Hearing rond drie nieuwe putten waterleidingmij. „7uid-Beveland" TEKKO TAKS en de Atoompantoffels WALCHEREN MARKTBERICHTEN CIRCUS VAN BEVER PREMIÈRE WEREIDNUMMERS NOG GEEN BESLISSING OVER SUBSIDIE VOOR RECLASSERING DINSDAG 29 SEPTEMBER 1959 PROVINCIALZEEUWSE OOURAN1 BEZWAREN VAN OSSENDRECHTSE ZIJDE Op Noord- en Zuid-Beveland drinkt men „illegaal" gewonnen water.... UIT DE KRANEN op Noord- en Zuid-Beveland stroomt zij het dan bij beetjes momenteel water, dat „illegaal" op Noord brabantse bodem wordt gewonnen Niemand van de Zuid- en Noordbevelandse waterverbruikers, die zich daarom heeft te be kommeren. Of het moesten de heren van de waterleidingmaat schappij „Zuid-Beveland" zijn, die maandag hun zaak tijdens een te Ossendrecht en Hoogerheide rond deze waterkwestie ge houden hearing door een tweetal rechtskundigen lieten beplei ten: door mr. A. J. van der Weel en mr. H. Bruin uit Middelburg. naar voren werd gebracht: in deze wet is namelijk vastgelegd, dat put ten mogen worden geslagen „indien het algemeen belang- dit vordert" Van de zijde van de drie bezwaarden stelde mr. A. Jansen uit Tilburg de verdroging van het grote meren-ge- bied en de belemmering voor de uit breiding van de gemeente daartegen over. De gehele hearing geleid door de gedeputeerde van Noord-Brabant, de neer G. P, Philippaert verliep in 'n bijzonder genoeglijke sfeer. Wie gedacht had, dat de heren daar 's mórgens op het te Hooger- Do waterleidingmaatschappij „Zuid- Beveland" had een vergunning ge vraagd voor het uitbreiden van de waterwinning van het bedrijf, door, het slaan van drie puiten in de ge meente Ossendrecht. Hiertegen was bezwaar gemaakt door de gemeente Ossendrecht, die in verband met de beschermende bepalingen voor water wingebieden een belemmering voor haar uitbreiding en de aanleg van ren sportveld vreesde, door de erven Cogcls, die het landgoed „De Grote Meren" te Ossendrecht bezitten en die verdroging van de hierin liggende plassen en daarmee gepaard gaande aantasting van do vegetatie vreesden en door de stichting „Onze Lieve Vrouw ter Duinen", een te Ossen drecht gevestigd onderwijsinstituut een volksabdij welke stichting on geveer dezelfde bezwaren als de ge meente Ossendrecht had, namelijk dat de betreffende grond in het streekplan tot waterwingebied zal worden aangewezen met alle beper kende bepalingen van dien. Nu is het bijzondere van de situa tie, dat de drie bronnen reeds ge slagen zijn, elk zestig kubieke me ter water per uur leveren en aldus een aardig cn in feite reeds onmis baar steentje bijdragen aan de wa tervoorziening van Noord- en Zuid- Beveland en zelfs aan die van Os sendrecht en omgeving. Zo erg is dat nu ook weer niet, want mocht de vergunning niet worden ver kregen waarover uiteindelijk de minister van volksgezondheid het be slissende woord zal spreken dan is het een koud kunstje om de bron nen te laten ophouden bronnen te zijn. Onmisbaar Maar hiervoor behoeft de mij. „Zuid- Beveland" allerminst te vrezen. De drie putten zijn reeds thans het watergebruik is de laatste jaren aan zienlijk gestegen onmisbaar ge worden voor de drinkwatervoorzie ning van het gebied van deze Zeeuw se maatschappij, zodat hiermee een algemeen belang wordt gediend. Dit was wel het belangrijkste, door de grondwaterwet waterleidingbedrij ven geschraagde argument, dat door de bepleiters van de Zeeuwse zaak Heden overleed tot ons innig leedwezen plotse ling in het rusthuis der Gereformeerde Ge meente te Middelburg onze geliefde schoon zuster en tante TANNETJE VAN OOST, weduwe van Samuel Moens, in de ouderdom van 87 jaar. Namens de familie: P. Passenier. Sint-Laurens, 28 sept. 1959. Noordweg 114. De teraardebestelling zal plaatsvinden D.V. op woensdag 30 sep tember a.s. op de al gemene begraafplaats te Middelburg. Vertrek sterfhuis 's middags 12 uur. Heden overleed na een langdurig, doch gedul dig gedragen lijden, zacht en kalm, onze geliefde vader, be huwd-, groot- en over grootvader PIETER MICHIEL CATSMAN, weduwnaar van Anna Schijve, 'n de ouderdom van ruim 87 iaar vM'ss'ngen: A. M v. d Vijver— Catsman J. J. v. d. Vijver Oostburg: M. A. Daansen Catsman A. Daansen Goes: Iz. J. P Catsman M Catsman— Leenhoutf- Klein- en achterklein nriei en eskens, 28 sept 59 Dorpsstraat 49A De begrafenis zal plaatshebben op don derdag 1 oktober a.s., des nam. 3.30 uur. heide staande gemeentehuis van de gemeente Woensdrecht en 's middags op het gemeentehuls van Ossendrecht elkander zouden beje genen als water en vuur, kwam be drogen uit. Tijdens deze „zittingen" bracht mr. Jansen op rustige en sympathieke wijze de aan Noordbrabantse zijde bestaande bezwaren naar voren, zoals ook mr. Van der Weel bet „Zeeuwse" standpunt toelichtte. Daarin werd o.m. gesteld, dat het op dit moment moeilijk te zeggen is, in hoeverre de waterwinning door de drie nieuwe putten van invloed zal zijn op de wa terstand in het gebied van „De Grote Meren"; daarvoor moeten gedurende enkele jaren boringen en metingen worden verricht. Schade Nagegaan zal moeten worden, welke technische voorzieningen er nodig zijn, om de nadelige gevolgen van de wateronttrekking zo gering moge lijk te houden. De waterleidingmaat schappij is bereid al het mogelijke te doen om de schade zo gering mogelijk te laten zijn. Indien er schade blijkt, moet de waterleidingmaatschappij dit krachtens de wet vergoeden. Van deze hearing werd proces-ver baal opgemaakt, hetwelk met het ad vies van een uit waterwin-deskundi- gen bestaande commissie aan de mi nister zal worden voorgelegd. B. en W. St.-Laurens boden sluitende begroting aan Met post onvoorzien van 1060 Het was een krappe, maar niettemin sluitende begroting voor 1960, die B. en W. van Sint-Laurens maandag middag aan de gemeenteraad, die vergaderde onder voorzitterschap van burgemeester W. Baas, konden overhandigen. De begroting sluit dan met een post van 1060 voor onvoor ziene uitgaven, waarbij men evenwel rekening moet houden met de om standigheid, dat enkele door Ged. Staten onlangs goedgekeurde wijzi gingen van het vorige dienstjaar nog op de nieuwe begroting drukken. Deze posten omvatten onder meer een krediet voor een nieuwe straat verlichting in het oude dorpsgedeelte, de Oranjelaan, de Kerklaan, de oude Van Citterstraat en een gedeelte van de Noordweg. Voorts is hierin begre pen eèn nieuwe bestrating voor de oude Van Citterstraat. Voorts ging de raad akkoord met het voorstel om aan de firma In 't Veld te Middelburg optie te verlenen voor een stuk bouwgrond, waar plaats is voor acht nieuwe woningen. Het be treft hier bouwterrein aan de nieuwe Van Citterstraat, die met deze laatste woningen volgebouwd zal zijn. De raad stelde zich garant voor de rente en aflossing van een gedeelte van door drie personen aan te gane geldleningen voor de bouw van wo ningen in de Van Citterstraat. Ten slotte werden de leden van de woon ruimtecommissie allen herbenoemd. MIDDELBURG V.L.N.-cabaret-avond Zaterdagavond is de afdeling Wal cheren van het, Veteranen Legioen Nederland het meuwe winterseizoen gestart met een cabaret-avond in de grote zaal van de Gouden Poorte te Middelburg. Het V.L.N-cabaret zorg de hier voor de „Knal-revue" met al lerlei aardige schetsjes, zang, voor dracht en dans. Met deze nieuwe re vue zal de cabaretgroep in de komen de maanden een tournee maken door Zeeland, waar ongeveer zestien plaat- s-i worden bezocht. Voor de komende weken wordt cabaret-avonden gege ven in Arnemuiden, Goes en Hein- kenszand. Zaterdagavond werd de ca baret-groep met een aardig speechje ifageleid door de voorzitter van het gewest Zeeland, de heer M> Tetnme, waarna het V.L.N.-cabaret direct de stemming in de zaal bracht' met een vlotte opening „Alle Hens" genaamd wat de inleiding vormde tot een aar dig programma. Hierin traden ö.a. op Ad la Ven en Co de Vos met enkele vlotte liedjes. Een komisch hoogte punt voor de pauze was het schetsje „Juffrouw Lodder is ziek". Verder vermeldde het programma nog het optreden van de goochelaar Ali ben Lux. Collecte De te Arnemuiden gehouden collecte ten bate van het fonds D.E.L. heeft 719.20 opgebracht. Geslaagd De heer W. Westerbeke te Westka- pelle behaalde de hoofdakte l.o. SEROOSKERKE (W.) Filmavond C.F.A. Zaterdag vertoonde de C.FA. afde ling Serooskerkc in het verenigings gebouw de film „De grote beslissing", De belangstelling hiervoor was echter zeer gering, wat wel een gevolg zal zijn van de opening der winkelweek, die vele mensen in het dorp bij de mu ziektent hield. Oliebollenactie voor „Iepenoord" Een aantal dames van Serooskerke (Wj zal deze week een oliebollenac tie houden waarvan de opbrengst be stemd is voor het kindertehuis „Ie penoord" te Oostkapelle. Woensdag en donderdagavond zal men in een kraampje bij de toren deze oliebollen kunnen kopen, terwijl ook nog wordt overwogen om langs de huizen te gaan, om zoveel mogelijk bollen aan de man te brengen. Lampionoptocht voor de jeugd Hoewel aanvankelijk niet in het pro gramma opgenomen, heeft het be stuur van de winkeliersvereniging Serooskerke alsnog een lampionop tocht voor de kinderen georganiseerd. Deze zal gehouden worden op dins dagavond half acht. De tamboers van E.M.M. verlenen hierbij hun mede werking. KOUDEKERKE Aanbesteding In het gemeentehuis te Koudekerke werd maandagmiddag aanbesteed het aanleggen van een straat in het uitbre'd'ngsnlan „Dishoek". Er werd als volgt ingeschreven: fa. Eland, Vlissingen 15.200.— fa. Den Ek ster, Middelburg 16.500.fa. Boo ne, Goes 16.975.C van Wallen burg. M'ddelburg 17 "00fa. La Gasse, Koudekerke 17.900.Aan nemingsmij. Zeeland, Middelburg 17.930.J. van Wallenburg, Mid delburg 22.900.De gunning werd aangehouden. AARDAPPELTERMIJNMARKT ROTTERDAM Eigenheimers oktober 5 contr. 17.50. Fu rore maart 1 contr. 19,50, 4 contr. 19.70 cn 3 contr. 19.80, april 2 contr. 20.00, l contr. 20.10, 5 contr: 20.20 en 1 cóntr. 20 30. Alpha april 10 contr. 19.00, 6 contr. 1920, 24 contr. 19.40 en 30 contr. 19.50. Bintje 35 mm oktober 5 contr. 1750 en 6 contr. 17.80. november 6 contr. 18 20. december 6 contr. 1850 en 3 contr. 18.60. Januari 1 contr. 19.50, maart 3 contr. 20.90. 49 contr. 21.00 en 10 contr 21.10. april 3 contr. 2150, 32 contr. 21.60 3 contr 21.70. 5 contr. 21S0, 25 contr. 21.90, 112 contr 22.00, 74 contr 22.10. Bintje 45 mm maart 1 contr. 23.20, 1 contr. 23.40 en 10 contr 23.80, 12 contr. 24.00 en 13 contr 24.30. Voran november l contr. 14.60. Bintje ,e' november l contr. 38 90, 4 contr 39 00 2 contr. 39.30, 8 contr 3950, 13 contr- 39-60 en 1 contr. 39 70. December 1 contr 39 00 Bintje ,a' november 1 contr 34.30, 1 contr. 34-40, 1 contr. 3450, 2 contr 34.70 en 2 contr. 3450. Dagomzet 523 contracten. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. 28 september. Klelaardappelen 35 mm op waarts: eigenheimers f 16.0018-00; bin tje f 16.00—17.00: koopmans blauwe f 16.00; Meerlanders f 14.00—15.00; IJsselster t 13.00—14.00. Zandaardappelen 35 mm opwaarts: noorderling f 12.00—13 50; 11- bertas f 12.00—13 50. Voeraardappelen f 450—5.00. Prijzen berekend per 100 kg en op de handelsvoorwaarden vastgesteld voor de verkoop van consumptie-aardappelen op wagon, schip o' auto. ROTTERDAMSE VEEMARKT. Aanvoer In totaal 1726. Vette koeien en ossen 1037: varkens 689. Alles ln cents per kg. Vette koelen le kw. 300—320, 2e kw 275— —300, 3e kw 260—275: varkens (lev gew.) Ie kw. 193. 2e kw. 191, 3e kw. 189 Mechels stadsbestuur op bezoek in Yerseke en Goes Schepenen en raadsleden van de Bel gische stad Mechelen en enkele ver tegenwoordigers uit het bedrijfsle ven hebben maandag een bezoek ge bracht aan Yerseke en Goes. In bel de gemeente werden de Belgische gasten door het gemeentebestuur ont vangen. Eerst bezocht de Mechelse delegatie Yerseke. waar men in de raadszaal door het college van B. en W. werd ontvangen. Burgemeester A.' C. Wil- demsen vertelde hier een en ander over de oester- en mosselcultuur, waarbij hij ook wees op de gevaren die deze cultures bedreigen bij af sluiting van de zeegaten. De Belgi sche gasten bezichtigden voorts de oesterputten en natuurlijk lieten zij zich dit zeebanket goed smaken. In de middaguren arriveerden de Belgen in Goes, waar wederom een officiële ontvangst in het stadhuis volgde. Hier sprak burgemeester H. K. Michaëlis woorden van welkom. In een vlot speechje vertelde de heer Michaëlis over de toekomstige ont wikkeling in Zeeland, waarbij hij in het bijzonder de functie van Goes toelichtte. Een der schepenen van de stad Mechelen dankte voor de ont vangst. Nadat in hotel „De Koren beurs" het diner was gebruikt, werd de stad bezichtigd. Auto botst op tractor: drie passagiers licht gewond Verblind door het zonlicht reed de heer A. K. uit Oost- en West-Sou burg maandagmorgen bij het kruis punt rijksweg-Stationsstraat te Ril- iand-Bath met een gehuurde perso nenauto op een voor hem rijdende tractor, die een aardappelloofklap- permaehine meevoerde. De tractor werd bestuur door de heer B. B. uit Kruiningen. De auto kwam tenslotte tot stilstand na eerst nog twee betonnen bermpalen om ver gereden te hebben. De drie inzittenden van de auto wer den licht gewond aan gezicht en handen, in noofdzaak door rondvlie gende glassplinters. Aan de bestuur der en zijn beide passagiers, C. S. uit Breskens en R. J. B. uit Middel burg werd in een naburige melksa- lon eerste hulp verleend. De perso nenauto werd ernstig beschadigd en moest worden weggesleept. De trac tor werd slechts licht beschadigd. Wegen9 plaatsgebrek moet de strip „Piloot Storm" een dag uitgesteld worden. HOOG EN LAAG WATER 30 september Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge nap uur meter 0.17 0.42 1.15 1.26 1.49 1.78 1.94 2.12 1.45 1.66 nap uur meter 12.33 1.73 13.01 1.89 13.30 2.04 13.45 1.29 14.13 1.52 nap uur meter 6.35 1.49 6.59 1.66 7.31 1.79 7.16 1.29 7.35 1.50 nap uur meter 19.02 1.88 19.28 2.05 20.00 2.18 19.37 1.55 19.54 1.82 Vette koeien aanvoer korter, handel even vlotter, prijshoudend; prima's bo ven notering; varkens dev. gew.) aan voer Iets ruimer, handel kalm, even min der in prijs, zware varkens t 1.82—1.84 per kg, afloop traag. GRAANBEURS ROTTERDAM. (Officieuze noteringen per 100 kg) Tar we, franco Rotterdam per schip le helft oktober f 31.00, 2de helft oktober t 31-20 Voedergranen, alles af, maalgerst. naar kwaliteit f 24.00—24.75: kippegerst. naar kwaliteit t 25.25—28.75; haver, ongepunte op monster, t 23-25—25 25: Rc^ge, door sneekwaliteit f 21.25—22.00; peulvruchten, franco Rotterdam, groene erwten, op monster, tot f 44; Schokkers, op monster tot f 42.00; bruine bonen, boerenschoon op monster, tot t 103.00. VEILING WALCHEREN 28 september. Aardappelen: Bintje bon ken 17, grote 15—16. drielingen 8. Koopm. blauwe bonken 20—21, grote 1821 Fruit: Black Alicante 124-^-150. Aardbeien per doos 95103. Netmeloenen 6—33. Sui kermeloenen 5585. Ananasmeloenen 43 —73. Tomaten A 33—13, 3 30—36, C 26—36. Notarisappel: III 21—30. Groninger Kroon: I en n 55-65 32. n D 21, in 17— 29. Appel val en kroet 8—33. Appels: Cox's Orange Pippin I en II 70-75 63 65-70 60—70, 60-65 52—53, 55-60 40, III 4458. Goudrelnette: I en II 75-85 36, 70-80 35, 65-75 35 65-70 28, III 20-33. Jo nathan I en n: 75-80 30—38, 70-75 36, 65- 70 25—32, 60-65 30, III 17—33. Laxton Su perbe: I en II 85-95 36, 80 en op 32—36. 70-80 30—31, 65-70 24, 60-65 31, ID 17, II 22 —28. Alllngton Pippin: I en II 60-70 19— 23. n 16—21. Glorie van Holland: I en II 75-85 38, 70-80 44, 65-75 40—46, ID 28—39, II 2141. Peren: Conference: I en n 65-75 36, 60-70 38, 65-70 34—39, 60-65 30 55-65 28—36. 55-60 11, IID 8—17 XII 10—38. Doyen- né du Commice: III 61—74. St. Remy: I en II 70-85 17, 60 en op 18, in 15—16. Beurré Alex Lucas UI 20—21. Nouveau Poiteau: I en II 60-65 11, III 8—9. Legi- pont: III 1341. Zwijndr. Wijnpeer I en II 50-60 16, m 6—23. Peren val en kroet 6—17. Groenten: Kropsla 317. Bloemkool 3 stuks per kist 46—58, 4 st. p.k. 34—52, 6 st.p.k. 2246, 8 st.p.k. 23—33. Komkom mers A 33—37. B 22—31, C18—22 Savooie kool 16—34, Rodekool 27—35, Wltlekool 11—14, Prei 13—30, Andijvie 7—17. Poste lein 21—28. Spinazie 32—55. Dubb. Prin sessen 42—67. Pronkbonen 26—37 Snij bonen 36106. Bosk roten 2532, Bos- peen 34—38. Waspeen 39—43. VISMIJN \3EItE 28 september. Exportgamalen 2465 kg 127—159. Handelsgarnalen 2593 kg 122— 131 Bot 40 kg 38—66. Tong 72 kg 170— 471. Rog 111 kg 16—25. Paling 23 kg 221— 254. Kabeljauw 3 kg 47. Visiever 1 kg 307- Ongesorteerde vis 71 kg 40—250 Door. gedraaide vis 260 kg. I Advertentie; GOES, Dusseldorpstraat donderdagavond 1 oktober, 20 uur. Waterschap Noord-Beveland wil nieuwe haven te Geersdijk In de maandagmiddag ln hotel „De Stadswijnkelder" te Kortgene ge houden vergadering van bet Water schap Noord-Beveland kwam ook do eventuele aanleg van een nieuwe ha ven te Geersdijk ter sprake. De kos ten worden begroot op 140.000. Het zal van het advies van het E.T.I. aan de Rijkswaterstaat afhangen of deze aanleg doorgang vindt. Bepaalde autoriteiten vinden twee havens aan de zuidkant van het eiland Kort gene en Kamperland genoeg. Het Waterschap en het Landbouwschap zullen evenwel aandringen op aan leg van de haven te Geersdijk. Dc heer J. Breure adviseerde het water- schap een eventuele haven niet in exploitatie te nemen, onulat dit vol gens hem veel te duur uitkomt. Collecte kankerbestrijding De opbrengst van de onlangste Vlis singen gehouden collecte en lijstinza- melding van he tkankerbastfcijdipgs- -fonds van het „Koningin "Wilhelmina- fonds bedraagt f 2046.34. Offic?ële m'Mtkaties VLISSINGEN. SPREEKUUR BURGEMEESTER. Het spreekuur van de burgemeester van Vlissingen op woensdag 20 september wordt verzet naar vrijdag 2 oktober, van 10.30—12 uur. VLISSINGEN B. en w. van Vlissingen, gelet op artikel 5, 6e lid sub. c. van het wegenverkeers reglement. brengen ter openbare kennis dat zij in het belang van de vrijheid van het verkeer en tie veiligheid op de weg op grond van artikel 4, eerste lid sub. b en artikel 5. eerste lid sub- c. van ge noemd reglement hebben besloten de kruising van de President Rooseveltlaan en de Burgemeester van Woelderenlaan aan te wijzen als voorrangskrulslng, waarbij het verkeer in de President Roo sevelt laan voorrang heeft ten opzichte van dat in de Burgemeester van Woelde- renlaan; dat dit besluit voor een ieder ter inzage ligt ter gemeente-secretarie, 2e afdeling, kamer 1: dat ingevolge het bepaalde in artikel 5, 7e lid van het wegenverkeersreglement bovengenoemd besluit in afschrift ls toe gezonden aan de hoofd-ir.genieur-dlrec- teur van de rijkswaterstaat in Zeeland, aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, aan de A-N.W.B-, aan de K-N-A.C. en aan de K.N.M.V. Vlissingen. 28 september 1959. GEMEENTERAAD MIDDELBURG Ophaalrechten huisvuil met 25 pet. verhoogd Do gemeenteraad van Middelburg heeft in zijn vergadering van maan dagmiddag onder voorzitterschap van burgemeester mr. Joh. de Widt nog geen beslissing genomen op de sub sidieverzoeken van de afdeling Zee land van het Nederlands genootschap tot reclassering en de afdeling reclas sering van het Leger des Heils. B. en W. hadden voorgesteld om er afwij zend op te beschikken, daar zij me nen, dat het steunen van het reclas- seringswerk een rijkstaak is, maar na een verhelderende toelichting van mr. P. van Empel (cJi.) stemden de raadsleden er mee in dat B. en W. de zaak nog eens nader zullen bekijken. Mr. Van Empel betoogde, dat de praktijk de noodzaak duidelijk ge maakt heeft om inbreuk te maken op de omstandigheid, dat de reclasse ring een rijksoverheidszorg is. In te genstelling met de periode van voor de Tweede Wereldoorlog kunnen met de subsidies thans niet meer alle kos ten gedekt worden. Temeer omdat de reclasseringsverenigingen ambtena ren in dienst hebben moeten nemen. Het leeuwedeel wordt wel door het rijk betaald, maar een percentage der kosten blijft voor rekening van de plaatselijke afdelingen. Het C.H.-raadslid wees erop, dat door de werkzaamheid der verenigingen 14. De agent die wel inzag dat hij geen vat op Polly kreeg, rad nu kordaat op de telegraafpaal toe. De bakker en de melkboer, die altijd al vroeg bij. de hand waren, waren op het ge schreeuw komen toelopen en ook een paar schooljongens voegden zich bij hen om te zien hoe uit geval zor flopen. ">e agent, die le ogen de standers in Jjn rug voel prikken, uees zich 'oe. .'oe' mr»"ite een halvr meter boven de *ane grond \/erder twam hij niel want bij de volgende poging :m zich op te- trekken gleed do man weer even hard terug en dat veroorzaakte natuurlijk een hoera'tjc van de schooljongens. „Ik verniel mijn uni form!" verontscnuidlgae de handhavei der wet zich en toonde de omstanders een koperen uniformknoop, die losgelaten had. Nu hij ge dwongen was zijn klimpartij te staken, ging de agent tot drastische maatregelen ovei neden komen of ik schiet!" doch dan riep de melkboer opeens uit: „Als je me nou! Het is Polly Mops van professor Starreveld!" ook Middelburgse ingezetenen steun ondervinden. Daarmee worden vol gens mr. Van Empel financiële zor gen voor de gemeente weggenomen. Hij vroeg daarom of de beide voor stellen betreffende dit belangrijke so ciale werk nog eens in het college be keken kunnen worden. Wethouder A. J. Berenpas (arb.) verzekerde, dat de reclassering de volle sympathie van B. cn W. heeft, maar dat er voor gewaakt moet worden, dat reeds opgenomen subsidietaken in de toekomst door (te) veel nieuwe afgekapt moeten worden. In het licht van „matige subsidie" wilde hij evenwel de sug gestie" van mr. Van Empel over nemen. Zulks geschiedde dan ook. Er waren nog enkel subsidievoorstel- len. De stichting „Sociaal Cultureel Opbouwwerk Middelburg" mag voor de leniging van het exploitatietekort van het clubhuis „'t Trefpunt" reke nen op een bijdrage van 2000. De subsidie voor de stichting „Dienst voor de geestelijke volksgezondheid" werd verhoogd met 3 cent per inwo ner, hetgeen een totaal bedrag van 670 omvat. In dit verband bleek uit de stukken dat de stichting er dit jaar waarschijnlijk niet meer in sla gen zal ook een Medisch Opvoedkun dig Bureau in te richten. Overeenkomstig het voorstel werd het subsidieverzoek van het Zeeuws Wit-Gele Kruis voor haar afdeling kraamverzorging afgewezen. REINIGINGSRECHTEN Biet B. en W. was ook de raad van oordeel, dat een verhoging van de reinigingsrechten noodzakelijk is, teneinde het nadelig saldo van deze dienst binnen zekere grenzen te honden. Besloten werd daarom de rechten voor het ophalen van huis vuil met ongeveer 25 procent te verhogen, hetgeen neerkomt op 1,80 per emmer per jaar. Ook de nieuwe verordening, waarbij de be grafenisrechten met 20 procent ver hoogd worden, ontmoette geen be zwaren. Het bezwaar, dat de Bfid- delburgse IJsclub tegen de aanslag in d e straatbelasting over 1958 maakte, kon de raad ook delen. De belasting wordt nu met 14,35 ver minderd. Tenslotte werkten de raadsleden nog enkele onderwijsvoorstellen af. Voor de aanschaffing van twee projectie toestellen werd de vereniging voor geref. onderwijs een krediet van 961 toegekend, terwij! voor de aanschaf van één filmstrookprojector voor de o.l.s. 't Zand 661 uitgetrokken werd. Tot tijdelijk lerares aan het gymna sium werden benoemd mevrouw G. E. M. Drijkoningen-Hoveïjn voor Frans en mevrouw A. H. T. Schipperr.- Meijer voor wiskunde.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 3