Drieënveertig dagbladen vragen zendmachtiging voor T.V.-spots Kerkedagen 1960 moeten in de gemeenten worden voorbereid KLANKBORD TEGEN HAARLEMSE KASSIER VIJF JAAR GEVANGENIS GEËIST Voor het bos was '59 een rampjaar ZATERDAG 24 OKTOBER 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 8 ONGEZIEN. Cocteau praatte dézer dagen met Picasso bij een glas Per nod in Cap Ferrat. De dichter ver telde aan de schilder hoe een tele foongesprek tussen een Amerikaanse miljardaire en een kunsthandelaar verliep. „Hallo, leunt U mij een doek van Picasso verkopen?" „Ik heb er drie. zal ik ze U op zicht sturen?" „Niet nodig, zend mij het duurste maar". „Goed. maar als het U.dan niet bevalt?" „Maak U niet be zorgd, Toen ik een pakket Suez-aan- delen kocht, liet ik mij het kanaal toch ook niet op zicht sturen?" ONGEHOORD- Het federale postkan toor en het belastingkantoor te Car- bonear, Newfoundland, werden vol gens besluit van de gemeenteraad voor tien dagen afgesloten vair de waterleiding omdat de regering de waterrekening niet had betaald. Zes personeelsleden van de N.V. zaadhandel en boomkwekerij wed. P. de Jongh te Goes, die met, de veertig jaar bestaande zaak meejubileerden, ontvingen vrijdag een koninklijke onderscheiding. Óp de fotoburge meester II. K. Michaëlis Credits) wenst de directeur van deze N.V., de heer K. T. Bakker, die benoemd, werd tot ridder in de orde van Oranje- Nassau, geluk. Iu Keulen moordaanslag op Algerijnen Op de parkeerplaats achter het Keul se hoofdstation is donderdagmiddag een moordaanslag gepleegd op drie Algerijnen in een auto. Een van de Algerijnen hun identi teit is nog onbekend werd door verscheidene kogels getroffen en stierf onmiddellijk. Een ander kreeg een schot in de maag en verkeert in levensgevaar en de derde bleef/onge deerd, Organisatie landelijke interkerkelijke kerkedag zou te overwegen zijn Ook in ons land zijn kerkedagen een geregelde verschijning geworden, hoewel ze niet dat massale karakter hebben als dat over onze ooster-greu- zeu het geval is. Daar maken de grote aantallen die er komen en de enor me organisatie die er nodig is opdat alles goed verloopt, indruk op ieder die ze meemaakt, In ieder verslag dat men leest van de kerkedagen van dc Evangelische Kerk in Duitsland, wordt leumiiisle ook daarvan verteld. Wij doen het in ons land wat kleiner en de kerkedagen zijn bij ons ge dacht voor een classis of een streek. Naar we menen, heeft nog maar één provincie hot aangedurfd om voor haar hele gewest zulk een kerkedag te organiseren en voor ons hele Land is er wel eens over gesproken, maar bij de uitspraak: 't moest voor ons hele land kunnen zijn, is het gebleven. Te gen de moeilijkheden in de praktijk heeft men blijkbaar te veel opgezien dan dat er verder iets gedaan is om die wens te verwerkelijken. bijna het dubbele aantal zitplaatsen hadden van de oude bisschoppelijke kerk. Het blijkt dan toch wel dat er over mensen, wanneer het gaat om dingen van de kerk, een zekere geest drift kan komen, zodat ze tegen zich zelf'en anderen zeggen: daar willen we ook bij wezen. Het resultaat zou dau ook nog wel eens anders kunnen wezen dan vrij na denken, wanneer er voor heel de Hervormde Kerk in ons land een kerkedag werd geor ganiseerd en zeker zou dit het go- val zijn Wanneer meerdere kerken in dezen konden samenwerken. Het is onmiskenbaar dat er in ous land, dat kerkelijk zo zeer geleden heeft door de ziekte van de splijt- zwaaj, een begeerte is om huiten d© gjeaaea Tas egea kerk te gaan Toch hebben we zo de gedachte dat menigeen in de kerk niet afkerig is van een massale landelijke bijeen komst. De blik is ruimer geworden. Wie beperkt zich in zijn contacten nog tot eigen dorp of stad Vooral in en na de laatste oorlog zijn. er al- lerlei banden gelegd door hulpacties en kinderuitzendingen, al dan niet kerkelijk georganiseerd. Verrassend is het geweest, dat, een maand gele den, toen de kerkbouwactie van de N. H. kerk officieel werd ingezet met een bidstond in de Domkerk te Utrecht en daarna een samenkomst in een van de jaarbeurshallen, de Domkei'k veel en veel te klein bleek té zijn om hen, die uit alle hoeken van ons land gekomen waren, te be vatten- Er moesten nog twee kerken worden ingeschakeld, die tezamen contacten op te nemen met leden Mm andere kerken. Na de oorlog zijn de verhoudingen tussen Hei-vormden en Luthersen, Remonstranten en Doopsgezinden heel wat Soepeler geworden. Ook tus sen Hervormden en Gereformeerden ligt het nu toch anders dan vóór 1940. Ei' wordt samen gesproken. Men ■blijkt dikwijls voor dezelfde moeilijk heden te staan. Hiermee willen we niet zeggen dat het gesprek overal even vlot verloopt, en dat er geen haken en ogen meer zijn wanneer men met elkaar praat, maar, hoe het ook zij, telkens weer blijkt dat er goede con tacten mogelijk zijn, die men niet gaarne weer zou willen missen. Zou het niet mogelijk wezen een inter kerkelijke kerkedag althans in over weging te nemen In Duitsland wer ken daarvoor immers ook allerlei kerken samen. In Zeeland In 1958 zijn er in verschillende delen van ons land, in bepaalde classes en streken kerkedagen gehouden. In on ze provincie waren het er drie, in Axel, Middelburg en Kloetlhge. Wan neer men van de markt komt, is men wijzer dan wanneer men er heen gaat, zegt het oude spreekwoord. Dat geldt ook van de kerkedagen- Na het houden van die dagen in 1958 zijn er allerlei op- en aanmerkingen ge maakt. De ene kerkedag is beter ge weest dan de andere. Het weer werk te ook niet overal mee. zodat er heel wat mensen zijn geweest, die eigen lijk van plan waren 'te gaan, maar (Zie slot pag5 kol. 4) ANEURIN BEVAN belangrijke promotie... Deze week 2500 ton bieten vervoerd De 689 militaire vrachtauto's, die ge durende de afgelopen week (de 168 wagens die vandaag rijden inbegre pen) het transport van bieten, bieten- loof en bietenkoppen hebben verzorgd hebben tegen de 2500 ton aanvullend veevoer vervoerd. Er waren, 1342 man en 700 ehauffnu-s bij betrokken. SAMENWERKING MET OMROEPORGANISATIES Het Wereldgebeuren I Verkiezingsgevolg De Aneurin Bevan die gisteren, op 61-jarige leeftijd, door het „schaduwkabinet" werd geko zen tot plaatsvervangend leider van de Britse Labourpartij, is een heel andere dan die van een jaar of wat geleden. Toentertijd was hij een der meest ultralinkse leiders en met de gematigde partijvoorzitter Hugh Gaïtskell kon hij het helemaal niet vinden. Hij, de zoon van een mijn werker, die ook zelf lang geleden zijn geld onder de grond verdiende, had wellicht ook bezwaren tegen het feit dat iemand die niet tot de ar beidersklasse behoorde, in de La bourpartij de eerste viool speelde. Gaitskell immers is de zoon van een vroegere hoge bestuursambtenaar in overzeese gewesten; aan studiemoge lijkheden heeft het hem niet ontbro ken terwijl Bevan zich zijn ontwik keling voor een groot deel op eigen houtje verworven had. De vurige re denaar Bevan had ook geen waar dering voor de veel zakelijker toe spraken van Gaitskell. Hij noemde de partijleider in die dagen eens een uitgedroogde rekenmachine- Maar met de jaren is Bevan be heerster en (door schade en schande) wijzer geworden.Hij had zijn benoeming tot penning meester van de partij de functie die hij de laatste jaren vervulde mede te danken aan die wijzigingen in zijn optreden. Hij voorkwam op deze wijze dat belangrijke figuren, wier steun hij voor opneming in de allervoorste partijrangen niet kon missen, al bij voorbaat de gevoelige politieke stekels zouden opzetten. Uit andere feiten is inmiddels gebleken, dat dit niet alleen een tactische ma noeuvre is geweest. In de jaren die volgden hield Bevan min of meer een middenkoers. Zijn veel belangrijker benoeming van gisteren is echter niet alleen toe te schrijven aan het feit, dat hij voor de grote middenmoot en zelfs voor de rechtervleugel meer aanvaardbaar is geworden. Zijn verkiezing door het „schaduwkabinet" moet ook als een gevolg van de door Labour met gering verlies in stemmenpercentage maar des te groter zetelverlies af gelopen Britse Lagerhuisverkiezin gen worden gezien. Algemeen is men bij Labour er van overtuigd, dat de verkie zingsuitslag zal moeten leiden tot een herziening van het beleid. De koerswijzigingen die borden aanbe volen zijn echter aan elkaar tegenge steld... Vooral de bij de afgelopen verkiezingen reeds min of meer naar de achtergrond verdrongen kwestie van de nationalisaties speelt in de eerste schermutselingen een belang rijke rol. Uiterst links vindt blijkens artikelen in „Tribune", dat het raad zaam is óm terug te keren tot het radicale marxisme van weleer; de vroegere staatssecretaris van finan ciën Douglas Jay heeft daarentegen in „Forward" uit de verkiezingen de conclusie getrokken, dat de ontwik keling van- de welvaartsstraat het idee van de nationalisatie overbodig heeft gemaakt en dat de partij om „algemener" te worden, zelfs haar naam zou kunnen veranderen. Bevan heeft zich in deze discus sie nog niet uitgesproken. En voordat hem de lust zou bekrui pen, tei-ug te keren tot de oude stiel en de strijdbijl in de linkerhand te nemen, waardoor in de partij een breuk zou kunnen ontstaan en de oude, persoonlijke tegenstellingen zich opnieuw konden doen gelden, is hij nu door Gaitskell voor liet plaats vervangende partijleiderschap ge strikt. Daar aan de top zal Bevan een grote medeverantwoordelijkheid dragen voor het behoud van Labours eenheid en hij zal er dus in de mati gingsoefening moeten volharden. Voor Bevan van zijn kant vormt de ze benoeming de erkenning van de belangrijke positie die hij in de par tij inneemt en een waarborg dat die invloed eerder toenemende dan ta nende is. Zo heeft Gaitskell, die om dit re sultaat te bereiken eerst de negenenzestigjarige James Grif fiths op tactische wijze moest ver zoeken, het plaatsvervangend-voor- zitterschap neer te leggen, de eerste ronde van de moeilijke worsteling met mensen en omstandigheden waarvoor hij zich door de verkie zingsnederlaag zag gesteld, gewon nen. Hij heeft doen blijken voor de volgende fase, die der discussies over de toekomst van de partij, niet opzij te willen gaan. Het is waarschijnlijk dat Bevan nu zal instemmen met zijn verzoek: dat de discussies zullen wor den beheerst door een goede sfeer, door objectiviteit, eerlijkheid en moed en dat men kwesties van persoonlijke aard erbuiten laat. Het ligt niet in de bedoeling ook programmaverzorging na te streven Naar thans bekend is gewor den, heeft een groep dagbladen, nu de regering zich uitgespro ken heeft voor het toelaten van reclame in de televisie, te bevoegder plaatse een zend machtiging aangevraagd voor de exploitatie van de reclame in de televisie. Bij het te dezer zaken genomen initiatief heb ben zich in een gisteren te Am sterdam gehouden bijeenkomst drieënveertig dagbladonderne mingen definitief aangesloten. In een communiqué over deze bij eenkomst delen de 43 bladen mee, dat de oprichters zich op het stand punt stellen dat de exploitatie van reclame in de televisie een zakelijk karakter moet dragen, teneinde een verantwoord, doelmatig beheer te verzekeren en teneinde te bereiken dat die exploitatie geschiedt op de zelfde grondslag en onder dezelfde omstandigheden, waarvoor de on- Bevan plaatsvervangend leider van Labour De 61-jarige Aneurin Bevan is gisteren plaatsvervangend lei der van de Britse socialistische partij geworden. De vorige plaatsvervangend leider was James Griffiths (69). Geen van de parlementsleden van Labour, die aan het begin van elke par lementaire zitting de leider en andere functionarissen van de partij benoemen, heeft zich te gen Bevans benoeming verzet. Griffiths had medegedeeld, niet voor herverkiezing in aanmerking te wil len komen. Hugh Gaitskell, de 53- jarige partijleider, is opnieuw in deze functie gekozen. In politieke kringen is men van oordeel, dat de verkiezing van Be van de mogelijkheid uitsluit, dat hij zich bij de opposanten van de linkervleugel aansluit en oppositie voert tegen Gaitskell. Gearresteerde passagier van „de Oranje" vrijgelaten De heer C. J. Stolk, die donderdag te Djakarta door de Indonesische politie aan boord van de „Oranje" werd ge arresteerd, is vrijdag vrijgelaten na te zijn veroordeeld en 20.000 roepïah te hebben betaald. De heer C. J. S.. directeur van een uitgeverij te Djakarta, zal, naar men vermoedt, naar Medan reizen om daar weer aan boord van de „Oranje" te gaan. Zijn aanhouding stond waarschijn lijk in verband met een deviezen- kwestie. dernemers van andere reclame-me dia zich gesteld zien. exploitatie zal onderworpen moeten zijn aan de beperkingen, voortvloeiend uit de rol van de televisie in het maatschappelijke en culturele leven. De oprichters menen dat de dagbladpers blijk heeft gegeven bij de commerciële exploitatie van de dagbladen het juiste evenwicht tussen de ook op haar in dit opzicht rustende taak en haar taak als vrije ondernemer te kennen. Bij de exploitatie van reclame in de televisie zal dit van wezenlijk belang zijn. Ten aanzien van de meest wense lijke regeling der uitzendingen ne men de oprichters het standpunt in dat dit een onderwerp is voor ge meenschappelijk overleg tussen de regering, de N.T.S. en de op te rich ten exploitatie-maatschappij, waar bij advies kan worden gevraagd aan ter zake bevoegden uit de kringen van het bedrijfsleven en de reclame consulenten. Het wordt van belang geacht dat de dagbladpers op het gebied van de onmisbare ordening lang met de meest representatieve organisaties op dit gebied samen werkt. Het ligt niet in de bedoeling ook programmaverzorging na te stre ven. Wel zal voor de effectieve plaatsing der reclameboodschap pen een intensieve samenwer- king met de verschillende om roeporganisaties nodig zijn. De dagbladen menen voor zulk één samenwerking een essentiële bij drage te kunnen leveren. Het standpunt van de regering met betrekking tot de concessieaanvra ge is niet bekend, evenmin als het standpunt, dat de regering inneemt ten opzichte van de aanvragen wel ke van andere zijde zijn ingediend, zo besluit het communiqué. De heer W. J. Rengelink, program macommissaris van de Nederlandse Televisiestichting verklaarde het A. N. P. desgevraagd zich te kunnen voorstellen, dat de dagbladen op dit gebied mede esn stem wilden heb ben. Hij noemde de voorstellen van de betrokken dagbladen een wellicht goede oplossing, die inderdaad gaat. in de richting van wat de N. T. S. zich, zo reclame in de T. V. wordt toégestaan, als juist voorstelt. De heer Rengelink voegde daaraan toe, dat het nooit de bedoeling van dc N. T. S. is geweest zelf als ex ploitant van reclametelevisie op te treden. De N.T.S. en de omroepen zijn er uitsluitend ten bate van de programma-verzorging. De N. T. S. heeft begrip voor de wensen van de dagbladen en staat voor overleg met de N. D. P. over de gedane voorstellen open, aldus de program ma-commissaris van de Nederlandse Televïsiestichting. Bij het initiatief van de 43 bladen zijn niet betrokken de vijf bladen Nieuwe Rotterdamse Courant, Han delsblad, Parool. Volkskrant en Te legraaf), die destijds mede-oprich ters zijn geweest van de Otem, de onafhankelijke televisie-exploitatie maatschappij. ZEVEN TON VERDUISTERD Grote sommen gelds besteed aan een vrouw De officier van justitie bij de recht bank te Amsterdam heeft vrijdag een gevangenisstraf van vijf .jaar met aftrek geëist tegen de 64-jarige Haar lemse boekhouder-kassier N. C. de T. Hij wordt ervan verdacht sedert 1946 een bedrag van bijna 700.000 te hebben verduisterd ten nadele van zijn werkgeefster, de Amsterdamse houthandel v.h. Bontekoning en Aukes. De T. bekende deze verduisteringen te hebben gepleegd door het valselijk boeken van geldbedragen in het ver- koopböek van de N.V. door de com binatie van zijn boekhouder en kas sier kon hij later gemakkelijk over het geld beschikken. Verdachte ging als volgt te werk: als er bijv. een partij Zweeds hout voor 18.939 was verkocht, liet hij het eerste, cijfer van dit bedrag vervallen en boekte in het verkoopboelt een bedrag van 8939. Zo kreeg hij de beschikking over tien mille. Dc officier van jus titie merkte in zijn requisitoir op. dat uit de controle was gebleken dat verdachte in de loop van de laatste twee jaren twee ton per jaar heeft verduisterd. Sedert 1955 heeft De T. grote som men gelds besteed aan een vrouw, die hij in Amsterdam had ontmoet en voor wie hij alle mogelijke moeite deed om haar van haar verkeerde levenswandel te overtuigen- Hij schonk haar geld om een café te ko- pqp. Hij gaf. haar-klerén en een auto, betaalde haar ziekenhuiskosten. Al leen aan deze vrouw al zou hij 100.000 zijn kwijtgeraakt. Zelf schatte verdachte dit bedrag op een halve ton. Een geliefkoosd uitgaans- object van De T. was het Amster damse restaurant Het Lido, waar hij geruime tijd ongeveer ƒ1000 per week vei'teerde. Het reclasseringsrapport wierp een speciaal licht op verdachtes levens omstandigheden. Hij was getrouwd en had twee kinderen. Zijn vrouw en zijn zoon kwamen in de oorlog om- Later was hij getrouwd met zijn schoonzuster, die sedert zes jaar ver lamd is en wier verzorging veel geld kostte. De T. zei zelf zich nooit gelukkig te hebben gevoeld, ook niet toen hij zich financieel zo ruim kon be wegen. „Ik wist dat mijn fraude eens uit moest komen. Steeds meer voelde ik het einde naderen. Ik wilde er vanaf, maar kon niet meer terug", zo zei hij- Zijn laatste sala ris was 536 per maand met een jaarlijks t-~ -o var» twee mille. Indisch-Chinees grens incident: 17 doden Tn New Delhi is bekendgemaakt, dat er zèvéntïen Indiërs zijn gesneuveld bij een treffen met Chinese militai ren, die zich op een heuveltop hadden ingegraven. De Indiërs waren aan het zoeken naar twee vermisten, toen zij door de Chinezen werden bescho ten. De Indiërs schoten terug, maar zij waren ver in de minderheid. Bo vendien gebruikten de Chinezen handgranaten en mortieren, aldus het Indische communiqué. Van Chinese kant is verklaard dat de Indiërs zich op Chinees gebied be vonden en zonder noodzaak schoten. India heeft bij Peking geprotesteerd. China heeft op zijn beurt bij India geprotesteerd. India heeft het pro test .afgewezen en vrijlating van de gevangengenomen Indiërs geëist- Het aantal van dezen is niet bekendge maakt. Met een boomplanting is vrijdag te Wolphaartsdijk dé adoptie door de Friese gemeente Gaasterland afgeslo ten. Zesjarige Mirjam Hunnewijk, twee dagen na de ramp geboren, plantte een witte Jcastanje. Onder het ■wakend oog van burgemeester W\ ba ron thoe Schwartzenberg en Hohen- lansberg van Gaasterland (geheel links) en burgemeester B. H. G. ter Haar Romeny van Wolphaartsdijk (midden) is Mirjam hier aan de slag. (Foto P.Z.C.) Oud-Tweede Kamerlid Meijerink overleden Woensdagavond is op 75-jarige leef tijd in zijn woning te Arnhem het oud-Tweede-Kamerlid voor de A.R- Partij. H. J. W. A. Meijerink, over leden. De heer Meijerink werd ge boren op 5 maart 1884 te Hummelo en Keppel. In 1937 werd hij lid der Tweede Ka mer voor de A.R. Partij, in welke functie hij in 1945 herbenoemd werd. Hij is Vooral 'beleend geworden door zijn optreden tijdens en na de ronde tafelconferentie. Vrijdagavond heeft de Nederlandse bosbouwvereniging te Bergen op Zoom haar najaarsbijeenkomst ge houden. Dé voorzitter, professor dr. ir.J. H. Becking, zeide hier in zijn openings rede, dat dit jaar de zomer en de herfst het fraaiste weer heeft gege ven van de laatste tweehonderd jaar. De uitzonderlijk lange en intense droogte verhoogde echter in sterke mate het brandgevaar en voor het bosbeheerspersoneel was het een zor gelijke en inspannende tijd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en de efficiënte organisatie van de bosbrandweer kon dit jaar een ster ker optreden van bos- en heidebran den niet worden voorkomen. De verbrande oppervlakte bedroeg tot 1 oktober reeds 2900 ha, 300 ha meer dan in het als rampjaar bekend staande jaar 1954 is verbrand. In 1957 bedroeg de verbrande oppervlak te 868 ha en in het zeer natte jaar 195S slechts 240 ha. Tot op heden is het gevaar voor nieuwe bosbranden nog geenszins geweken, zeide hij. Van de tot 1 oktober geregistreerde 694 bos- en heidebranden was 34 pro cent aan onvoorzichtigheid en ruim een procent aan kwaadwilligheid te wijten. Van de overige kon de oor zaak niet met zekerheid worden vast gesteld. De droogte heeft ook grote schade aangelicht aan de nieuwe aanplant en de jonge, tot twintig-jarige, op standen. Hoe groot de schade is, is thans nog niet te beoordelen. STEMMEN UIT DE KERKEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 3