PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KONGO IN 1964 ONAFHANKELIJK Generaal Marshall te Washington overleden Trek-uit-de-provincie verzwakt ook sport in Zeeland „BELANGEN VAN NATIES BEST GEDIEND DOOR ONDERLINGE GEMEENSCHAP IN FRANKRIJK OPEREREN MOORDENAARSCOMMANDO'S 202e jaargang - no. 245 Dagblad, ultgava van de finna Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagtcr. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7.00 p. kw.; ir. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 17 okt. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1.—„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 68-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9. tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Boodschap van minister A. E. de Schrijver DE BELGISCHE REGERING HEEFT DE KONGO VOLLE DIGE ONAFHANKELIJKHEID IN 1964 IN HET VOORUIT ZICHT GESTELD. Dat is de kern van een boodschap tot de Kongo, welke vrijdagavond is uitgesproken door de minister van Belgisch-Kongo en Roeanda-Oeroendi, A. E. de Schrijver. „Op dat ogenblik zullen België en de Kongo, zich hierbij in volledige onafhankelijkheid langs hun wetgevende en uitvoe rende organen uitend, een beslissing moeten treffen met betrek king tot de gemeenschappelijke instellingen die zij samen in het leven willen roepen. Zonder op de toekomst te willen voor uitlopen is de Belgische regering de mening toegedaan, dat de belangen van beide naties het best gediend zouden worden door een onderlinge gemeenschap, die door kracht en vertrouwen zou worden gekenmerkt", aldus de boodschap. Intussen zullen twee wetgevende vergaderingen, een geheel verkozen Kamer en een in meerderheid verkozen Senaat, alsmede een voorlopige regering, waarvan de leden door de koning worden benoemd, in augustus of september van het volgend jaar kunnen worden geïnstalleerd. plegen over de ontwerpen aan gaande centrale instellingen. „Zo dra uit al die raadplegingen een synthese opgemaakt zal zijn zal een definitief ontwerp van wet bij de Belgische Kamers worden ingediend. In december verkiezingen Minister De Schrijver, die zijn boodschap uitsprak aan de voor avond van de zestigste verjaardag van de afschaffing der slavernij in de Kongo door België, herinnerde er aan, dat in december van dit jaar de eerste algemene verkiezingen in de Kongo zullen worden gehouden. Door deze verkiezingen zullen de basis-instellingen, gewesten en ge meenten, in handen zij van de Kon golezen, die op een nieuwe manier en onder hun verantwoordelijkheid belangrijke lokale en gewestelijke aangelegenheden zullen moeten be heren. Dadelijk daarna vangt een nieuw stadium aan: de oprichting van de provinciale instellingen. Het derde stadium, aldus de minis ter, zal bestaan in de oprichting en het In werking stellen, in 1960, van twee wetgevende vergaderingen en een uitvoerend lichaam, namelijk: een centrale regering voor de gehele Kongo. De Belgische regering is van plan om van april 1960 af, na de tot standkoming dus van de provin ciale raden, deze raden te raad- Rotterdamse humor In Rotterdam heeft men weer eens gesproken over de positie van deze stad als wereldhaven: tijdens een bijeenkomst van het Contactcentrum Bedrijfsleven Onderwijs betoogde de directeur van het Havenbedrijf, ir. F. Posthuma, dat de Europoort voor rang moet krijgen boven alle andere Nederlandse plannen voor havenaan- leg. Waarop een der aanwezigen de vraag stelde wélke plannen dan uit gesteld moesten worden. De heer Posthuma wilde daarop geen antwoord geven uit hoofde van zijn functie. Maar de voorzitter van het Contactcentrum, mr, J. Kroese, wilde dat wel. Volgens het Dagblad Scheepvaart gaf hij als zijn persoon lijke mening te kennen, dat de Sloe- plannen moesten blijven rusten, evenals de plannen tot verlenging van de LJmuidense pier. Later merk te hij evenwel op, dat men deze op merking niet al te ernstig moest ne men. Amsterdam, zo zei hij, moet de mogelijkheden krijgen, die Rotter dam al heeft. Voor de vuist weg sprak daarna mr. K. P. van der Mandeie, de voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel, een man van groot ge zag. Zijn uitlatingen over het Sloe- plan hebben wij gisteren reeds ge publiceerd, ontleend aan een verslag in de N.R.C- Dit blad kwalificeerde de opmerkingen van de heer Van der Mandeie als „vrijmoedig en vaak zeer humoristisch" en veronderstelde dat de geachte spreker wel het be kende gezegde gedachtig was ge weest „C'est le ridicule qui tuc". De formuleringen in de N.R.C. doen vermoeden, dat de heer Van der Mandeie ook ten aanzien van het Sloeplan enigszins aan het ridiculi seren is geweest. „Wij kunnen er niet 2jo erg veel bezwaren tegen heb ben, indien dc heren in het Sloe een of andere eh inrichting willen gaan maken", zei hij volgens het Rotterdamse blad. En voorts: „We hoeven ons er niet zo vreselijk druk over te maken, dat dit tot een enor me ontwikkeling zou leiden." Hebben wij de strekking van dit alles goed begrepen, dan was dus de situatie aldus: een Rot terdams havenman wilde prioriteit boven alles aan zijn eigen haven ge ven, waarop een i eder vond, dat de Sloeplannen dan maar moesten blij ven rusten. Waarna tenslotte de gro te dr. Van der Mandeie zelf min of meer humoristisch opmerkte, dat er toch geen bezwaar kon bestaan te gen dat plan. Zo in de geest van „Laat ze toch doen, wij hebben er heus geen last van Dat weten we dus. Zeeland mag nu wel ootmoedlglijk een deputatie naar Nederlands eerste havenstad en de tweede haven ter wereld zenden, een (Zie slot pag. 3 kol. 1) De bevoegdheden van beide wetge vende vergaderingen zou substan tieel zijn op het gebied van de inter ne wetgeving. De bekrachtiging van wetsdecreten zou door de gouver neur-generaal uit naam van de ko ning moeten geschieden. De uitvoe rende macht, aldus minister De Schrijver, zou berusten bij een mi nisterraad, eventueel bijgestaan door onderstaatssecretarissen, voor gezeten door de gouverneur-generaal als vertegenwoordiger van de ko ning. Voor het einde van de eerste zit- tingstijd, die maximaal vier jaar zou duren, zouden de wetgevende verga deringen een ontwerp van definitieve grondwet moeten uitwerken, dat ter goedkeuring aan de bevolking zou worden voorgelegd. Economische In het laatste deel van zijn bood schap ging minister De Schrijver nader in op de financieel-economi- sche problemen van Kongo. Het noodzakelijk evenwicht tussen de inkomsten en de overheidsuitga ven van de Kongolese staat zal en kel kunnen worden verzekerd door een soberheidsinspanning in de Kon go zelf, die zonder verwijl moet wor den uitgevoerd, aldus de minister. De Belgische regering van haar kant besloot tot een bijzondere hulpverlening op financieel gebied. „Aan het Belgische parlement zal een wetsontwerp worden voorgelegd, dat voorziet in de instelling van een bijstandsfonds van tenminste twee miljard frank honderdvijftig mil joen gulden Bovendien is in be ginsel de vorming van een ontwik- Generaal George C. Marshall, chef van de Amerikaanse gene rale staf'gedurende de Tweede Wereldoorlog, is vrijdagavond 78 jaar oud, in Washington overleden. Marshall werd reeds geruime tijd in het Walter Reed hospi taal verpleegd. Enkele maanden geleden kreeg Marshall een be roerte. Marshall trad op 20 november 1945 af als chef-staf van de strijdkrach ten. Precies een week na zijn af treden benoemde president Truman hem tot zijn persoonlijke afgevaar digde in China. Marshall slaagde er echter niet in nationalisten en com munisten nader tot elkaar te bren gen. Na zijn missie in China werd hij benoemd tot minister van buiten landse zaken. Uit hoofde van de ze functie legde hij op 5 juni 1947 de wereld een plan voor economisch herstel voor, dat de geschiedenis zou ingaan als het „Marshall plan". Nog geen twee maanden later stelde het congres de nodige gelden beschikbaar. In januari1949, toen de eerste fase van het plan was voltooid, trad Marshall af als minister, om na het uitbreken van de oorlog in Korea 25 juni 1950 opnieuw als minister, nu van defensie, in het kabinet zitting te krijgen. In mei 1951 trad hij opnieuw af. In 1952 ontving Marshall de Nobel prijs voor de vrede. Truman noemde hem „de grootste nog in leven zijnde Amerikaan". In juli 1953 woonde hij als persoonlijk vertegenwoordiger van president Eisenhower zijn vroegere ondergeschikte de kro ning van koningin Elizabeth bij. George Catlett Marshall werd op 31 december 1880 in Uniontown, Penn- kelingsfonds aanvaard waartoe Bel gië een aanzienlijke bijdrage zal le veren. Ten derde zal een economisch ontwikkelingsplan voor de komende jaren worden opgesteld. Bij de uit voering daarvan zal het particulier kapitaal worden ingeschakeld. Volgens Belgische persberichten zou met deze drie plannen een bedrag gemoeid zijn van totaal vijf miljard frank 375 miljoen gulden afgezien van de parti culiere kapitaalsdeelnemingen. Hervormde-kerkbouwactie vijf miljoen gepasseerd De giften A-oor de kerkbouwactie der Nederlands Hervormde Kerk blijven gestadig binnenkomen. In totaal is thans ontvangen 5.081.806. LE MONDE TWIJFELT ER NIET AAN Speciale maatregelen voor De Gaulle De Franse politie heeft vrijdag ver scheidene huizen in Parijs doorzocht om do mannen te vinden die een aanslag hebben gepleegd op de Fran se senator Francois Mitterand. De 42-jarige Mitterand, die minister van justitie is geweest, is voorstan der van een' door ondehandelingen verkregen regeling van het Alge rijnse vraagstuk en heeft in 1958, bij de volksstemming over de grond wet van de vijfde republiek, gepleit voor verwerping van deze grondwet. Deze activiteit bezorgde hem bittere vijanden in extremistische kringen. De aanslag op Mitterand viel samen met de stemming van de Nationale Vergadering na afloop van het de bat ovër Algerije. Zoals bekend, had dc Franse regering aan deze stém- miïfgv'het vertrouwensvotum verbon den. De uitslag van de stemming luidde: 441 stemmen voor de rege ring, 23 tegen en 28 onthoudingen. De Parijs pers heeft de verklaring van de gaullistische afgevaardigde Neuwirth ernstig opgevata Zoals be richt heeft Neuwirth gewaarschuwd voor „moordenaarscommando's", die via de Spaanse grens Frankrijk zou den zijn binnengekomen. Deze com mando's zouden bestaan uit uiterst rechtse contra-terroristen en op dracht hebben bepaalde persoonlijk heden uit de weg te ruimen. De conservatieve „Paris Presse" meldde dat Mendes-France en Neuwirth zelf al dreigbrieven hadden ontvangen. De onafhanke lijke „Le Monde" schrijft, dat de sylvania, geboren. Zijn vader was di recteur van een steenkolenmijn. In 1901 studeerde hij af aan de mi litaire universiteit van Virginia. Hij was enige tijd gestationeerd op de Philippijnen, en kreeg gedurende de Eerste Wereldoorlog bekendheid als strateeg door operaties aan het Meuse front. Van 1919 tot 1924 was Marshall aide van generaal John Pershing, commandant van de Ame rikaanse strijdkrachten in Europa. In 1938 volgde zijn benoeming tot plaatsvervangend chef-staf. Toen de Duitsers Polen binnenvielen passeer de Roosevelt 34 oudere officieren en benoemde Marshall tot chef van de generale staf. aanslag op Mitterand het be staan van de „moordenaarscom mando's" bevestigt. Volgens het blad heeft Neuwirth gezegd dat het hier gaat om twee groepen contra-terroristen één uit Oran en één uit Tanger die al be trokken zouden zijn geweest bij terreurdaden in Algerije en Ma- rolcko. Van de zijde van het Elysée zijn in tussen de berichten tegengesproken dat er speciale veiligheidsmaatrege len worden getroffen om De Gaulle te beschermen. Lloyd naar Parijs De Britse minister van buitenlandse zaicen, Selwyn Lloyd, brengt begin volgende maand een bezoek aan Pa rijs voor besprekingen die ten doel hebben de Brits-Franse meningsver schillen te verkleinen, zo is vrijdag in doorgaans welingelichte kringen te Londen meegedeeld. iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Meer bewolking, maar weinig regen M Gedurende het weekeind zal er meer bewolking binnendrijven, I veroorzaakt door het storings- ff front dat ons uit het zuid- 1 westen nadert. We verwaeh- ff ten echter, dat de neerslag van weinig of geen betekenis zal zijn. De temperaturen zijn i voor midden-oktober in de mid- dag nog bijzonder hoog, en stij- gen tot ongeveer 18 a 19 gra- I den Celsius. Wel is het waar- i H schijnlijk, dat het zondagmid- dag minder warm zal zijn dan i vandaag. Het hogedrukgebied 1 H dat ons vele dagen zon bracht, i trekt langzaam in de richting I van de Balkan weg, maar 1 H houdt nog een flinke uitloper i over in de richting van Noor- i ee wegen. Hierdoor zullen de de- I pressies zelf voorlopig nog op 1 een afstand blijven en ten wes- I H ten van Ierland naar Usland 1 wegtrekken. Tot nu toe heeft deze oktobermaand al bijna 120 I ee uren zon gegeven, tegen nor- i maal in de hele maand ruim I 100 uren. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii Omvangrijker dan in meeste andere provincies SINDS JAAR EN DAG is er in de Zeeuwse sport en dan met name in de teamsporten weinig te jui chenEn paradoxaal genoeg, is dat juist het. geval als een Zeeuws team bij uitzondering eens boven de landelijke middelmaat uitstijgt en zich voegt in de hoogste regionen van de sport. Meestal beleven die Zeeuwse teams in de landelijke top namelijk een uiterst moeilijk en krampachtig bestaan en duikelen aan het eind van het seizoen spoedig weer een trapje lager. Do wieler ploeg van de Zeeuwse ren- en toer club „Theo Middelkamp", reeds twee maal kampioen van Nederland, en de volleyballers van het Vlissïngse E.V. V.C., die in de zuidelijke hoofdklas tot de sterksten behoren, zijn in dit opzicht uitzonderingen. Voor Zee land betekenen die uitzonderingen regel: slechts zelden komt de Zeeuw se teamsport tot prestaties op lande lijk niveau. Da oorzaken zijn al yaak te berde gebracht: te weinig en te dun be woonde bevolkingscentra en geogra fische versnippering en afzijdigheid. Overigens kan men dat niet altij'd als excuus aangrijpen, want er zijn bevolkingscentra in Nederland, die kleiner zijn dan bijvoorbeeld Vlissin- gen en Middelburg en die desalniet temin jaar in jaar uit topploegen le veren. Bij de factoren, die de sport in Zeeland op een zwak pitje hou den, is er nog één te voegen: de HHIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljilj H Het is in Zeeland een veelbe- H sproken probleemde „trek ff uit de provincie" vooral door jonge mensen. Ook de Zeeuwse sport wordt door dit probleem J geraaktvaak verliezen sport- teams gewaardeerde krachten s H doordat de sportbeoefenaars voor hun maatschappelijk wel- =f zijn grotere mogelijkheden g ee buiten de pi'ovincie zien. In bijgaand artikel worden de ge- ff ee volgen voor de sport van die ff gedeeltelijke ontvolking nader ee H belicht. Daarbij is met name f§ ee Vlissingen als voorbeeld geno- ee men, maar ook andere Zeeuw- se steden en dorpen worden, soms meer, soms minder, met f§ dit probleem geconfronteerd, 3 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliflllllllllllllll regelmatige ontvolking van do sport Een massale exodus uit de Zeeuwse sport naar „elders" is er nu ook weer niet, maar toch ra ken Zeeuwse teams soms juist hun beste krachten kwijt, waar door het verband in die teams zoek raakt. Uiteraard komen öeze „aderlatingen" in de ene plaats vaker voor dan in een andere. Maar dat het vertrek van Zeeuwse sportmensen fnuikend kan werken voor een team bewijst soms het.... te gendeel. De wielerploeg van „Theo Middelkamp" bijvoorbeeld bezit ai sinds jaar en dag een vaste kern: De Roo, Huissoon, Rentmeester, Ver- stracte, Van Sluijs, Westdorp en nog enkele coureurs. Doordat Zeeland de ze renners niet aan andere provin cies kwijtraakte, werd een stabiele ploeg gevormd, die naar de top groeide. Tijdsbeeld Het tegenover-gestelde voorbeeld kan de ex-eerste klasser Viissingen leveren: dat deze ploeg aan kracht heeft ingeboet is mede een gevolg geweest van het vertrek van spelers als Klaas Dingemanse, Piet Barten en Henk de Nooijer. Die „trek uit de provincie" en dat is de mening van vele sportleiders is voor Zeeland omvangrijker dan voor de meeste andere provincies. 'Het; fes, jm>- weten cTre sportleider# ook. juist in do na-oorlogso jaren sterk toegenomen.. De heer Frans Naerebout, voorzitter van het Vlissïngse Marathon (hand bal, volleybal en atletiek), zegt er bijvoorbeeld dit van: „Het is een tijdsbeeld: door de militaire dienst, maar vooral door de veel ruimere studiemogelijkheden komt de jeugd veel gemakkelijker in contact met streken buiten de provincie, waar door veel meer dan vroeger jonge mensen elders werk zoeken of krijgen". Ook weet de heer Naerebout, dat de jeugd door het snelle levens ritme „wie je ook spreekt, iedereen heeft haast" en vaak ook door eentonig werk, meer af wisseling, ook in de sport, wenst. „De sportbeoefenaars", zegt hij, „devalueren vaak zelf de waarde van de sport, omdat zij de soms eentonige voorbereiding voor hun sportieve prestaties vaak niet meer kunnen opbrengen". Overi gens vindt hij, dat de onderne mingsgeest bij de „uitvliegende jeugd" te prijzen is en misschien wel groter is dan vroeger— Ruimere studie... Met name in Vlis= singen ondervindt de sport vaak, dat juist daardoor veelbelovende krach ten wegtrekken. De vele Zeeuwse leerlingen van de zeevaartschool en de hogere technische school in Vlis-1 (Zie slot pag. 2 kol. 3) In liet station Geleen-Lulte- f§ H rade heeft de chef van dit sta- tion, de heer J. H. Scholten, een spoorweg-maandabonne- ff ee ment uitgereikt aan de vier- M jarige Alex Eulscher, die daar- ee door de jongste abonnement- ee ee houder bij de Nederlandse |f ff Spoorwegen is geworden. Dat ee feit werd gewaardeerd met en- ff kele geschenken waaronder 3 3 uiteraard een elektrische spoortrein. Alex reist dagelijks ee met zijn moeder naar Maas- 3 3 tricht, waar hij een kleuter- 3 school bezoekt. flIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Rijnpeil op zijn laagst Het peil van de Rijn is sedert 1947 niet meer zo laag geweest, zo heeft het bureau voor de Rijnscheepvaart in Mainz vrijdag meegedeeld. Op te lefonische vragen antwoordde het bureau dat de controlepost voor de waterhoogte te Kaub- de totale diep te van de vaargeul ter plaatse op slechts 1.35 meter bevond. Het rivier verkeer was nog" wel niet onderbro ken maar de vrachtschepen kunnen slechts 40 procent van hun normale lading meevoeren. KORTE PREDIKATIE .Hij heeft alles wél gemaakt (Marcus 7:37b In Marcus 7:31-37 wordt verteldhoe Jezus een doofstomme geneest, één uit velen. Degenen, die dit voor hun ogen zagen gebeuren, zijn buiten zichzelf van verbazing, (vs. 87a). Vol bewondering zeggen ze van Jezus: „Ook de doven doet Hij horen en de stommen spreken", (vs. 37c). En ze komen tot de conclusie, dat Jezus iemand is, die alles wel maakt. Hoe waar is dit. Jezus heeft alles wel gemaakt. Alles. Toen Hij die zieke genas, ging het er niet alleen om, dat de betrokkene zijn gezond heid herkreeg, maar ook daarom, dat hij deel zou krijgen aan de verzoe ning met God, acni de vrede van het Koninkrijk der hemelen. Jezus doet geen half werk. Zijn hulp aan ons is volle, afdoende hulp. Kruisdood en Opstanding zijn daarvan het bewijs. Ook in ons leven wordt alles wel, als wij, dove mensen, het woord Gods gaan horen en bewaren. In het luis teren naar het evangelie ligt het ge heim- van het behoud. Dan pas gaat het de goede kant op, wanneer de mensen weer gehoorzaam, en gelovig horen naar Gods stem. En als de do ven gaan horen, dan gaan de stom men spreken. Dan gaan ze het heil des Heren verkondigen, uitdragen in woord en daad. iVe worden dan ge tuigen van het gekomen en komende nieuwe Rijk. Intussen mogen we wel dagelijks bidden, of de Heer telkens weer ons oor wil genezen van doof heid, en onze mond van stomheid. Anders komt het niet goed, of blijft het niet goed tussen God en ons, en ook niet tussen ons en onze mede mens. Dan gaat het slecht, van kwaad tot. erger, dan zijn we werke lijk „slechte" mensen, ook al zijn ue overigens misschien nog zo braaf. Luister naar uw medemensuw man. uw vrouw, nw kind. Ze hebben uw medeleven nodig, uw liefde, uw ge bed. Ontvang en geef, geef en oni- vang. Dit is de opdracht «in om* Heer, die ook in uw leven alles wél wil maken. Hoek W. J. tan Jfeeutceti Geldig tot hedenavond ZUIDELIJKE WIND. Overwegend zonnig en droog weer met dezelfde of iets hogere middag- temperaturen. Zwakke tot matige wind tussen zuidoost en zuid. ZON EN MAAN 18 oktober Zon op 7,08 onder 17.42 Maan op 18.48 onder 8.47 19 oktober Zon op 7.10 onder XI Aü

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1