Derde deel van memoires (le Salut) van generaal de Gaulle verschenen PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer GROTE BELANGSTELLING VOOR „ACTEUR" KR0ESJTSJEW Van en voor de boekenplank fURllMa Afeuusenjjip HET BLONDE GEVAAR 10 PRO V IN 01 ALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 2 NOVEMBER 1959 Geschillen met Roosevelt en Churchill tot in details beschreven Dinsdag is het derde deel van de memoires van De Gaulle versche nen. Het is getiteld „Le salut" en handelt over de periode 1944-1946. De eerste twee delen „L'appel" en „L'unité" handelen over 1940-1942 en 1942-1944. Evenals in de twee eerste delen wordt de helft van de ca. 700 bladzijden ingenomen door teksten van brieven en communi qués. Het derde deel omvat de be vrijding van Frankrijk en het ein de van de oorlog, en de politieke en administratieve wederopbouw van Frankrijk. De Gaulle is volkomen overtuigd van de juistheid van zijn optreden. In alles wat Frankrijk betreft is hij bereid zijn standpunt tot het uiterste te verdedigen Hij verkeert in de stellige overtuiging dat hij slechts voldoende tijd behoeft om zijn tegenstanders te overtuigen van de juistheid van zijn „stijf hoofdigheid". De Gaulle gaat tot in details in op zijn geschillen met president Roo sevelt en Winston Churchill. Ech ter, de zelfingenomenheid die de memoires van enkele oorlogslei ders kenmerkt, ontbreekt bij hem volkomen. Hij heeft groot respect voor de mannen wier standpunt menigmaal afweek van het zijne, maar die voor alles zijn bondgeno ten en medestrijders waren. De Gaulle weigerde in 1945 op uit nodiging van president Roosevelt naar Algiers te komen. „Hoe kon ik van een vreemd staatshoofd een uitnodiging op Frans grondgebied aannemen? Misschien was voor Roosevelt Algiers geen Frans grondgebied meer". „De soevereiniteit en de waardig heid van een grote natie moeten onaantastbaar zijn. Ik was belast met het handhaven van de waar digheid en soevereiniteit van Frankrijk". De Gaulle zegt ervan overtuigd te zijn dat Roosevelt Briefkaart van Titanic eindelijk op bestemming Een briefkaart die door een der pas sagiers van de „Titanic" op 10 april 1912 werd verzonden, heeft donderdag eindelijk haar bestemming bereikt. De briefkaart die verzonden werd twee dagen voor het schip ten onder ging, werd enkele jaren geleden door iemand gevonden in een bos dichtbij de stad Falkenberg ten noorden van Halmstad. De vinder bewaarde de kaart als cu riositeit tot hij onlangs de film „A night to remember" over de onder gang van de Titanic zag. Hij herin nerde zich zijn vondst en begon een onderzoek dat tenslotte leidde naar het adres van mevrouw Alice Bengts- son in Halmstad, die een zustér bleek te zijn van de afzender van de kaart, Karl Robert CarlSson. De kaart was oorspronkelijk geadresseerd aan Carls- sons vader, die in 1931 overleed. 0 Een vroegere officier van het com- mimistósch-Cliinese leger, de 23-jarige Won Si Wing, heeft, nadat hij naar het Portugese Macao aan de Chinese kust was uitgeweken, gezegd dat het Chinese bestuur voor grote moeilijkheden staat daar de meerderheid van leger en volk anti-communistisch is. Wong was in 1958 veroordeeld tot twaalf jaar gevangenis straf wegens rechtse opvattingen. Hij wist echter uit gevangenschap te ont vluchten. slechts „in een opwelling van boos heid" protesteerde tegen zijn wei gering naar Algiers te komen. „Wanneer president Roosevelt lan ger had geleefd en wij zouden na de oorlog in de gelegenheid zijn geweest besprekingen te voeren zou hij mijn standpunt begrepen en gewaardeerd hebben". De generaal heeft zeer veel eer bied voor Roosevelt. „Hij stierf een week voor de openingszitting van de Verenigde Naties in San Francisco bijeenkwam. Maar het plan (voor de Verenigde Naties) dat werd aangenomen was van deze grote Amerikaan". De Gaulle brengt eveneens hulde aan generaal Eisenhower, opper bevelhebber van de geallieerde strijdkrachten. In het bijzonder prijst hij zijn goodwill en diploma tie. Over Churchill met wie hij menig maal verschil van mening heeft gehad schrijft hij na de Engelse verkiezingen van 1945 „Churchills karakter, geïdentificeerd met gro te ondernemingen, zijn gezicht ge groefd door de hitte en koude van grote gebeurtenissen, paste niet meer in dit tijdperk van middelma tigheid." „Ik sloeg het vertrek van Chur chill met weemoed gade, hoewel hij mij in het bondgenootschap niet spaarde en in 't Midden-Oos ten handelde als een vijand". De Gaulle doelt hier op het Engelse optreden in Libanon en Syrië, lan den die Frankrijk als mandaatge bieden wilde behouden. De generaal zag in Churchills af treden als premier een voorteken dat ook hij zich spoedig zou terug trekken. Later bleek dat De Gaul le dit juist had voorvoeld. Het gedeelte van de memoires dat handelt over Syrië en Libanon is het bitterste. De Gaulle geeft o.m. een verslag van de heftige bespre kingen die hij voerde met de En gelse ambassadeur, sir Duff Coo per. Weinig waardering heeft De Gaul le voor Truman, die hij bij lange na niet van het formaat van Roo sevelt vindt. Over de conferentie van 1945 in Washington schrijft De Gaulle „Truman kwam niet on der de indruk van de gecompli ceerde problemen van Europa. Hij beschouwde ze in vereenvoudigde vorm. Volgens hem was alles wat een land nodig had, de democratie van de nieuwe wereld". De Gaulle spreekt over Europa als „de oude wereld". Mr. Von Meyenfeldt procureur-generaal in Ned. Nieuw-Guinea Bij koninklijk besluit van 23 okto ber is nir. G. W. von Meyenfeldt be noemd tot procureur-generaal bij het hof van justitie te Hollandia in Ne derlands Nieuw-Guinea. De heer Von Meyenfeldt is thans substituut-officier van justitie in liet arrondissement Utrecht. IN RUSSISCHE BIOSCOPEN 79* Het loopt storm in de Russische bioscopen voor de eerste film met premier Kroesjtsjew in de hoofdrol en presi dent Eisenhower, Frank Sinatra, Marilyn Monroe en andere vooraanstaande Ame rikanen als acteurs van het tweede plan. De film is getiteld „N. S. Kroesjtsjew in Amerika". Men ziet Kroesjtsjew lachend en wuivend aankomen in New York en Washington, waar de mensen vrolijk terugwuiven en de hand uitsteken, maar docr strak kijkende po litiemannen worden te ruggedrongen achter barricades. De „boze krachten" zijn het sterkst in Los Angeles, waar de burgemeester de route van Kroesj- tsjews reisgezelschap geheim hield en de straten leeg zijn. Hier valt het optreden van Sinatra en de andere filmsterren, maar de cancan-dans, die Kroesjtsjew immoreel vond, is weggelaten. In San Fransisco ziet men veie mensen met plak katen over vriendschap en vrede en met zwa nen, die, zoals de com mentator opmerkt, de zwanen van Moskou evenaren. Het hoogte punt van de film is Kroesjtsjews optreden in de Verenigde Naties en zijn vertrek, gade geslagen door een jui chende menigte. De Prawda is over de film echter niet geheel tevreden. Men ziét ér te weinig juichende Amerikanen In, aldus het blad, opnames van Amerikanen die vech ten om een plaats voor de televisie-uitzending van Kroesjtsjews ont wapeningsvoorstel in de U.N.O. ontbreken, de begroeting door de studenten van Iowa werd te kort gehouden. De Prawda meenf dat het dienstig zou zijn een vollediger beeld van de reis te geven in een nieuwe documen taire. Ook zouden op namen moeten worden gebruikt, die door ca meramannen van alle nationaliteiten, die deze reis versloegen, zijn gemaakt. Fabriek voor synthetische rubber te Pernis De fabriek voor liet vervaardigen van synthetische rubber op aardolie basis, die een investering vraagt van 110 miljoen gulden en bezig is te verrijzen op de terreinen van Shell Pernis Chemische fabrieken N.V. te Pernis, zal naar verwacht wordt In maart in bedrijf zijn. Van het com plex. dat bestaat uit twee grond- stoffenfabriehen (voor butadïeen en styreenen de eigenlijke rubberfa briek, zullen eerstgenoemde fabrie ken in resp. december en maart a.s. gaan draaien en de rubberfabriek in ianuari a.s. Wanneer de rubberfabriek eenmaal klaar is kan men zich, zo vertelde ir. J- Ernste, directeur van Shell Pernis chemische fabrieken, bet grootste chemische bedrijf van Ne derland noemen. Op den duur heeft men voor de rubberproduktie van „buiten de poort" alleen nog benzol nodig, daar Shell de overige grond stoffen „in huis" heeft. De fabriek is de eerste van Shell in Europa, maar de tweede van deze maatschap pij ter wereld. De andere staat in Amerika. In Frankrijk is liet derde deel van de memoires van president-generaal Charles de Gaulle uitgekomen. De foto laat uien hoe druk het daardoor bij de uitgeverij in Parijs is. „Geen meningsverschil over politiek", zegt Murphy Robert Murphy, die woensdag be kendgemaakt heeft dat hij zal aftre den als onderminister van buitenland se zaken-, heeft donderdag ontkend dat deze stap het gevolg is van me ningsverschil over de politiek. „Als er meningsverschil geweest was", zei hij, „was ik gebleven om het uit te vech ten". Murphy zei dat de Amerikaanse poli tiek naar zijn mening „zo goed en verstandig is als mogelijk is". Een van onze problemen, zei hij, is het Russische volk te 'laten weten dat wij geen oorlog van plan zijn en dat wij, evenals zij, verlangen naar een vre dige wereld. Koning Sisavang Vong van Laos - 74 - overleden Koning Sisavang Vong van Laos is donderdagavond overleden. De koning is 74 jaar geworden. Sinds 1904 heeft hij zijn land geregeerd. Hij was al verscheidene jaren bedlegerig. Hij leed aan keelkanker en sterk op gezwollen ledematen tengevolge van reumatiek. Kroonprins Savangrattana die in augustus tot regent werd be noemd volgt hem op. Koning Sisavang Vong heeft naar schatting twintig vrouwen gehad. Hij was een rechtstreekse afstammeling van de Khoun-dyinastie, die duizenden jaren geleden uit Zuid-China naar Laos kwam. v „Engelandvaarders", Norels trilogie in één deel Bijna 500 pagina's telt de bij A. Roe- lofs van Goor te Meppel verschenen uitgave van K. Norels Engelandvaar ders. En hiermee is de bekende oor logstrilogie Engelandvaarders, Strij ders, Verzet en Victorie zijn twaalfde druk ingegaan. Thans gebundeld in een sober uitgevoerd, maar bijzonder goedkoop deel. Dat deze reeds veel gelezen en besproken romans nu voor een nog breder publiek toegankelijk worden is een winstpunt, waar het faat om het levendig hóuden van het esef van wat ons land in de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt.. De illustraties zijn van G. D. Hoogen- doorn. De schildknaap van Outre-Mer De jeugdboeken over de middel eeuwen worden de laatste tijd ver drongen door de verhalen over de toekomst; Een boek als „De schild knaap van Outre-mer" door Ronald Welch verdient echter belangstelling. Dit boeiende en bijzonder sfeervol geschreven verhaal behandelt de ge schiedenis van de jonge ridder Phi lip d'Aubigny, die zich als Kruis vaarder op pad begeeft naar het Heilige Land. Levendig en ondei'hou- dend weet Welch de strijd tussen de Kruisvaarders en Turken te schilde ren. Het boek verscheen bij C. J. P. van der Peet in Amsterdam. HOOG EN LAAG WATER 3 november Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzce Wemeldinge nap uur meter 3.00 2.41 3.33 4.24 4.33 4.58 2-55 2.64 1.83 2.09 -I- nap uur meter 15-22 2.39 15.53 16.44 16.53 17-17 2.52 2.59 1.82 2.08 nap uur meter 9.31 2.07 10.06 10.40 10.00 10.23 2.24 237 1.46 1.75 nap uur meter 21.54 2.11 22.28 23.06 22-22 22.49 2.28 2.41 1.49 1.77 „Zegen U zelf" „Zegen U zelf". Onder deze titel zijn bij de uitgeverij J. H. Kok te Kampen tien preken gebundeld van de beken de predikantdichter ds. Okke Jager. Het is een verzameling preken, die hij van 1955 tot 1958 voor N.C.R.V., We reldomroep en kerkradio-Bloemen- daal heeft gehouden. Op een sugges tieve, sterk getuigende en bovendien moderne wijze, brengt de schrijver het Evangelie onder de aandacht van zijn lezers In 130 pagina's confronteert Okke Ja ger hen, die het boek ter hand ne men, met de uitleg van een aantal uit eenlopende bijbelgedeelten, die de kern bijzonder treffend raken. Spelen met cijfers DOR CIJFERMATERIAAL is het bepaald niet wat in het Prisma pocketboek „Spelen met Cijfers" te berde wordt gebracht. Integendeel; de Engelse accountant W. J. Reich- man laat in dit boekje zien, dat men op de vreemdste manier kan gooche len met cijfers, dat er vele soms on waarschijnlijke grapjes en allerlei spelletjes met cijfers mogelijk zijn. En dit boekje, dat zich vlot laat le zen, is nog nuttig ook: Reichmann toont op welk een gemakkelijke ma nier rekenwerk is te controleren. Bovendien geeft hij een indruk van de ingewikkeldheid van de proble men, die de grote wiskundigen bezig houden. (Advertentie) BABY ZEPHYR.^ 1316. „Goed, goed" baste Vuldun. „Het is natuurlijk mijn bedoeling niet om de groene mensen de dupe te laten worden, maar als jul lie de zaak niet radicaal aanpakken, zullen er straks nog veel meer slachtoffers vallen. Dan wordt het een langdurige geschiedenis!" Val Marian knikte en sprak „Gelijk heb je- Maar denk eens even na, wat er alle maal achter steekt. Terwijl wij in Shastar in de over tuiging verkeerden, dat Zo- i'in en alle andere rebellen hun verdiende loon hadden ontvangen, zijn die heven erin geslaagd, vaste voet in Granoi te krijgen. En die geslepen mooiprater Zorin kennende, zal hij wel spoedig met fraaie smoesjes de groenen voor zich hebben weten te winnen. „Die een voudige mensen hebben cr ook niet om ge vraagd. dat Zorin hen de wet kwam voor schrijven. En het is gemakkelijk gezegd, dan hadden ze 'm eruit moeten gooien! Nee, wij kunnen er niet domweg inhakken. Waarom hem niet met eigen wapens bestreden?" Na die woorden leidde Val Marian de admiraal naar een vertrek, waar een groot aantal mannen bijeen was. „Onze speciale spoed cursus voor geheimagenten" wees hij. (Advertentie) 7S JAAR TOPKWALITEIT 1 EN TOPSERVICE! MEUWSEN viert zijn 75-jarig 4» 4* bestaan! Voor generaties Neder- 4* 4* landers is MEUWSEN een begrip 4* 4* geworden voor kwaliteit en ser- 4* 4* vice. Onze dank uit zich in on- 4* 4* ze feestverrasslnz: uw kans op 4* 4- een 4- t GRATIS KOOPDAG t f wanneer u op do dagen, die T daarvoor in aanmerking kwa- T 1 men, bij ons hebt gekocht, of T kooptop3,6,10en12November. f Notariële trekking 13 Nov. a.s< - so 4- 4* kunt u uitstekend terecht! -J» «I* «i» AAAvVWWWVVWVWWWW^ S Morgen beginnen we weer met een nieuw feuilleton: „Vlucht uit de Oostzone" door Jeff Bogar". FEUILLETON DETECTIVE-ROMAN DOOR BERKELEY GRAY „Kunt U geen licht maken? Ah, hier hebben we zeker de deur die toegang tot de eigenlijke schuilkel der geeft. Schiet eens wat op alstu blieft U weet waar de knop voor het licht zit". Er bleef voor Freane niets anders over dan te gehoorzamen. Hij draai de de knop van de hoofdkraan om en direct gingen er overal lichten bran den. Op hetzelfde moment begon de luchtverversingsinstallatie weer eacht te zoemen. „Wilt U de deur even openen?" Maar voordat Freane tijd had om ean het verzoek te voldoen zwaaide de deur al open en keek Williams In het gezicht van Norman Con quest. Toen Norman Williams zag. gleed er een glimlach over zijn ge zicht. „Ik kan mijn ogen haast met ge loven inspecteur Williams in le venden lijve!" zei hij vrolijk. „Wees welkom in deze beroemde catacombe! Èn zie ik daar Freane ook? Waar- fcttfi ëLél bij er zo verslagen iuit? Heb ik het goed als ik zeg dat Livingsto ne voor deze ommekeer in de si tuatie heeft gezorgd?" „We hebben het nu niet over Li vingstone!" zei Williams, terwijl hij Freane bij de arm pakte en hem naar de gang leidde, waar hij tot zijn grote verwondering niet alleen Joy, maar ook nog een knap blond meisje en een oude man vond. „Ik had graag dat je me eens precies vertelde wat er zich hier afgespeeld heeft, Conquest. Je hebt jezelf er weer eens flink ingewerkt, lijkt me!" „Als je het zo noemen wilt. Bill het blijft mij hetzelfde! Ik heb alle bewijzen gevonden die nodig zijn om aan te tonen dat onze vriend hier de moordenaar van Rust is, zoals ik je trouwens vanmiddag ook al zei". „Ho een beetje!" riep Williams uit. „Zulke dingen kun je zo maar niet zeggen". „Jij misschien niet, Williams, maar ik wel", onderbrak Norman hein „Maar als ie me niet geloven wilL, mij best! Nadat je de bewijzen ge zien hebt zul je me nog wel een har telijk bedankbriefje schrijven. Ik be grijp eigenlijk niet waarom ik de politie zo hielp!" De inspecteur keek hem scherp aan. „Ik vraag me a.f wat voor voordeel je bij dit zaakje hebt", zei hij. „O, ik verdien cr een aardig duitje aan", antwoordde Norman hem, met een vriendelijk lachje. „Maar je hoéft niet zo verschrikt te kijken ik verdien het langs eer lijke weg. Laat ik je mijn compag non, mijnheer Appleton, voorstellen. Mijnheer Appleton, dit is Williams, de beroemde inspecteur van Scotland Yard!" „Mac. houd jij een oogje op Freane", snauwde Williams, geen acht slaande op Normans dwaasheden. „Neemt U me niet kwalijk, mijnheer Appleton, maar ik moet Conquest even alleen spreken". Hij pakte Norman bij de arm en duwde hem voor zich uit de gang in. Hij was verbaasd over de weelde die hij overal in de schuilkelder zag, maar hij had nu toch geen tijd om alles werkelijk goed op te nemen. „Wat zei je'daar.over bewijzen die je gevonden had?" vroeg hij, recht op zijn doel afgaande. „Zeg me in vredesnaam de waarheid, Conquest dit is een zeer belangrijke zaak". „Even geduld", antwoordde Norman, terwijl hij een klein buigtangetje uit zijn zak haalde. Hij liep er mee naar do deur van Freane's kantoortje en stak het in het sleutelgat. „Ik moest dit sleutelgat wel met iets toestop pen om Freane te beletten hier naar binnen te gaan en alle bewijzen te vernietigen. Vertrouw het Conquest maar toe om aan alles te denken! Ah, hier heb ik het!" Hij trok een gebroken sleuteltje uit het sleutelgat en stak er vervolgens de goede sleutel in. Toen ging hij Williams voor naar het kléine ka mertje achter Freane's kantoor. „Kijk maar eens even naar die werkbank daar", zei hij. „Ik hoef jou niet te waarschuwen om niets aan te raken. Hier hebben we het whisky-glas met mijn vingerafdruk ken er op dat Rust, alias Beecher die bewuste avond uit mijn flat mee genomen heeft. Foto's negatieven van mijn vingerafdrukken, zul je hier ook vinden. Kijk zelf maar. Bill. Freaneis waarschijnlijk een enthousiast amateur-fotograal', al kan het natuurlijk ook zijn dat hij iemand anders het vuile werk laat doen. Dat moeten jullie maar uit zoeken". Na een kort onderzoek had de in specteur genoeg gezien. „Je hebt weer eens gelijk gehad. Con quest", moest hij met tegenzin toe geven. „Hier heb je do stempels met jouw vingerafdrukken, ze zijn hier gemaakt". „Je hoon is nu niet bepaald enthou siast". „En dat is onaardig van me", zei Williams eerlijk. „Maar ik ben je erg dankbaar, Conquest", ging hij op vriendelijke toon verder. „Al begrijp ik absoluut niet lioe je dit allemaal gevonden hebt!" „Freane zei me dat bij Rust uit zelf verdediging heeft moeten doden", zei Conquest, „Ik geloof het niet erg, maar het kan waar zijn. Rust had een hele tijd zware chantage op hem gepleegd en Freane zegt dat hij al leen zijn geld wilde terugstelen doch daarbij tegelijk de schuld van de diefstal op mij schuiven. Het klink niet erg geloofdwaardig. Maar dat kunnen jullie allemaal wel uitplui zen. Ik geloof niet dat je het recht hebt Stevens te arresteren Ste vens is Freane's chauffeur die je in het tuinhuisje kunt vinden". „Ik heb hem er al gevonden". „Mooi. Klaagde hij soms over een pijnlijke kaak?" vroeg Norman. „Freane moet iemand anders naar het huis van. Appleton gestuurd heb ben, dat kan Stevens niet geweest zijn; maar ik betwijfel het sterk of je er achter zult komen wie of dat was. Waarschijnlijk een vriend van Stevens, die ze de sleutel van Ap- pletons huis gegeven hadden nadat ze hem eerst uit Appletons broekzakken hadden genomen Maar over hem zou Ik me maar geen zorgen maken; Freane is degene die je zocht en dank zij mij heb je hem nu te pakken!" Pas na een lang gesprek met Apple ton begreep Williams wat er allemaal gebeurd was. De anderen luisterden gretig toe, behalve Davidson, die in een van de kleinere kamers Freane moest bewaken. Dit was geen zware taak want de man was volkomen uitgeput. Na een tijdje verscheen er een brede lach op het gezicht van inspecteur Williams. „Ik moet zeggen dat ik me over de hele zaak uiterst voldaan voel, Con quest", zei hij stralend. „Je had je zelf er lelijk ingewerkt en ik ben de gene die je er uitgehaald heb. Het wat me een waar genoegen". „Nu klets je klinkklare onzin. Bill", zei Norman op dezelfde vriendelijke toon als waarmee de inspecteur hèm aangesproken had. „Je weet heel goed dat niet jij, maar Mandy me uit de soep heeft gehaald. Ik had hem buiten het tuinhuisje op wacht gezet. Maar waar is hij eigenlijk?" „Hij zal nog wel boven in het tuin huisje zijn", antwoordde Williams op ietwat verslagen toon. Daar heb ik hem tenminste het laatst gezien. Ja. ik moet toegeven dat hij me we.1 een paar waardevolle wenken heeft gegeven". „Kom Pixie", zei Conquest, terwi.j1 hij naar de deur toeliep, laten we hem maar eens hartelijk gaan be danken". EINDE.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 12