Cafetariahouder sloeg man met portierkruk in de hand neer TENTOONSTELLING „DIT MAAKT Z.-VLAANDEREN" HERV. SCHOOL KOUDEKERKE VIERDE 35-JARIG BESTAAN Waar zijn onze schepen? ZATERDAG 24 OKTOBER 1959 PROVINCIALE ZEEUWBE COU RANT 18 Ongeluk in Kattendijke voor de vierde maal aan de ordenu eis van f 75 Voor de rechtbank te Middelburg, gepresideerd door mr. P. van Empel, stond vrijdagmorgen terecht de Vlissingse cafetariahouder W. K. Hij werd ervan beschuldigd op 15 juli jl. in een café te Hulst de koopman W. B. zwaar lichamelijk letsel te hebben toegebracht. Bij onderhandelin gen over de verkoop van ijs, dat verdachte over geheel Zeeland distri bueert, merkte hij, dat de zaken met een aspirant-koper, zekere Van O., niet zo vlot verliepen. De Vlissinger verzocht Van O., die onder invloed verkeerde, mee naar buiten te gaan, maar daar wilde deze niet van weten. B. pakte zijn klant bij de kraag en probeerde hem zo mee naar buiten te nemen. Toen sprong B., die aan een naburig tafeltje in het café zat, op en bemoeide zich ermee. Er ontstond een woordenwisseling, waarop K. hem een slag tegen het hoofd toe diende, waarbij hij een portierkruk in de hand hield. Zwaar gekwetst viel B. op de grond. In Tilburg moest hij een hersenoperatie ondergaan, terwijl hij tengevolge van de klap volgens de doktoren blijvend nadeel zal ondervinden. J>at is uw zwakke punt, hè stel de de president vast. „U kunt zich vreselijk driftig maken en wee dan degene, die te dicht in uw burnt komt" Mr. T. Lebret, de officier van justi tie, achtte bewezen, dat het lichame lijk letsel bewust was toegebracht. De officier was van mening, dat het slachtoffer wel vervelend geweest zal zijn hem kennende maar daarop had K. toch niet met een der gelijke agressie moeten reageren. „Dat gaat alle perken te buiten", vond de officier, die een gevangenis straf van 10 maanden eiste, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, alsmede toe zicht van de P.C.R.V. Mr. P. C. Adriaanse, de raadsman, wees erop, dat zijn cliënt een zo danige zenuwstructuur heeft, dat hij in soortgelijke gevallen niet meer weet wat hij doet. Mr. Adriaanse zag het meeste heil in een strenge voorwaardelijke straf met als bijzondere voorwaarde, dat K. zich onder behandeling van een zenuwarts zal blijven stellen. „Dan is deze man nog wel te redden", meende de raadsman. De recht bank zal op 4 november a.s. uit spraak doen. Onvoorzichtig De chauffeur M. K. uit St.-Annaland werd ten laste gelegd op 10 juni jl. te St.-Annaland hoogst onvoorzich tig en onachtzaam te hebben gereden, waardoor de 85-jarige heer B. uit St.-Annaland zwaar gewond werd. K- reed met zijn vrachtauto de oprit van het nieuwe havenplein op. Op een muurtje zaten twee mannen, waarmee de bejaarde man stond te praten. Om zijn plaats van bestem ming te bereiken moest K- zijn auto tussen een tweewielig wagentje en het muurtje met de pratende man nen dirigeren. Terwijl hij nog bezig was te pas seren, bemerkte hij de oude man aangereden te hebben. Deze lag kermend op de grond. Gelukkig bleek de 85-jarige wel tegen een stootje te kunnen, want zoals verdachte op een vraag van de president verklaarde hij loopt nu weer als een kievit. De officier merkte op, dat K. tc veel risico genomen heeft. Daarom achtte hij hem aansprakelijk voor het on geval. De eis was 75. Ook hier volgt de uitspraak op 4 november. Voor do vierde maal stond de land arbeider A. J. B- uit Kattendijke te recht voor hetzelfde feit. Op 19 ok tober 1958 was hij met zijn motor in aanrijding gekomen met de 48-ja- rige mej. T- K„ eveneens uit Katten dijke. die bij dit ongeluk een gebro ken been en arm opgelopen had. Een maal was de zaak voor de Middel burgse kantonrechter aangehouden, Plannen voor bouw van twee nieuwe scholen in Tholen Binnenkort begin» bouw von groepsbureau rijkspolitie In de stad Tholen hestaun plannen voor de bouw van een nieuwe school voor bijzonder lager onderwijs van de vereniging voor onderwijs op gereformeerde grondslag en een nieuwe christelijke kleuterschool. De gebouwen, waarin beide schoten thans zijn gehuisvest, zijn beide ge heel onvoldoende. Voor de bouw van de nieuwe chris telijke kleuterschool is gedacht aan een terrein, gelegen tussen de Vest en de Oudelandse straat. Voor de nieuwe school van de gereformeerde gemeente is nog geen plaats aange wezen. De raad van Tholen, die vrijdagmiddag vergaderde, willigde de verzoeken van beide verenigingen in, zijn medewerking aan de bouw te verlenen. Zeer binnenkort zal in Tholen een begin worden gemaakt met de bouw van het nieuwe groeps bureau van de rijkspolitie, dat met twee dienstwoningen aan de Vosmeersepoort zal verrijzen. De bouwkosten belopen bijna een ton. In de vergadering van vrijdagmid dag besloot dc raad van Tholen voorts oen bedrug vun 750 he- -Ykbaar te stellen voor het actie- 25-jarig bestaan muziekver- ,!:ig „Concordia". Dit bedrag zal •orden aangewend voor de aankoop n nieuwe uniformen; de raad invum met algemene stemmen tot de aanbieding van dit fraaie „jubi leumgeschenk." waarna B. tijdens de tweede zitting veroordeeld werd tot een boete van 80 wegens het niet voldoende rechts houden, het niet geven van signalen en het te snel rijden. Op 15 mei was zijn zaak in appel aangehouden door de rechtbank, omdat de president nog een getuige wilde horen en gis teren eiste de officier van justitie een boete van ƒ75. Op de bewuste dag stond mej. K. met een kennisje, mej. Elly van de B., die vergezeld was van een jon- fer zusje, te praten voor haar huis, at beneden aan een dijk ligt- Toen het gesprek geëindigd was en de drie voetgangsters juist uit elk aar gegaan waren, kwam B. met zijn motor in botsing met mej. K. Mej. K. verklaarde de motor, die met. een snelheid van 60 km reed, maar bij het naderen van de dames afge remd werd, niet gezien te hebben. Elly v. d. B. en haar zusje liepen de motor tegemoet. „We liepen alle drie rechts van de weg", was de ver klaring van de voetgangsters. De motorrijder dacht evenwel, dat mej. Van de B. achterom mej. K- naar de voor hem rechterzijde van de weg liep. Hij wèek daarom naar links uit, waarop hij mej. K. aan reed. Als getuige a decharge werd gisteren gehoord de 27-jarige veiling knecht J. J. uit Kattendijke, die kwam vertellen de avond van het ongeval met mej. v. d. B. gesproken te hebben. „We hebben een half uur gepraat, maar het bijzondere van het ongeluk wist ze niet te vertellen", aldus beweerde J. Fout De officier, mr. Schenkenberg van Mierop, noemde het uit het oogpunt van verkeersveiligheid fout, dat de drie voetgangsters op de weg had den staan praten. Hij verweet ver dachte evenwel, dat hij met een snel heid van rond de 60 km langs hen wilde rijden, waarbij hij er bovendien op rekende, dat de voetgangsters wel naar de kant van de weg zouden gaan. Mr. Schenkenberg was evenwel de mening toegedaan, dat B. niet had hoeven te signaleren. Hij vorderde daarom vernietiging van het vonnis van de kantonrechter en eiste ver volgens voor het niet voldoende rechts houden en te snel rijden een boete van ƒ60. Tegenover de volgens de raads man van B., mr. J. F. C. van Dein- se, logische verklaring (dat een der dames naar zijn rechterkant liep zodat hij links wilde passeren) van zijn cliënt, stonden de weinig aan nemelijke verklaringen van de da mes. „Zij wisten niet wat er ge beurd was", aldus mr. Van Dein- se, die van mening was, dat B. met een redelijk doel en volgens ver- keersnoodzaak naar links was uit geweken. Mr- Van Deïnse conclu deerde. dat B.'s schuld niet over tuigend bewezen kon worden en verzocht de rechtbank alsnog tot ontslag van rechtsvervolging te besluiten. Wanneer dit niet het ge val zal zijn, verzocht de raadsman de nadruk te leggen op het feit, dat de dames midden op de weg stonden te praten. Uitspraak op 4 novembér a.s. President dankte journalist Karhof Na afloop van de zitting richtte mr. Van Empel enkele waarderende woorden tot de journalist N. J. Kar hof, die de leeftijdsgrens bereikt heeft en zijn taak ook wat de recht bankverslagen betreft, aan jongere collega's zal overdragen. Mr. Van Empel dankte de heer Karhof voor de voorzichtige wijze, waarop deze immer de verslagen van de recht bankzittingen heeft weergegeven. De heer Karhof verklaarde deze waar-, dering bijzonder op prijs te stellen. STAALTJE VAN SAMENWERKING Staatssecretaris Econ. Zaken verricht opening De staatssecretarie van economische zaken, dr. G. M. Veldkamp, zal op 11 november a.s. te Breskens de ten toonstelling „Dit maakt Zeeuwsch- Vlaanderen" officieel openen. Verder zullen bij deze opening aanwezig zijn de commissaris der koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot en het college van Gedep. Staten van Zeeland. Teneinde de bedoeling van deze ex positie zo breed mogelijk uit te dra gen, zijn uitnodigingen verzonden aan vertegenwoordigers van een groot aantal Europese kamers van koop handel, aan het Instituut voor Noord- Europa en aan directies van grote Nederlandse bedrijven- Tal van over heidsinstellingen, waaronder het E.T.I., het bureau voor Arbeidsvoor ziening in Zeeland, de rijksnijver- heidsdienst, het Zeeuws-Vlaams Borgstellingsfonds en het rijks- inkoopbureau, zullen op de tweede en derde dag van de tentoonstelling hun medewerking verlenen. „Een prach tig staaltje van samenwerking tus sen de overheid en het bedrijfsleven", aldus verklaarde de voorzitter van het tentoonstellingscomité. de heer J. M. A. C. van Dongen, burgemees ter van Aardenburg, vrijdagmiddag tijdens een persbijeenkomst te Ter- nèuzen. Door verschillende oorzaken is Zeeuwsch-Vlaanderen wakker ge schud en zich gaan bezinnen op plannen, die het economisch kli maat in deze streek kunnen ver beteren- Men is gaan. beseffen, dat een grotere eenheid noodzakelijk is, waardoor men ook zal trachten de drie bestaande streekplannen te coördineren. Als onderdeel van het streven naar klimaatverbetering is de idee geboren van een tentoon stelling, die zal moeten laten zien, waartoe Zeeuwsch-Vlaanderen in staat is en welke verdere mogelijk heden deze streek biedt. Men is hierbij uitgegaan van twee moge lijkheden. namelijk de bevordering van het toerisme en de ontwikke ling van de ambachtelijke indus trie, dus de kleinere bedrijven. SAMENWERKING Wat het toerisme betreft, denkt men te komen tot een samenwerking met de exploitatie van recreatiecentra, waarvan ook de nabijgelegen ge meenten kunnen profiteren. Naar de mening van de heer Van Dongen kan een aanzienlijk aantal bedrijfjes in Zeeuwsch-Vlaanderen uitgebreid wor den. mits men de mogelijkheden daartoe weet uit te buiten- Daartoe is samenwerking nodig tussen de overheid en het bedrijfsleven, waar bij laatstgenoemde gebruik kunnen maken van voorlichting op velerlei gebied. Burgemeester Van Dongen bracht ook nu weer de in Zeeuwsch-Vlaan deren vaak gestelde vraag naar vo ren, wat belangrijker is: een aanwij zing van bepaalde industriekernen of het geven van meer levensvatbaar- he'd (lees: steun) aan bestaande be drijven, die willen uitbreiden. De aanwijzing van kernen kan naar zijn mening een gevaar brengen van in dustrie-ophoping, een leeglopen van het achterland, ja zelfs van een ver plaatsing van bedrijveu naar. door de overheid aangewezen industrieker nen. Het gevolg hiervan is, dat do zogenaamde „vergeten gebieden" po gingen in het werk stellen om hun eigen streek te beveiligen. Daartoe dient onder meer deze ten toonstelling, die gehouden wordt op Een der hoogtepunten van de viering van het 85-jarig bestaan van de her vormde school ie Koudekerke vormde gistermiddag voor de leerlingen het oplaten van ballonnen. Foto P.Z.C.) (Advertentie) WAT DEED UW OVERGROOTMOEDER? Bij kriebelhoesc en opkomende verkoud heid mm zij vlug een paar Pottertje» in de mond. Dat hielp! Nog ateeds is Potter's Linia hét probate middel. Draag daarom altijd «en doosje bij U! het Molenwater te Breskens, in een hal van ongeveer duizend vierkante meter. Hoewel deze Zeeuws-Vlaamsex expositie op de laatste dag de 14e november toegankelijk is voor het publiek, is ze primair bedoeld als een aantrekken van relaties en van de zonodige werkgelegenheid. Door de talrijke bedrijven hun verschei denheid van produkten en artikelen zelf te laten demonstreren, kan een grote goodwill worden gekweekt. De rijksmiddenstandsconsulent voor Zeeland, de heer A. Korstanjc, wees in dit verband op de goede resultaten die met een dergelijk initiatief op Tholen werden bereikt, namelijk de bouw van 2 industriehallen, de om zetting van een smederij tot indus- triebedrijf, plaatsing van buitenland se orders en het leggen van vele contacten. FEEST MET „BIJSMAAK".... Alle inwoners van Koudekerke die de hervormde school een warm hart toedragen en dit zijn er velen waren vrijdagavond naar het ver enigingsgebouw gekomen om met elkaar het 35-jarig bestaan van deze school te vieren. Een groepje leerlingen onder leiding van meester M. Overweg en schoolhoofd Chr. Schipper, liet in kleine schetsjes op het toneel zien hoe het vroeger en tegenwoordig op de school toegaat- Een fluitclubje en koortje leverde aan deze feestvreugde muzikale medewer king, waartoe ook het lied behoorde, dat speciaal ter gelegenheid van dit jubileum was gecomponeerd. Ds. Hoffman: Geref. en Herv. school samensmelten Ondanks de in de afgelopen 35 jaar behaalde resultaten noemde de voor zitter van het schoolbestuur, ds. J. H. J. Hoffman in een historisch overzicht deze jubileumviering een feest met een bijsmaak„Wan neer de Hervormden en Gerefor meerden wat beter naar elkaar ge luisterd en elkaar wat beter hadden leren begrijpen, was er nu één geza menlijke school geweest. Wij staan niet zover van elkaar, dat wij het op onderwijsgebied niet zouden kun nen vinden", aldus verklaarde ds. Hoffman. Grote kans Dé grote bans om tot samenwer king te,komen was na de inundatie, toen de gereformeerde en hervorm de school tijdelijk in het huidige verenigingsgebouw waren onderge bracht, hetzelfde gebouw waar de jubileumviering plaatsvond. Deze gelegenheid om ook na deze tijd verder samen te werken had men niet gegrepen. Toen alles weer een beetje normaal liep was men uit elkaar gegaan." Doch er komt een gelegenheid om deze gemiste kans goed te maken", zo zei spreker. Een kans die hem zelfs zeer reëel toeleek, gezien de plannen voor de bouw van een nieuwe school voor de vereniging voor onderwijs op Geref. Grondslag. Dit noemde ds. Hoffman de gelegenheid om de her vormde school met drie nieuwe loka len uit te breiden, zodat men één school krijgt, „niet hervormd en niet gereformeerd, doch christelijk waar wij elkaar hebben gevonden." In zijn overzicht memoreerde hij verder de moeilijkheden waarmee men indertijd heeft gekampt voordat de school gerealiseerd werd. Reeds in 1921 bestonden er plannen voor een hervormde school, maar pas op 30 april 1924 kon 't nieuwe 2-klassige gebouw in gebruik worden genomen. En kele maanden later, op 12 novem ber, werd er brand ontdekt in het gebouw, dat door het moe dige optreden van de brandweer en personeel gelukkig tijdig be dwongen kon worden. Zorgen Vooral in de beginperiode gaven de financiën veel zorgen. Er is zelfs een tijd geweest, dat er speciale ;eldbussen in de kerk waren voor jljdragen voor de school. Niet alleen het schoolbestuur, doch ook de eerste hoofdonderwijzer had geldmoeilijkheden, zij het van heel andere aard. De woninghuur die 400 per jaar bedroeg, was hem veel te veel. Hij liet het bestuur dan ook weten, dat hij genegen was 250 te betalen, indien zijn echtge note er mee akkoord ging, aldus haalde ds. Hoffman uit de notulen aan. Het aantal leerlingen groeide ge staag zodat bij de school in 1930 een nieuw lokaal werd gebouwd. Pas kortgeleden, om precies te zijn op 12 september, werd de laatste uit breiding, een vierde leslokaal met een bestuurs- en personeelkamer, in gebruik genomen. Het programma vermeldde voorts de opvoering van nog enkele schets jes, gevolgd door zang en een ta bleau. Middags had de schooljeugd al een heel feestprogramma afgewerkt waarvan het oplaten van ballonne tjes een belangrijk onderdeel vorm de. Vergadering voor vissers ging niet door De voor vrijdagavond (gisteren) in Yerseke aangekondigde vergadering van de gezamenlijke visserijvereni gingen, waarop een tweetal sprekers was uitgenodigd om de gevolgen voor de oester- en mosselcultuur tc schet sen in verband met de uitvoering van het Deltaplan, werd te elfder ure af gelast. Een der sprekers, drs. A. G. M. Hildebrand van het L.E.I. was na melijk plotseling ziek geworden. Een nieuw tijdstip voor de vergadering is nog niet vastgesteld. KERKNIEUWS Dr. J. P. van Heest 70 jaar Dr. J. P. van Heest uit Amsterdam, emeritus-predikant van de Evang. Lutherse Kerk en oud-president van de Evangelisch Lutherse Synode zal maandag 26 oktober zijn zeventigste verjaardag herdenken. Dr. Van Heest werd-op 11 maart 1917 bevestigd als predikant van de voormalige herstel de Evangelisch Lutherse Gemeente in Medemblik. In 1920 verwisselde de jubilaris, die op 20 oktober 1919 na 'een gehouden colloquium doctum ook beroepbaar was gesteld in de Evange lisch Lutherse Kerk, de voormalig herstelde Evangelisch Lutherse Ge meente van Medemblik met de Evan gelische Lutherse Gemeente van Groede, vanwaar hij drie jaar latei- naar die van Deventer vertrok. Begroting Stavenisse voor 1960 behandeld Bouw ambtswoning burgemeester ter sprake De behandeling van de gemeentebe groting voor 1960 gaf vrijdagavond in de raad van Stavenisse aanleiding tot een discussie over de verbetering van de Stoofdijk en de bouw van een nieuwe ambtswoning voor burge meester A. Sluijtners. De heer J. A. Nortier (c.h.) gaf als zijn mening te kennen, dat ae ver betering van de Stoofdijk urgenter is dan een nieuwe burgemeesterswo ning. Hij beweerde namelijk, dat de ze woning een aanzienlijk bedrag Eer inwoner zal kosten. Raadslid J. Potappel (v.v.d.) was het met dit standpunt niet helemaal eens. Zijn mening was, dat de burgemeester zeker wat meer ruimte voor zijn ge zin kan gebruiken. Uiteraard juichte de raadsvoorzitter de bouw van een ambtswoning toe. Volgens hem zou de begrotingsposi tie er niet onder lijden, wanneer voor beide plannen gelden uitgetrok ken worden. De heer C. Priem (p.v.d.a.) maakte aanmerking op de geraamde post voor woningverbetering, welke vol gens hem te laag is „Als de premie binnenkomt, is het uitgetrokken be drag niet toereikend", zo stelde hij. De gewone dienst van de begroting- 1960 sluit met een bedrag van 526.831, de uitgaven en inkomsten van de kapitaalsdienst geven respec tievelijk de volgende eindcijfers te zien: 1.038.001,06 en 981.674.13. De drie S.G.P.-raadsleden M. Klip- pel, A. J. Priem en J. Hage konden niet akkoord gaan met een voorstel tot subsidie aan de muziek- en lees bibliotheek. Aan de districtsopzichter is opdracht gegeven tot het opmaken van een be groting voor de verbetering van de Stoofdijk. Door een foutieve redactie kan dc heer A. J. Tazelaar lid blij ven van de woningstichting Stavenis se Aanbesteding Ten overstaan van architect J. C. P. Loonen te Breskens werd voor de Ka tholieke Zeeuws-Vlaamse Woning bouwvereniging te Kloosterzande een openbare aanbesteding gehouden voor de bouw van 2 woningwetwoningen In het Zuid-west uitbreidingsplan. De uitslag van de aanbesteding was als volgt: L. B. Verstraete. Hoofd plaat 24.968; C. L. Soulimans, Hoofd plaat 25.117; J. van Poucke, IJzen- dijke 26.595: V. A. Verstraete, Hoofdplaat f 26.880; C .A. de Ruys- scher. Hoofdplaat 28.113; Th. van Waes, Biervliet 28.995. Collecte De „Zeeuwse Collecte" die in diverse plaatsen in Zeeuwsch-Vlaanderen werd gehouden, leverde de volgende bedragen op: Koewacht 41,—; Zuid dorp* l 40,06, RECHTBANK MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 13