Middelburgs begroting 1960 in evenwicht met li ton onvoorzien Ernstige autobotsing onder Rilland-Bath Zeeuwse Almanak WYBERT VOORTREKKERS HIELDEN HUN JAARLIJKSE „GROTE TREK" ifVin ITT Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 2 NOVEMBER 1959 UITKERINGEN VERHOOGD Volgens B. en W. minder financiën voor gemeente na nieuwe verhoudingswet DE GEAIEEXTEBEGROTING van Middelburg voor I960 is de raad in ontwerp sluitend aangeboden. In hun begeleidingsbrief concluderen B. en W., dat het beeld van deze begroting redenen tot tevredenheid geeft nu het daarbij gelukt is ook voor het komende jaar het budgettaire even wicht te bewaren. Met inbegrip van de le nota van wijzigingen zijn de inkomsten en uitgaven van de gewone dienst geraamd op 10,33 miljoen, met een post voor onvoorziene uitgaven van f ƒ126.780,53, te weten f 36.427,13 normaal onvoorzien en f 90.353,10 kapitaalslasten. De le wijzigingsnota heeft betrek king op de verhoging van de per centages voor de algemene en be lastinguitkering. Nadat deze begro ting namelijk in ontwerp gereed was deelde de minister van bin nenlandse zaken in een schrijven mee, dat in afwachting van de fi nanciële verhoudingswet 1959 de algemene uitkering uit het gemeen te fonds verhoogd wordt van 154 tot 158%, en de belastingnitkering van 144 tot 148%. Daardoor kon den deze ramingen respectievelijk verhoogd worden met f 41.439,50 en f 12.413,60 bij een totaal vau 1 inwoners. De algemene uit kering is thans geraamd op ri f 1.977 miljoen enjde belasting ruun hguit- kering op ruim 547.'"" Bij de bepaling van deze voorschot- bedragen heeft de minister de ge meenten in staat willen stellen voor lopig voor 1960 zodanige inkomsten te ramen als noodzakelijk en moge lijk is. Bij do bepaling van de hoogte der voorschotten is nog geen reke ning gehouden met de financiële ge volgen voor de gemeenten van de voorgenomen sanering van het alge meen burgerlijk pensioenfonds, van de looncompensatie wegens huur- en melkprijsmaatregelen in 1960 of van eventuele andere maatregelen betref fende lonen en salarissen van het overheidspersoneel. Bij de samenstelling van de ontwerp begroting hebben B. en W. nog geen ïekening gehouden met de aanstaan de nieuwe regeling van de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten. Zij achten het namelijk ongewenst de inhoud van nog geen rechtskracht bezittende regelingen te verwerken, terwijl tal van gegevens, waarnaar de nieuwe uitkeringen zullen worden gedaan niet bekend zijn, en het ont werp een bepaling inhoudt, waardoor elke gemeente voor 1959 tot en met 1963 een totaal aan uitkeringen ge garandeerd wordt, waarop krachtens de oude regeling aanspraak bestond uit 195S. Achter blijven Op de van vele zijden geuite kritiek op het wetsontwerp willen B. en \V. niet ingaan. Wel merken zij op, dat do ontwerp-regeling in feite neer komt op een andere verdeling van dezelfde hoeveelheid middelen. Dit heeft volgens het college in het alge meen tot gevolg, dat de kleine ge meenten in meer of minder aanzien lijke mate achterblijven bij wat de oude regeling bood. „Wij hebben do indruk" aldus B. en W., „dat onze gemeente tot de laatste groep zal be horen, hoewel wij nog geen becijfe ring konden laten samenstellen". In het kort gaan B. en W. hierna in hun brief in op de inhoud van het wetsontwerp. Zij wijzen er hierbij op, dat in de plaats van de wegvallende uitkeringen (compensatie wegens ver mindering van opbrengst van de hoofdsom en de opcenten op de per sonele belasting en de opcenten op de grondbelasting) komen: Uit het gemeentefonds een genormeerde vooruitkering voor de lager onder wijskosten, een algemene uitkering uit het gemeentefonds, waarvan het basisbedrag bepaald wordt door 5 factoren, alsmede eventueel een aan vullende bclastinguitkering en een aanvulling of verhoging van de al gemene uitkering. Uit. 's rijks kas wordt dan nog een aanvullende uitke ring voor de kosten van het nijver heidsonderwijs verkregen. In vergelijking met de begroting 1959 vertonen enkele ramingen belangrijke afwijkingen. Zo steeg het nadelig saldo van het nijver heidsonderwijs met ruim f 40.000. Daartegenover staat, dat het ex ploitatietekort van de Godshuizen (gasthuis, bejaardenhuis Heren gracht) bijna f 54.000 lager ge raamd kon worden dan in 1959. Daar het mogeUjk is geweest meer verplegend personeel aan te trek ken, is een hogere opbrengst we gens verpleeggelden geraamd van i 100.000, waartegenover uiteraard de hogere lasten door toeneming van het aantal verpleegsters staan. Het nadelig exploitatiekort voor de burgerlijke instelling maatschappe lijke zorg is 450 groter geworden en is nu geraamd op 541.300. Het nadelig saldo van de brandweer voor deze dienst is nu ook een aparte begroting opgesteld is ruim 110.000, waarin even wel de vol ledige last van de nieuwe brand weerkazerne is begrepen. Een lager nadelig saldo hadden de Bescherming Bevolking (ruim 6300), de slacht huiskeuringsdienst (rond 8300), alsmede de reinigingsdienst 7250). Ook het aandeel in de Zeeuwse Mu ziekschool kon 5000 lager ge raamd worden, omdat de lesgelden verhoogd werden en de gemeente lijke bijdragen in de kosten van de balletschool vervielen. Tevens werd voor het sluitend maken van de ont- werp-begroting de opbrengst van de vermakelijkheidsbelasting van de Miniatuur 20.000) in de gewone dienst gelaten, hoewel B. en W. wil len trachten de werkelijke opbrengst over 1960 te reserveren. Voor de restauratie vau oude gebomven hebben B. en W. een bedrag van 50.000 uitgetrok ken, waartegenover een rijksbij drage van 25.000 staat. Voor storting in het saneringsfonds Is 10.000 geraamd. B. en IV. stellen ook enkele voor stellen in het vooruitzicht: voor ver hoging van de 'waterleidingtarieven en voor een nieuwe retributie- en precarioverordening, waarin een be langrijke verhoging van deze heffin gen is opgenomen. De kapitaalwerken, die B. en W. in 1960 willen uitvoeren (2 kleuter scholen Stromenwijk, nieuwe ulo Nieuwe Haven, loswal industrieter rein, verplaatsing Maljers en trans actie Polak) vergen cên bedrag aan lasten van 95.340. Aan dekkings middelen konden zij 78.500 aan wijzen, zodat nog 17.000 ongedekt bleef. Door de verhoging van de uitkeringen uit het gemeentefonds kon het onderdeel kapitaallasten van de post onvoorziene uitgaven ver hoogd worden met 45.353,10. Hier door zijn de 17.000 gevonden, waar na nog 28.353,10 beschikbaar blijft. Dit bedrag wil het college reserve ren voor de vernieuwing van school J, waarvoor de kapitaallasten in het le jaar geraamd zijn op 35.800. B. en W. hopen de ontbrekende 7447 in de loop van het dienstjaar nog te kunnen aanwijzen- De gewone dienst sluit (met inbe grip van de le wijzigingsnota) aan inkomsten en uitgaven aan 10.336227. 13 (vj 10.259021,79), zonder het verrekenhoofdstuk 6.479.769.89 6.503.1S0,27). De kapitaaldienst wijst met inbegrip van de 2e tot en met 5e nota van wij zigingen 32.211.150,49 uitgaven aan en 30.490.286,95 aan inkomsten, 'n geraamd tekort dus van 1.720.863,54 Vorig jaar was er een tekort aan financieringsmiddelen op lange ter mijn van ruim 4 2 miljoen. Wijzigingen De wijzigingennota's van de ka- pitaalsdienst hebben betrekking op uitbreidingen voor het water leidingbedrijf 104.500) elek triciteitsbedrijf (f 171.000 en 68.000), gasbedrijf 9^.000) en de reinigingsdienst 40.000). Voor de reinigingsdienst betreft dat de aanschaffing van een 3e vuilnis wagen. Voor het waterleidingbedrijf zijn de volgende uitbreidingen ge raamd: afrastering duinen 3000, fil ters 25.000, bedrijfsgebouwen Oranjezon 10.000, buizennet 25.000, dienstleidingen 25.000 en watermeters 7500. In verband met de steeds stijgende waterbehoefte zullen in de toekomst diverse kost bare maatregelen genomen moeten worden ter vergroting van de leve ringsmogelijkheid. Het fonds hier voor zal per 1 januari 1960 60.000 groot zijn. De 68.000 van het elek triciteitsbedrijf zijn geraamd voor Electrolux brengt 4-vaudig comfort in 1 wasmachine! .1 I: 1 SlÉif I, DubMuaiiJig' kuip: Uit ttpjl tlvfl htttluk wam! 3. Ruiterij stalen binmnkuip: geen springend email, geen roestvlekken! Ingebouwde cleclriscke verwarming l 4. Waterafvoer pómpgein gemors, geen gesjouw met emmers watert 1 rs, VH tiert Bespreking herindeling met C.H.U.-fracties 13 november De besprekingen over de grenswij zigingsplannen voor de gemeenten op Walcheren, die leden van de beide Kamerfracties der C-H.U. met de Walcherse gemeentebesturen aange vraagd hebben, zal gehouden worden op vrijdag 13 november a.s. Het me rendeel der gemeentebesturen be richtte aan de vereniging van B. en S. op Walcheren, dat zij deze bespreking wel op prijs stelt. Waar de bijeen komst gehouden wordt, is nog niet bekend. „Waterleidingkwestie" in Terneuzense raad Bij de stukken, die de Terneuzense raadsleden voor de vergadering van donderdag a.s. ter bestudering kre gen toegezonden, bevond zich zo als gebruikelijk een lijstje van In gekomen stukken. Onder punt i van dit lijstje wordt melding gemaakt van „correspondentie met do N.V. Waterleiding Maatschappij Zeeuws- Vlaanderen, in verband met bet door de vertegenwoordiger van de ge meente uitgebrachte verslag". B. en W. stellen voor dit stuk voor kennisgeving aan te nemen. Zoals men zich zal herinneren werd in een vorige raadszitting ernstige kritiek uitgeoefend op het beleid bij de N.V. De heer R. Vrïeling (v.v.d.) (vertegenwoordiger voor de gemeen te in de aandeelhoudersvergadering van de N.V.) bracht in de raadsver gadering rapport uit van zijn bevin dingen ten aanzien van het beleid bij de waterleidingmaatschappij. Wijziging telefoonnummer P.Z.C.-kantoor Goes r Het P.Z.C.-kantoor, Grote i p Markt 2, Goes, is voortaan te- lefonisch uitsluitend bereik- baar onder no. l 4254 I C (2 lijnen) uitbreidingen in nieuwe woonwijken en voor de verbetering van bestaande wijken. De voornaamste uitbreidings- posten voor het gasbedrijf zijn: bui zennet 30.000. aansluitingen 25.000, gasmeters 20.000 en be strating terrein Molenwater met rio lering 10.000. WANDELTOCHT ROND MIDDELBURG Regen kon stemming onder tippelaars niet bederven Zaterdagmiddag organiseerden de voortrekkers van de Christiaan de Wet-stam te Middelburg hun jaarlijk se wandelmars „De Grote Trek", waarvoor ditmaal ook deelnemers bui ten Walcheren waren uitgenodigd. In totaal waren er 24 groepen, ongeveer 475 jongens en meisjes, die aan deze „Grote trek" met enthousiasme deel namen. 's Middags omstreeks twee uur werd gestart van het r.h.b.s.-torrein aan de Spanjaardstraat; de padvindsters, verkenners en zeeverkenners voor de 16 km mars en de welpen en kabou- tevs voor een tocht van 8 km. De Middelburgse padvindersband bracht de groepen naar de stadsgrens. Voor de groep die de beste algemene indruk maakte er wérd hierbij ge let op de wijze van marcheren, kle ding en de steming onder de „tippe laars" waren er schildjes. De eeste kabouters en welpen mochten van geluk spreken! Precies voor de grote regenbui waren zij terug. Bij do zeeverkenners, verkenners en padvindsters was dit evenwel anders. Opleiding bakker aan Terneuzense L.T.S. Besprekingen tussen de Inspectie van het Nijverheidsonderwijs en verte genwoordigers van de Bakkerij Stich ting, hebben tot resultaat gehad dat de Lagere Technische School te Ter- neuzen is aangewezen voor een op leiding tot brood- en banketbakker. Het ligt in de bedoeling van het schoolbestuur om reeds in de eerste week van november (deze week dus) te beginnen met een opleiding aan de avondschool. Eventueel als part-time-onderwijs één middag plus aansluitende avond voor reeds in het bedrijf werkza me leerlingen, die dan worden opge nomen in het leerlingenstelsel. Voor deze cursus hebben zich tot nu toe 17 leerlingen opgegeven. Gehoopt wordt per 1 augustus 1960 te kunnen beginnen met een volledige dagoplei ding. De kosten worden door het bestuur voor het eerste jaar begroot op 3450. t-Iicrin zit een bedrag van 1700, voor aanschaf gereedschappen. Van deze kosten zal het rijk 70 9ó voor haar rekening nemen terwijl van de overblijvende kosten, 40 op andere gemeenten kan worden verhaald, zo deelt het college van B. en W. van Terneuzen de raad mede. Zij stelt de ze raad die op donderdagavond aanstaande in openbare zitting bij eenkomt voor, te besluiten tot no- digvcrklaring van deze instelling aan de Technische School. fAdvertentie Op de rijksweg onder Rilland-Bath ontstond zondagavond een gecompli ceerd verkeersongeval, waarbij drie auto's waren betrokken. Op de foto: de resten van de auto uit Middelburg, die in volle vaart inreed op twee stil staande. wagens, welke kort tevoren met elkaar in botsing waren geko men. Foto P.Z.C.). VAN TOT De Wissenkcrkse heer C. Ketelaar heeft onlangs een bijzonder initiatief genomen: hij organiseerde een loterij, die de prijs van een bariton moest VRAAG Het regende pijpestelenzaterdagmid dag, toen mama met haar kroost in de binnenstad van Vlissingen aan het winkelen was. Guur herfstweer was het, met venijnig koude wind- en regenvlagen. Moeizaam trok mama van winkel naar winkel om de voor het weekeinde benodigde inkopen te doen. De kinderen trokken opgewekt mee regen en wind deerden de jeugd klaarblijkelijk niet. Regen en wind deerden de jeugd zelfs zó weinig, dat Jetty, drie hele jaren oud, zich, plotseling tussen twee re genvlagen in, trouwhartig tot haar loeder wendde en de in de afgelopen ven zonnige zomermaanden talloze Aaien gestelde vraag nog eens in volle ernst debiteerde. Jetty vroeg: ,J&ag ik eon ijsje f bijeenbrengen voor het jubilerende muziekgezelschap „Apollo". De heer Ketelaar heeft succes gehad: de ba riton, een kostbaar instrument, is er gekomen. In het repetitielokaal van „Apollo" heeft de loterij-organisator het instrument aangeboden aan Apollo's voorzitter, de heer 1. Stok man. Boven de dank van de heer Stokman mocht de heer Ketelaar 'n enthousiaste muzikale hulde in ont vangst nemen. COMITÉ. Te Sint Jansteen is een voorberei dend comité geformeerd, dat de mo gelijkheid, een verenigingsgebouw te stichten, zal onderzoeken. Het comité zal tevons een eventuele verbetering van het bestaande patronaatsgebouw bezien. Elke vereniging, die van het gebouw gebruik maakt, heeft een be stuurslid als afgevaardigde in het comité. JUBILEUM. Het tehuis „Avondlicht" te Krui- ningen bestaat. 25 jaar. Donderdag 5 november a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat het officieel werd geopend. Dit feit zal a.s. donder dagmiddag met een bijeenkomst In het gebouw worden herdacht. GROTE RAVAGE Twee zwaar, drie licht gewonden Bij een gecompliceerd verkeers ongeval op de rijksweg te Ril land Bath tussen wachtpost 11) en 20, zijn zondagavond om streeks zeven uur twee perso nen zwaar- en drie licht gewond. Levensgevaarlijk gewond werd mevrouw Hoogenboom uit Mid delburg. De toestand van de vier andere gewonden allen werden naar het algemeen bur ger gasthuis te Bergen op Zoom vervoerd was gisteravond laat bevredigend. De ravage na het ongeval was groot: twee auto's en een motorrijwiel wer den geheel vernield en een der de wagen werd licht bescha digd. Binnen een tijdsbestek van vijf mi nuten deden zich twee aanrijdingen voor. De eerste, botsing was tussen een uit de richting Goes komende Belgische personenauto met drie in zittenden cn een van tegenovergestel de zijde naderende wagen, waarin het uit Aruba afkomstige echtpaar De RooyBurm was gezeten, dat met verlof in Vlissingen vertoeft. Waarschijnlijk doordat de Belgische wagen is geslipt, reden beide auto's op de rechte, maar door de regen nat- geworden weg op elkaar. Niemand werd daarbij echter gewond; wel was er enige materiële schade. Inmiddels was de 44-jarige motorrij der A. G. uit Terneuzen genaderd, die zijn motorrijwiel langs de kant van de weg parkeerde om daarna het ver keer te regelen. De inzittenden van de beschadigde auto's stonden juist de schade op te nemen, toen uit de richting Bergen op Zoom een auto kwam, welke bestuurd werd dooi de ongeveer 50-1arige Middelburgse automobilist J. Hoogenboom, een be kend K.N.VB.-scheïdsrechtcr. In volle vaart In volle vaart reed deze auto op de stilstaande wagens in. De ge volgen waren ontstellend. Het echtpaar De Roolj werd tegen het Bescherm I Uw keel en voorkom verkoudheid met wegdek geslingerd, het motorrij wiel werd gekraakt, de Belgische personenauto kreeg een zware klap, terwijl de wagen van het echtpaar De Roolj in de flank werd gegrepen en aan de linker zijde van de weg in de berm werd geslingerd. Do wagen van de heer II. sloeg daarna nog tweemaal over do kop, om vervolgens als een hoop verwrongen staal aan de rechterzijde van de weg, gedeelte lijk in de berm en op de weg te recht te komen. Hevrouw H. werd levensgevaarlijk gewond, terwijl een tienjurig zoontje cn een bejaard echtpaar, die eveneens in de wagen zaten, lichte verwondin gen opliepen. De heer H. zelf had weinig letsel bekomen. Van het aangereden echtpaar was de heer De R. er het ergst aan toe. Hij liep een zeer ernstig beenkwetsuur en een slagaderlijke bloeding op; zijn vrouw brak een been. Nadat dokter J. P. Roos uit Krab- bendijke en dokter Van de Kar uit Woensdrecht eerste hulp hadden ver leend, werden de vijf gewonden met twee ziekenauto's naar het Algemeen Burger Gasthuis te Bergen op Zoom overgebracht. De rijkspolitie en de vrijwillige brandweer van Rilland-Bath regel den het. verkeer. Tijdens het rogelen van het verkeer deed zich nog een ongeval voor, waarbij twee uit de richting Bergen op Zoom komende personenauto's, respectievelijk be stuurd door V. uit Rhoon en J. F. van der W. uit Oosterland waren be trokken. De aanrijding ontstond toen V. moest afremmen en Van der W. dit te laat opmerkte. Zijn auto reed tegen de achterzijde van de andere wagen. Er was enige mateHële scha de. Doordat zij een grotere tocht moesten maken, konden "zij net niet voor de „bui" binnen zijn, zodat zij opgewekt maar drijfnat aan de finish arriveer den. De uitslag bij de verkenners, zeever kenners en padvindsters was als volgt: 1 Duinvendel van de Gouden Cirkel- groep te Middelburg met 139 punten; 2 Golfbrekers, Vlissingen, 138; 3 Ka pitein van Decken-gi oep, Terneuzen, 137,5; 4 en 5 Lutem-groep en de Paul Krugergroep, Middelburg, 134; 6 E.O. S.-groep. Terneuzen. 131; 7 Dieren- vendel, Gouden Cirkelgroep, Middel burg, 124; 8 Doorman-groep, Ter neuzen, 123; 9 Viking, Vliss-, 120; IQ pe Watergeuzen, Vlissingen, 106 en 11 Berdenis van Berlekom-groep, Middelburg, 104. Kabouters en welpen: 1 Dukabo-kring van de Golfbrekers te Vlissingen, 154 punten; 2 Berdenis van Berlekom-groep horde I, Middel burg. 149; 3 en 4 Paul Kruger-groep, Middelburg en Michiel Adriaansz. de Ruyter-gröep, Vlissingen, 146; II van de Vikings, Vlissingen, 145; St. Willibrordus, Vlissingen 143; 7 en 8 v Totemkring en Berkensboskringen van de Gouden Cirkelgroep, Middel burg. 122; 9 horde II van de Berdenis van Berlekom-groep, Middelburg, 141 10 E.O.S.- II, Terneuzen, 139; 11 Doorman-groep, Terneuzen, 138; 12 en 13 Onze Lieve Vvrouw van de Pol der-groep en Lutemgroep, Middel^ burg, 135. Bijeenkomst in Aardenburg sloot Z.L.M.-expositie af Iu hotel „De Rode Leeuw" to Aar denburg is vorige week een besloten bijeenkomst gehouden ter afsluiting van de Z.L.M.-tentoonstelling. Op deze bijeenkomst waren onder meer aanwezig de commissaris der konin gin, jhr. mr. A. F. C. de Casenibroot en echtgenote, burgemeester en me vrouw Vun Dongen uit Aardenburg, notaris en mevrouw Mijs uit Oost burg en mr. J. F. G. Schllngemann en echtgenote uit Goes. Voorts waren aanwezig het. krlngbe- stuur van de Z.L.M. in west Zeeuwsch- Vlaanderen, afgevaardigden van de Bond van Plattelandsvrouwen, van de L.J.G., van de gemeente Aarden burg en van diverse commissies, die onderdelen van de tentoonstelling hebben verzorgd. De kringvoorzitter, de heer M. de Bruyne, opende de avond en memoreerde het welslagen van do Z.L.M.-dagen. De verdere lei- ding van de avond berustte bij de tentoonstellingsvoorzitter, de heer J. "van Dijke, die alle Instanties en per sonen dlc tot het welslagen hebben medegewerkt, dankte. Hij reikte ver volgens enkele herinneringsalbums en -tegels uit. De commissaris der koningin feliciteerde de kring met 't succes en zei de toekomst voor dit gewest met vertrouwen tegemoet te zien. Burgemeester Van Dongen zei met groet bewondering do voorberei dende werkzaamhedecn gevolgd te hebben. Wat bedoeld was als land bouwtentoonstelling, is volgens hem uitgegroeid tot een manifestatie die tot eën grote propaganda voor de streek heeft geleid. Dit bewijst volgens de heer Van Dongen, dat activiteiten vanuit de streek wel degelijk constructief kun nen zijn. Mr. J. F. G. Schllngemann wenste de streek namens het hoofdbestuur van de Z.L.M. geluk met de gehouden ten toonstelling en legde er de nadruk op. dat de kring bewezen heeft over een goed jong kader to beschikken, dat vooral op organisatorisch gebied de toekomst met vertrouwen tege moet doet zien. Na hem voerden nog verschillende sprekers het woord. Voor het filmjournaal van de Z.L.M.- dagen werd vertoond, bracht me vrouw Van Dijke nog de dank van de Bond van Plattelandsvrouwen over voor tie ondervonden samenwerking. De lieer De Bruyne dankte in zijn slotwoord vooral de tentoonstellings commissie voor het werk, dat ze dit jaar voor de Z.L.M. en de streek heeft gedaan. Universitaire examens Aan de rijksuniversiteit- te Utrecht slaagden voor het propedeutisch exa men veeartsenijkunde de heren J. Stevonse te Scnore en J. Gaalteer te Ovezande; voor het propadeutisch- examen geneeskunde de heren B. van Fraassen te Goes en M. Straub to Kloetingc. VANDAAG. Middelburg Schouwburg: „Jerry maakt weer herrie", 20 uur. 18 Jaar: Electro: ..St -Louls Blues". 19, en 21.15 uur. a l.; Vleeshal: Vogel- en bloementen toonstelling, 10—22.30 uur. Vlissingen Alhambra: „Rivalen zien niet om". 19, cn 21 uur, 14 Jaar: LUxor ..Sluiijvaart in do Pacific", 20 uur, 14 jaar. wil leven", 20 uur, 18

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 2