibelius kon toch in Oost-Berlijn preken De protestantse bisschop van Berlijn, dr. Otto Dibelius, tevens hoofd van de gehele Duitse Evangelische Kerk, wie verleden week door de waar nemend (communistische) burge meester van Oost-Berlijn Schmidt was meegedeeld dat hij zijn functie het recht'had beroofd om zijn functie in democratisch Berlijn uit te oefe nen", overschreed zondag de grens tussen Oost- en West-Berlijn zonder moeffijkheden, om in de Oostberlijnse Mariakerk to preken. Dr. Dibelius had zich de ontstem ming der Oostberlijnse autoriteiten op de hals gehaald door te verkla. ren dat van christenen niet onder al le omstandigheden kan worden ge vergd dat zij zich onderwerpen aan het in een dictatoriaal bestuurde staat geldende gezag. Zweden heeft woensdag als 82ste land liet internationale verdrag tot afschaf fing van de slavernij geratificeerd. Het verdrag werd op 30 april 1957 van kracht. KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING (Advertentie) halfzwaar dié is het toch maar! Scampolo ging ook tegen Zeelandia roemloos onder Voor de eerste maal in het nu bijna afgelopen korfbalseïzoen is het weer enigszins spelbreker geweest. De af gelastingen bleven echter beperkt tot twee wedstrijden, maar jammer ge noeg was hier ook de belangrijke wedstrijd in 3a tussen BKG en Ani mo 2 bij, die een beslissing over de titel had kunnen opleveren. Het nieu we Luctor-veld in Terneuzen werd eveneens afgekeurd zodat in 3c Luc- tor 2Blauw wit 2 niet doorging. Een andere belangrijke wedstrijd voor de promotie-degradatie le kl. Z.K.B., tussen Scampolo en Zeelan dia, ging wel door. Deze eindigde in een grote zege voor de Zeelandianen (110). Deze uitslag typeert dus wel heel erg hoe het enige jaren geleden nog zo sterke Scampolo uit Zaam- slag in speelkracht is achteruitge gaan. De wedstrijd bezat geen enkele spanning. Wel was Scampolo in het veld niet zo heel veel de mindere, maar voor de korf faalde men vol ledig. Men kon ook niet veel vat krij gen op het doortastende soms wat harde spel van Zeelandia en het was dan ook geen wonder dat het score bord bij de rust reeds 06 aanwees. Zonder zich overmatig in te span nen bepaalde Zeelandia tenslotte de eindstand op 110. Scheidsrechter De Putter had een makkelijke taak in deze match. De uitslag van deze wedstrijd zal door Blauw Wit uit Kloetinge met groot gejuich ontvangen zijn. Slechts één punt behoeft deze ploeg te halen uit de ontmoeting van a.s. zaterdag te gen Scampolo om zich volgend sei zoen een plaats te verwerven in de eei'ste klas Z.K.B. De in de eerste klas vastgestelde wedstrijd tussen Togo en Olympia werd op verzoek van Togo uitge steld. In 2e werd de competitie be ëindigd met de ontmoeting tussen Elto 2 en Swift 3. Swift 3 won ge makkelijk met 2—8. In 3a werd zo als gezegd BKCAnimo 2 afgelast. Wel werd in deze afd. gespeeld Swift 4Stormvogels in welke wed strijd Swift 4 royaal revanche nam (62) voor de destijds in Westka- pelle geleden smadelijke 121 ne derlaag. Door dit resultaat zorgde Stormvogels er voor dat van de to taal 14 gespeelde wedstrijden juist de helft werd verloren en de rest ge wonnen. In de overige derde klas af delingen werd niet gespeeld. Indeling Zeeuwse schaakcompetitie De indeling van de Zeeuwse schaak competitie is zaterdagmiddag in Goes tijdens de algemene jaarverga dering van de Zeeuwse schaakbond bekendgemaakt. Zoals bekend heeft VSV Sluiskil zich uit de eerste klas teruggetrokken. De opengevallen plaats zal nu ingenomen worden door Vlissingen EL. De eerste klas is als volgt samengesteld: Goes, Mid delburg n, Vlissingen I, Vlissingen II, Koudelcerke, Zierikzee en Terneu zen. In de 2e klas A spelen: Vlissin gen III, Middelburg HI en IV, Goes II en de Zwarte Dame (Kruiningen). In de 2e klas B komen uit: Breskens, VSV, Het Witte Paard (Sas van Gent), Landau I en II en Hulst. SCHAAKRUBRIEK Verliespartij strekte Fisher tot eer... (Red. drs. M. C. Verburg) In het kandidatenschaaktoernooi heeft Tal wel erg veel geluk gehad, zo stellen vele critici vast. Vele van die gelukjes kwamen evenwel voort uit complicaties die de tegenstander alleen achteraf bij huisanalyse kon oplossen. Maar zo wordt een toernooi niet gespeeld. Enkele keren kroop Tal echt door het oog van een onge compliceerde naald en had dus wel geluk. Maar dat geldt ook voor Ke- res, bijvoorbeeld toen Tal in zijn par tij tegen Keres met de verkeerde to ren schaak gaf en verloor in plaats van won. De goede oplossing hadden U en ik, lezer, waarschijnlijk voor het bord nog wel gevonden. Wat denkt U trouwens van onder staande partij uit de voorlaatste ron de waarin Fischer wit had en Tal zwai't? Tal stond een punt voor op Keres en had het dus ook wat rus tiger kunnen doen om tenslotte zijn geweld tegen Benkö in de laatste ronde te beproeven. Maar nee, hij ging lustig in op de bizarre verwik kelingen die Fischer schlep. De par tij strekt ook de Amerikaan tot gro te eer. Fischer (wit)Tal. I. e4, co; 2. Pf3, d6; 3 d4, cd4; 4. Pd4:, Pf6; 5- Pc3, a6; 6. Lc4, e6; 7. Lb3, b5; 8. f4 (een riskant pionoffer) 8 b4; 9. Pa4, Pe4; 10. 0-0, g6 (an ders volgt 15)- II. fö (toch!) 11 gfö; 12. Pfo: (toe maar! Op ef5: volgt Ddö) 12 Tg8; 13. Ldö!, Ta7 (edö:, Dd5: en zwart staat verloren) Na de 13e zet van wit: Ld5 I 1. tm I ii 'f; n jH i ii l 1 i m sp SS I m ,ïi3 t a n>: «- i" s B m 14. Le4:, efö: 15. Lf5:, Te7; (zwart kan nog net alles dekken. Lg5 wordt verhinderd door Tg8) 16 Lc8:, Oc8; 17. Lf4 (Misschien was b3 beter dan dit stukoffer want zwart kan toch niets uitrichten met zijn zwakke Konings- en pionnenstel- hng) 17 Dc6; 18. Df3 (op Ld6: volgt Dg2: mat) 18 Da4: (zwart's enige kans,: een stuk als compensatie voor do witte Nog meer achttallen voor Zeeuws microkorfbal Evenals het vorige winterseizoen zal de Zeeuwse Korfbalbond in de Goese veilinghal weer microkorfbalcompe- tities organiseren. Deze competities zullen ongeveer eind november be ginnen en naar het zich laat aanzien zullen dit keer nog meer achttallen dan vorige winter aan dit somtijds zo spectaculaire spel deelnemen. In tegenstelling met het vorige micro- toernooi, waarvan de wedstrijden en kel op de vrijdagavonden werden ge speeld, zal thans in overleg met de afdeling Zeeland van het Ned. Hand- balverbond ook op enkele zaterdag middagen en -avonden worden ge speeld. Voor de eerste klas ploegen van de Z.K.B. wordt de microcompe titie bijzonder attractief omdat de kampioen zal worden afgevaardigd naar do landelijke microkampioen, schappen voor zaterdagclubs, die in februari van het volgend jaar in de Jaarbeurshallen te Utrecht zullen worden gehouden. Gerestaureerde herv. kerk van Borssele in gebruik Veel waardering voor werk van jubilaresse Mevrouw E. J. Pluijmers-Bastiaanse te Middelburg heeft naast haar huis houdelijke beslommeringen nog een volledige dagtaag bij de hoofdstede lijke gemeentebedrijven waar zij één november precies veertig jaren werk zaam was. Dit feit werd zaterdag middag in de bovenzaal van do ..Schouwburg" in een grote kring van collegae en kennissen op feeste lijke wijze gevierd. Op deze jubi leumbijeenkomst reikte Middelburgs burgemeester, mr. Jol», de Widt. de jubilaresse voor haar vele verdien sten de eremedaille in zilver, ver bonden aan de orde van Oranje Nas- uit. Hieraan voorafgaand had de burger vader in een toespraakje de kwa liteiten van de jubilaresse, die de gemeentebedrijven al die jaren plichtsgetrouw heeft gediend, be schreven. Ook de heer J. W. Kögeler, die sprak als oud-werkgever van mevrouw Pluijmers, liet zich in lovende be woordingen over haar uit. Geassisteerd door de toen nog „teen ager" mej. Pluijmers had de heer Kögeler rond de jaren negentien ge holpen een achterstand in de admi nistratie bij de „bedrijven" weg te werken. Hierop volgend was bej. Pluijmers bij deze gemeentelijke instelling voor „vast" aangenomen wat de heer Kögeler een zeer gelukkige benoe ming noemde. i Zaterdag werd mevrou w E. J. Pluij- mersBastiaanse te Middelburg in een grote kring van collegae en ken nissen gehuldigd in verband met haar veertigjarig jubileum bij de Middel burgse Gemeentebedrijven. Hoogte punt van deze viering was het mo ment toen burgemeester mr. Joh. de Widt de jubilaresse de verleende ko ninklijke onderscheiding de zilve ren ere-medaüle verbonden aan de orde van Oranje Nassau opspeldde. Foto P.Z.C.). Brief De directeur van do gemeentebe drijven, de heer O. S. Hoogewerff Ia.s ouder enige hilariteit de sollici tatiebrief van de jubilaresse uit 1919 voor en memoreerde in het kort haar loopbaan bij de gemeentebedrijven waar mej. Pluijmers in 1956 be noemd werd tot adjunct-commies eerste klas en nu chef is van de af deling Correspondentie cn Registra tuur. Spreker liet zijn woorden ver gezeld gaan, van een cadeau onder couvert. Namens het personeel werd het woord gevoerd door de heer S. Vader, die vooral veel bewondering toonde voor het „ijzeren" geheugen van de jubilaresse. Van het gezamenlijke personeel kreeg mevr. Pluijmers een geiser aangeboden. De oud-directeur van de gemeente bedrijven, ir. B. C. Roeters-van Lcn- nep, overhandigde zijn vroegere personeelslid de draagmedaille beho rende bij de verleende onderschei ding. Tijdens een bijzondere kerkdienst zondagmorgen het pas gerestaureer de kerkgebouw van de Ned. herv. ge meente te Borssele in gebruik geno men. De in hoofdzaak in het inwen dige van de kerk uitgevoerde restau- rataie vergde een uilgaaf van rond J 24.000. In verband hiermede zal van 2 maart van dit jaar af de diensten in het Verenigingsgebouw gehouden. Het kerkgebouw was gistermorgen feheel gevukl, toen burgemeester P. Dominicus, als president-kerk voogd, de preekstoel beklom. Deze releveerde de restauratie en bracht dank aan allen, die op enigerlei wijze hierbij betrokken zijn geweest. Na dat burgemeester Dominicus de ver fraaide kerk had overgedragen aan de gemeente, werd gezongen Gezang 271 2. Vervolgens las ouderling van Sabben uit Lucas IV 1620. Ds. Vrijland hield een preek naar aanleiding van Psalm 84 5: „Wel zalig, zij die in Uw Huis ïvonen, zij loven U gestadig". Intrede ds. J. de Jonge Na een vacante periode van slechts enkele maanden heeft de Vrije Evan gelische gemeente te Yerseke zondag met de komst van ds. J. de Jonge uit Zwolle weer een predikant ge kregen. In de morgendienst werd de nieuwe predikant ln zijn ambt bevestigd door ds. J. Karelse uit Goes, die als tekst had gekozen 2 Corinthen 5 20: ,Wij zijn dus gezanten van Christus". In de avonddienst verbond de nieu we predikant zich aan de gemeente met een tekst uit Handelingen 4 12: „Daar is geen andere naam, waarin wij behouden worden". Na de predikatie dankte hij zijn be vestiger en consulent. Namens de Evangelische gemeente sprak ouder ling J. van Zweeden de nieuwe pre dikant toe. Hij sprak de hoop uit voor een vruchtbare en zegenrijke arbeid in deze gemeente. Voor de Hervormde Kerk en de Geref. Kerk sprak ds. H. R. J. Reijenga, enkele woorden van welkom. Burgemeester A. C. Willemsen deed dit namens de burgerlijke gemeente. Verder richtten nog het woord tot dc nieuwe predikant de heer C. Du- vekot uit Goes namens het comité Evangelische gemeenten, ds. J. Praas uit Breskens voor de Zeeuwse Bond en de heer Tallen uit Zwolle. Schriftelijke heilwensen waren nog Ingekomen van ds. H. R. Timmer man uit Amsterdam en van de ker- keraad van de Geref. gemeente in Nederland. Intrede ds. M. den Boer Na in de morgendi- ..st door ds. D. W. van der Laan uit Arnhem te zijn bevestigd, deed ds. M. den Boer, voorheen predikant te Voorschoten, in de avonddienst zijn intrede als predikant van de gereformeerde kerk te Zaamslag. Als tekst had hij geko zen 1 Johannes 3 vers 1 tot 3. „Het is de taak van de predikant", aldus ds. Den Boer, „de liefde van God te prediken. Door die liefde mogen wij kinderen van God zijn en wor den". Namens de kerkeraad werd de nieuwe predikant toegesproken door de heer J. van Hermon en namens de classis door ds Van Mechelen uit Oostburg. Vele collega's uit de classis Axel waren aanwezig, evenals de predikanten van de Nederlami her- enovrmde kerk en de christelijk ge reformeerde kerk in Zaamslag. j 19. Ld6:, Dc,6; 20. Lb8:, Db6 f 21. Khl, Db8; 22. Dc6 t (veel meer kan sen geeft Ta el, omdat dan f7 zwak wordt. Op Tel: volgt dan 23 Df7 f, Kd8: 24. Tel:, Th8; 25. Df6 t en wint. Op Tg7 volgt 23. Dc6 t, Kd8 Td7 zoals in de partij is nu uitgesloten 24 Tdl en mat. Heeft Tal hier geluk of worden hier weer eens zetten verwisseld op het hoogtepunt van spanning, wat Tal ook tegen Keres gepresteerd heeft?) 22. Td7; 23. Ta el t, Le7; 24. Tf-7: (dit heeft Fischer overschat) 24. Kf7: 25. De6 1. Kf8: 26. Dd7:, Dd6; 27. Db7, Tg6; 28 c3. a5; 29. Dc8f. Iig7; 30. Dc4, Ld8; 31. cb4:, ab4; 32. g3, Dc6 (wit is verloren. Hij heeft onvoldoende compensatie voor het verloren stuk. Ook zonder g3 is dit het geval omdat zwart dreigde 32. Dc6; 33. De2, Lh4 en Tf6 en Tf2) 33. Te4, Dc4; 34. Tc4:, Tb6; 85. Kg2, Kf6; 36. Kt'3, Kefi; 37. Kc3, Lg51 38 Ke2, Kd5: 39. Kd3, Lf6; 40, Tc2 (op b3 volgt Lc3) 40. Le5; 41. Te2, Tf6: 42. Tc2, TfS; 43. Ke2. Tf7; 44. Kd3, Ld4; 45. aS (dreigt Tf2) 45. b3: 46. Tc8 (op 46. Te2, Tf3 f 47 Kö2. Kc4 en Tf2) 46. Lb2; 47. Td8 t. Kc6: 48. Tb8 (zwart tracht de damevleugel te li quideren, omdat de enige dan over blijvende zwarte pion op een veld: moet promoveren dat de zwarte lo- per niet bestrijkt Na torenruil rest dan remise!) 48. TfS 1 49. Rc.4. TcS t: 50. Kb4, Kc7; 51. Th5. Lal; 52. a4. b2 en wit geeft het op. Op Kc3 volgt blD f Een bijzonder fraaie partij! Stanley Matthews, 44, kwam weer terug Eindelijk zijn ze er weer: de modde rige velden en het Engelse voetbal idool. Tegelijk met de najaarsstor men en regenvlagen die Albion weer een typisch Engels aanzicht gaven, vierde Stanley Matthews zijn zoveel ste conie-back. Een beetje langzamer dan vroeger, maar nog altijd met hetzelfde mees terschap dat hem de bijnaam „tove naar op de vierkante meter" bezorg de. Van zijn knieblessure die hij met Pasen opliep, scheen Stanley, die nu 44 jaar is geen hinder te ondervin den. Steeds waren zijn voorzetten precies op maat, maar zijn medespe lers meestal half zo oud als hij konden zijn geraffineerd opgezette aanvallen niet afwerken en zo ver loor Blackpool met 2—0 van Peston North End. Negen mensen gewond bij botsing te Utrecht Negen mensen werden gewond, van wie één ernstig, toen in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks kwart voor twee op de Catharijnesingel te Utrecht twee personenauto's op elk aar botsten. De autobestuurder Th. van H. uit Hil- legom, die met een auto, waarin zes mensen, over de Catharijnesingel reed. (af geen voorrang aan een van rechts romende wagen, bestuurd door A. C. R. L. uit Utrecht. In deze laatste auto zaten eveneens zes personen. Met een enorme klap vlogen de wagens tegen elkaar op. Mevrouw I. A H.L. uit Harmeien werd met een zware her senschudding naar het academisch ziekenhuis vervoerd. Dq andere ge wonden konden na ter plaatse te zijn verbonden huiswaarts keren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 8