P.v.d.A. IN ZEELAND HIELD VOORCONGRES IN GOES WALCHEREN ZEEUWSCH-VLAANDEREN Agenda „ZEVIBEL" OVER AANLEG VAN HAVEN IN C0LIJNSPLAAT MAANDAG 2 NOVEMBER 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 NIEUW BEGINSELPROGRAM BESPROKEN Mr. dr. A. A. van Rhijn zal spreken voor Prot. W erkgemeenschap In verband met het door dc P. v. d. A. op 12, 13 en 14 november a.s. in Am sterdam to houden congres, werd za terdag in „Do Prins van Oranje" te Goes, een gewestelijk voorcongres gehouden. Na een inleidend woord van de voor zitter van het gewest, de heer M. J. van Poelje, sprak het Tweede Kamer lid, drs. Th. J. Westerhout, over het op het a.s. congres vast te stellen be ginselprogram. De heer Westerhout wees er op, dat in onze steeds veran derende wereld de noodzakelijkheid was gebleken van wijziging van het in 1946, onder leiding van prof. Ban ning ontworpen beginselprogram. Zo wenst men socialisatie niet in alle om standigheden uit te sluiten, doch meent men dit niet als een dogma te moeten aanvaarden. De voorzitter behandelde de buiten landse politiek en zette hierbij het standpunt uiteen van de pacifistisch georiënteerde groep onder leiding van Fedde Schurer en de overige groep, onder leiding van dr. C. L. Patijn. De heer Van Poelje wees er op, dat ook laatstbedoelde groep, hoewel de atoomoorlog niet onder alle omstan digheden verwerpend, de zedelijke ernst van dit vraagstuk duidelijk voor ogen staat. Met een beroep op wetenschap verklaarde deze spreker het standpunt van eerstbedoelde groep, dat een atoomoorlog het einde van alle leven op deze aarde zou be tekenen, in twijfel te moeten trekken. Minister Toxopeus brengt bezoek aan Sint-Jansteen De minister van binnenlandse zaken zal op dinsdag 24 november a.s. een bezoek brengen aan de gemeente St. Jansteen. Tijdens dit bezoek zal mi nister Toxopeus zich laten voorlich ten over de grenswijziging tussen Hulst en Sint Jansteen. Man in Axelse kanaal gelopen en verdronken Zaterdagavond rond kwart over ze ven is de 46-jarige ongehuwde W. Penne uit Axel aan de AXelse Sas sing in het Axelse kanaal gelopen en verdronken. Het. slachtoffer had juist een nieuw geopend café aan de Loswal verlaten en werd, daar de verlichting op dat ogenblik was uit gevallen, door de duisternis misleid en kwam in het kanaal terecht. Een echtpaar uit Sluiskil, dat juist de plaats van het ongeluk was gepas seerd, werd door hulpgeroep van het slachtoffer gealarmeerd. Reeds na een tweede poging wist men het slacht offer met de dreg op het droge te brengen, waar direct kunstmatige ademhaling werd toegepast. Later werd nog gepoogd de drenkeling met behulp van een zuurstofkoffer bij te brengen, welke pogingen in de am bulanceauto, op weg naar het zieken huis te Sluiskil, werden voortgezet. Alle pogingen bleven echter zonder resultaat. Reünie C.B.T.B. te Goes Zaterdagmiddag hield de Zceuv/se Christelijke Boeren en Tuinders Bond in „De Prins van Oranje" te Goes een drukbezochte reünie. Tij dens dit samenzijn vertoonde de as. sistent-sccretaris der C.B.T.B., de heer A. Vingerling, een aantal kleu rendia's van een reis naar Zwitser land. Vele van de aanwezigen namen aan deze reis deel. Voor de heer A. Vingerling was deze bijeenkomst te vens de laatste in de functie van assistent-secretaris, in verband met zijn vertrek naar Ede. waar bij een benoeming bij dc C.J.B.T.B. te Ede aanvaardde. Belgische onderscheiding voor redder uit Sluiskil Vrijdagavond ontving do 27-jarige O. S. M. Dehulster uit Sluiskil op het Belgische consulaat te Terneuzen uit handen van dc Belgische consul in Zeeuwsch-Vlaandcren, ir C. F. M. J. Wats, de gouden medaille der Kroon orde. De Sluiskillenaar ontving deze onderscheiding voor betoond mens lievend hulpbetoon in augustus 1947. Tijdens een fietstocht door Duitsland wist de heer Dehulsters een aldaar gestationeerde Belgische korporaal in het FUhlinger Meer van dc ver drinkingsdood, te redden. Tot vier maal toe moest Dehulsters tot een diepto van ongeveer vier meter diepte duiken voordat hij de korpo raal kon grijpen. Nadat een half uur kunstmatige ademhaling was toege past, kreeg do drenkeling het be wustzijn weer. Aufo slipte en kwam in botsing Vrijdagmorgen ontstond op de Pa rallelweg to Bergen op Zoom een aanrijding tussen een auto, bestuurd door J. v. d. D. uit Goes en een motorbakfiets van J. V. uit Bergen op Zoom. De aanrijding ontstond doordat v. d. met zijn wagen moest remmen toen er een tegenligger na derde. Door het natte wegdek be gon dc wagen van D. te schuiven en reed tegen de achterzijde van de geparkeerd staande bakfiets aan. Deze werd vrij ernstig beschadigd. De politie maakte tegen van D. pro ces verbaal op. Gouden bruiloft Donderdag 5 november zal het vljf- ig Jaar geleden zijn dat het eent- >aar A. DulvewaardeGroenleer to Kapelle in de echt werd verbonden. Ongetwijfeld zal het echtpaar, dat nog een goede gezondheid geniet, het deze dag niet aan belangstelling ont breken, Na deze beide inleidingen behandelde de heer A. Schipper, burgemeester van Kruiningen, enige punten van binnenlandse politiek, welke op het a.s. congres aan de orde zullen komen Mede aan de hand van het verkie zingsprogram sprak de heer Schipper over de gemeente-classificatie, de loonpolitiek en het stakingsrecht. De penningmeester van het gewest, de heer J. S. Visscher te Goes behandel de 'n meer praktisch punt: de contri butie-verhoging. De heer Visscher acht het noodzakelijk dat de partij over een veelzijdig partij-apparaat dag- en weekbladen en propaganda bladen enz., buitenlandse contacten, de Wiardi Backmanstichting enz.), te allen tijde moet kunnen beschikken en dat daarvoor een offer zal moeten worden gebracht. De gewestelijke secretaris, de heer A. J. Berenpas, besprak tenslotte enige interne zaken welke op het congres aan de orde zullen komen: de invloed van enige leden op de kandidaat stelling, de cumulatie van functies en de verplichting om ontslag te vragen uit openbare functies op 65-jarige leeftijd. Het rayon West Zeeuwsch-Vlaanderen vroeg het gewestelijk bestuur nog bijzondere aandacht voor de werk loosheid in dat rayon, welke noodlot tige vormen heeft aangenomen. De voorzitter deelde nog mede, dat mr. dr. A. A. van Rhijn, oud-staats secretaris van sociale zaken, voor het gewest Zeeland van de P.C.W.G., op 21 november a.s. te Goes zal spreken over „Kerk en Overheid". Jubileum en afscheid P.T.T.-directeur Bergen op Zoom Zaterdagmiddag werd In de grote zaal van Tahlia te Bergen op Zoom de directeur van het P.T.T.-kantoor de heer E. B. de Groote op grootse wijze gehuldigd in verband met zijn 40-jarig dienstjubileum. Tevens werd afscheid van hem genomen in ver band met zijn bevordering tot direc teur van het P.T.T.-kantoor te En schede. De jubilaris werd namens het staats bedrijf der P.T.T. toegesproken door de directeur van het postdistrict, de heer W. Eelsingh uit Middelburg, die hem de oorkonde en een gratificatie aanbood en de gouden P.T.T.-ere- speld uitreikte. De heer J. H. Weijts sprak de di recteur toe namens het voltallige P.T.T.-personeel, dat hem een deze middag opgenomen film van de plechtigheid alsmede een prachtig filmtoestel aanbood. Namens de gezamenlijke postdirec teuren uit het postdistrict werd het woord gevoerd door de heer J. de Vries uit Hulst, die een fraai boek werk overhandigde. Voorts spraken nog de maatschappelijk werkster uit het postdistrict mej. E. H. D. Kloevekom uit Middelburg, en de oud-directeur van de P.T.T. uit Bre da de heer J. d'Hond, die eveneens een boekwerk aanbood. Namens de postbestellers werd de scheidende directeur toegesproken door de heer Th. Luijsterburg en de oud-hoofdbesteller de heer De Mooij en namens de Kabo door de heer Versijp. Ook deze boden cadeaus aan. Na een dankwoord van de heer De Groote bestond er gelegenheid per soonlijk afscheid van de directeur te nemen. Voorts was er een druk be zochte receptie en tot slot een feest avond voor het gehele personeel. MIDDELBURG Jaarvergadering Vrouwenbond P.v.d.A. De afdeling Middelburg van de Vrouwenbond van de P.v.d.A. hield haar goed bezochte jaarvergadering in „De Gouden Poorte". Na een ope ningswoord van de voorzitster, mevr. E. StufkensLoodewijk bracht de secretaresse, mevrouw N. Hubregt- se-Van Rijssel het jaarverslag uit. Dit verslag constateerde een toene ming van het ledental en een actief verenigingsleven in het afgelopen jaar. Het verslag van de penning- meesteresse, mevrouw I. Baayens Witte liet een minder gunstig geluid horen. Mevrouw A. J. P. C. de Vlie gerDe Vlieger sprak als contact persoon in de V.V.H. (Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening). Zij wees op de grote betekenis van de toege nomen federatieve samenwerking van de vrouwenverenigingen in deze gemeente. Medegedeeld werd, dat de jaarlijkse vrouwendag op 18 november a.s. te Middelburg zal worden gehouden. De groep Vlissingen zal een toneel stuk opvoeren. Tot voorzitster werd bij enkele kan didaatstelling gekozen, in plaats van mevrouw StufkensLoodewijk me vrouw G. WesterhoutVan Sparren- tak. De voorzitter van de partij-afdeling, de heer M. A. L. Hubregtse, dank te de voorzitster voor hetgeen zij voor de vrouwengroep fjiad gedaan. Het speet hem, dat men van „een winnend elftal", de spelers moest verwisselen. Vervolgens richtten de heer Hubregtse en de scheidende voorzitster zich in hartelijke be woordingen tot de nieuwe voorzit ster. Na een gezellige pauze las mevrouw F. Schuitema-Vader proza. Aanwinsten openbare leeszaal Middelburg De collectie boeken van de openbare leeszaal en bibliotheek te Middelburg is uitgebreid met de volgende wer ken: Feenstra, Het recht van de ander: Ferwerda-van den Berg, Jij ook, Maria; Havank, Caviaar en cocaïne; De Jongh, 's Avonds schijnt de zon niet meer; De Lannoy, Ma dame Royale; -Mulisch, Het stenen kruicbed; Ronum, Bram Verhagen; Toonder. Eiland in de verte; Velsen- Quast, Gekke Erica: Monica Dickens, Man Overboord; Grau, Zweep van zon en zee; Tisdale Hobart, Dokters en mensen; Hudson, Rima, kind van de wildernisKaeser, Thuiskomst; Van Wijck Mason, De drie heelmees. Officiële publikaties MIDDELBURG. OPENBARE KENNISGEVING. Burgemeester en wethouders van Middel burg brengen ter openbare kennis, dat de raad dezer gemeente in zijn vergade ring van 26 oktober 1959 heeft besloten tot medewerking krachtens artikel 72 van de Lager Onderwijswet 1920. sl ten behoeve van de Vereniging voor het verstrekken van l.o. op Geref. Grondslag. ie. tot het stichten van een nieuwe school voor uitgebreid lager onder wijs. 2e. tot het aanschaffen van school banken en kachels voor de lagere school aan de Verwerijstraat. b. ten behoeve van de Vereniging „De Christelijke Burgerschool" tot het aanschaffen van leermiddelen voor de ulo-school aan de Olmen laan. Middelburg, 29 oktober 1959. VLISSINGEN. AFWEZIG WETHOUDER VAN VOLKSHUISVESTING. De wethouder van volkshuisvesting te Vlissingen maakt bekend, dat hij vanaf heden, maandag 2 november t.m. zater dag 7 november a.s. ultstedig is. VLISSINGEN. KOSTELOOS IN- EN HERINENTEN TEGEN POKKEN. B. en W. van Vlissingen brengen ter openbare kennis, dat voor kinderen be neden do leeftijd van twee jaar gele genheid bestaat tot kosteloos inenten te gen pokken en voor personen boven die leeftijd tot kosteloos her-inenten op woensdag 4 november te 4 uur n.m. In het gebouw van het Medisch Centrum, Julianalaan 4. ters; Sagan, Houdt U van Brahms; Söderholm, Wolken boven Hellesta; Bottome, Londen pride; Llewellyn, Sweet witch; Saroyan, The voyald; Seton, The Winthrop woman; Wain, The travelling woman; Hébrard, Un visage; Bentnum, Vloeren, wanden en plafonds; Kievid, 'n Vaatje bus kruit; Perlman, Social casework; de methodiek van het individueel maatschappelijk werk; Roosevelt, Al leen verder; Theiler, Moleculen voor de welvaart. Filmavond personeel P.Z.E.M. Vorige week gaf de personeelsver eniging der P.Z.E.M. in de koffie kamer te Middelburg van het P.Z. E.M.-gebouw een filmavond voor haar leden. De hoofdfilm was „Palmen en Mu ziek", waarin het befaamde ensemble van Helmuth Zacharias optreedt; een amusementsfilm in kleuren, vol muziek en show. Voor de pauze werd nog een aan trekkelijk bijprogramma gedraaid. Voor deze uitstekend geslaagde film avond bestond veel belangstelling. ZUID-BEVELAND KRUININGEN Gemeenteraad Donderdag 5 november a.s. zal de gemeenteraad van Kruiningen verga deren. De agenda vermeldt o.a. een voorstel tot wijziging van de veror dening op de heffing van keurlonen. Deze wijziging heeft voornamelijk betrekking op het keurloon van var kens. Voor vrijwel alle varkens zal in de toekomst een keurloon van 5 verschuldigd zijn. Tot nog toe was dit voor verkens beneden 100 leg 3. Daar liet gewenst is de Kerklaan te Hansweert te bestraten stellen B. en W. voor deze weg van de r.-k. kerk over te nemen, het onderhoud ten las te van de gemeente te brengen en de wg te bstmmen tot opnbare weg;. Voorts zal de gemeentebegroting voor 1960 worden aangeboden. Volleybalcompetifie in Terneuzen Dezer dagen werden in Terneuzen voor de volleybalcomptitie voor be drijven en verenigingen, de volgende wedstrijden gespeeld: le klas: GemeentepolitieDouane 0-3 (6-15, 13-15 en 5-15). 2e klas: Kon. Marechaussee H Rijkspolitie 0—3 (10-15, 3-15 en 10- 15). H.A.B. I—De Hoop 1—3 (8-15, 9-15, 16-14 en 12-15). De stand is nu in de le klas: Douane 2-4, Oud Miln. II 2-4, Oud Miln. I 2-2, Kon. Marechaussee I 2-2, Gemeente politie 2-0 en P.T.T. 2-0. 2e klas: Rijkspolitie 2-4, De Hoop 1-2, Spadella 2-2, Kon. Marechaussee 2-2, H.A.B. I 3-0 en H.A.B. H 0-0. Vrouwenbond P.v.d.A. hield jaarvergadering De afdeling Vlissingen van .de Vrou wenbond van de P.v.d.A., hield in het A.N.MJ3.-gebouw haar jaarver gadering. De voorzitster, mevrouw A. de PriesterGubbels gaf een over zicht van de werkzaamheden van het afgelopen jaar. De aftredende be stuursleden, de dames J. Kempe, M. van Poelje, L. Bosschaart en A. Ver heul werden allen, herbenoemd. Tij dens deze bijeenkomst werd onder meer ook de vrouwendag, die 6 no vember in het Concertgebouw te Vlissingen wordt gehouden, bespro- kon. Verder werd medegedeeld, dat dinsdag 24 november in Goes de ge westelijke jaarvergadering wordt ge houden. NIEUW- EN ST.-JOOSLAND Kinderkoor geef! uitvoering Op dinsdag 3 en donderdag 5 novem ber zal het jeugd- en kinderkoor te Nieuw- en Sint Joosland een uitvoe ring geven in het Verenigingsgebouw In de Kerkstraat. Raad Hoofdplaat kocht en verkocht grond Begroting werd vastgesteld De gemeenteraad van Hoofdplaat heeft tijdens haar vrijdagavond ge houden vergadering ongeveer 2050 m2 grond aangekoekt van do heer G. A. Nelissen voor een prijs van 7750. Deze grond is gelogen in het goedge keurde zuid-west uitbredingsplan. Aan de katholieke Zeeuwsch Vlaamse woningbouwvereniging te Klooster- zande werd voorts ongeveer 650 ni2 bouwgrond verkocht voor 6.10 per m2. Deze grond ligt eveneens in het zuid-west uitbreidingsplan en is be stemd voor de bouw x-an twee wo ningwetwoningen. De gemeentebegroting voor 1960 werd vastgesteld. De begroting vermeldt voör Inkomsten en uit gaven een totaalbedrag van 364.055.08 en is in evenwicht ge bracht met een post voor onvoor zien van 3777,53. De kapitaal- dienst geeft een bedrag van 789.858,62 aan inkomsten en van 972.522,90 aan uitgaven aan. Een nadelig saldo dus van 182.664,28. In de kapitaaldienst is voorts de verbetering van trot toirs en de bouw van 2 woning wetwoningen gepland. Een verzoek om subsidie van de ma tigheidscommissie onder militairen werd afgewezen. Aan het plaatselijk Sint Nicolaascomité werd een subsi die van 0,60 per schoolgaand kind uit Hoofdplaat verleend. Dit voor het Sint Nicolaasfeest dat op 28 novem ber zal worden gehouden. De rekening.courantovereenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten werd voor 1960 op 32.500 vastgesteld. Tot leden van de reke- ningscommissic tot controle van de gemeenterekening 1958 werden do heren P. Dekker. C. de Smit en A. P. Thomaes benoemd als lid van de ad viescommissie ingevolge de woon- ruimtewet 1947 werden de heren J. de Kraker, G. H. Hamelinck, G. H. Rijckaert, L. F. Roets en J. v. d. Ameele herbenoemd. De heer Th. Wieleman had per 1 januari 1960 ontslag gevraagd uit deze commis sie in verband met zijn gezondheids toestand. HULST Jeugdouderling benoemd Tot jeugdouderling bij de Ned. hej-v. kerk te Hulst werd benoemd de heer H. Hoogenbout. Terneuzen passagier' VANDAAG. Luxor: „De geheimzinnige 20 uur. 14 Jaar. Olympia; „Foei, Nicole, H.K.W. hield feestavond Tijdens de feestavond, die de plaat selijke afdeling van do Nederlandse Katholieke Bond van Administratief, Verkopend en Verzekeringspersoneel „Sint Franciscus van Assisië" (kort weg H.K.W. genoemd) in het Sint Jozefpatronaat te Hulst hield, is de heer J. F. Van Heuckelom gehuldigd in verband met zijn veertig jarig lid maatschap van de Bond. Nadat de jubilaris was gefeliciteerd door de voorzitter van de plaatselijke afde ling, de heer P. Wentzler, sprak de districtsbestuurder, de heer G. de Heus de jubilaris toe. Hij roemde vooral de verdiensten van de heer Van Heuckelom als oprichter en eer ste voorzitter van de afdeling Hulst. Het wa3 psreker dan ook een groot genoegen de heer Van Heuckelom het gouden Bonds-insigne te kunnen op spelden. Mevrouw van Heuckelom werden bloemen aangeboden. Er werd ook een forum gehouden, waarin zitting hadden de heren De Heus, A. van Raemsdonck, als voor zitter van dc K.A.B., de heer J. v. d. Voorde, districtsbestuurder van de K-A.B.. en de heer Wenzler. Er was o.a. een voor Hulst Interessant ge geven te verwerken, n.l. over de open stelling van de winkels op zondag. De heer De Heus zei, dat de bond stel ling zal nemen tegen deze openstel ling voor wat het werken door dele den van de H.K.W. betreft. Met stem verheffing riep de districtsbestuurder uit „over deze kwestie zijn de laatste woorden nog niet gevallen". De verdere avond werd verzorgd door het dansorkest „The Handy Boys". Dankdag voor het gewas De jaarlijkse „Dankdag" voor het gewas wordt in O. Zeeuwsch-Vlaan- deren op verschillende data gevierd. Voor Hulst werd deze „Dankdag" vastgesteld op woensdag 4 novem ber a.s. In de Ned. hervormde kerk zal des avonds een extra-dienst wor den gehouden. SAS VAN GENT Lezing over Griekenland De samenwerkende personeelsver enigingen te Sas van Gent en de plaatselijke Z.V.U.-afdeling, hadden donderdagavond in het sociaal ge bouw van de N.V. Stijfsel- en Glu- cosefabriek „Sas van Gent" een le zing over Griekenland georgani seerd, die werd gegeven door dc heer Willem Enzinck uit Oostburg. Spre ker verduidelijkte zijn zeer interes sante lezing met een aantal zwart wit en kleurendia's. TERNEUZEN Bak- en kookvoorlichting De Temeuzense afdeling der N.V.V.- vrouwenbond was woensdagavond te gast bij de N.V. P.Z.E.M., waar de huishoudlorares mej. J. R. Lansu 'n demonstratie met toelichting gaf over elektrisch koken en bakken. De cu linaire nvoglijkheden werden door de talrijke bezoeksters aandachtig gade geslagen, terwijl zij bovendien in de gelegenheid werden gesteld, de resul taten to proeven. (Slot van pag. 1) feer verder. Hij bepleitte daarbij ver sterking van het bedrijfskapitaal en betere financieringsvoorwaarden. „Ik geloof dat „Zexibel" zich thans "onverwijld moet gereedmaken om aan de tonen, wat er op het gebied van de vlootverbetering concreet aan de orde is", aldus de voorzit ter. Hij lanceerde de gedachte om een deskundig rapport te doen sa menstellen, in nauw overleg met de bedrijven. Omtrent een betere scholing, deed de voorzitter een beroep op de vissers om de visse- rijschool niet te beschouwen als een school voor Walcheren, maar voor geheel Zeeland. Huisvestings problemen kunnen volgens de heer Lockefeer worden opgelost- Spre ker hoopte dat het punt vorming en onderwijs nog eens een uitge breide belichting zon krijgen op een mogelijk in 1960 te beleggen Volkshogeschoolbijeenbomst te Vlissingen. Groot werk Een daad van historische betekenis noemde de voorzitter de instelling van het Produktiviteitscentrum voor het Visserijbedrijf, dat op 11 novem ber a.s. door de minister van Land bouw en Visserij zelf in bedrijf zal worden gesteld. „Hier ligt een groot werk en hieraan zal ook onze orga nisatie intensief meewerken. Door „Zevibel" is als lid van het fondsbe- bestuur voor de aanvoersector aange wezen de heer A. P. R. Rammelo. De verdeling der gronden in de Wad denzee noemde spreker een belangrij ke zaak. De instelling van een com missie, die belast is met de verdeling van de percelen in de Waddenzee, komt tegemoet aan de wensen van de organisatie. De voorzitter zeide er op te vertrouwen dat de minister van financiën, voor wat Zeeland be treft, zal kunnen besluiten tot uit gifte van vrijgekomen percelen. T elegram Tenslotte besteedde de heer Locke feer enige aandacht „aan de sombere horizon, die de Deltawerken voor on ze Zeeuwse Visserij betekenen", zo als hij dat noemde. Meer in het bij zonder nam de voorzitter de directe gevolgen en de schaderegeling, zoals bedoeld in artikel 8 der Deltawet, on der de loep. Hij wees daarbij op de memorie van toelichting bij de be groting, waarin de minister van SINT-JANSTEEN St.-Nicolaasactie In tegenstelling met andere jaren wordt het St. Nikolaasfeest te Sint Jansteen nu niet georganiseerd door de stichting „Steen Vooruit", doch door de plaatselijke K.A.B. afdeling in samenwerking met de midden stands vereniging „St. Paulus." Ook vindt er dit jaar geen huis-aan- huis collecte plaats en wordt er geen gemeentelijke subsidie aangevraagd. Uitnodiging toneelvereniging De r.-k. toneelvereniging „St. Jan" te St. Jansteen heeft van het r.-k. liefdehuis „St. Liduina" te Hulst een uitnodiging ontvangen om het Vlaam se blijspel „De filozoof van Hagem" aldaar op te voeren. Aan deze uitnodi ging zal de toneelvereniging gaarne gehoor geven. Nieuw stuk in studie De r.-k. toneelvereniging „St. Jan" te St. Jansteen heeft de keuze laten vallen op het kerststuk. „Een Kinde- ke is geboren" van Gaston Martens. De repetities beginnen volgende week terwijl op 27 en 28 december a.s. de uitvoeringen zullen plaats vinden onder regie van A. Mertens. Bouwactiviteit in St.-Jansteen De bouwactiviteit te St. Jansteen is de laatste tijd.erg toegenomen. Zeer binnenkort zal met de bouw van drie woningen worden begonnen aan de hoek Beatrixstraat-Oude Drydijck en tweemaal twee woningen in de Put tingstraat. Met de bouw van tien woningen in de buurtschap Heikant is reeds èen aanvang genomen, ter wijl nog dit jaar vijf woningen langs de Geslechtendijk gebouwd zullen worden. Plannen voor diepvrïesinsfallatie Er bestaan van particuliere zijde te St. Jansteen plannen om tot het bou wen van een diepvriesinstallatie over te gaan. Gedacht wordt aan 32 boxen van elk 200 liter inhoud. Gezien de grote belangstelling tot het huren van dergelijke boxen zal, wanneer men tot realisering hiervan komt, er in een grote behoefte voorzien zijn. WESTDORPE E.H.B.O. vergaderde De plaatselijke afdeling van de E.H. B.O. te Westdorpe hield een verga dering in het café „Het oudt Raed- huis". Tijdens deze vergadering wer den diploma's uitgereikt aan de ge slaagde léden van de afdeling. Dit waren de dames Anny van Vooren, Anny Daelman, Lijda van Geetsum, Lily Laurijs, Gonny Verhoolsel, Geor gette Vernaeve, Lidw. de Bock en Riet Remerij, en de heren Frits Jans- sens, Fr. Dierickx en A. Tushuysen. De diploma's werden uitgereikt door de waarnemend burgemeester de heer E. de Maertelaere. Hierna hield de heer R. Plasschaert aan de hand van kleurendia's nog een lezing over het zonne-eiland Mallor- Prijskaarting In het café bij de heer J. Gijsel te Westdorpe werd een prijskaarting gehouden ten bate van de junioren van de voetbalvereniging RIA. De uitslag van deze kaarting was: 1. C. Audenaerd en A. v. d. Abeele; 2. L. de Smet en E. Marcus; 3. R. Goethals en A de Kever; 4. J. Du- rinck en F. Audenaerd; 5. P. de Smet en Ph. de Guchteneire. De extra prijs werd gewonnen door E. de Smet en C. v, Troost. landbouw en visserij zegt, dat het Deltaplan dwingt tot nader onder zoek van de mogelijkheden, de Ne derlandse oestercultuur, tot nu toe de tweede in Europa, voor algehele ondergang te behoeden. „Voor de gamalenvlssers van Arnc- muiden en Veere is een nieuwe ha ven in Colijnsplaat toegezegd. De vraag is accuut, wanneer aan deze nieuwe haven zal worden begonnen. Op 1 augustus hebben wij hiervoor audiëntie aangevraagd bij de minis ter. Tot op heden mochten wij hierop geen antwoord ontvangen. Naar spr. had vernomen heeft ook het college van G.S. zich tot de minister gewend. Hij stelde voor in een telegram aan de minister kenbaar te maken, dat men nu zonder uitstel een beslissing tegemoet ziet om aan de haven te Colijnsplaat te beginnen en tevens te vragen om hierover een audiëntie toe te staan. Het telegram werd onder grote in stemming aan de minister verzon den. De toepassing van artikel 8 der Del tawet blijft, volgens de voorzitter in het duister gehuld Hij wees in dit verband op de schadecijfers (lie prof. Haccou voor de Commissie van Dertien in een rapport heeft uitge bracht. „Hoe gaat de commissie ex art. 8 hier gebruik van maken, hoe gaat zij werken en hoe heeft zij ge werkt", aldus de vraag van de heer Lockefeer. Spreker betreurde het dat de commissie alleen maar bestaat uit ambtenaren van verschillende minis teries. De voorzitter meende, dat in een uitvoerig schrijven de bezwaren over de samenstelling van de com missie naar voren moeten worden gebracht. Na de toespraak van buremeester Lockefeer gaf drs. G. Hartstra, se cretaris van het Visserijschap, een uitvoerige uiteenzetting over de be tekenis van het Visserijschap. Na afhandeling van enkele huishou delijke zaken, begaf het gezelschap zich naar het oude raadhuis van Zie- rikzee, waar het gemeentebestuur „Zevibel" officieel kwam begroeten. Burgemeester mr. F. Th. Dijckmecs- ter, die door ziekte verhinderd was aanwezig te zijn, werd vervangen door de loco-burgemeester de heer M. C. Verheijen. Deze wees in een toespraak op de historische banden die Zierikzee door de eeuwen heen met de visserij heeft gehad. Burge meester Lockefeer sprak daarop nog een woord van dank. AXEL „Boek en Jeugd" werd een succes De tentoonstelling van „Boek en Jeugd" in de leesbibliotheek te Axel, werd dezer dagen door de voorzitter, ds. A. van Leeuwen, officieel geslo ten. In een enthousiaste speech uitte deze namens het bestuur zijn grote voldoening, dat deze tentoonstelling voor de jeugd, in deze kinderboeken week, zo uitstekend is geslaagd, dank zij de deskundige voorlichting van mw. Riebel. Zij vertolkte op prettige en rustige wijze de bezoekers, het onderwijzend personeel en de jeugd, het grote nut van lezen van ccn goed boek, waar mede de kennis voor de toekomst op hoger peil wordt gebracht. Zeer prettig vond spreker het. dat de ou ders en verschillende andere belang stellenden met zoveel interesse van de tentoonstelling en ook van de bi bliotheek hadden kennis genomen. Het bestuur is zeer dankbaar dat deze tentoonstelling zo goed is ge slaagd. Men hoopt actief te blijven ten voordele van de jeugd en het overig lezend publiek van deze ge meente en haar omgeving. Het aantal bezoekers bedroeg ruim 500; hieronder begrepen diverse klassen van scholen met hun onder wijzers. Jammer dat enige scholen wegens herfstvakantie gesloten wa ren en het ruwe weer op diverse uren het bezoek niet aanspoorde. Tentoonstelling kleurkanaries Ook dit jaar zal de vereniging „De Zeeuws-Vlaamse Vogelvrienden" te Axel weer trachten met Kerstmis een grote show van kleurkanaries te organiseren. Deze tentoonstelling, welke als het ware reeds een traditie is geworden, trok vorig jaar een recordbelangstelling. Men is reeds doende de nodige voorbereidingen te treffen. Weg bijna gereed Te Spui (gem. Axel) is men thans bezig de laatste hand te leggen aan de verbetering van de provinciale weg TerneuzenAxel. Het wegdek is opnieuw bestraat met klinkers; de gevaarlijke bocht is vrijwel geheel weggewerkt. Het rijwielpad, waar aan thans nog wordt gewerkt, ls nu „vrijliggend", zodat deze verbete ring, welke bijna geheel is uitge voerd, een zeer belangrijke verbete ring zal betekenen voor het inten sieve verkeer op deze drukke weg. Burgerlijke stand TERNEUZEN. Bevallen: P. W. Scheele—Van Ham, d.; J. Boerbooms—De Mul, z.; T. R. Goet halsLaurijs, z.; A. MolewijkHarte, d.; J. Buter—Van Delft, z.; A- Verstraten— De Feijter, z.; G. Rotthier—De Maes- schalck. d.: A. W. Houg—De Hullu, d.; M. M. C. Coone—Rammeloo, d. Ondertrou'.vd: P. F. Lauret, 19 Jaar eti M. M. M. de Fouw, 20 j.; W. A. Vermeulen. M. W. de Fouw. 20 jar: W A- Vermeulen. 49 jaar en M. A. Herrel. 41 jaar; A. J Ko- lijn, 25 jaar en J. M. Ch. Soors 22 Jaar: M. van Langevelde, 26 jaar en E. de Blaeij, 21 jaar. Getrouwd: J. A. P de Jonge, 28 Jaar en E. M. Gort, 16 Jaar; G. Kaijser, 21 Jaar cu J. Kaijser, 22 jaar. Overleden: G. Poppe, 64 jaar. e. van J. de Ridder; P. Jansen, 73 jaar, e. van K. Ha- roelink; P. Fermont, 62 Jaar, e. van M. M. Kaas.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 3