PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Ongeregeldheden bij Stanleystad (Kongo) eisen tientallen mensenlevens Westelijk topoverleg begint 19 december „Zevibel" dringt aan op aanleg van haven in Colijnsplaat DRIE DUITSERS OMGEKOMEN BIJ BOTSING IN BRABANT 202e jaargang - no* 258 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 2 nov. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarn*?. Kleine advertenties (max. 3 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d blad" 25 cent meer. Giro no 359300 P 7 C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Grote Markt 2, tel. 4254 (b.g.g. adv. 2234); Oost burg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red tel. 2094 Opgezweepte menigte liet zich niet kalmeren Nationalistische leider en twee Europeanen in arrest gesteld Onlusten in het bij Stanleystad in Belgisch Kongo gelegen in- heemsendorp Mangobo hebben volgens het Britse persbureau Reuter in het afgelopen weekeinde meer dan zeventig mensen levens geëist. Meer dan 200 mensen zouden zijn gewond. Het bestuur van Stanleystad heeft gisteravond meegedeeld dat er 20 doden, allen Kongolezen, waren. Het verschil in deze opgaven zou onder meer toe te schrijven zijn aan het feit, dat de Kongolezen hun gewonden ook de ernstig gekwetsten zo veel mogelijk meenemen en verbergen. De ongeregeldheden begonnen na een bijeenkomst van de Kongolese Nationale Beweging. Do stedelijke autoriteiten hadden die bijeenkomst verboden. De leider van deze beweging, Patrice Loemoemba, die zijn ge hoor eerst had opgezweept en toen vergeefs had gepoogd het te kalmeren, is zondag aangehouden. Ook een Europeaan (een niet-Belg) en een Euro pese vrouw zijn gearresteerd. Een Europese officier die bij de ongeregeldheden een speer in de buik had gekregen verkeerde gisteravond in levensgevaar. dokters bezig met de behandeling van gewonden. Tot de gewonden behoren aan blan ke zijde twee hoge politiemannen, twee politieagenten en zeven mili tairen, alsook verscheidene ambte naren. Zaterdag zijn een zestigjarige blan ke kolonist en zijn kleinzoon van elf jaar door Afrikanen aangeval len toen zij door Stanleyville re den. Do man heeft een schedel breuk opgelopen en de jongen een gebroken arm. Vorige week heeft Loemoemba's Kon golese Nationale Beweging besloten, niet aan do in december te houden verkiezingen voor plaatselijke raden deel te nemen. Dit besluit volgde op do verwerping door de Belgische mi nister van Kongo, De Schrijver, van haar eis tot uitstel van de verkiezin gen. De K.N.B. wilde eerst onder handelingen met het Belgische be stuur over do plannen voor bet ver lenen van onafhankelijkheid aan het gebied. Ook opstand in gevangenis De opwinding sloeg oolc over naar de gevangenis in het centrum van Stan leyville. Driehonderd gevangenen kwamen in opstand. Traangasgrana ten werden door do gevangenen te ruggegooid. Bij liet herstellen van de orde werden zeven mensen gewond. Het bestuur van Stanleystad heeft samenscholingen van meer dan vijf mensen verboden en er geldt een avondklok tussen 's avonds zes eh 's morgens vijf uur. Tientallen huizen waren door de woedende menigte ge plunderd, een sociaal centrum en ver scheidene vemen werden in brand ge stoken. De wanordelijkheden vrerden bestreden door inlandse troepen on der commando van Belgische officie ren. In het ziekenhuis voor inheemsen te Stanleyville zijn vier ploegen van vijf De onlusten in Stanleystad zouden uitgebroken zijn na een rede van Patrice Loemoemba (foto), leider van de Kongolese nationale beweging. Verdrag met Bonn bijna gereed Naar United Press International van de zijde van het Westduitse minis- terio van buitenlandse zaken ver neemt is het Duits-Nederlandse ver effeningsverdrag, dat alle lopende kwesties uit de weg moet ruimen, nu in hoofdzaken gereed en zal het nog dit jaar door de ministers van bui tenlandse zaken ondertekend worden. Het verdrag houdt volgens dit pers bureau in, dat de voorlopige grens correcties van na de oorlog ongedaan worden gemaakt. Al het gebied dat toen bij Nederland getrokken werd, en in de eerste plaats de grotere dorpen Elten, Hoen- gen en Wehr, komt op enkele onbe woonde stroken na weer bij Duits land. West-Duitsland verklaart zich bereid een gespecificeerd bedrag be schikbaar te stellen voor de Neder landse slachtoffei-s van het nationaal- socialisme; de tijdens de bezetting in Nederland in beslaggenomen Duitse Auslandsbonds te herwaarderen en in de Dollart een zodanige grenscorrec tie te aanvaarden, dat Nederland een gedeelte ervan kan indijken on> ver zanding van de haven van Delfzijl te voorkomen. Een woordvoerder van liet ministe rie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft naar aanleiding van deze berichten verklaard dat de regeringscommissies van de twee landen bezig zijn de laatste hand te leggen aan de tekst van het ont- werp-verdrag. Eij de Nederlandse regeving bestaat de hoop dat de commissies binnenkort de verdrags tekst in conceptvorm aan de beide regeringen kunnen ycorjeggen. Nehroe: India zal op uitdaging krachtig reageren Premier Nehroe van India heeft op een vergadering verklaard dat de Chinese aanvallen op In disch grondgebied een uitda ging vormen en dat India zijn grenzen met alle beschikbare kracht zal verdedigen. Hij drong aan op nationale een heid en zeide dat alle partijpo litiek terzijde moet worden ge steld. „Al Is China groot, India is ook groot. Wij zullen de uitdaging met kracht en vastberadenheid tegemoet treden", al dus de premier. Nehroe zei dat India zich zal houden aan zijn neutraliteitspolitiek. Er zal geen hulp van buitenaf tegen China worden gevraagd. In 'officiële kringen in Nieuw-Delhi is verklaard dat het Indische leger de directe controle in het gebied van La- dach zal overnemen. Militairen, uitge rust om weerstand te kunnen bieden aan vijandige troepen, zullen de grenspolitie aflossen. Er zal een ke ten van legerposten worden gevestigd, zo werd verklaard. 9 Op een bijeenkomst van het interna tionale filatelistisch verbond te Palermo is besloten een pers- en propaganda com missie ln het leven te roepen om meer bekendheid te geven aan de activiteit van het verbond. Voorts werd besloten o.m. het volgend jaar twee postzegel- tentoonstellingen te houden en wel een te Barcelona van 26 maart tot 5 april en een te Warschau van 3 tot 11 septem ber. Te Parijs na Navo-raad Overwinning voor Charles de Gaulle De westelijke topconferentie begint in Parijs op 19 decem ber. Deze conferentie zal dienen ter voorbereiding van de top conferentie met de Russische premier Kroesjtsjew. Aan de westelijke conferentie zal wor den deelgenomen door presi dent Eisenhower van Amerika, premier Macmillan van Enge land, kanselier Adenauer van West-Duitsland en president De Gaulle van Frankrijk. Dit is gisteravond in de hoofdsteden van de vier deelnemende lan den meegedeeld. Het Witte Huis heeft meegedeeld dat de westelijke topconferentie in Parijs vermoedelijk drie of vier dagen zal duren. Tevens is verklaard dat de ministersconferentie van de Navo volgens plan zal worden gehouden van 15 tot en met 17 december. Deze conferentie biedt een gunstige gele genheid voor het raadplegen van alle Navo-bondgenoten, aldus de pers chef van het Witte Huis, Hagerty. Deze aankondiging betekent voor generaal De Gaulle zijn meest spec taculaire overwinning sedert hij weer aan de macht is gekomen. De Franse autoriteiten zijn te dis creet om deze overwinning voor De Gaulle op te eisen, maar de Franse pers is minder bescheiden en de fei ten maken officiële commentaar on nodig. Tot 21 oktober was in Wash ington, Londen en Bonn het plan dat de Westerse topconferentie eind oktober of begin november zou wor den gehouden, begin december ge volgd door de topconferentie tussen oost en west. bondgenoten onder wie De Gaulle, waarin dit program werd voor- gesteld. Maar op 21 oktober wees >e Gaulle dit voorstel, dat krach tig gesteund werd door Macmillan en dat door Adenauer was goedge keurd, in feite van de hand. Ook Krjestsjew had bekend gemaakt dat hij er voor was dat de top conferentie tussen oost en west zo spoedig mogelijk zou jvorden ge houden. In brieven aan zijn bond genoten noemde De Gaulle verle den week de 19e december als ge schikte datum voor de westerse topconferentie. Premier Kroesjtsjew heeft zaterdag in de Opperste Sowjet (parlement) een rede uitgesproken waarin hij on der meer opmerkte dat het jongste verleden gekenmerkt wordt door eer aanmerkelijke verbetering van de in ternationale toestand en een aanzien lijke vermindering van de spannin gen. De vooruitzichten voor een be vestiging van de wereldvrede waren daardoor gunstiger geworden. Verzoening in Bergense burgemeesterkwestie? Op verzoek van de commissaris der koningin, dr. M. J. Prinsen, die zelf als voorzitter zal fungeren, zal de gemeenteraad van Bergen (N.H.) dins dagavond a.s. in besloten vergadering bijeenkomen. Tevens zal de per 16 oktober j.l. tot waarnemend burge meester beuoemde mr. II. J. Wyteraa, burtt.- mcestcr van Alkmaar, deze ver gadering bijwonen. Dr. W. Huygcns, die daags na een bewogen raadsver gadering op 13 oktober zijn ontslag als hoofd van de gemeente indiende, zal niet aanwezig ziju. In Bergen verwachten de gemeente raadsleden, dat de on-tslagkwestie on derwerp van bespreking zal zijn. Het rumoer hierover is in het dorp nog steeds niet weggestorven. Er is nog geen nieuwe definitieve benoeming gékomen. Wel vraagt men zich af de commissaris der koningin in derdaad zal ingaan op een verzoek van de K.VP-fractie en het raadslid J. Broersma (gemeentebelangen), een poging te doen alsnog een verzoening tussen de afgetreden burgemeester en d raad tot stand te brengen. Vandaag... g ...is het 250 jaar geleden, dat s prinses Anna van Hannover, rr dochter van koning George II van Engeland, die huwde met m de Nederlandse stadhouder M Willem IV, te Herrenhausen j= werd geboren. n g ...gedenkt Sophia van Grie- H cenland haar 21 verjaardag. De dood op de weg Twee kleuters onder slachtoffers van, dit weekeinde Op de rijksweg Valkenswaard—Over- pclt, ongeveer 8 km van de Belgi sche grens, ïs zondagmiddag omstreeks half één een auto-ongeluk gebeurd, waarbij drie mensen op slag werden gedood. Een vierde werd ernstig, doch niet levensgevaarlijk gewond. Allen waren afkomstig uit Dusseldorp en op thuisreis van een bezoek aan het Duitse militaire kerkhof te Lommei in België. Op onverklaarbare wijze begon de wagen op een gegeven mo ment te slingeren, zonder dat cr tegemoetkomend verkeer was. De auto botste tegen een langs de weg staande boom, die volkomen door midden brak, en kwam tegen ccr. andere boom tot stilstand. De chauf feur van de auto, de 47-jarige heer Beduars en het in de auto zittende Vierling in Tientsin Volgens „Nieuw China" heeft een in woonster van Tientsin op '27 okto ber het leven geschonken aan een vierling een meisje en drie jon gens. Het totaal gewicht van de kin deren was ruim acht kilo. Zij waren een maand te vroeg geboren. De vier ling staat onder voortdurend medisch toezicht. TELEGRAM AAN MINISTER Visserijproblemen aan de orde in jaarvergadering te Zierikzee „De Nederlandse visserij heeft vele wensen, die verband houden met baar bestaansmogelijkheid. De Zccuws6 visserij heeft als deel daarvan, wensen, die daarmee parallel lopen, maar daarnaast betrekking hebben op haar eigen omstandigheden en structuur- Voorts heeft de Zeeuwse visserij met de Zuidhollandse visserij haar onmiddellijke wensen en haar toekomst- problematiek tengevolge van de Deltaplannen". Op deze drie punten heeft burgemeester A. L. S. Lockefcer van Hulst- zeer sterk de nadruk gelegd, toen bij sprak tijdens de opening van de jaar vergadering der Vereniging tot bevordering der Zeeuwse Visserijbelangen, kortweg aangeduid als „Zevibel", in hotel Concordia te Zierikzee. Hoezeer deze punten de Zeeuwse vissers raken, bleek wel uit de grole opkomst. Uit- alle delen van Zeeland waren de vissers zaterdag naar Zierikzee gekomen. „Ik wil met nadruk wijzen óp de harde noodzaak van een eensge zinde vrije visserij-organisatie en als pijler daarvaan een krachtige volledig Zeeuwse Visserij-organi satie", zo vervolgde burgemeester Lockefeer zijn toespraak. Scherp veroordeelde de voorzitter het zich nog steeds gesplitst houden in kleine belangenorganisaties. „Al leen eendracht maakt-ons. krach- tig", zo meende hij. Burgemeester Lockefeer stelde, dat het de Zeeuwse visserij in het alge meen niet slecht gaat. Dank zij de gunstige exportpositie wordt momen teel een vrij goed rendement bereikt. „De vraag moet echter wor^n ge steld, of de basis waarop wij werken hecht genoeg zal zijn", zo vroeg de de voorzitter zijn gehoor-. ,,ls onze vlootuitrusting voldoende? Zijn onze vakkennis en scholen toereikend Zijn onze technische methoden-vol ledig? Is onze economische basis ge zond? Zijn wij al bij met onze sociale zekerheden, vooral voor de deelvis- sers en is de kwaliteitsverzorging voldoende?" Vragen, die de heer Lockefeer aan een nadere beschouwing onderwierp. Hij meende dat er afstand moet wor den gedaan van de „van vader op zoon" bedrijfsvoering, tradities en op vattingen, die bedrijfseconomisch ge zien, uiteindelijk niet meer te hand haven zijn- Vlootverbetering „De verbetering van de vloot is een thema, waarover al veel gesproken is, maar waarvoor helaas nog weinig is gedaan. In verband met de concur rentieverhoudingen en de technische ontwikkeling van de schepen, is dit een dringend vraagstuk", zo zei de voorzitter, omdat z.i. in vele gevallen het voortbestaan van het bedrijf er mee is gemoeid. Hij zag dit allereerst als een rijkstaak en daarbij werd ge dacht aan o.m. de toekenning van de slooppremie. „De regeringspolitiek zal veel sterker gericht moeten wor den op een constructief visserijbeleid, zoals wij dat in andere landen ken nen", zo ging burgemeester Locke- ((tie slot pag. S kol. 5) bejaarde echtpaar Bïrck waren op slag dood. Zwaar gewond werd een vierde inzittende, namelijk mevrouw Bïrok-Sartorius. Het verkeer heeft dit weekeinde nog verscheidene andere slachtoffers ge- eist- Zaterdag middags is het drie en een half jaar oude zoutje van bakker Aldus te Opijnen onder een ach teruitrijdende fruitauto geraakt. Het kind was op slag dood. Het tweejarig zoontje van de fa milie Roost uit Stevensweert (Lim burg) liep dezelfde middag plotse ling van achter een stilstaande melkwagen de rijweg op. Het werd door een passerende personenauto aangereden en gedood. 9 Op het. kruispunt HoLtenbroeker- weg-Rondweg te Zwolle is de 76-ja- rige voetganger R. van Dijk, wonen de te Zwolle bij het oversteken door een passerende auto gegrepen en zo ernstig gewond dat hij enige tijd later overleed. 9 Te Horn in Limburg is de 77-jarige heer Reynders uit Haelen tijdens het oversteken van de rijksweg door een personenauto aangereden en op slag gedood. Zaterdagmiddag omstreeks haif vijf is te Vroombosch (gemeente Slocbteren) een bromfietser ver ongelukt. De gebroeders Krans uit Appingedam bevonden zich met een bromfiets op de hoofdweg VroomboschSlochteren. Door nog niet opgehelderde oorzaak is de bromfiets onder een rechts af slaande auto, afkomstig uit Kol- ham, gereden.. De bestuurder van de bromfiets, de 21-jarige M. Krans, overleed aan de gevolgen van. deze aanrijding. Zijn op de duo gezeten broer kwam er zonder letsel af. Gisternacht omstreeks half twee is een personenauto, bestuurd door M. B. uit Wieringen, vermoedelijk met grote snelheid, komende van Den Oever en gaande in de richting Hyp- politushoef, van de rijbaan afgeraakt, over de kop geslagen en zwaarbescha- üigd. De bestuurder werd uit dc wa gen geslingerd en overleed enkele ogenblikken later. Een vriend die bij hem in de auto zat, kreeg geen noe menswaardig letsel. Geldig tot hedenavond IETS ZACHTEIÏ Aanvankelijk op vele plaatsen mist later overwegend zwaar bewolkt met hier en daar wat motregen. Zwakke tot matige, maar langs de Wadden- kust later krachtige zuidwestelijke wind. Middagtempera turen van 11 tot 15 graden. ZON EN MAAN 3 november Zon op 7.36 onder 17.10 Maan op 10.27 onder 19.31

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1