PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Voor abnormale toestand van Berlijn zal regeling moeten worden getroffen Zeeuwse duingrond door wilde speculaties peperduur Geen tijdslimiet voor onderhandelingen ALGERIJNSE REBELLEN ZIJN BEREID TE ONDERHANDELEN EEN KIND IN DE ETALAGE EN EEN ANDER ONDER HET BED 202e jaargang - no. 229 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. f 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT fl VRIJE STEMMEN Dinsdag 29 sept. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent pei rum. Minun. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tanef. Kleine advertenties tmas. 8 regels) 23 cent p. regel met een mlnlmun van 1.—„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg Bureaus: Vllssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 61, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9. tel. 20; Terneuzen. Brouwerijstraat Zienksee. red tel 2423 sfltn tel. 2094. Eisenhower tijdens persconferentie: President Eisenhower heeft maandag verklaard, dat zijn be sprekingen met Kroesjtsjew een groot aantal dreigingen ten aanzien van Berlijn hebben weggenomen. Kroesjtsjew heeft ge zegd dat hij er nooit aan had gedacht het Berlijnse vraagstuk door middel van dreigementen of geweld op te lossen. Wij zijn overeengekomen, zo verklaarde de Amerikaanse president giste ren op een persconferentie in Washington, dat, al mogen de on derhandelingen over Berlijn niet tot in het oneindige duren, er ook geen tijdslimiet zal worden gesteld. Eisenhower zei dat er voor de abnormale toestand van Berlijn een regeling moet worden getroffen die voor alle belanghebben de partijen aanvaardbaar is en dan in het bijzonder voor de Westduitsers. Toen aan Eisenhower de vraag1 werd gesteld of het westen zich bij nieuwe onderhandelingen over Berlijn aan dezelfde beginselen zal vasthouden met name dat elke oplossing de geallieerde rechten in West-Berlijn moet verzekeren en de vrijheid der Westberlijners beschermen antwoordde hij slechts dat hij op dit ogenblik niets kan garanderen. Hij wist niet wat voor soort oplossing uiteindelijk aanvaardbaar zou blijken te zijn. kou aangeven. De nadruk ligt er op dat een oplossing aanvaardbaar moet zijn voor de mensen in het betrokken gebied, en natuurlijk vooral voor de Westberlijners en de Westduitsers, al dus Hagerty. De president dankte tijdens de pers conferentie het Amerikaanse volk voor zijn houding tijdens Kroesj- tsjews bezoek. Als de Sowjetleider nu een beter begrip heeft voor de hou ding van het Amerikaanse volk ten aanzien van internationale kwesties en in het bijzonder zijn verlangen naar vrede, dan heeft het volk dit zelf gedaan, meende hij. Door het be zoek van de Sowjetleider en de ge sprekken in Camp David is iets van het ijs van de koude oorlog gesmol ten, aldus de president. Hij noemde Kroesjtsjew een dynami sche en ongetwijfeld buitengewone persoonlijkheid, gewend om alle dis cussiemiddelen waarover hij beschik te, te gebruiken. Zijn standpunten ten aanzien van verschillende kwesties varieerden van zuiver negatief tot zeer plooibaar en minzaam. De president sprak op zijn persconfe rentie met een wat hese stem als ge volg van een verkoudheid die hij enige weken geleden in Europa heeft opgelopen. Hij hoopte voor een dag of vijf naar buiten te kunnen gaan om te rusten en de verkoudheid te onderdrukken. Een donderend applaus begroette Kroesjtsjew toen hij maandagmid- Vrijheid van W.-Berlijn wordt niet aangetast Overigens had hij met Kroesjtsjew niet over Berlijn onderhandeld, aldus de president. De zaak was langdurig besproken. Onderhandelingen over dit soort kwesties kunnen niet zonder de bondgenoten worden gevoerd. In het communiqué van zondag, uitgegeven na de besprekingen in Camp David, is verklaard dat de onderhandelingen over Berlijn zullen worden heropend, nadat de nodige regelingen zijn ge troffen. Direct na dé persconferentie heeft James Hagerty, de perschef van de president, de verklaringen over Ber lijn nader toegelicht. Met toestem ming van Eisenhower verklaarde hij naar aanleiding van vragen dat de president natuurlijk met heeft be doeld dat de vrijheid van het volk van West-Berlijn zal worden opgegeven of dat de geallieerde rechten door een eenzijdige actie zullen worden prijs gegeven. Eisenhower heeft alleen maar willen zeggen dat hij nu niet tot in bijzonderheden de uiteindelijke regeling van het Berlijnse vraagstuk Verkenner 6 maakte foto van de aarde De Amerikaanse satelliet „Verken ner 6" heeft de eerste foto van de aarde en liaar wolkendek op een hoogte van 27.000 kilometer gemaakt. In een officiële mededeling werd ge zegd dat de foto het gehele gebied van Mexico toont. De „Verkenner 6", ook wel „schoepenrad" genoemd, Is uitgerust met een speciale camera. De satelliet werd op 7 augustus afge schoten. De signalen met behulp waarvan de foto werd gemaakt, wer den op 14 augustus door de kunst maan uitgezonden. s Dc onderzoekcommissie van tic Verenigde Naties voor de kwestie Laos is in Vientane aangekomen. Zij poseert hier onder een reusachtig portret s van de koning van Laos. V.l.n. H r. de Italiaan Ludovicó Bara- tieri, de Argentijn Heriberto Ahrevs, de Japanne&s Shinichi Shibusawa (voorzitter) en de Tunesiër Habib Bourguiba. liiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii Soldaat te Grave op wacht gedood Door een ongeluk is gisteren de 20- jarige dienstplichtige soldaat F. A. M. van Bree in Grave door een schot uit een geweer om het leven geko men. De soldaat, die was ingedeeld bij de staf en stafcompagnie van de 12e gevechtsgroep (stoottroepen), maakte deel uit van de wacht en stond op post bij een bunker. Omstreeks kwart over één werd een schot gehoord, dat bij nader onder zoek gelost bleek uit het geweer van de soldaat Van Bree, die levenloos op zijn post werd aangetroffen. De koninklijke marechaussee, die de kwestie in onderzoek heeft, veronder stelt een ongeluk. De omgekomen soldaat was afkomstig uit Heeze (N. Brabant). dag na zijn terugkeer uit de Ver enigde Staten in het overvolle Moskouse sportpaleis verscheen om zijn volk verslag uit te brengen over zijn dertiendaags bezoek aan de kapitalistische wereld. Hij en Eisenhower waren er niet in geslaagd al het vuil te ruimen dat was opgetast tijdens de koude oorlog, maar hij, Kroesjtsjew, had de indruk gekregen dat Eisenhower van harte wenste de koude oorlog te liquideren en normale betrekkingen met Rus land te krijgen. Kroesjtsjew zei niet van zins te zijn over onvriendelijke betogingen uit te weiden. Dat was meesttijds het werk van bepaalde mensen en fascistische vluchtelingen die hem van stad tot stad achterna liepen. Afgezien van enkele uitzonderingen had de Ameri kaanse pers, radio en televisie zijn tocht correct verslagen. Kroesjtsjew deelde mee dat Eisen hower en zijn familie eind mei of begin juni naar Rusland zullen ko men. Hij noemde het overleg in Brandweer Roermond zorgt voor drinkwater In Midden-Limburg staan verschil lende waterputten leeg tengevolge van de langdurige droogte. In de Roermondse gemeente Asenray lijdt de bevolking hier het sterkst'onder, omdat zij uitsluitend is aangewezen op deze waterputten. Er is daar na melijk geen waterleiding. De brandweer van Roermond voorziet nu tweemaal per dag de bewoners van het nodige water, door met een tankauto langs de huizen te rijden en de buitenstaande emmers en ketels te vullen. H. Fokker, S.G.P., lid van Eerste Kamer In de vacature C. Smits (s.g.p.) te Sliedrecht heeft de voorzitter van het centraal stembureau benoemd verklaard tot lid der Eerste Kamer de heer H. Fokker te Eindhoven, Camp David openhartig en oprecht. Hij had van Eisenhower de indruk gekregen dat deze oprecht de koude oorlog wil beëindigen en normale betrekkingen met Rusland en alle landen wil vestigen. Hij dacht de Russische voorstellen voor een vre desverdrag met Duitsland de presi dent duidelijk te hebben gemaakt en men had voorts van gedachten gewisseld over een topconferentie. Beide partijen hadden hun stand punt tegenover het Duitse probleem omlijnd en erkend dat bijeenkom sten als deze nuttig zijn, aldus Kroesjtsjew in zijn rede die een uur duurde. FEHRAT ABBAS ANTWOORDT DE GAULLE Geen verkiezingen onder militaire druk De „voorlopige Algerijnse regering" zal, hoewel zij de strijd wil voortzet ten, niets wat tot vrede zou kunnen leiden verwaarlozen. Dit heeft de pre mier der regering, Ferhat Abbas, maandag op een druk bezochte pers conferentie te Tunis gezegd in een verklaring, die een antwoord was op de voorstellen welke president De Gaulle op 16 september ten aanzien van Algerije heeft gedaan. Het recht van het Algerijnse volk om over zijn eigen lot te beschikken zal in de toekomst worden verdedigd. De vrije keuze van het Algerijnse volk kan niet worden onderworpen aan de goedkeuring van het Franse volk. De vrede kan niet worden hersteld zonder instemming van het natio nale bevrijdingsfront. De voorlo pige Algerijnse regering is bereid met Frankrijk in contact te treden over de voorwaarden voor een sta ken van het vuren en de kwestie van zelfbeschikking. Algemene verkiezingen kunnen niet werden gehouden onder militaire druk of in de tot dusver heersende adminir stratieve omstandigheden, evenmin zolang er nog kampen en gevangenen zijn. Mevrouw Smulders uit Oosterhout heeft zaterdag urenlang in on rust gezeten om haar 4-jarig zoontje Peter. Zij was met het kind gaan winkelen in een groot warenhuis toen het plotseling verdwenen bleek te zijn. Onmiddellijk werd groot alarm gemaakt. Het perso neel van het warenhuis kamde het gehele gebouw uit, maar zonder resultaat. In arren moede werd de hulp van de politie ingeroepen, die eveneens het warenhuis van onder tot boven doorzocht, maar Peter was en bleef weg. Na sluitingstijd werd voor de deur van het gebouw beraadslaagd. Plotseling kwam in een van de etalages iets tot leven. Het was Peter, die prinsheerlijk de wereld van achter de grote ruit gadesloeg. Ook het zesjarige dochtertje van de familie Houke te Breda, heeft haar ouders en buurtgenoten enige tijd in angstige spanning gehou den. Ze was namelijk eveneens spoorloos. Een speurtocht leverde niets op, ook in dit geval moest de politie in het geweer komen. Door ervaring wijs geworden, verzocht de rechercheur de ouders nog eens goed in huis te zoeken. Opnieuw werd een onderzoek inge steld, maar de ouders konden niets anders dan mistroostig melden, dat hun kind weg was. „Dan ga ik eens kijken", moet de politieman gezegd hebben. Zijn speurervaring zette meer zoden aan de dijk. Hij vond het kind in een deken gerold onder een bed. Het sliep als een roos. Elke zelfbeschikking welke zou leiden tot verdeling van het nationale grond gebied, is onaanvaardbaar. De exploitatie door Frankrijk van de rijke oliebronnen in de Sahara kan niet tot een eigendomsrecht worden gemaakt, aldus Ferhat Abbas in zijn officiële verklaring. Nieuwe geruchten over koning Boudewijn Nog geen twee maanden, nadat een min of meer officiële tegenspraak een einde maakte aan de speculaties over een verloving van koning Bou dewijn met de Franse prinses Marie Therëse van Bourbon-Parma, komen enkele Belgische bladen met een nieuwe „primeur" over de huwelijks plannen van de Belgische vorst. Ko ning Boudewijn, aldus deze jongste berichten, zou zich hebben verloofd met een Duitse prinses. Aanleiding tot de nieuwe speculaties is een bewering in de Duitse pers, dat de koning in juli op een golf- toernool in Ramstein zou zijn gezien met een „onbekend Duits meisje". De bijzonderheden over dit meisje zijn overigens bijzonder schaars ge bleven. Het enige, dat men wist te melden was, dat zij „mooi en char mant" is en dat haar naam niet voorkwam op de lijst van deelnemers aan het golftoernooi, zodat „zelfs niet met zekerheid kan worden ge zegd, of zij wel een prinses is". Koning Boudewijn zou haar hebben teruggezien tijdens zijn jongste reis naar Spanje. Commissie wettelijke regeling mihimumuurloon De minister van sociale zaken en volksgezondheid heeft het, zoals be kend Is, noodzakelijk geacht in het kader van een meer gedifferentieerd loonbeleid een onderzoek in te stel len naar de wenselijkheid en de moge lijkheden van een wettelijke regeling van het minimumloon. De minister heeft daartoe, zoals is gemeld, aan de Sociaal-Economische Raad gevraagd advies over dit onderwerp uit te bren gen. De S.E;R. heeft thans, ter voorberei ding van dit advies, de commissie wettelijke regeling minimumloon in gesteld, waarvan prof. mr. M. G. Le- venbach voorzitter is. De commissie is verder als volgt samengesteld: prof. mr. P. Borst, prof. mr. W. C. L. van der Grinten, dr. G. A. Kessler, prof. dr. J. Tinbergen, mr. A. F. R. Mauritz, drs. M. W. J. Peijnenburg, mr. G. C. van Dam, drs. K. A. J. M. Samson, P. G. van der Weeie. drs. Zijlstra, W. F. van Tilburg, drs. W. Olthof, F. G. van der Gun, drs. Th. A. Coppes, K. de Boer en drs. J. Boersma. „Geldbelegging" in Delta-gebied „DUINGROND IN HET DEL TA-GEBIED TE KOOP", zo luidde een forse tweekoloms advertentie, die eind vorige week in een landelijk weekblad was te lezenDeze adverten tie toonde weer eens aan, dat er momenteel in Zeeland en vooral in de Westhoek van Schouwen-Duiveland grond- speculaties gaande zijn! Bijzon der wilde grondspeculaties zelfsWant men mag toch beslist niet meer van een norma le aan- en verkoop van grond spreken als een lapje duingrond van 1 hectare, dat tot voor kórt 500 a 600 gulden opbracht, nu van eigenaar verwisselt voor 25.000 guldenEn dat ge beurt! In de meeste gevallen gaat het om duinterrein op het uitgestrekte grondgebied van Haamstede. Die dure grondprijs is voor Zeeland ongetwijfeld een sensationeel ver schijnsel, dat echter ook zeer... ver klaarbaar is. Dit jaar al overspoelden de toeris ten de Schouwse Westhoek en iedër jaar zullen ondanks de urenlange wachttijden bij het veer Zijpe-Anna Jacoba meer vakantiegangers naar Schouwen-Duiveland stromen. En er is bijzonder weinig fantasie voor nodig om zich voor te stellen hoe opvallend groot die toeristen- stroom zal zijn als door het Delta plan dit eiland zijn vaste verbindin gen heeft gekregen. Haamstede, Burgh en Renesse zul len dan ook steeds meer vakantie gangers moeten herbergen. Er zullen steeds meer zomerhuisjes, bungalows, hotels en campings moeten komen. Kortom: de re creatie zal steeds meer grond op slokken En op die bijkans niet te stuiten re creatie-groei speculeren vele kopers van gronden. Zij gaan van het simpe le standpunt uit, dat over vijf, tien, twintig jaar de fantastische prijzen, die zij nu betalen ruimschoots hun winst zullen opleverenEn van die speculatie maken ook vele grond eigenaars gebruik. In bovengenoem de advertentie is het tussen de regels door te lezen: „Voor geldbelegging in de duinstreek van Zeeland en dicht bij zee; voorlopig mag op bedoelde grond niet gebouwd worden!" Voorlopig nietDus in de toekomst wel En dat is dan de vraag, die het speculeren ten voeten uit tekent V oor uitziende geest Overigens is dit verscliijnsel in de Schouwse Westhoek niet van vandaag of gisteren. Er waren vooruitziende geesten, die al vlak na de Bevrijding beseften, dat op sommige plaatsen de waarde van de Zeenwse duingronden zlcli zou vertienvoudigen... Ken van die „geesten" is een kapitaalkrachtig man uit Leidschendam, die in de ja ren 1946 en 1947 voor een appel en een ei oftewel voor enkele dubbel tjes per vierkante meter duin- grond rond Haamstede aankocht. „Nu worden voor diezelfde grond al prijzen van zes a zeven gulden gege ven", zo vertelde een Schouwse archi tect ons. Een andere grondeigenaar verkocht onlangs een lap grond van zes hec tare, waarop volgens het uitbrei dingsplan van Haamstede slechts vier dubbele woningen gebouwd mo gen worden, voor de onwaarschijnlijk hoge prij9 van 300.000 guldenEn voor duingrond. waarop volgens het uitbreidingsplan nooit mag worden gebouwd, zelfs niet mag worden ge kampeerd, wordt vaak 25.000 gulden per hectare op tafel gelegd. Zijn deze gronden inderdaad zulke fantastische bedragen waard? De re creatie-ontwikkeling schijnt de spe culanten gelijk te gevenNu al is er immers steeds meer vraag naar de Schouwse duingronden. De stich ting Vakantie-Verblijven van het N.V.V. heeft de plannen klaar voor een bungalow-centrum in de duin streek van Haamstede. Ook het C.N. V. is in onderhandeling met grond eigenaars. Er zijn enkele hotelplan- (Zie slot pag. 2 kol. 4) De boute van het reactorcentrum nabij Petten (N.-H.) begint gestalte te krijgen. Men kan nu reeds een goede indruk krijgen hoe het gehete complex er in de toekomst uit zal zien. Foto: de reactorhal, waar dc hoge Flux reactor in aanbouw is. Rechts ziet men de hoge en lage montagehal en administratiegebouw. In de montagehal zullen de in de reactor te bestralen proefopstellingen worden vervaardigd. WEST BRABANT ONGERUST West-Brabant vreest, dat tijdens het optreden van het ministerie-De Quay het accent zo sterk op Nederlands ha vengebied zal worden gelegd, dat an dere landsdelen daardoor mogelijk iu hun ontwikkeling zullen worden ge remd. Deze uitspraak heeft het Twee de-Kamerlid de heer Assmann tijdens een K.V.P.-kaderbijeenkomst van de rijkskieskring Tilburg te Teteringen gedaan, op de vraag uit de vergade ring waarom in de troonrede niet over West-Brabant is gesproken. De vragen kwamen los, nadat partij secretaris dr. L. H. A. Albering on der meer had betoogd, dat ten aan zien van het regionale industriebeleid geen redelijk verschil bestaat tussen net kabinet-Drees en het huidige. Dr. Albering wees, als antwoord op de betrokken vraag, op de passage in de troonrede, waarin als het grote zorgengebied van Nederland het noor den wordt genoemd. Het stelde vast dat in vergelijking met die gebieden de gang van zaken in het Westbra bantse probleemgebied niet tot spoed maatregelen dwingt. Dc heer Ass mann legde er de nadruk op dat er niettemin in West-Brabant teleurstel ling heerst over het feit, dat Sloe- noch Kreekrakplan in de troonrede zijn genoemd. Doelend op de ontwik keling van de havens zei hij te voor zien dat de regering ten koste van de kuikens in Brabant kippen gaat kwe ken, waarvan gouden eieren worden verwacht. Er is over West-Brabant genoeg gepraat, aldus de heer Ass mann, er worden nu daden verlangd. Zware branden in Limmel en Doetinchem Schuur en stallen van de boerderij „Jeruzalemhof" te Limmel bij Maas tricht zijn gisteren door een uitslaan de hevige brand verwoest. Driekwart van de oogst, hooi, stro en aardappe len, alsmede vrijwel alle landbouw machines en gereedschappen werden door het vuur vernield of ernstig be schadigd. De schade wordt geraamd op ongeveer een ton. De boerderij is verzekerd. De huishoudschool te Doetinchem werd gisteren gedeeltelijk vernield door brand. De conciërge ontdekte de vlammen tegen half vijf. Hij waar schuwde onmiddellijk de brandweer. Maar voor die arriveerde ontplofte een schakelkast, waardoor het* vuur zich over de zolder van de noordelijke vleugel uitbreidde. De brandweer werd zeer gehandicapt door te lage druk op de waterleiding. Toch slaag de men erin het vuur te bedwingen en de brand te localiseren tot een ge deelte van de noordelijke vleugel. Door omwonenden was een groot gedeelte van de inboedel in veilig heid gebracht. De schade wordt ge raamd op meer dan een ton. In de school, die zeker door 350 meisjes wordt bezocht, ontstond geen pa niek. VERWACHT... VRIJ ZONNIG. Droog weer met plaatselijk wolken velden maar ook zonnige perioden. Zwakke tot matige wind tussen zuid en oost. Dezelfde temperaturen als gisteren of iets hogere. ZON EN MAAN 30 september Zon op 6.37 onder 18.22 Maan op, 3.55 onder 17.24

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1