Pnzzel-rnbriek TEKKO TAKS en de Atoompantoffels Koning in het land van de 1 T T +Tr n* draa*de zi°b om om de 1 U.L/11 LA.ulo Iwlwli koning recht in zijn gezicht te kijken zodat die zou zien Helemaal ver va,n-alle huizen stond een klein hutje net dat tiet allemaal waar was. waar het bos begon. „Heerlijk", denk je misschien, Maar er was helemaal geen „om dichtbij het bos te wonen de vogels te horener zelf koning. Hij praatte tegen op uit te gaan om hout, bloemen, nootjes en vruchten te zoe- ziin eigen schaduw en toen ken in dat bos!" Ja, zeiden de man en de vrouw ook toen hij hard wegholde, terug zelang geleden in dat huisje waren gaan wonen. Toen naar het hos en zijn huis, léék het ook nog op een vrolijk boshuisje. Dat was alle- bedacht hij dat die koning maal verandert, want inplaats van naar de vogels te luis- er misschien ook nooit ge- teren, bloemen te plukken en hout en eten te zoeken voor was- Hijzelf bestond uit zijn vrouw, ging de man onder één van de bomen zitten en twee halve mannen, aan de droomde. sic sie „Vandaag", zei liij, als hij „Ik zie niets", zei dedro-. jj; 's morgens zitten ging, mer, „helemaal niets, ko- „vandaag maak ik zo'n vo- ning. Misschien zou je er sic gel na ik geef hem veren paleizen en kastelen op jij van goud, ik geef hem een kunnen bouwen, misschien n- keel waarin wel tien orgel- zou hier hei of een denne- tjes zingen en vleugels boompje willen groeien, S waarmee hij tot aan de zon maar nu, op dit ogenblik is kan vliegen. Dan ga ik met er nog niets". mijn vogel naar de stad, bent dom", zei de ko- verkoop hem en word de nlng strengj flk niet "jkste man van het land'gewend dat mijn ministers Maar hij had zóveel tijd no- domme dingen zeggen. Voor X dig om er over te denken strflf moet je alle bloemen •j; hoe hij die vogel maken jn de tuinen gaan begieten X zou» da*- het er die dag niet en ajje marmeren vloeren yan hwam. En de volgende van de paleizen dweilen. Be- dag wilde hij iets heel an- „jn maar meteen en pas op, ders maken een vlot dat anders roe ik golda. over alle oceanen varen ten en laat je opaten», y- kon en dat, als je het wil- TT. de, nog vliegen kon ook. Hij wees op de bomen ach- De vollende dag weer Iets 'f °Peena leke? anders en de dag daarop J1® °P «"-amme groene sol- ook. Maar niets, niets daten die de dromer elk kwam er terecht vak al zijn ogenblik zonden kunnen m- plannen. Een boek zou hij sl,ul of' Hij werd bang. schrijven, een nieuw mu- ..Huister koning", zei hij, zoekinstrument bedenken .,>k zou het heel graag doen, dat vanzelf speelde, een bril W"1 best minister zijn en waarmee je vier boeken te- de tuinen begieten en de gelijk kon lezen. Enzovoort. vl°eren dweilen wil Ik ook. sf: Wat zijn vrouw en kinde st ren zeiden, hoorde hij niet. Hij zag niet eens dat ze mager waren en dat het veel te koud was in zijn huis, dat er nooit genoeg eten in de pannen was en dat er bijna nooit meer bloemen op zijn tafel ston- 4: den, omdat niemand in dat hutje vrolijk genoeg was om bloemen te gaan pluk- ken. ene kant een koning, die dacht dat hij alles kon, en aan de andere kant hele maal niets, niet eens een man die zijn eigen huisje in orde kon houden. En toen hij dat ontdekt had, stond hij even stil. „Wacht even, wacht even", maar 3o Net een vriendelijk meneertje lijkt de grote bruine beer met zijn bruin fluwelen bandje zwaait bij vrolijk heen en weer. Maar pas op, pas op, pas op. Meestal zijn de dingen niet zoals je ze hoort of ziet Net een poesje lijkt de tijger, net een poesje in de zon, een zacht neusje en een vachtje dat je zo maar aaien kon. Maar pas op, pas op, pas op: meestal zijn de dingen niet zoals je ze hoort of ziet Volop zomer lijkt het buiten, net een warme zomerdag dat je zonder jas naar school gaat en laat buiten spelen mag. Maar pas op, pas op, pas*op: meestal zijn de dingen niet zoals je ze hoort of ziet Tijgers blijven altijd tijgers en een beer blijft altijd beer, maar de zon die voor je raam staat is dezelfde zon niet meer. MIES BOUHUYS maar het gaat niét. Ik moet naar huis. Er zit een gat in het dak van mijn huisje en er is een raam kapot ge waaid en de deur sluit niet meer bovendien moet ik hout zoeken, anders hebben mijn kinderen het koud en kan mijn vrouw geen eten koken. Dan heb ik ze ook nog een mand vol bramen beloofd, en wil dat mijn vrouw vanavond een groot boeket gekleurde eikeblade- Op een morgen, toen hij - over een machine nadacht Al VonPr'Sns die dingen moet ik vandaag zei hij tegen zichzelf, „dat sprokkelde hij ook op weg zaten ze met z'n allen rond „iin nog doen, koning. Anders nooit meer En op het- naar huis. En nog vóór zijn de tafel waarop de bloemen wl Hii Hrnpp- pph UZ is het te laat". zelfde ogenbük ontdekte hij vrouw het boeket, die ze stonden. De kinderen snoep- »TfiA in Onf Mn Hij wist op hetzelfde ogen- struiken vol bramen langs met een kleur van blijd- ten van de bramen en luis- de andere voet één helft blik dat het waar was wat het pad' Vlakbi3 bem scbit> scbaP aannam, in het wa- terden met open mond naar van zijn pak was rood, de andere helft 1 onUHin hoofd dme?hiiiets in bet dak- de Spotte ruit, groen heen keken de bos- dichten. koning en een land vol a dat van voren een net leek de deur die niet sloot« de rooslM bem aan- Goed tim" En toen het avond was en luchtkastelen, waar je maar en van achteren een hoed kou> het fornuis en de le§e merhout ontdekte hij vlak heerlijk warm in het huisje noo,t »aar toe moct «aan- Eigenlijk waren het twee tafel- als b,J bet nog nooit voor zijn voeten en nog omdat het dak, de deur ,jc J porder 1 1"1- hij zei hij zag alles zó terden de prachtigste beu- ter had gezet, zat de man liun vader die een verhaal duidelijk voor zich het gat kebladeren en door het al op het dak om het gat te vertelde over een vreemde X halve mannen. Hij keek vol belangstelling naar de brok- stukken en de tekeningen van de vreemde uitvindin- gen waaraan de man uit het huisje al eens begonnen was. „Kom mee", zei hij, „kom X mee. Jij wordt mijn minis- 1 ter". De dromer tuimelde zijn droom over de slaap-eet- machine uit en keek ver- baasd omhoog naar de vreemde man. Wie bent X U?", vroeg hij. X „Ik ben koning", zei de 4: vreemdeling, „koning van het land van de luchtkaste- -fi len. En iemand als U heb ik precies nodig". X Jtoning", dacht de dromer, „dat is altijd goed. Kaste- 4s len dat is ook altijd goed 4: en minister zijn is nog be- ter". Hij stond op envolgde de Hij s'tond op en volgde de koning in het vreemde pak. De koning scheen de weg in 3! het bos goed te weten. Hij -Ai boog takken opzij, kleine slingerpaadjes in, waar gordijntjes van blade- X ren voor hingen, sprong over droge greppels en was in een ommezien het bos, :j: dat toch heel groot was, weer uit. Aan de andere kant van het bos, waar de dromer nog nooit geweest was, stond de koning stil en wees voor zich uit over een groot verlaten zandveld. „Alsjeblieft", zei hij, „hoe lijkt het je 1" De dromer keek. „Droog", zei hij, „wat zal het er 's winters koud zijn als de wind erover blaast en 's zo- mers wil er natuurlijk niets groeien". „Zie je dan niets?", vroeg de koning, ,&ie je dan die prachtige tuinen niet rond- X om de kastelen en paleizen, 4; zie je niet dat de bloemen ïi« hier in mijn land altijd X bloeien?" -Jf 'A ik -X- •3c eerder gezien had. móet", zei hij nog „Het een hele bundel brandhout raam dicht waren, toen Mies Bouhuys „Je mag voor een keer je nieuwe schoentjes aan, maar wees er voor zichtig mee", zei Moeder Flop op ze kere dag, toen Flop haar hoofd suf gezeurd had. En Flop rende uitgelaten de deur uit de straat op. „Plons, plons, plons" klonk het een half uurtje later door de straat. Moeder hoorde het eerst niet, maar toen ze naar buiten keek, om te zien, waar Flop gebleven was, schrok ze. „Flop!" riep ze, terwijl ze naar buiten holde. „Wat heb ik je nu ge zegd: Je zou voorzichtig zijn met je schoentjes en nuMoeder Flop was boosecht boos! Maar Flop lachte en zei: „Ik ben toch voorzichtig, moeder, heus, kijk maar", en hij wees naar de stoeprand waar droog en glanzend zijn nieuwe schoentjes stonden. Wat keek moe der Flop toen verbaasd, kunnen jul lie je dat voorstellen? GRATIS 1 Kwatta Manoeuvre ets reep voor Kwatta-soldaatjes bij Uw winkelier... >eze aanbieding geldt t/m 31 dec. 1959 Nieuwe opgave: IC Horizontaal: 1. paardenkracht (Eng. afk.); 3. rietgras; 7. per procuratie, afk.; 9. schitterend, verguld; 11. af- grijselijk; 14. planeet; 16. opzet; 18. ruwe; 20. hoop; 22. beschadigd kippe- X ei; 24. C-kruis (muz.); 25. liet een X kraak horen; 28. uitholling in muur; 29. getijde; 31. opgerold wafeltje; 33. voorzetsel; 34. boordsel, vlecht; 36. plaats, gemeente; 39. achter de rug; 40. zeil a. d. achtermast; 42. foudraal; 44. stenen berg; 46. voorlopig, tijde- X lijk (Lat. afk.); 48. -harp: instrument ij: dat speelt doordat de wind erdoor blaast; 51. element, afk.; 52 bep. ■'f maand, afk.; 54. aanbieding; 56. ener- gie; 57. -er: truck met oplegger; 59. X brood; 60. maar; 62. voedsel; 64. X Henr-: Ned. humor, auteur; 65. ver-: .L verleppen; 67. lichaamsgesteldheid; 68. keer om (het blad) afk. in muziek; 69. bloedverwanten; 70. Oosterlengte. :iï Verticaal: 1. teelaarde; 2. vlak, on- 5j: diep; 3. getal; 4. voegwoord; 5. U; 6. boom; 7. zie 16 horizontaal; 8. smar- 3. ten; 10. vuil; 12 iédere; 13. gezwel, X ontsteking; 15. plaats in Limburg; 17. stad in Drente; 19. deel v. h. ske- ïji let; 20. uitstekend reepje (kaartsys- teem!); 21. sneeuwschaats; 23. afwe- zig; 26 gebraden lendenstuk; 27. teerst; 30 .hoogmoed; 32, schijntje,; 34. gesloten: 35. Nederl. kaasfabriek, afk.; 37. uitroep; 38. zojuist; 41. brandbare aardolie; 43. pottebakkers- aarde; 45. rivier in België: 47. Euro peaan; 49. minrebroeder, afk.; 50. voorm. Nederl. eiland; 51. zo staat het er; 53 uitgangspunten van milit. ope raties; 54. guitig; 55. een maal; 56. populier; 58. in plaats van, afk.; 61. sloeg 33-21. Vanzelfsprekend wa ren de drukte en het onge wone gedoe ook niet onopge merkt aan Terry voorbijge gaan en nieuwsgierig was hij de straat opgelopen. Ah, daar kwam Tekko aanrijden, die net van professor Star- reveld vandaan kwam, „Zeg weet jij eigenlijk precies wat er aan de hand. is?" vroeg vriend Fox. „Zojuist hoor ik, dat het een oefening van de politie is geweest, maar eerst dacht ik nog een ogen blik dat Polly die onrust verwekt had, doch dat schijnt toch niet zo te zijn!" „Wat zeg je me nou ver baasde vriend Fox zich. „Pollie? Maar de ver oorzaakt toch zeker geen opstand?" „Nee!" legde Tekko haastig uit. „Maar zij heeft vanmorgen woog een vliegtochtje gemaakt met die nieuwe uitvinding van de professor en dat is natuurlijk niet zonder ongelukken gegaan. Zij moet eerst in een telegraafpaal terecht ge komen zijn en is daarna doorgevlogen naar do hei waar ik haar huilende op dc grond heb aan getroffen!". de van de dag af; 63. de oudere, afk.; 64. -getal: nummer van autom. tel. net; 66. element, afk.; 67. U. Alle inzendingen moeten woensdag a.s. in het bezit zijn van de P.Z.Ct., Walstraat te Vlissingen onder vermel ding van het woord „Puzzelrubriek". Prijswinnaars werden deze week: De heer L. Noorthoek, Emmastraat 12 te Sint-Phïiipsland 5,de heer J. A. v. d. Hooft, Noordstraat A 313 te Groede 2,50; mej. C. Stroo, Dijk- straat 77 te Kats 2,50; de heer H. v. d. Welle, Weverijstraat 8 te Dom burg 2,50 ven de heer M. Brasser, Vlissingsestraat 39 te Koudelcerke 2,50. De oplossing luidt: Gepensioneerd vervoer personeel dient motie in De bond van gepensioneerd spoor-, trani- en ander vervoerspersoneel heeft op de in Utrecht gehouden al gemene j'aarvergadering een motie aangenomen naar aanleiding van het wetsontwerp „beperking van de aan spraak op een, overheidspensioen bij gelijktijdige aanspraak op een pen sioen krachtens de algemene ouder domswet of een pensioen of uitkering lcrachtens de algemene weduwen- en wezenwet. In deze motie dringt de bond met klem aan op een meer effectief de mocratisch inzicht bij de regering, opdat perspectieven zullen worden geopend voor een behoorlijke mede zeggenschap. van de ambtelijk gepen sioneerden in de reeds bestaande so ciale instanties als de sociaal econo mische raad, de ziekenfondsraad en dergelijke. De bond protesteert tegen het be treffende wetsontwerp en verzoekt het thans reeds bestaande onrecht van beperking op te heffen en. de be perking op de uitbetaling der ambte lijke pensioenen door korting op de A.O.W., alsnog direct te beëindigen. In de motie spreekt men het ver trouwen uit in een zeer spoedige vol ledige herwaardering der pensioenen. Men verzoekt tevens, voortaan bij grotere welvaart de dan bestaande en in de toekomst te verlenen pen sioenen in gelijke mate op fco, trek ken als de salarissen en de lonen der werknemers in de vrije bedrijven en overheidsdiensten. Men meent voorts, dat de thans be staande tarieven van ziekenfondsver zekering geheel in strijd zijn met elk redelijk begrip van rechtvaardigheid. De bond vernacht spoedige indiening van een nieuwe ziekenfondswet, waarbij meer rekening gehouden wordt vooral voor wat de premies en tarieven betreft met de belan gen der minst draagkrachtigen, door het vaststellen van redelijk progres sieve premies. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 24 OKTOBER 1959 (Advertentie)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 22